סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 
מספר צפיות: 7
דף ד עמוד א
* לדעת שמואל נהרות המושכין מים מן האגמים מותר להשקות מהן בחולו של מועד.
* שתי ערוגות זו למעלה מזו לא ידלה מן התחתונה וישקה את העליונה (כי יש בכך טרחה יתירה).

דף ד עמוד ב
* יש מחלוקת תנאים אם המידל בגפנים שלו - אם רשאי לדלל גם בחלק של העניים (של הפאה/עוללות).
* אין עושין את האמה - במועד בגלל שזו טרחה, ובשביעית בגלל שנראה כעודר או מפני שמכשיר אגפיה לזריעה.
מספר צפיות: 17
דף ה עמוד א
* בגמרא מובאים 9 מקורות לכך ש"מציינין את הקברות".
* "וטמא טמא יקרא" - צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשין עליו רחמים.
* כל השם אורחותיו (המחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה) זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא.

דף ה עמוד ב
* אין מציינין לא על כזית מן המת ולא על עצם כשעורה ולא על דבר שאינו מטמא באהל, אבל מציינין על השדרה ועל הגולגולת על רוב בנין ועל רוב מנין המת.
* 3 בית הפרס (שאין הולכין בו אוכלי תרומה) הן שדה שנאבד בה קבר ושדה שנחרש בה קבר ושדה בוכין (שדה שמפטירין בה מתים).
מספר צפיות: 9
דף ו עמוד א
* תלמיד חכם הנמצא בעיר - כל דברי העיר מוטלים עליו.
* אין מרחיקין ציון (המסמן על הימצאות טומאה) ממקום טומאה, שלא להפסיד את א''י.
* במשנה נאמר שיוצאים על הכלאים בחולו של מועד - והטעם שלא יוצאים מעט לפני כן זה כי בחול המועד ניתן למצוא פועלים בזול.

דף ו עמוד ב
* בראשונה היו עוקרין שלוחי בית דין את הכלאים ומשליכין לפני בהמתן והיו בעלי בתים שמחין שתי שמחות אחת שמנכשין להם שדותיהן ואחת שמשליכין לפני בהמתם, התקינו שיהו עוקרין ומשליכין על הדרכים ועדיין היו שמחין שמחה גדולה שמנכשין שדותיהן, התקינו שיהו מפקירין כל השדה כולה
* הדרך להחריב חורי נמלים היא להביא עפר מחור זה ולתת לתוך חור זה ואז הם חונקין זה את זה (כי הם מריחים את העפר ולא מזהים אותו).
מספר צפיות: 5
דף ז עמוד א
* במשנה נאמר שלדעת חכמים צדין את המזיקין משדה לבן שלא כדרכו - ובברייתא נאמר שדין זה הוא בשדה לבן הסמוכה לעיר אבל בשדה לבן הסמוכה לשדה האילן מותר אפילו כדרכו שמא יצאו משדה הלבן ויחריבו את האילנות.
* במשנה נאמר שמקרין (סותמים) את הפרצה במועד - ורב חסדא מחדש שדין זה נאמר בכותל גינה, אך בכותל חצר מותר אף לבנות כדרכו (כי בחצר יש הפסד מרובה אם ייכנסו גנבים).

דף ז עמוד ב
* רבא מבאר שמחלוקת ר' מאיר וחכמים במשנה אם רואים במועד את הנגעים - זה דוקא במקרה של "הסגר שני".
* נחלקו התנאים אם 'מצורע מוסגר' אסור בתשמיש המטה רק 'בימי ספירו' או אף 'בימי חלוטו'.
מספר צפיות: 7
דף ח עמוד א
* כהן סומא באחת מעיניו - אינו רשאי לראות את הנגעים.
* במשנה נאמר ש"לא יעורר אדם על מתו ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יום" - ונחלקו רב ושמואל בטעם הדבר.

דף ח עמוד ב
* אין המת משתכח מן הלב שלשים יום.
* מותר לעשות כל צורכי המת במועד (גוזזין לו שערו ומכבסין לו כסותו ועושין לו ארון).
* אסור לשאת אשה במועד, ובטעם הדבר נחלקו הדעות: (1) לפי שאין מערבין שמחה בשמחה (2) מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו (3) מפני הטורח (שיטרח לנישואין, וטרחה אסורה במועד) (4) מפני ביטול פריה ורביה (שימתין מלשאת אשה דוקא במועד).
מספר צפיות: 9
דף ט עמוד א
* באותה שנה שעשה שלמה המלך חנוכת הבית - לא עשו ישראל את יום הכפורים (כי שבעת ימי חנוכת הבית היו בשבעה ימים שלפני סוכות), ולא נחשב הדבר לחטא.
* תלמיד שנפטר מרבו ולן באותה העיר - צריך ליפטר ממנו פעם נוספת למחרת בבוקר.

דף ט עמוד ב
* לימוד תורה עדיף מאשר קיום מצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים, אך במצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים הרי שיש לקיים את המצוה במקום ללמוד תורה.
* במשנה נאמר שמותר לאשה לעשות תכשיטיה במועד, ורב חסדא חידש שדין זה הוא גם באשה מבוגרת וזקנה (כי בת 60 הרי היא כבת 6).
מספר צפיות: 8
דף י עמוד א
* במשנה נאמר שלדעת ת"ק מותר 'לסרג' את המטות בחוה"מ ולדעת ר' יוסי מותר רק 'למתוח' - ובגמרא נחלקו ר' חייא בר אבא ור' אסי מה זה 'מסרגין' ומה זה 'ממתחין'. [ורב דימי ורבין נחלקו מה היו דעותיהם]
* סוס וחמור שרוכב עליו - מותר ליטול את צפרניו בחוה"מ (כי אם לא, אז יהיה לו צער ולא יוכל ללכת).

דף י עמוד ב
* בחוה"מ: מקיזין דם לבהמה, ואין מונעין רפואה לבהמה.
* בחוה"מ: מעשה הדיוט - מותר, מעשה אומן - אסור.
* סחורה אסורה בחוה"מ (אפילו כל שהוא), אך ב'דבר האבד' - מותר.
מספר צפיות: 9
דף יא עמוד א
* לדעת ר' יוסי - מותר לעשות מלאכה בדבר האבד בחוה"מ אף ללא שינוי.
* בסוגיה מובאים 4 המלצות של אדא הצייד בנוגע לאכילת דגים (ואחד מהם: אחרי אכילת דגים/שחליים/חלב מומלץ לא לישון מיד, אלא ללכת הרבה לפני שהולך לישון)

דף יא עמוד ב
* דברים המותרים לעשות במועד - נחלקו האמוראים אם אסורים או מותרים בימי אבלו.
* לדעת רבן שמעון בן גמליאל אם האבל היה אומן לרבים וספר ובלן לרבים והגיע עת הרגל ואין שם אומן אלא הוא הרי זה יעשה (למרות שאבל אסור במלאכה).
מספר צפיות: 4
דף יב עמוד א
* כל מלאכה שמותר לישראל לעשות בחוה"מ - מותר לומר לנכרי לעשות, אך מלאכה שאסור לישראל לעשות בחוה"מ - אסור לומר לנכרי לעשות.
* "הלכות מועד כהלכות כותים" - ולכן בהלכות מועד אין למידין זו מזו, לומר שכשם שמלאכה מסוימת מותרת אז גם מלאכה אחרת הדומה לה מותרת (כפי שגם קיים עיקרון זה בהלכות כותים).

דף יב עמוד ב
* "הלכות מועד כהלכות שבת יש מהן פטור אבל אסור ויש מהן מותר לכתחלה".
* טוחנין (וכן מלאכות אחרות) במועד לצורך המועד, ושלא לצורך המועד אסור, ואם טחן והותיר הרי זה מותר, ובלבד שלא יערים, ויש מי שחולק וסובר שמותר להערים.
מספר צפיות: 12
דף יג עמוד א
* טימא טהרותיו של חבירו ומת - לא קנסו את בנו שישלם על כך (כי היזק שאינו ניכר לא נחשב להיזק ולכן קנסו רק אותו אך לא את בנו).
* מותר לקנות בחוה"מ בתים עבדים ובהמה רק במקרים הבאים: (1) כאשר קונה אותם לצורך המועד (2) כאשר זה לצורך המוכר (שזקוק לכסף כדי לקנות אוכל).
* מותר לתת לפועל מלאכה שאינה לצורך המועד כאשר זקוק לכסף לצורך אכילתו.

דף יג עמוד ב
* מוכרי פירות כסות וכלים - מוכרים בחוה"מ בצנעה לצורך המועד (ויש שהחמירו על עצמם לא למכור כלל).
* חנות הפתוחה לרשות הרבים - אין לפתוח בחוה"מ את החנות כדרכו, אלא פותח דלת אחת ונועל דלת אחת.
מספר צפיות: 16
דף יד עמוד א
* חכמים אסרו להסתפר בחוה"מ - כדי שיסתפרו לפני הרגל, וכך לא ייכנס אדם לרגל כשהוא מנוול.
* הגמרא מתלבטת לגבי מי שאבדה לו אבידה בערב הרגל ולא הספיק להסתפר - אם מותר לו להסתפר בחוה"מ.
* במשנה מובאת רשימה של אנשים במצבים מסויימים שמותר להם להסתפר בחוה"מ, ושמואל הוסיף שמותר לספר גם קטן שנולד ויש לו שערות שמצערות אותו.

דף יד עמוד ב
* אבל אינו נוהג אבילותו ברגל.
* מצורע נוהג צרעתו ברגל.
* אבל אסור בתספורת.
מספר צפיות: 6
דף טו עמוד א
* אבל חייב ב: עטיפת הראש, קריעה, כפיית המטה.
* אבל אסור ב: הנחת תפילין, שאילת שלום, דברי תורה, תכבוסת.
* הגמרא מתלבטת ודנה מה דין מנודה ומצורע בדברים הנ"ל.

דף טו עמוד ב
* אבל אסור ב: עשיית מלאכה, רחיצה, נעילת הסנדל, תשמיש המטה, שילוח קרבנות.
* הגמרא מתלבטת ודנה מה דין מנודה ומצורע בדברים הנ"ל.
1 2 3
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר