סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פשתה תרבותית - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. שלבי עיבוד הפשתן. 2. מהי המלאכה המתוארת במשנה? – "אין נותנין אונין של פשתן לתוך התנור" (שבת, יז ע"ב).

2. מהו החוסן? – "לא בלכש, ולא בחוסן, ולא בכלך" (שבת, כ ע"ב).

3. מדוע לא מנתה משנת "במה מדליקין" את הפתילות הכשרות להדלקה? – "מאי לאו דכלאים? לא דבוץ" (שבת, כא ע"א).

4. יתרונות הפשתן כחומר גלם לשזירת חבלים – "של מגג, של נצר, ושל פשתן" (עירובין, נח ע"א).

5. משמעות השם בוץ – "אבנטו של כהן גדול ביום הכפורים דברי הכל של בוץ" (יומא, יב ע"ב).

6. מה היה מעמדם של בגדי הפשתן בעולם העתיק? – "בשחר היה לובש פלוסין של שנים עשר מנה" (יומא, לד ע"ב).

7. . במה שונים סיבי הפשתן והצמר? – "כיתנא אגב לקותיה מפציל" (יומא, עא ע"ב).

8. מדוע רב חידש דווקא פסול של חוטי פשתן? – "שאם תפרה בחוטי פשתן פסולה" (מגילה יט ע"א).

9. מועד זריעת הפשתן – "אם לא תזרע פשתן תזרע ממין אחר" (מועד קטן, יא ע"ב).

10. מהי "חפיפה" על ידי פשתן? – "בשלמא כיתנא חזי לחפיפה" (מועד קטן, יב ע"ב).

11. מהי משרה ומה מטרתה? מה הנזק בהשרייה ממושכת של הפשתן? – "ופשתנו להעלות מן המשרה" (מועד קטן, יא ע"ב-יב ע"ב).

12. מדוע הותר לכבס בגדי פשתן במועד? – "כלי פשתן מותר לכבסן בחולו של מועד" (מועד קטן, יח ע"א).

13. מהו מסרק של פשתן? – "מסרק של פשתן שניטלו שיניו" (יבמות, מג ע"א).

14. עיבוד הפשתן במרחב הביתי - "אלו אדם מביא חיטין חיטין כוסס, פשתן פשתן לובש" (יבמות, סג ע"א).

15. למשמעות המונח "פשתה כהה" – "קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה" (יבמות, צג ע"א).

16. מאפייני אריגי הפשתן? – "הרוצה שיעדן את אשתו ילבישנה כלי פשתן" (כתובות, נט ע"ב).

17. מהם הנזקים הנגרמים מטווית פשתן ומהי כיתנא רומאה? – "אף אינו כופה לעשות בפשתן" (כתובות, סא ע"ב).

18. יתרונות הפשתן כחומר גלם לשזירת חבלים – "דאייתינא כיתנא ושדיינא, ומגדלנא נישבי" (כתובות, קג ע"ב).

19. מהי סריקת פשתן ומדוע נבחרה כדוגמה למלאכה מותרת? – "ומותר לסרוק שם פשתן ולנקר שם אבנים" (סוטה, מה ע"ב – מו ע"ב).

20. מהו סדין ומדוע הוא נועד לשימוש "בימות החמה"? – "אילימא גלופקרי וסדיני" (גיטין, ע ע"ב).

21. 1. שלבי עיבוד הפשתן. 2. מהי המלאכה המתוארת בסוגיה? – "היכא דתרו כיתנא" (בבא מציעא, יח ע"ב).

22. איכות אריגי פשתן? – "איבעית אימא: לא קשיא; הא בדעמרא הא בדכיתנא" (בבא מציעא כט ע"ב).

23. מהו כיתנא רומיתה? – "ילבש בכלי פשתן בכיתנא רומיתא" (בבא מציעא, כט ע"ב).

24. מדוע השהיית הפשתן במשרה היא דבר האבד? – "ופועלין להעלות פשתנו מן המשרה" (בבא מציעא, עה ע"ב).

25. הפשתה כגורמת נזק לשדות – "המקבל שדה מחבירו לשנים מועטות לא יזרענה פשתן" (בבא מציעא, קט ע"א).

26. מדוע בני ישראל התאוו לכלי פשתן? – "והם מתאוים לכלי פשתן" (סנהדרין קו ע"א).

27. מדוע הפשתן שנטווה ספוג רוק? – "פשתן שטוואתו נדה מסיטו טהור" (זבחים, עט ע"ב).

28. מה היה מעמדם של בגדי הפשתן בעולם העתיק? – "כלי פשתן בכיתנא רומיתא" (חולין, פד ע"ב).

 כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר