סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

תמר מצוי - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. מה החשיבות בציון מקום התפילה ליד התמרה? – "בצד תמרה הוה ולא בצד עמוד הוה" (ברכות, כז ע"ב).

2. על הקשר בין בבל וגידול דקלים? – "הני צניתא דבבל איתנהו מאדם הראשון ועד השתא" (ברכות, לא ע"א).

3. מהו הקורא ומה תפקידו בדקל? – "דקלא לא נטעי אינשי אדעתא דקורא" (ברכות, לו ע"א).

4. מהם "מתחלי" ו"כופרא"? – "הני מתחלי דערלה אסירי" (ברכות, לו ע"ב).

5. קור (לב דקל) כגידול יוקרתי? - "תלה ליה קורא לדבר אחר" (ברכות, מג ע"ב).

6. מהן חותלות וממה נעשו? - "גרעינין אין צריכין רוב, נתנן בחותלות צריכין רוב" (שבת, כ ע"א).

7. מהו נברא ומדוע נקרא "בר קורא"? - "מילת - נברא בר קורא" (שבת, ל ע"ב).

8. למה שימשו גרעיני התמרים? ב. על חסכון במשאבים ומיחזור – "מסיקין בתמרין, אכלן אין מסיקין בגרעיניהן" (שבת, כט ע"א).

9. מדוע הקפיד רבי זירא שלא לעבור ביום סוער מתחת לדקלים? – "רבי זירא ביומא דשותא לא נפיק לביני דיקלא" (שבת, לב ע"א).

10. מה היתרון בהנחת נר על דקל? – "מניחין נר על גבי דקל בשבת" (שבת, מה ע"א).

11. מהן חריות של דקל? – "חריות של דקל שגדרן לעצים" (שבת, נ ע"א).

12. מהי פעולת "פירוק" התמרים לשיטת רב פפא? – "האי מאן דשדא פיסא לדיקלא" (שבת, עג ע"ב).

13. השימוש בסיב בימי חז"ל – "סיב, אחרים אומרים: כדי ליתן על פי משפך קטן" (שבת, עח ע"ב).

14. הלכות ייחודיות לזני תמרים – "הני גרעינין דתמרי ארמייתא שרו לטלטולינהו" (שבת, קמג ע"א).

15. מהם צדדי הדקל? - "לא לינחיה איניש אדיקלא, דהוו להו צדדין" (שבת, קנה ע"א).

16. האופן והצורך במדידת גובה דקל – "והרוצה לידע כמה גובהו של דקל" (עירובין, מג ע"ב).

17. ההשפעות הרפואיות של פרי התמר? – "אימיה קא אכלה תמרי" (עירובין, סח ע"א).

18. הדקל כסולם וספסל? – "דקלים שבבבל אינן צריכין קבע" (עירובין, עח ע"א).

19. מהם הכיפין והשיצין? – "אוכלין על של בין הכיפין, ואין אוכלין על שבין השיצין" (פסחים, נב ע"ב).

20. מהי הרכבת הדקלים? "מרכיבין דקלים כל היום" (פסחים, נה ע"ב).

21. מעמדם של סיבי הדקל לעניין חציצה? – "הניח סיב בתוך המזרק" (יומא, נח ע"א).

22. מהי אפקותא דדיקלא? כיצד היא מתפתחת? – "האי אפקותא דדיקלא מסככין בהו" (סוכה, יג ע"א).

23. מהן כפות תמרים? – "ממאי דהאי כפות תמרים דלולבא הוא? אימא חרותא" (סוכה, לב ע"א).

24. מהם "חרות", "חריות" ו"חרותא" - "חרות פסול. דומה לחרות כשר" (סוכה, לב ע"א).

25. חשיבות הלולב בקביעת ברכת ארבעת המינים - "הואיל ובמינו גבוה מכולן" (סוכה, לז ע"ב).

26. מהו "לב" התמר ומדוע הוא אחד בלבד? – "מה תמר זה אין לו אלא לב אחד" (סוכה, מה ע"ב).

27. מהי כותבת ומה שיעורה? – "שאור בכזית, וחמץ בככותבת" (ביצה, ב ע"א).

28. צמרת הדקל כמקום קשה להגעה – "סליק יתיב ארישא דדיקלא" (מגילה, כח ע"א).

29. מה היו זני התמרים בבבל בתקופתו של עולא ומדוע היו זולים? – "חזי מלא צנא דתמרי בזוזא" (תענית, ט ע"ב).

30. ערכו הכלכלי של שיכר התמרים – "מטילין שכר במועד לצורך המועד" (מועד קטן, יב ע"ב).

31. מדוע יש צורך בנסורת עץ ומדוע נאמרה ההלכה דווקא בדקל? – "קוצץ אדם דקל במועד" (מועד קטן, יב ע"ב).

32. מה משמעות הביטוי "תמרים הניעו ראש"? – "תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר" (מועד קטן, כה ע"ב).

33. מעמד התמרים כמזון – "תמרי משחנן, משבען, משלשלן, מאשרן, ולא מפנקן" (כתובות, י ע"ב).

34. מהו כופרא ומה השפעתו על חלב מניקה – "אביי אמר: אפילו קרא וחבושא. רב פפא אמר: אפילו קרא וכופרא" (כתובות, ס ע"ב).

35. התמר כסמל לעץ גבוה וקשה לטיפוס - "עתידה חטה שתתמר כדקל ועולה בראש הרים" (כתובות, קיא ע"ב).

36. מהו ה"חיזרא" המקיף את הדקל ומה תרומתו לעץ? – "מעלי כחיזרא לדיקלי חד לתלתין יומין" (נדרים, מא ע"ב).

37. הלולב ומבנהו. מה מעמדו של לולב הקנרי? – "אעשה לפניו סוכה נאה, לולב נאה" (נזיר, ב ע"ב).

38. על שיעור "כדי הקפת הדקל" ו"חזרת הדקל"? – "כדי הקפת דקל" (סוטה, ד ע"א).

39 ב. כיצד ניתן להשתמש בסיב הדקל לשתייה? – "השקה בסיב, מהו" (סוטה, יח ע"א).

40. מהי החרותא ומה צורתה? – "ורבי חנינא צייר חרותא" (גיטין, לו ע"א).

41. מה החידוש בכתיבת פרוזבול על "גידמא דדיקלא"? - "רב אשי מקני ליה גידמא דדיקלא וכתב עליה פרוסבול" (גיטין, לז ע"א).

42. גדיד תמרים ללא טיפוס על הדקל – "חזייה לההוא גברא דהוה שדי אופיי וקא נתרן תמרי" (גיטין, סא ע"א).

43. מדוע התמרים "נזרקו" ולא "ניתנו"? – "ההוא גברא דהוה קא שדי תמרי מדקלא" (קידושין, ט ע"א).

44. האם יש בסיס ריאלי לחשש שערך תמרה במדי גדול מאשר בבבל? – "חיישינן שמא שוה פרוטה במדי" (קידושין, יב ע"א).

45. מהו הדקל נשוא התביעה בסוגייתנו? - "ותלתא תאלתא בקינא הוו קיימי" (בבא קמא, נח ע"ב).

46. הרווחיות בענף הדקלאות –"דקלא דאכיל מיניה תמרי" (בבא קמא, פז ע"ב).

47. תמרים בטעם יין? – "שמואל אייתי ליה אריסיה תמרי, אכיל, טעים בהו טעמא דחמרא" (בבא קמא, צב ע"א).

48. א. מהם "דיקלא בישא" ו"קינא דשרכי"? ב. מדוע "מטייל" "דקל רע" אל עצי הסרק? – "מטייל ואזיל דיקלא בישא גבי קינא דשרכי" (בבא קמא, צב ע"ב). 

49. האם ההלכה לגבי גזילת דקל שונה מגזילת עצים אחרים? – "האי מאן דגזל דיקלא מחבריה וקטליה" (בבא קמא, צו ע"א).

50. מבנה עלה התמר – "האי מאן דגזל לוליבא ועבדינהו הוצי קני" (בבא קמא, צו ע"א).

51. הגדרת התיומת והקשר שלה לשונות במבנה עלה התמר? – "בעי רב פפא: נחלקה התיומת מהו" (בבא קמא, צו ע"א).

52. מהם "תאלי"? – "רב פפא קביל ארעא לאספסתא קדחו בה תאלי" (בבא מציעא, קט ע"א).

53. מהו "תובליא" וכיצד הוא קשור לדקל? – "איזיל איגדריה לדיקלא דפלניא דזבניה ניהלי" (בבא בתרא, לג ע"ב).

54. מדוע אין לדקל "גזע"? – "דקל אין לו גזע" (בבא בתרא, פב ע"א).

55. מהי חרותא ומה צורתה? – "דעביד להו כי חרותא" (בבא בתרא, קא ע"א).

56. מהי הכפנייתא ומה הכוונה בביטוי "אדאכלת כפנייתא"? – "אדאכלת כפנייתא בבבל" (בבא בתרא, קז ע"ב).

57. מדוע שמואל בחר דווקא בדקל להדגשת ההלכה? – "אפילו לא הקנה לה אלא דקל אחד לפירותיו" (בבא בתרא, קלב ע"ב).

58. מה ייחודן של "כותבות יריחו"? – "מן יהיב לן מכותבות דיריחו ואכלנא ביה" (בבא בתרא, קמו ע"א).

59. מהו מקום פירות הדקל? – "מקום פירי דקל לאחד ושייר פירותיו לפניו" (בבא בתרא, קמח ע"א).

60. היכן ממוקמים עלי הדקל ופירותיו? - "מאן דשדא פיסא לדיקלא, ואתר תמרי ואזול תמרי וקטול" (מכות, ח ע"א).

61. מהו "חצב"? – "אף דקל טב וחצב ונקלס" (עבודה זרה, יג ע"ב).

62. מהו נקלס? – "אף דקל טב וחצב ונקלס" (עבודה זרה, יג ע"ב).

63. מבט בוטני על הלולב ומה הצורך שהיה בו לגוי? – "בהדי דקא נחית נגע בראשה דלוליבא בחמרא" (עבודה זרה, נז ע"א).

64. התנאים האקלימיים האופטימליים לגידול תמרים, חיטה ושעורה – "מתמרים שבהרים, ולא מפירות שבעמקים" (מנחות, פד ע"א).

65. האם הדקל איננו מתאחה לאחר שמשייפים אותו? – "וסימנך דיקלא" (חולין, קכה ע"א).

66. מהו תמר שאינו עושה פירות? - "דקל נמי בדלא עביד פירא" (תמיד, כט ע"ב).

 


כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר