סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חמור - ריכוז נושאים וקישוריות

בפורטל הדף היומי:

1. מדוע נבחרו צמדי החיות 1. זאב - כלב 2. ערוד – חמור, כמדד לעוצמת האור? – "משיכיר בין זאב לכלב" (ברכות, ט ע"ב).

2. מהם לובדקים ומדוע הם יוצאים בפרומביא? "ולובדקים בפרומביא" (שבת, נא ע"ב).

3. מהי מרדעת ומדוע היא דרושה לחמורים? – "חמור יוצא במרדעת בזמן שהיא קשורה בו" (שבת, נב ע"ב).

4. מהן הרגלים הדומיננטיות של החמור בהשוואה לסוס? – "שמשענת הסוס על ידיו וחמור על רגליו" (שבת, צג ע"ב).

5. ההבדלים בין "נימוסי השולחן" של פרה וחמור – "מקמי תורא לקמי חמרא לא שקלינן" (שבת, קמ ע"ב).

6. מעמדם הנחות של רוכבי חמורים – "ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא בני אדם" (מגילה, ט ע"א).

7. במה שונה דרך רביית החמור משאר בהמות הבית? – "חמורה שתבעה מרביעין עליה זכר בשביל שלא תצטנן" (מועד קטן, יב ע"א).

8. על ההבדלים בין תפקידי החמור והגמל – "החמרים אחת בשבת, הגמלים אחת לשלשים יום" (כתובות, סא ע"ב).

9. הגדרת השימוש בבהמות לצורכי האדם? – "שק להביא פירות וחמור להביא עליו פירות" (נדרים, לג ע"א).

10. מהו גירדונא זוטרא? – "שכיב גברא גבוה הוה רכיב גירדונא זוטרא מטא תיתורא" (נדרים, מא ע"א). 

11. החמור כסמל לתכונות אנושיות – "משום דקרו לאינשי חמרי" (נדרים, פא ע"א).

12. צבע בטנם של חמורים – "אטו כולי חמרי לאו כריסייהו חיוורין נינהו" (גיטין, מה ע"א).

13. שבירת כלים על ידי קול - "תרנגול שהושיט ראשו לאויר כלי זכוכית ותקע בו" (קידושין, כד ע"ב).

14. ההבדל בין תפקידי החמור והגמל כבהמות משא – "החמרין רובן רשעים, והגמלין רובן כשרין" (קידושין, פב ע"א).

15. על ההבדל בתפקידי השור והחמור – "משלחי רגל השור והחמור" (בבא קמא, ב ע"ב).

16. המספוא המועדף לבקר לעומת המספוא לחמורים – "ופרה שאכלה שעורין, וחמור שאכל כרשינן" (בבא קמא, יט ע"ב).

17. דרך הובלת חמורים וגמלים – "שנים שהיו מושכין בגמל ומנהיגין בחמור" (בבא מציעא, ח ע"ב – ט ע"א).

18. מדוע דווקא חמור מציין את דרך היחיד? "כדי שיעבור חמור במשאו" (בבא בתרא, ק ע"א).

19. טעם איסור חריש בשור וחמור – "החורש בשור וחמור" (מכות, כא ע"ב).

20. מהם חמורים לובים? – "שלא היו עמו תשעים חמורים לובים" (בכורות, ה ע"ב).

21. מהן פרסות סדוקות ופרסות קלוטות ומה מקור הפועל קלוטה? – "הא פרסותיה סדוקות, והא פרסותיה קלוטות" - (בכורות, ו ע"א).

22. מהם הגורמים לנעירת החמור? – "ותצנח מעל החמור" (תמורה, טז ע"א).

 

 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר