סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 
מספר צפיות: 12
דף יא עמוד א
* בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה הקב''ה מך (=עני).
* בגמרא מובאים 4 פירושים/רמזים לשם 'אחשורוש'.
* כתוב במגילה "הוא אחשורוש", והגמרא דורשת מהמילה "הוא": הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו.
* שלשה מלכו בכיפה (=תחת כל כיפת הרקיע), ואלו הן: אחאב ואחשורוש ונבוכדנצר.

דף יא עמוד ב
* סנחריב מלך על כל העולם חוץ מעל ירושלים; דריוש מלך על 120 מדינות (מתוך 127).
* 70 שנה - בלשצר ואחשורוש טעו בחישוב השנים ולכן חשבו שעם ישראל לא יגאל מהגלות (חישוב השנים המוטעה של כל אחד מהם וכן החישוב הנכון מובאים באריכות בסוגיה).
מספר צפיות: 12
דף יב עמוד א
* א''ל הקב''ה למשיח קובל אני לך על כורש אני אמרתי 'הוא יבנה ביתי ויקבץ גליותי' והוא אמר 'מי בכם מכל עמו ויעל'.
* מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור (של מרדכי ואסתר) כליה? מפני שהשתחוו לצלם.

דף יב עמוד ב
* 'ותמאן המלכה ושתי' - בגמרא מובאים 2 הסברים מדוע היא מאנה (על אף שגם היא היתה פרוצה והיה מצופה שלא תמאן).
* 'ויאמר ממוכן' - ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענות, אמר רב כהנא מכאן שההדיוט קופץ בראש.
* מרדכי - 'בן יאיר' בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו, 'בן שמעי' בן ששמע אל תפלתו, 'בן קיש' שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו.
מספר צפיות: 12
דף יג עמוד א
* כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו.
* "ויהי אומן את הדסה היא אסתר" - נחלקו התנאים מה היה השם שלה ומה היה הכינוי.
* "אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתה" - ולכן אחשורוש קיבץ נשים בפעם השניה כדי להפעיל לחץ על אסתר שתגלה מאיזה עם היא.

דף יג עמוד ב
* בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר.
* כשהקב''ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות.
* אין הקב''ה מכה את ישראל אא''כ בורא להם רפואה תחילה.
* משה רבינו - בשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד.
מספר צפיות: 22
דף יד עמוד א
* גדולה הסרת טבעת יותר מ48 נביאים ו7 נביאות שנתנבאו להן לישראל שכולן לא החזירום למוטב ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב.
* 48 נביאים ו7 נביאות נתנבאו להם לישראל ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה.
* הסיבה שלא אומרים הלל בפורים: (1) אין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ. (2) קריאת המגילה היא ההלל. (3) כי אנחנו עדיין עבדי אחשורוש.

דף יד עמוד ב
* חולדה הנביאה היתה קרובה של ירמיהו ולכן הוא לא הקפיד על כך שהיא התנבאה.
* "הנשים רחמניות הן" - ולכן יאשיהו פנה לחולדה הנביאה ולא לירמיהו.
* לא נאה יוהרא/חשיבות לנשים.
* חולדה היתה צאצאית של יהושע הנביא ושל רחב הזונה (שהתחתנו זה עם זה לאחר שרחב התגיירה).
מספר צפיות: 15
דף טו עמוד א
* "ויגידו למרדכי את דברי אסתר" - ואילו התך לא הלך לומר לו, מכאן שאין משיבין על הקלקלה.
* לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך שהרי שני גדולי הדור ברכום שני הדיוטות ונתקיימה בהן ואלו הן דוד ודניאל.
* אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך שהרי אבימלך קלל את שרה ונתקיים בזרעה.
* כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי.

דף טו עמוד ב
* עתיד הקב''ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק.
* "יבא המלך והמן אל המשתה" - בגמרא מובאים 12 הסברים מה ראתה אסתר שזימנה גם את המן למשתה עם אחשורוש.
* "בלילה ההוא נדדה שנת המלך" - יש מחלוקת אם הכוונה לשינה של הקב"ה או של אחשורוש.
מספר צפיות: 11
דף טז עמוד א
* "ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר" - לא מפני שאוהבין את מרדכי אלא מפני ששונאים את המן.
* המן - היה ספר של כפר קרצום 22 שנה.
* כל האומר דבר חכמה אפילו באומות העולם נקרא חכם.
* ויאמר חרבונה וגו' - אף חרבונה רשע באותה עצה היה כיון שראה שלא נתקיימה עצתו מיד ברח.

דף טז עמוד ב
* "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" - אורה זו תורה, שמחה זה יום טוב, ששון זו מילה, יקר אלו תפלין.
* את עשרת בני המן ואת המילה 'עשרת' - צריך לומר בנשימה אחת (כי נשמתם יצאה ביחד).
* גדול תלמוד תורה יותר מ: הצלת נפשות, בנין בית המקדש, כבוד אב ואם.
מספר צפיות: 14
דף יז עמוד א
* למה נמנו בתורה שנותיו של ישמעאל (מה לנו למנות שנות הרשעים)? כדי ליחס בהן שנותיו של יעקב (ע"י מנין שנות ישמעאל אנו למדין באיזה פרק משנות יעקב עברו עליו כל הקורות והמוצאות אותו).
* קריאת מגילה, הלל, קריאת שמע, תפלה - אם אמר למפרע לא יצא ידי חובה.
* נחלקו רבי וחכמים אם קריאת שמע יש לקרוא דוקא בלשון הקודש או אפשר גם בלשון אחר.

דף יז עמוד ב
* נחלקו רבי וחכמים אם הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא או לא.
* "מלחמה נמי אתחלתא דגאולה היא".
* מה ראו לומר גאולה בשביעית (ברכה שביעית בתפילת שמונה-עשרה)? מתוך שעתידין ליגאל בשביעית (בשמיטה) לפיכך קבעוה בשביעית.
* מה ראו לומר רפואה בשמינית? מתוך שנתנה מילה בשמינית שצריכה רפואה לפיכך קבעוה בשמינית.
מספר צפיות: 11
דף יח עמוד א
* 120 זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו את הסדר של תפילת 18 (ולאחר ששכחו זאת, שמעון הפקולי סידר זאת שוב).
* המספר בשבחו של הקב''ה יותר מדאי נעקר מן העולם.
* הסם הטוב ביותר מכל הסממנים הוא השתיקה.

דף יח עמוד ב
* השמיט בה סופר אותיות או פסוקים (במקצת המגילה) וקראן הקורא בעל פה - יצא.
* נכנס לבית הכנסת ומצא צבור שקראו חציה (של המגילה) לא יאמר אקרא חציה עם הצבור ואח''כ אקרא חציה אלא קורא אותה מתחילתה ועד סופה.
* לדעת ר' יוחנן אסור (לסופר סת"ם) לכתוב אות אחת (מזכרונו בעל פה) שלא מן הכתב.
מספר צפיות: 13
דף יט עמוד א
* "פרוז בן יומו נקרא פרוז, מוקף בן יומו קרוי מוקף" - ולכן מה שקובע לענין יום חיוב קריאת מגילה (י"ד או ט"ו באדר) זה היכן כל אחד נמצא בפורים ולא היכן מקום מגוריו הקבוע.
* מהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא ידי חובה? - נחלקו הדעות: (1) כולה [וכך הלכה] (2) מאיש יהודי (3) מאחר הדברים האלה (4) מבלילה ההוא.

דף יט עמוד ב
* אלמלי נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו כמלא נקב מחט סדקית לא היו יכולין לעמוד מפני האורה.
* הקב''ה הראה למשה בסיני דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ומה שהסופרים עתידין לחדש.
* דין חרש (לקריאת מגילה) והקורא שלא השמיע לאזנו - 3 דעות מה דינו: יוצא לכתחילה, יוצא בדיעבד, לא יוצא אף בדיעבד.
מספר צפיות: 13
דף כ עמוד א
* את המצוות הבאות יש לעשות רק לאחר הנץ החמה (ובדיעבד אפשר כבר לאחר עלות השחר) (והגמרא מביאה לכך מקורות):
קריאת מגילה (של היום), ברית מילה, טבילה, הזאה.

דף כ עמוד ב
* את המצוות הבאות ניתן לקיים במשך כל שעות היום (והגמרא לומדת הכל מפסוקים):
קריאת מגילה, קריאת הלל, תקיעת שופר, נטילת לולב, תפלת מוסף, קרבן מוסף,
וידוי הפרים, וידוי מעשר, וידוי יוהכ''פ,
סמיכה, שחיטה, תנופה, הגשה, קמיצה, הקטרה, מליקה, קבלה, הזיה,
השקיית סוטה, עריפת העגלה, טהרת המצורע.
* זה הכלל דבר שמצותו ביום כשר כל היום, דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה.
מספר צפיות: 18
דף כא עמוד א
* ניתן לקרוא מגילה גם בישיבה, בניגוד לקריאה בתורה שהיא רק בעמידה.
* מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וישנה לתלמידו על גבי קרקע שנאמר "ואתה פה עמד עמדי".
* מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומד, משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם והיו למדין תורה מיושב (=בטל כבוד תורה).

דף כא עמוד ב
* שני אנשים יכולים לקרוא ביחד את המגילה, בניגוד לקריאה בתורה שרק איש אחד רשאי לקרוא בציבור.
* כל המצוות כולן - יש לברך עליהן עובר (קודם) לעשייתן.
* בשני וחמישי ומנחה בשבת עולים 3 עולים לתורה - כנגד תורה נביאים וכתובים / כנגד כהנים לוים וישראלים.
* היום (בניגוד לדין המשנה) כל עולה לתורה מברך לפניה ולאחריה ('גזירה משום הנכנסין ומשום היוצאין').
מספר צפיות: 10
דף כב עמוד א
* כאשר יש 5 פסוקים לקרוא בתורה ויש צורך להעלות 2 עולים: לדעת רב - דולג (חוזרים על הפסוק השלישי פעמיים), לדעת שמואל - פוסק (קוראים 2 פסוקים וחצי לכל עולה).
* לדעת ריב"ל: כשם שאין מתחילין בפרשה פחות מג' פסוקים כך אין משיירין בפרשה פחות מג' פסוקים.

דף כב עמוד ב
* למסקנת הגמרא, בתענית ציבור עולים 3 אנשים לתורה (ולא 4).
* לא נופלים אפים (מחוץ למקדש) על רצפה של אבנים.
* אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע בן נון.
* לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה.
1 2
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר