סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

בקר הבית - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. התנהגות אגרסיבית בשוורים ומהו שור שחור? – "הני מילי בשור שחור" (ברכות, לג ע"א).

2. מהו "שור חרישה" – "עז לחלבה ורחל לגיזתה ותרנגולת לביצתה ותורי דרידיא" (שבת, יט ע"ב).

3. מדוע לשור זנב ארוך? – "מאי טעמא תורא אריכא גנובתיה?" (שבת, עז ע"ב).

4. ההבדלים בין "נימוסי השולחן" של פרה וחמור – "מקמי תורא לקמי חמרא לא שקלינן" (שבת, קמ ע"ב).

5. השינויים במבנה מרכיבי השלד במהלך התפתחות הפרט? – "כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך" (פסחים, פד ע"א).

6. מקור מגוון צבעי הפרות - "ואין מוציאין עמה אדומה" (יומא, מב ע"ב).

7. מה פירוש המילה "קרמנאי"? – "אמר לך רב חסדא: כי אמרי בתורא דקרמנאי" (נזיר, לא ע"ב).

8. תפקידי הבקר במשק האדם – "התם נמי מוריא ואמרה: תורא מדישיה קאכיל" (גיטין, סא ע"ב).

9. מעמד החיטה כמזון לבקר – "לפיכך אכלה חטין או דבר הרע לה פטורה" (בבא קמא, כ ע"א).

10. בעלי חיים כצרכני תרופות – "הכא במאי עסקינן בשור פקח שעלתה לו נשיכה בגבו" (בבא קמא, לה ע"א).

11. מעומק חזה השור לחישוב שיעור הטפח ההלכתי – "מכריסא דתורא לארעא כמה הוי? ארבעה" (בבא קמא, נא ע"א).

12. כיצד פוגעת חרשות בחוש התמצאות השור? – "נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן חייב" (בבא קמא, נד ע"א).

13. מה היה השימוש בזנב השור? – "שור דאפילו לגיזת זנבו" (בבא מציעא, כז ע"א).

14. מהו איצטדינין ומהי צורת קרניו של שור האיצטדנין? – "איצטדינין, מהו" (בבא בתרא, קג ע"ב).

15. מה היה מעשה הרמייה של משרתי העבודה הזרה? – "ומרעיבים את העגלים ועושין דמות עצבים" (סנהדרין סג ע"ב).

16. על המשמעות הביולוגית של הצבע הלבן והשחור בבקר? – "אמר שור שחור שיצא מביתי ראשון הרי הוא הקדש" (נזיר, לא ע"א).

17. מדוע כתמים בצבע שונה מהווים ליקוי בבקר? – "אוכמא בחיורא לקיא, חיורא באוכמא לקיא" (נזיר, לא ע"ב).

18. לזיהוי המריא – "ויהי כי צעדו נושאי ארון ה' ששה צעדים ויזבח שור ומריא" (סוטה, לה ע"ב).

19. יצירת פרה אדומה לאור הידע המדעי הנוכחי? – "כוס אדום מעבירין לפניה בשעה שעולה עליה זכר" (עבודה זרה, כד ע"א).

20. מהו טיט? והאם פרות יכולות לשתות אותו? – "אי דפרה שוחה ושותה ממנו אפילו לרביעית נמי" (זבחים, כב ע"א).

21. מזון הבקר לעומת מזון החמור והגמל – "חטין שבגללי בקר ושעורין שבגללי בהמה" (מנחות, סט ע"א).

22. מיקום הצוואר של הבקר לעומת מעלי גרה אחרים – "למעוטי צואר דלא קאי בהדי ראשו" (מנחות, צג ע"ב).

23. הקשר בין צבע השור והשימוש בו – "שחור והביא לבן, לבן והביא שחור" (מנחות, קז ע"ב).

23. היתכנות לידת מין שונה בבעלי חיים – "פרה שילדה מין חמור, וחמור שילדה כמין סוס" (בכורות, ה ע"ב).

24. מהן פרסות סדוקות ופרסות קלוטות ומה מקור הפועל קלוטה? – "הא פרסותיה סדוקות, והא פרסותיה קלוטות" (בכורות, ו ע"א).

 


 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר