סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 
מספר צפיות: 6
דף סא עמוד א
* הגוים - אין להם נזירות, נשים ועבדים - יש להן נזירות.
* כל מצוה שהאשה חייבת בה - עבד חייב בה.
* עובד כוכבים יורש את אביו מדין תורה.
* עובד כוכבים אינו מוזהר על כיבוד אב.

דף סא עמוד ב
* עובד כוכבים - אין לו טומאה (אפילו נגע במת אינו נטמא בכך).
* עובד כוכבים אינו מוריש את עבדיו לבנו.
* עובד כוכבים יכול להתנדב נדרים ונדבות כישראל ולהביא קרבנות, אבל לא קרבן נזירות.
מספר צפיות: 3
דף סב עמוד א
* יש מחלוקת אם "מופלא סמוך לאיש" (=זכר בן י"ב / נקבה בת י"א, אם הם בכלל איש ויכולים לנדור) זה מדאורייתא או מדרבנן.
* נחלקו האמוראים אם "ידים שאינן מוכיחות הויין ידים" או לא.
* היתר נדרים - פורחין באויר ואין להן על מה שיסמוכו, ורבי אליעזר חולק וסובר שיש להם על מה שיסמוכו.

דף סב עמוד ב
* האדון לא יכול להפר נדרי עבדו (ולכן כשהעבד יוצא לחירות הוא משלים את נזירותו שקיבל כשהיה עבד).
* נדרי ושבועות העבד - אינם חלים.
* לדעת שמואל, המפקיר עבדו - יצא לחירות וא''צ גט שיחרור.
מספר צפיות: 8
דף סג עמוד א
* למסקנת הגמרא, טומאת התהום (טומאת מת שלא היתה ידועה לשום מת בעולם) - גמרא גמירי לה (=הלכה למשה מסיני) שהותרה לנזיר ועושה פסח בלבד.
* המשנה שלנו שסוברת שאם נודע לנזיר קודם גילוח אע"פ שהביא קרבנותיו, שנטמא בטומאת התהום, סותר, סוברת כדעת רבי אלעזר.

דף סג עמוד ב
* איזו היא טומאת התהום? כל שאין מכירה אחד בסוף העולם. מכירה אחד בסוף העולם - אין זו טומאת התהום.
* הקולא של טומאת התהום נאמרה רק בנוגע לטומאת מת.
מספר צפיות: 3
דף סד עמוד א
* כל הטמאים הניטלין והנגררין - אם יש ספק אם נגע באדם, טמא, מפני שהן כמונחין. והנזרקין - ספיקן טהור, חוץ מן כזית המת והמאהיל על פני טומאה וזב וזבה.
* בגמרא מובאות כמה ספיקות בדיני 'טומאה צפה'.

דף סד עמוד ב
* נזיר ועושה פסח שנטמאו בטומאת מת והוזה עליהן בג' ובז' והלכו בקבר התהום בשביעי שלהן ולא נודע לעושה פסח עד שעשה פסחו ולנזיר עד שמנה נזירותו וגילח לנזירות טהרה - טהורים.
* חזקת טמא - טמא, חזקת טהור - טהור.
מספר צפיות: 4
דף סה עמוד א
* הסוגיה עוסקת בפירוט האופנים בהם המוצא מת רשאי לפנותו (עם עפרו) ובאלו אופנים המת קנה את מקומו.
* דין 'תפוסה' (שיש ליטול את המת עם עפרו) נלמד מהפסוק "ונשאתני ממצרים", ונחלקו התנאים מהו שיעור ה'תפוסה'.

דף סה עמוד ב
* "עילא מצאו וטיהרו ארץ ישראל" - חכמים רצו לטהר את ארץ ישראל מטומאה, ולכן תיקנו שאף במקום שישנה סיבה מועטת להתיר את פינוי הטומאה, ניתן לפנותה.
* ספק נגעים שהתעורר לאדם כשהוא עדיין בחזקת טהרה - טהור, אך לאחר שכבר היה בו הנגע והתעורר ספק אם נטמא בנגע נוסף - טמא.
* המשנה מפרטת 7 דרכים בהם בודקים את הזב לוודא אם ראייתו מחמת אונס או לא.
מספר צפיות: 9
דף סו עמוד א
* במשנה נאמר שלאחר שהוחזק כזב בעל 2 ראיות אף שכבת זרעו טמאה היא, והגמרא מבררת לגבי איזה ענין זה נאמר.
* יש מחלוקת תנאים אם שכבת זרעו של זב מטמא במשא (ומתי) או לא.
* המשנה דנה אם שמואל הנביא היה נזיר או לא (ונחלקו בביאור הפסוק "ומורה לא יעלה על ראשו").

דף סו עמוד ב
* נחלקו התנאים אם "גדול העונה אמן יותר מן המברך" או להיפך.
* תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך".

הדרן עלך מסכת נזיר
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר