סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 
מספר צפיות: 16
דף ד עמוד א
* נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס (שאף עליהן גזר המן מיתה).
* פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין בענינו של יום (למרות שיש גזירה לא לקרוא את המגילה בשבת).
* חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה (=לקרוא פעם שניה) ביום.

דף ד עמוד ב
* בסוגיה מובאים שיטות שונות מתי קוראים מגילה במקומות השונים כאשר פורים חל להיות בע"ש או בשבת.
* כאשר חל פורים בשבת - מקדימים את קריאת המגילה, כי חכמים גזרו שלא יקראו מגילה בשבת בגלל ש:
רבה: גזירה שמא יטלנה בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנה 4 אמות ברה"ר.
רב יוסף: מפני שעיניהן של עניים נשואות למקרא מגילה לקבל מתנות אביונים ואי אפשר בשבת.
מספר צפיות: 24
דף ה עמוד א
* נחלקו האמוראים אם קריאת מגילה בזמנה (יד/טו באדר) יכולה להיות לכתחילה אף ביחיד ולא במנין.
* 'עיר גדולה' היא עיר שיש בה 10 בטלנים (שהן בטלים ממלאכתן וניזונים משל צבור כדי להיות מצויין בתפלה בבית הכנסת).
* כאשר ט' באב חל להיות בשבת - דוחים את הצום (ליום א) ולא מקדימים, כי לא מקדימים פורענות.

דף ה עמוד ב
* פורים אסור בהספד ותענית אך מותר בעשיית מלאכה (כי לבסוף עם ישראל לא קיבל על עצמו לאסור את פורים במלאכה).
* חזקיה (בניגוד לרבי) התלבט אם טבריה נחשבת לעיר מוקפת חומה או לא (לענין פורים).
מספר צפיות: 18
דף ו עמוד א
* תראטריות וקרקסיות שבאדום - עתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברבים.
* קסרי וירושלים - אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן ישבו שתיהן אל תאמן חרבה קסרי וישבה ירושלים חרבה ירושלים וישבה קסרי תאמן.

דף ו עמוד ב
* גרממיא של אדום (יעב"ץ: גרמניה) - אלמלי הן יוצאין, מחריבין כל העולם כולו.
* בלימוד תורה - אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמן.
* יש מחלוקת תנאים אלו מצוות נוהגות באדר א' ואלו באדר ב'.
מספר צפיות: 18
דף ז עמוד א
* שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות שלחו לה קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות שלחה להם כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס.
* אסתר - ברוח הקודש נאמרה.
* ומשלוח מנות איש לרעהו - שתי מנות לאיש אחד, ומתנות לאביונים - שתי מתנות לשני בני אדם.

דף ז עמוד ב
* חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.
* סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו.
* לדעת ר' יהודה מותרת מלאכה ביו"ט במכשירי אוכל נפש שאי אפשר היה לתקן בערב יו"ט.
מספר צפיות: 20
דף ח עמוד א
* לדעת רבי אליעזר ויתור (=דבר שהיה מוותר לכל אדם ואינו מקפיד עליו) אסור במודר הנאה.
* בנדרים - אם מתו או נגנבו או אבדו חייב באחריותן, ובנדבות - פטור.
* זב שראה 2 ראיות - מטמא 'משכב ומושב' וצריך לספור שבעה נקיים, וזב שראה 3 ראיות - חייב אף בקרבן.

דף ח עמוד ב
* מצורע מוסגר ומצורע מוחלט - חייבים בשילוח (חוץ לחומת העיר) וכל חומר טומאה האמור במצורע נוהג בשניהם, ומצורע מוחלט חייב אף בפריעה ופרימה.
* תפילין ומזוזות צריכות להיות תפורין בגידין, ולדעת המשנה שלנו הוא הדין לספר תורה; וכולם מטמאים את הידים.
מספר צפיות: 19
דף ט עמוד א
* תרגום המופיע בתורה: יגר שהדותא.
* תרגום המופיע במגילה: ונשמע פתגם המלך, וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן.
* מעשה בתלמי המלך שכינס 72 זקנים והכניסן ב72 בתים ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם נתן הקב''ה בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולן לדעת אחת (וכתבו את אותם השינויים).

דף ט עמוד ב
* אירע בכהן גדול פסול ומינו כהן אחר תחתיו - לאחר שעבר הפסול הרי שהראשון חוזר לעבודתו, והשני - ר"מ סובר שכל מצות כהונה גדולה עליו, ור' יוסי סובר שאינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט.
* בבמה קטנה מקריבים נדרים ונדבות, ובבמה גדולה מקריבים גם חובות שקבוע להם זמן (ולדעת חכמים אף חובות שאין קבוע להם זמן).
מספר צפיות: 13
דף י עמוד א
* יש מחלוקת אם בית חוניו (=המזבח שבנה בנו של שמעון הצדיק במצרים) נבנה לשם שמים או לשם עבודה זרה.
* יש מחלוקת תנאים אם קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא או לא.

דף י עמוד ב
* 'ויהי ביום השמיני' - אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץ.
* כל מקום שנאמר בתנ"ך "ויהי בימי" אינו אלא לשון צער.
* כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים.
* אין הקב''ה שמח במפלתן של רשעים.
* בקשו מלאכי השרת לומר שירה (לאחר טביעת המצרים בים סוף), אמר הקב''ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה?
מספר צפיות: 12
דף יא עמוד א
* בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה הקב''ה מך (=עני).
* בגמרא מובאים 4 פירושים/רמזים לשם 'אחשורוש'.
* כתוב במגילה "הוא אחשורוש", והגמרא דורשת מהמילה "הוא": הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו.
* שלשה מלכו בכיפה (=תחת כל כיפת הרקיע), ואלו הן: אחאב ואחשורוש ונבוכדנצר.

דף יא עמוד ב
* סנחריב מלך על כל העולם חוץ מעל ירושלים; דריוש מלך על 120 מדינות (מתוך 127).
* 70 שנה - בלשצר ואחשורוש טעו בחישוב השנים ולכן חשבו שעם ישראל לא יגאל מהגלות (חישוב השנים המוטעה של כל אחד מהם וכן החישוב הנכון מובאים באריכות בסוגיה).
מספר צפיות: 12
דף יב עמוד א
* א''ל הקב''ה למשיח קובל אני לך על כורש אני אמרתי 'הוא יבנה ביתי ויקבץ גליותי' והוא אמר 'מי בכם מכל עמו ויעל'.
* מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור (של מרדכי ואסתר) כליה? מפני שהשתחוו לצלם.

דף יב עמוד ב
* 'ותמאן המלכה ושתי' - בגמרא מובאים 2 הסברים מדוע היא מאנה (על אף שגם היא היתה פרוצה והיה מצופה שלא תמאן).
* 'ויאמר ממוכן' - ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענות, אמר רב כהנא מכאן שההדיוט קופץ בראש.
* מרדכי - 'בן יאיר' בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו, 'בן שמעי' בן ששמע אל תפלתו, 'בן קיש' שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו.
מספר צפיות: 12
דף יג עמוד א
* כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו.
* "ויהי אומן את הדסה היא אסתר" - נחלקו התנאים מה היה השם שלה ומה היה הכינוי.
* "אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתה" - ולכן אחשורוש קיבץ נשים בפעם השניה כדי להפעיל לחץ על אסתר שתגלה מאיזה עם היא.

דף יג עמוד ב
* בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר.
* כשהקב''ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות.
* אין הקב''ה מכה את ישראל אא''כ בורא להם רפואה תחילה.
* משה רבינו - בשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד.
מספר צפיות: 22
דף יד עמוד א
* גדולה הסרת טבעת יותר מ48 נביאים ו7 נביאות שנתנבאו להן לישראל שכולן לא החזירום למוטב ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב.
* 48 נביאים ו7 נביאות נתנבאו להם לישראל ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה.
* הסיבה שלא אומרים הלל בפורים: (1) אין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ. (2) קריאת המגילה היא ההלל. (3) כי אנחנו עדיין עבדי אחשורוש.

דף יד עמוד ב
* חולדה הנביאה היתה קרובה של ירמיהו ולכן הוא לא הקפיד על כך שהיא התנבאה.
* "הנשים רחמניות הן" - ולכן יאשיהו פנה לחולדה הנביאה ולא לירמיהו.
* לא נאה יוהרא/חשיבות לנשים.
* חולדה היתה צאצאית של יהושע הנביא ושל רחב הזונה (שהתחתנו זה עם זה לאחר שרחב התגיירה).
מספר צפיות: 15
דף טו עמוד א
* "ויגידו למרדכי את דברי אסתר" - ואילו התך לא הלך לומר לו, מכאן שאין משיבין על הקלקלה.
* לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך שהרי שני גדולי הדור ברכום שני הדיוטות ונתקיימה בהן ואלו הן דוד ודניאל.
* אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך שהרי אבימלך קלל את שרה ונתקיים בזרעה.
* כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי.

דף טו עמוד ב
* עתיד הקב''ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק.
* "יבא המלך והמן אל המשתה" - בגמרא מובאים 12 הסברים מה ראתה אסתר שזימנה גם את המן למשתה עם אחשורוש.
* "בלילה ההוא נדדה שנת המלך" - יש מחלוקת אם הכוונה לשינה של הקב"ה או של אחשורוש.
1 2 3
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר