סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

לאו היינו [אין זו] נחשבת כהנחתן. ואולם בעי [שאל] רבא: היה אגוז בכלי ואותו כלי צף על גבי מיםמהו הדין בכגון זה, האם מותר לון להוציא את האגוז משם בשבת אם הוא נמצא ברשות אחרת? וצדדי השאלה: מי אמרינן [האם אומרים אנו] כי בתר [אחר] האגוז אזלינן [הולכים אנו], והא נייח [והרי הוא נח] בתוך הכלי, או דילמא בתר [שמא אחר] הכלי אזלינן [הולכים אנו], והא [והרי] הוא לא נייח [נח]. גם לשאלה לא נמצא פתרון ועל כן תיקו [תעמוד] אף היא במקומה.

ואילו בענין שמן הצף על גבי יין הרי זו מחלוקת ר' יוחנן בן נורי ורבנן [וחכמים]. דתנן כן שנינו במשנה]: שמן שצף על גבי יין, ונגע טבול יום (טמא שטבל לטהרתו ועדיין לא העריב שמשו, שהוא פוסל ומטמא רק את המשקה שהוא נוגע בו, אבל לא דברים אחרים) בשמןלא פסל טבול היום אלא את השמן בלבד ולא את היין. ר' יוחנן בן נורי אומר: שניהם (השמן והיין) חיבור זה לזה, ומאחר שנטמא השמן נטמא עמו גם היין. הרי שנחלקו בשאלה אם דרך הנחה קבועה היא זו או אינה דרך הנחה.

א אמר אביי: בור הנמצא ברשות הרבים שהיתה עמוקה עשרה טפחים ורחבה שמנה בדיוק, וזרק לתוכה מחצלת בשבת — חייב. ואולם אם חילקה לבור במחצלת, ונעשה אותו בור כשני בורות שכל אחד מהם רוחבו קצת פחות מארבעה טפחים — פטור, שהרי בשל מחיצת המחצלת אין אף אחד מחלקי הבור רשות היחיד כדינה. ומעירים: לאביי דפשיטא ליה [שפשוט לו] שמחצלת מבטלא [מבטלת] את כח המחיצה של הבור — כל שכן חוליא הנזרקת בבור עשרה ומיעטתו דמבטלא [שמבטלת] את כח המחיצה, ואין לו אם כן כל ספק בבעיה שהעלה ר' יוחנן. ואילו לר' יוחנן דמיבעיא ליה [שנסתפקה לו] שאלה החוליא, מחצלת פשיטא דלא מבטלא מחיצתא [פשוט לו שאינה מבטלת מחיצה].

ואמר אביי: בור ברשות הרבים עמוקה עשרה ורחבה ארבעה,?והוא? מלאה מים, וזרק לתוכה חפץ בשבת — חייב, שעדיין נחשב הבור רשות היחיד. ואם היה הבור מלאה פירות, וזרק לתוכה חפץ — פטור, מאי טעמא [מה טעם] ההבדל בדין? — מים לא מבטלי מחיצתא [אינם נחשבים כדי לבטל מחיצה], הפירות מבטלי מחיצתא [נחשבים כדי לבטל מחיצה]. תניא נמי הכי [שנויה ברייתא גם כן כך]: הזורק מן הים לאיסרטיא (רחוב) ומן האיסרטיא ליםפטור, שהים דינו ככרמלית ואין בו חיוב מן התורה. ר' שמעון אומר: אם יש באותו מקום בים שזרק עמוק עשרה ורחב ארבעהחייב כזורק לרשות היחיד, הרי שהוא סבור שמי הים אינם מבטלים דין רשות היחיד ממקום המתאים להגדרת רשות זו.

ב משנה הזורק בשבת חפץ למרחק ארבע אמות ברשות הרבים ופגע בכותל, אם זרק למעלה מעשרה טפחים — הרי הוא כזורק באויר, ופטור. למטה מעשרה טפחיםכזורק בארץ, וחייב. והזורק חפץ בארץ ארבע אמות ברשות הרבים — חייב.

ג גמרא שנינו במשנה שהזורק חפץ ברשות הרבים למרחק ארבע אמות ופגע בכותל, אם זרק למעלה מעשרה — חייב. ושואלים: והא [והרי] לא נח החפץ שזרק, ומדוע יתחייב על עקירה בלא הנחה? אמר ר' יוחנן: בדבילה שמינה שנינו, שנדבקת בכותל במקום שזורק אותה.

אמר רב יהודה שכך אמר רב שכך אמר ר' חייא: זרק אבן בכותל למעלה מעשרה טפחים, והלכה ונחה בחור כל שהוא שבכותל שאין בו ארבעה טפחים, בענין זה באנו למחלוקת ר' מאיר ורבנן [וחכמים]. לר' מאיר שאמר חוקקין להשלים (משלימים במחשבה) — מיחייב [מתחייב], שאנו חוקקים את רוחב החור עד לארבעה טפחים, כיון שיש מקום ואפשרות להרחבה כזו, וכיון שגובהו עשרה ורוחבו ארבעה טפחים — מתחייב הזורק משום מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. ואילו לרבנן דאמרי שיטת חכמים האומרים] כי אין חוקקין להשלים, כיון שבמציאות אין בחור כעת ארבעה טפחים — לא מיחייב [אינו מתחייב]. תניא נמי הכי [שנויה ברייתא גם כן כך]: זרק חפץ למעלה מעשרה טפחים, והלכה ונחה בחור כל שהואר' מאיר מחייב וחכמים פוטרין.

ד אמר רב יהודה שכך אמר רב: תל המתלקט (שהולך ומגביה) לגובה עשרה טפחים מתוך אורך של ארבע אמות, וזרק אדם חפץ מרשות הרבים ונח על גביוחייב, שכן מדרון משופע כזה נחשב למחיצה. תניא נמי הכי [שנויה ברייתא גם כן כך]: מבוי ששוה (ישר) לתוכו, ונעשה מדרון לרשות הרבים, שרשות הרבים גבוהה או נמוכה ממנו בהרבה והמדרון מתחיל ממנו והלאה, או אם היה פתח המבוי שוה לרשות הרבים ונעשה מדרון לתוכואותו מבוי אינו צריך לא לחי ולא קורה כדי להבדיל בינו ובין רשות הרבים. שהמדרון עצמו נחשב כמחיצה. ר' חנינא בן גמליאל אומר: תל המתלקט עשרה טפחים מתוך ארבע אמות, וזרק חפץ ונח על גביוחייב.

ה משנה זרק חפץ ברשות הרבים מתוך כוונה שינוח לתוך ארבע אמות, שלא נתכוין לזריקה האסורה מדין תורה ונתגלגל החפץ ויצא חוץ לארבע אמותפטור. אבל אם זרק מתוך רצון שינוח חוץ לארבע אמות, ונתגלגל החפץ וחזר לתוך ארבע אמותחייב משעת הזריקה הראשונה נתחייב.

ו גמרא שנינו במשנה שכאשר זרק מחוץ לארבע אמות ונתגלגל החפץ לתוך ארבע אמות, חייב. ושואלים: והא [והרי] לא נח [נח] החפץ מיד לאחר שזרקו, וכיצד דנים אנו לפי אותה זריקה? אמר ר' יוחנן, יש לומר: והוא שנח על גבי משהו. תניא נמי הכי [שנויה ברייתא גם כן כך]: זרק חפץ חוץ לארבע אמות ודחפתו הרוח בעודו באויר והכניסתו לתוך ארבע, ואף על פי שחזרה והוציאתופטור, כיון שלא נח החפץ במקום שאליו נזרק. אבל אם אחזתו הרוח משהו והתעכב זמן קצר על גבי הקרקע (תוספות), אף על פי שחזרה והכניסתוחייב.

אמר רבא: למרות הכלל שתוך שלשה טפחים לקרקע הרי הוא כצמוד אליו ("לבוד"), אולם לרבנן שיטת חכמים] האומרים כי דבר הנמצא בחללה של רשות אינו נחשב כמונח בה ("קלוטה לא כמי שהונחה"), כדי שיתחייב צריך החפץ הנחה על גבי משהו. ומסופר כי יתיב [ישב] מרימר וקאמר לה להא שמעתא [ואמר אותה, את ההלכה הזאת]. אמר ליה [לו] רבינא למרימר:

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר