סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת:







 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

אמר ליה: אנא כורכמא רישקא רבאי – כרכום  

 

"רב פפא קביל ארעא לאספסתא, קדחו בה תאלי. כי קא מסתלק אמר להו: הבו לי שבחא! אמר ליה רב שישא בריה דרב אידי לרב פפא: אלא מעתה, דיקלא ואלים הכי נמי דבעי מר שבחיה? אמר ליה: התם לאו אדעתא דהכי נחית, אנא הכא אדעתא דהכי נחיתנא. כמאן כאביי, דאמר: בשבח שקמה יש לו? אפילו תימא כרבא, התם לית ליה פסידא, הכא איכא פסידא. אמר ליה: מאי פסדתיך ידא דאספסתא, שקול ידא דאספסתא וזיל! אמר ליה: אנא כורכמא רישקא רבאי. אמר ליה: גלית אדעתך דלמשקל ואסתלוקי עבדת שקל כורכמא רישקא וזיל, אין לך אלא דמי עצים בלבד" (בבא מציעא, קט ע"א).   

פירוש: מסופר: רַב פַּפָּא קַבֵּיל אַרְעָא לְאַסְפַּסְתָּא [קיבל בקבלנות שדה לגדל בו אספסת]. קָדְחוּ [צמחו] בָּהּ בקרקע תָּאלֵי [דקלים]. כִּי קָא מִסְתַּלֵּק [כאשר הסתלק] מן הקרקע, אָמַר לְהוּ [להם] לבעלי השדה: הֲבוּ [תנו] לִי שְׁבָחָא [את השבח] שהושבח השדה על ידי הדקלים. אָמַר לֵיהּ [לו] רַב שֵׁישָׁא בְּרֵיהּ [בנו] של רַב אִידִי לְרַב פַּפָּא: אֶלָּא מֵעַתָּה לשיטתך, דִּיקְלָא וְאַלֵּים [היה דקל ונעשה עבה], הָכִי נַמִי דְּבָעֵי מָר שְׁבָחֵיהּ [כך גם כן ירצה אדוני את שבחו] של הדקל? אָמַר לֵיהּ [לו]: הָתָם לָאו אַדַּעֲתָא דְּהָכִי נָחֵית [שם לא על דעת כן ירד], כלומר, המקבל לא הביא בחשבון אלא את אכילת פירות הדקל, ולא את עצם גידולו, ואולם אֲנָא הָכָא [כאן במקרה שלי] אַדַּעֲתָא דְּהָכִי נָחֵיתְנָא [על דעת כן ירדתי] לקבל עבור כל מה שגדל השדה. ושואלים: כְּמַאן [כדעת מי] אמר זאת? כְּדעת אַבַּיֵי, שאָמַר: בְּשֶׁבַח שִׁקְמָה יֵשׁ לוֹ? ודוחים: אֲפִילּוּ תֵּימָא [תאמר] שסבר כְּדעת רָבָא, אלא הָתָם לֵית לֵיהּ פְּסֵידָא [שם אין לו הפסד] כשהשקמה גדלה לה בשדה, ואילו הָכָא אִיכָּא פְּסֵידָא [כאן יש הפסד], שהרי הדקלים שצמחו ממעטים משטח הגידול של האספסת. אָמַר לֵיהּ [לו]: הרי אף כאן יכול בעל השדה לומר מַאי פְּסַדְתִּיךְ [מה הפסדתיך] יָדָא דְּאַסְפַּסְתָּא [מלוא יד שגדלה בו אספסת], שְׁקוֹל יָדָא דְּאַסְפַּסְתָּא וְזִיל [קח מלוא היד אספסת ולך]! אָמַר לֵיהּ [לו], יכול לומר לו: אֲנָא כּוּרְכְּמָא רִישְׁקָא רַבַּאי [אני כרכום הגננים גדלתי שם], כלומר, הפסדתי חלק מן הקרקע שיכולתי לגדל בו דברים יקרים, ולאו דווקא אספסת. אָמַר לֵיהּ [לו]: מכל מקום הלא אתה מודה שרצית לגדל גידולים שונים בשדה, ולא לנטוע דקלים גַּלֵּית אַדַּעֲתָךְ דִּלְמִשְׁקַל וְאִסְתַּלּוּקֵי עָבְדַתְּ [גילית איפוא את דעתך שעל מנת לקחת ולהסתלק עשית] ואם כן, שְׁקַל כּוּרְכְּמָא רִישְׁקָא וְזִיל [קח כרכום גננים ולך] ומשום כך אֵין לְךָ אֶלָּא דְּמֵי עֵצִים בִּלְבַד כיון שלא התכוונת לגדל את העצים הללו, אם כן מגיע לך רק המחיר שיכול אתה לקבל עבור אותם דקלים אילו היית עוקר אותם ומוכרם כעצים (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ). 

 

שם עברי: כרכום הגינה    שם באנגלית: Saffron    שם מדעי: Crocus sativus

שמות נרדפים במקורות: מוריקא, כורכומא דרישקא


נושא מרכזי: הכרכום כגידול בעל ערך כלכלי גבוה

 

לריכוז המאמרים שנכתבו על כרכום הגינה וקורטם הצבעים הקש/י כאן.
 

כפי שראינו בערכים רבים במדור זה ב"פורטל הדף היומי" גם הכרכום איננו מוזכר אגב אורחא אלא כצמח המסמל תכונה בעלת חשיבות למהלך הסוגיה.

מהלך המשא ומתן בין בעל השדה והמקבל סובב סביב ערך הגידולים שהפסיד המקבל בגלל הקטנת השטח ערב התפתחות התמרים. מחד גיסא מציינת האספסת ערך נמוך ואילו גידול הכרכום ערך גבוה. בלשון רש"י: "אנא כורכמא רישקא רבאי - אני הייתי מגדל במקומן כרכום שדמיו יקרין". העובדה שהכרכום הוא גידול יקר במיוחד מסבירה את דברי הברייתא בבבא קמא (פא ע"א): "ת"ר, עשרה תנאין התנה יהושע ... ונפנין לאחורי הגדר ואפילו בשדה מליאה כרכום וכו'". לדעת רב אחא בר יעקב ההיתר איננו רק להתפנות אלא גם "ליטול הימנו צרור" כלומר ליטול חלוק אבן מתוך הגדר. וממשיכה הגמרא "אמר רב חסדא: ואפילו בשבת. מר זוטרא חסידא שקיל ומהדר, וא"ל לשמעיה: (למחר) זיל שירקיה"(1). רש"י מפרש: "שרקיה - טחיהו בטיט וחברהו יפה". לפירושים השונים הדגש "ואפילו בשדה מלאה כרכום" הוא מפני יוקרו של צמח זה. לרבינו יונתן הכוונה שמותר ליטול צרור מהגדר למרות שבכך הוא פוגע בשלמות הגדר ועלול לגרום נזק לכרכום היקר. בשיטה מקובצת מובא הסבר שההיתר הוא לעקור צרור מהקרקע למרות הסכנה שיחד איתו יעקור את אחד מצמחי הכרכום שבשדה. גם לפירוש זה הדגש הוא על ערכו הרב של הכרכום. ההיתר של רב חסדא ליטול בשבת לפי הפירוש הראשון הוא דווקא כאשר הצרור לא מחובר בטיט לגדר האבנים. לפירוש השני נטילת הצרור מהקרקע אסורה רק משום מוקצה ומשום כבוד הבריות חכמים התירו את איסור זה.

מקור נוסף מפורש לערכו הגבוה של הכרכום הוא בדברי רב יהודה: "אמר ליה רב יהודה לרב אדא משוחאה לא תזלזל במישחתא דכל פורתא ופורתא חזי לכורכמא רישקא" (בבא מציעא, קז ע"ב). רב יהודה הזהיר את רב אדא שעסק במדידת שדות למדוד באופן מדוייק על מנת שלא יכשל בגזל משום שכל טעות קטנה היא בעלת משמעות גדולה משום שניתן לגדל בשטח קטן כרכום שדמיו יקרים. רש"י מפרש: "כורכמא רישקא - כרכום של גן שקורין קרוג אודמינל"ט, והוא משובח שבכורכמין". בכל פרח יש שלוש צלקות ודי בצלקת אחת כדי לתבל קדרת תבשיל ולכן היא בוודאי שווה פרוטה ויש בה דין גזל.

בגמרא בבבא בתרא (טז ע"ב) אמר רבי יוחנן שבנות איוב נכפלו ביופי: "... דכתיב: ויהי לו שבעה בנים ושלוש בנות, ויקרא שם האחת ימימה, ושם השנית קציעה, ושם השלישית קרן הפוך ... אלא אמר רב חסדא: ככורכמא דרישקא במיניה שנאמר כי תקרעי בפוך עיניך". רש"י מפרש: "כורכמא דרישקא - כרכום של גן הגדל בגינה. במיניה - שהוא מעולה ממין שאר בשמים". משתמע מפירושו שהכרכום הוא בושם יקר אף יותר מאשר בשמים אחרים.
 

 
כרכום הגינה – החץ מצביע על הצלקות מהן מכינים את תבלין הכרכום   כרכום חורפי – קרוב משפחה של כרכום הגינה הגדל באיזורים ים תיכוניים בישראל.

 


 


(1) פירוש: עוד תיקן יהושע שיהיו נפנין לאחורי הגדר, ואפילו בשדה שהיא מלאה כרכום. אמר רב אחא בר יעקב: לא נצרכה הלכה זו, אלא להתיר ליטול הימנו מאותו המקום צרור כדי לקנח בו. אמר רב חסדא: ומותר ליטול צרור אפילו בשבת. מר זוטרא חסידא [החסיד] במקרה כזה שקיל ומהדר [היה לוקח צרור מאותו מקום בו נפנה ואחר כך מחזירו למקומו], ואמר ליה לשמעיה [והיה אומר לו לשמשו] למחר: זיל שירקיה [לך והחלק אותו] בטיט שלא יגרם נזק על ידו.
(2) פירוש: נפק ואתא [יצא ובא], ולאחר אותם זמנים יתיב קאכיל ושתי [היה יושב אוכל ושותה] בלא דאגה לפרנסתו. אמרה ליה [לו] ברתיה [בתו]: לא בעית מידי למזגא עליה [אין אתה רוצה דבר לישון עליו]? אמר לה: בתי, כריסי כרי, ודי לי בכך. כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקא [כאשר נפטר השאיר בירושתו קב של כרכום], ואף על פי כן קרא אנפשיה [על עצמו], ועזבו לאחרים חילם, שהצטער שלא השתמש בעצמו בכל רכושו.
 



א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
 



כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר