סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 
מספר צפיות: 6
דף כז עמוד א
* במשנה (בדף הקודם) נאמר שניתן לקנות מטלטלין אגב קרקעות בכסף שטר או חזקה - ומסקנת הגמרא אצלנו שהמטלטלין לא צריכים להיות מונחים על אותו הקרקע, אך כן צריך לומר לו "קנה קרקע וקנה מטלטלין אגבה".
* קנין אגב מועיל גם כאשר המקרקעין ניתנים במכר והמטלטלין ניתנים במתנה.
* בקנין אגב - אם שילם רק על חלק מהמטלטלין אז רק חלק זה נקנה אגב המקרקעין.

דף כז עמוד ב
* לדעת שמואל (והברייתא בסוף העמוד הקודם מסייעת לכך) אם מכר לו 10 שדות ב10 מדינות - כיון שהחזיק באחת מהן קנה את כולם [אך רב אחא בריה דרב איקא בלישנא השניה בגמרא חולק על כך].
* מדין השבעת הסוטה לומדים דין "גלגול שבועה" באיסורים (שאפשר להטיל על אדם שבועה, על דבר שאין בו שבועה מצד עצמו, אגב חיובו בשבועה אחרת).
מספר צפיות: 9
דף כח עמוד א
* דין "גלגול שבועה" בממונות נלמד בקל-וחומר מכך שבסוטה יש דין "גלגול שבועה".
* דין "גלגול שבועה" נאמר גם כשרוצים לגלגל שבועה על "טענת שמא" (טענת ספק).
* הקורא לחבירו "עבד" - יהא בנידוי, "ממזר" - סופג את הארבעים (מכת מרדות), "רשע" - יורד עמו לחייו.

דף כח עמוד ב
* האמוראים נחלקו אם ניתן לעשות קנין חליפין בפירות או רק בכלים.
* האמוראים נחלקו אם מעות קונות מטלטלין מן התורה או לא (אלא רק משיכה).
* אמירתו של אדם ליתן דבר להקדש מקנה את הדבר להקדש כהקנאתו להדיוט ועליו לקיים דבריו.
* דרכי הקנין לצורך הקדש מבוצע באמצעות כסף, ודרכי קנין מטלטלין בין אדם לחבירו מבוצע באמצעות משיכה.
מספר צפיות: 47
דף כט עמוד א
* נשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא.
* האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו אומנות ויש אומרים אף להשיטו במים.
* כל שאינו מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו ליסטות.
* אם האבא לא מל את בנו - בית דין מחוייבים למולו, ואם לא מלו אותו, אז הוא עצמו חייב לדאוג לכך.

דף כט עמוד ב
* אם האבא לא מלמד את בנו תורה - הבן חייב לדאוג בעצמו ללמוד תורה.
* ללמוד תורה ולישא אשה - ילמד תורה ואח''כ ישא אשה, ואם לא יכול בלא אשה ישא אשה ואח"כ ילמוד תורה.
* ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה? (היינו לבני א"י הלומדים במקומם אם נושא אשה יהו צרכי הבית מוטלין עליו ויבטלוהו).
* עד כ' שנה יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה, כיון שהגיע כ' ולא נשא אומר תיפח עצמותיו.
מספר צפיות: 29
דף ל עמוד א
* נחלקו התנאים אם הסבא מחוייב ללמד תורה את הנכד שלו.
* כל המלמד את בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו למדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות.
* כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני.
* לעולם ישלש אדם את לימודו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד.
* הגמרא מציינת היכן אמצע התורה באותיות מילים ופסוקים.
* "ושננתם" - שיהו דברי תורה מחודדים בפיך שאם ישאל לך אדם דבר אמור לו מיד.

דף ל עמוד ב
* נמשלה תורה כסם חיים.
* בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין.
* כל מצות האב המוטלת על הבן לעשות לאביו אחד אנשים ואחד נשים חייבין.
* השוה הכתוב כבוד ומורא ואב ואם לכבוד ומורא המקום.
* בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו אמר הקב''ה מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם.
מספר צפיות: 31
דף לא עמוד א
* הדף כולו עוסק במצוות כיבוד הורים.
* בזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו אמר הקב''ה יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם שאלמלי דרתי ביניהם ציערוני.
* כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה.
* גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה.

דף לא עמוד ב
* כאשר רב יוסף שמע את קול רגלי אמו, הוא אמר: אעמוד מלפני השכינה שבאה.
* כיבוד הורים נוהג גם לאחר מותם.
* דוגמאות למורא הורים: לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריעו. דוגמאות לכיבוד הורים: מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס ומוציא.
מספר צפיות: 27
דף לב עמוד א
* האמוראים נחלקו אם החיוב על הבן לכבד את האב (להאכילו וכו') הוא מכספו של הבן או מכספו של האב.
* אם היה אביו עובר על דברי תורה לא יעיר לו על כך במפורש אלא רק ברמיזה.
* האב שמחל על כבודו - כבודו מחול, הרב שמחל על כבודו - נחלקו האמוראים אם כבודו מחול.

דף לב עמוד ב
* גם מי שסובר שהרב שמחל על כבודו כבודו מחול, יש לקום לכבודו מעט.
* יש מחלוקת אם נשיא שמחל על כבודו - כבודו מחול או לא.
* מלך שמחל על כבודו - אין כבודו מחול.
* יש דעות שונות בביאור הפסוק "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן".
מספר צפיות: 20
דף לג עמוד א
* אין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקין במלאכתם.
* בכל מקום מותר להרהר בדברי תורה חוץ מבית המרחץ ובית הכסא.
* כשרואה את רבו חייב לעמוד כשהוא בתוך מרחק של 4 אמות, אך בקימה לרבו המובהק יש לעמוד אף במרחק גדול מהרגע שרואהו.
* ר' יוחנן היה עומד מלפני זקנים גוים.

דף לג עמוד ב
* אין ת"ח (תוס': הדר בבית הרב) רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערבית כדי שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמים (שהרי פני יוצרו אינו מקבל אלא שחרית וערבית).
* כל ת"ח שאין עומד מפני רבו נקרא רשע ואינו מאריך ימים ותלמודו משתכח.
* חובה לעמוד מפני ספר תורה (מפני לומדיה עומדים, מפניה לא כל שכן?).
* לדעת רבי אלעזר אין ת"ח רשאי לעמוד מפני רבו בשעה שעוסק בתורה, אך אביי חלק על כך בחריפות.
מספר צפיות: 15
דף לד עמוד א
* נשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא חוץ ממצה שמחה והקהל.
* נשים חייבות במצות עשה שלא הזמן גרמא חוץ מתלמוד תורה פריה ורביה ופדיון הבן.
* נשים חייבות במזוזה (ולכן לא לומדים ב'היקש' מתלמוד תורה שהם פטורות) בגלל שנאמר במזוזה "למען ירבו ימיכם" וגם נשים זקוקות לחיים.

דף לד עמוד ב
* למרות שמצות "ראיה" היא מצות עשה שהזמן גרמא - יש צורך בלימוד מיוחד שנשים פטורות ממצוה זו, כדי שלא נלמד בגזירה שוה מהקהל שהן חייבות.
* הגמרא מבררת באריכות את המקור לכך שנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא ואת המקור לכך שנשים חייבות במצות עשה שלא הזמן גרמא.
* ישנה מחלוקת אם "שני כתובים הבאים כאחד" מלמדים או אין מלמדים.
מספר צפיות: 11
דף לה עמוד א
* לדעת רבי יוחנן בן ברוקא גם נשים מצוות בפרו ורבו.
* לדעת הסוברת ש"שני כתובים הבאים כאחד מלמדין" ו"תפילין מצות עשה שהזמן גרמא" - הרי שהמקור לכך שנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא וחייבות במצות עשה שאין הזמן גרמא הוא מהיקש מדין תפילין.
* הגמרא מבררת ומביאה את המקור לכך שנשים חייבות במצוות לא תעשה.

דף לה עמוד ב
* הגמרא מבררת ומביאה את המקורות לכך שנשים פטורות מבל תקיף (פאת הראש) ובל תשחית (את הזקן) ובל תטמא למתים (אם היא כהנת).
* לדעת איסי נשים פטורות גם מבל יקרחו.
מספר צפיות: 18
דף לו עמוד א
* בעמוד זה מובאים 2 דעות נוספות (בנוסף לדעה שבעמוד הקודם) למקור לדעתו של איסי שנשים פטורות מבל יקרחו.
* "בנים אתם לה' אלהיכם" - בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרוים בנים אין אתם נוהגים מנהג בנים אין אתם קרוים בנים דברי ר' יהודה, רבי מאיר אומר: בין כך ובין כך אתם קרוים בנים.
* המשנה מונה 8 מצוות שבמקדש שנשים פטורות מהן (סמיכה, תנופה, הגשה, קמיצה, הקטרה, מליקה, קבלה והזאה).

דף לו עמוד ב
* מנחת סוטה ונזירה - הבעלים עצמם מניפים (הסוטה והנזירה) ביחד עם הכהן.
* כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ חוץ מן הערלה וכלאים, ר''א אומר: אף החדש.
מספר צפיות: 11
דף לז עמוד א
* המקור לכך שכל מצוה שהיא חובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בחו"ל הוא באמצעות "דבר הלמד מעניינו" מדין איבוד עבודת כוכבים שבו נאמר שנוהג אף בחו"ל.
* למסקנת הגמרא רבי אליעזר במשנה מחמיר וסובר שגם איסור חדש (בנוסף לאיסור ערלה וכלאים) נוהג גם בחו"ל.

דף לז עמוד ב
* רבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו האם בני ישראל נתחייבו להקריב נסכים במדבר על קרבנות היחיד.
* הגמרא מבררת ומבארת מדוע נאמר "בכל מושבותיכם" בדיני שבת, חלב, דם ומצה (שהרי הם מצוות הגוף וברור שנוהגות גם בחו"ל).
* על מצות תפילין נאמר "עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ".
מספר צפיות: 11
דף לח עמוד א
* בשבעה באדר מת משה ופסק מן מלירד והיו מסתפקין ממן שבכליהם עד ששה עשר בניסן.
* עוגות שהוציאו בני ישראל ממצרים טעמו בהם טעם מן.
* בשבעה באדר מת משה ובשבעה באדר נולד.
* מלמד שהקב''ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדש לחדש.
* 3 מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ונוהגות בין בארץ בין בחוצה לארץ: חדש, כלאים, ערלה.

דף לח עמוד ב
* לדעת רבי אלעזר ברבי שמעון כל מצוה שנצטוו ישראל קודם כניסתן לארץ נוהגת בין בארץ בין בחו"ל לאחר כניסתן לארץ אינה נוהגת אלא בארץ (חוץ מן השמטת כספים ושילוח עבדים).
* במשנה במסכת ערלה נאמר "החדש אסור מן התורה בכל מקום ערלה הלכה והכלאים מדברי סופרים" - ונחלקו האמוראים לגבי ערלה אם הכוונה להלכות מדינה (מנהג) או להלכה למשה מסיני.
1 2 3 4 5
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר