סקר
המסכתות הקצרות שבסדר מועד

 

חמור - ריכוז נושאים וקישוריות

בפורטל הדף היומי:

1. מדוע נבחרו צמדי החיות 1. זאב - כלב 2. ערוד – חמור, כמדד לעוצמת האור? – "משיכיר בין זאב לכלב" (ברכות, ט ע"ב).

2. מהם לובדקים ומדוע הם יוצאים בפרומביא? "ולובדקים בפרומביא" (שבת, נא ע"ב).

3. מהי מרדעת ומדוע היא דרושה לחמורים? – "חמור יוצא במרדעת בזמן שהיא קשורה בו" (שבת, נב ע"ב).

4. מהן הרגלים הדומיננטיות של החמור בהשוואה לסוס? – "שמשענת הסוס על ידיו וחמור על רגליו" (שבת, צג ע"ב).

5. מעמדם הנחות של רוכבי חמורים – "ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא בני אדם" (מגילה, ט ע"א).

6. על ההבדלים בין תפקידי החמור והגמל – "החמרים אחת בשבת, הגמלים אחת לשלשים יום" (כתובות, סא ע"ב).

7. הגדרת השימוש בבהמות לצורכי האדם? – "שק להביא פירות וחמור להביא עליו פירות" (נדרים, לג ע"א).

8. החמור כסמל לתכונות אנושיות – "משום דקרו לאינשי חמרי" (נדרים, פא ע"א).

9. צבע בטנם של חמורים – "אטו כולי חמרי לאו כריסייהו חיוורין נינהו" (גיטין, מה ע"א).

10. ההבדל בין תפקידי החמור והגמל כבהמות משא – "החמרין רובן רשעים, והגמלין רובן כשרין" (קידושין, פב ע"א).

11. על ההבדל בתפקידי השור והחמור – "משלחי רגל השור והחמור" (בבא קמא, ב ע"ב).

12. דרך הובלת חמורים וגמלים – "שנים שהיו מושכין בגמל ומנהיגין בחמור" (בבא מציעא, ח ע"ב – ט ע"א).

13. מדוע דווקא חמור מציין את דרך היחיד? "כדי שיעבור חמור במשאו" (בבא בתרא, ק ע"א).

14. טעם איסור חריש בשור וחמור – "החורש בשור וחמור" (מכות, כא ע"ב).

15. מהם חמורים לובים? – "שלא היו עמו תשעים חמורים לובים" (בכורות, ה ע"ב).

16. מהן פרסות סדוקות ופרסות קלוטות ומה מקור הפועל קלוטה? – "הא פרסותיה סדוקות, והא פרסותיה קלוטות" - (בכורות, ו ע"א).

17. מהם הגורמים לנעירת החמור? – "ותצנח מעל החמור" (תמורה, טז ע"א).

 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר