סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 
מספר צפיות: 9
דף יט עמוד א
* על אלו מתריעין בכל מקום (מפני שהיא מכה מהלכת): על שדפון, ירקון, ארבה, חסיל, חיה רעה, חרב.
* על אלו מתריעין בשבת: על עיר שהקיפוה נכרים או נהר ועל הספינה המיטרפת בים (ולדעת שמעון התימני אף על הדבר).
* במשנה מובא הסיפור המפורסם על חוני המעגל.

דף יט עמוד ב
* אם אין להן מים לשתות - מתריעין עליהן מיד (אפילו בקיץ).
* אם לא ירדו מספיק גשמים עבור האילנות - יש מחלוקת תנאים אם מתריעין עליהם גם בשנת שמיטה.
* מיום שחרב בית המקדש נעשו גשמים צימוקין לעולם (שיורדין בקושי).
מספר צפיות: 6
דף כ עמוד א
* 3 אנשים נקדמה (זרחה) להם חמה בעבורן: משה, יהושע, נקדימון בן גוריון (והסיפור על נקדימון מתואר באריכות בסוגיה).
* 'נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא' - טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שבירכן בלעם הרשע.
* לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז.

דף כ עמוד ב
* לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס שמא אין עושין לו נס, ואם כן עושין לו נס הרי שמנכים לו מזכויותיו.
* רב אדא בר אהבה האריך ימים בגלל כמה התנהגויות טובות, ובכללם: לא הקפיד בתוך ביתו, לא ישן בבית המדרש, לא שש בתקלת חברו.
* לדעת רב הונא - מאכל אדם אין מאכילין לבהמה (משום ביזוי אוכלין).
מספר צפיות: 9
דף כא עמוד א
* בסוגיה מסופר על אילפא ור' יוחנן שהתלבטו אם כשהשעה דחוקה אם לצאת לעבוד או להמשיך ללמוד תורה.
* מצוה לקיים דברי המת.
* בסוגיה מובאים 2 סיפורים מפורסמים על נחום איש גם זו, וכן מובא שהסיבה שנקרא כך זה בגלל שעל כל דבר שהתרחש אמר 'גם זו לטובה'.

דף כא עמוד ב
* לא מקומו של אדם מכבדו אלא אדם מכבד את מקומו.
* בעיר מסויימת (דרוקרת) פרצה שריפה, אך בשכונה מסויימת לא התלקחה האש בגלל אשה אחת שהיתה מחממת את תנורה ומשאילה לשכנותיה.
* בת קול מהשמים אמרה 'שלום עליך' - לאבא אומנא כל יום, לאביי כל ערב שבת, לרבא כל ערב יום כיפור.
* הטעם שאבא אומנא זכה לכך היה בגלל שהוא הקפיד מאוד בענייני צניעות כאשר באו להקיז אצלו דם.
מספר צפיות: 8
דף כב עמוד א
* מסופר על שומר בית האסורין מסויים שאליהו אמר שהוא בן העולם הבא, והטעם שזכה לכך היה בגלל שהקפיד מאוד על הפרדה בין גברים לנשים בבית הסוהר.
* מסופר על 2 אחים שאליהו אמר שהם בני העולם הבא, והטעם שזכו לכך זה בגלל שהם היו אנשים שהצחיקו אנשים עצובים וכן השלימו בין אנשים שרבו.
* מתריעין אפילו על חרב של שלום (העוברת דרך אותו מלכות לילך להלחם במקום אחר).

דף כב עמוד ב
* מפני מה נענש יאשיהו? מפני שהיה לו לימלך בירמיהו (אם להילחם בפרעה נכה) ולא נמלך.
* לדעת ר' יוסי (החולק על ת"ק) אין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית שמא יצטרך לבריות ואין הבריות מרחמות עליו.
* אין מתפללין על רוב הטובה.
מספר צפיות: 9
דף כג עמוד א
* לאחר מעשהו המפורסם של חוני המעגל - שלח לו שמעון בן שטח אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי... אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שמתחטא על אביו ועושה לו רצונו.
* מסופר על חוני המעגל שנרדם למשך 70 שנה, וכשהתעורר אף אחד לא האמין שזה הוא.
* "או חברותא או מיתותא".

דף כג עמוד ב
* כאשר אבא חלקיה חזר לעיר (מעבודתו בשדה) אשתו יצאה לפניו כשהיא מקושטת, כדי שלא ייתן עיניו באחרות.
* אבא חלקיה וחנן הנחבא (נכדיו של חוני המעגל) - כשהיה צורך בגשמים, חכמים ביקשו מהם שיתפללו.
* חסידי בבל היו מפרסמין שהם מתפללים על הגשמים, ואילו חכמי ארץ ישראל היו צנועין ולא מודיעין שבא המטר בזכותם.
מספר צפיות: 9
דף כד עמוד א
* השולה דג מן הים בשבת - כיון שיבש בו כסלע (בין סנפיריו) חייב (משום נטילת נשמה).
* כאשר גבאי הצדקה ראו את אלעזר איש בירתא - הם התחבאו מפניו כיון שהוא היה נוהג לתת את כל מה שהיה איתו לצדקה.
* מסופר על כמה צדיקים שבזכות תפילתם/מעשיהם ירדו גשמים.

דף כד עמוד ב
* כהן גדול היה מתפלל ביום-כיפור תפילה קצרה ובה ביקש ש"אל יכנס לפניך תפלת עוברי דרכים (המבקשים שלא ירד גשם כשהם בדרך)" - ובכל זאת כאשר ר' חנינא בן דוסא היה בדרך וביקש שלא ירדו גשמים הרי שפסקו הגשמים.
* בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני דיו בקב חרובים מע''ש לע''ש.
מספר צפיות: 12
דף כה עמוד א
* "מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק" - כך ניחם ר' חנינא בן דוסא את בתו שבטעות הדליקה נרות שבת מחומץ, וכך אכן היה.
* אין מגדלין בהמה דקה בא''י.
* לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה.
* מסופר על 3 אמוראים שבעקבות תפילות וטענות שלהם לקב"ה - ירדו גשמים.

דף כה עמוד ב
* רבי אליעזר גזר 13 תעניות צבור על הגשמים, ולא ירדו גשמים, ואז הוא אמר לציבור "תקנתם קברים לעצמכם?" וגעו כל העם בבכיה וכתוצאה מכך ירדו גשמים.
* אם היו מתענים (על מחסור בגשמים) וירדו להם גשמים - יפסיקו את התענית אם ירדו הגשמים לפני הנץ החמה (ר' מאיר) / לפני חצות (ר' יהודה) / לפני 9 שעות (ר' יוסי).
מספר צפיות: 6
דף כו עמוד א
* אין אומרים הלל אלא על נפש שבעה וכרס מלאה.
* היאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו? התקינו נביאים הראשונים 24 משמרות, על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים, לוים וישראלים.
* המשנה מפרטת 9 זמנים שהם "זמן עצי כהנים והעם" (מועדים מיוחדים שבהם משפחות מסויימות מתנדבות להביא עצים למקדש).

דף כו עמוד ב
* 5 דברים אירעו בי"ז בתמוז: נשתברו הלוחות, בטל התמיד, הובקעה העיר, שרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל.
* 5 דברים אירעו בט' באב: נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, חרב הבית בראשונה ובשניה, נלכדה ביתר ונחרשה העיר.
* משנכנס אב ממעטין בשמחה.
* לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה''כ שבהן בנות ירושלים יוצאות וכו'.
* שכור אסור בנשיאת כפים.
מספר צפיות: 14
דף כז עמוד א
* 24 משמרות היו בארץ ישראל, ו-12 מהן היו ביריחו.
* הגיע זמן המשמר לעלות חצי המשמר היה עולה מארץ ישראל לירושלים וחצי המשמר היה עולה ליריחו כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבירושלים.
* יש מחלוקת אם היעדרות כלי השיר מעכבת את הקרבת הקרבנות.
* משה שמואל ודוד הם אלו שתיקנו את המשמרות.

דף כז עמוד ב
* אלמלא 'מעמדות' לא נתקיימו שמים וארץ.
* סדר קרבנות - בזמן שקוראין בהן לפני מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני ואני מוחל להם על כל עונותיהם.
* נשמה יתירה ניתנה בו באדם בע''ש במוצאי שבת נוטלין אותה ממנו (ולכן בימי א' יש חולשה, זה אחד מ-3 הסברים המובאים בגמרא לטעם שאנשי משמר לא מתענים בימי א').
מספר צפיות: 12
דף כח עמוד א
* חיוב תפילת מנחה הוא מהתורה, וחיוב תפילת נעילה הוא מדברי סופרים. (ולכן קרבן עצים דוחה רק את המעמד של נעילה) [ע"פ רש"י]
* בני גונבי עלי, בני קוצעי קציעות, בני סלמאי הנתופתי - הצליחו להערים על גזרת המלכות שלא להביא עצים למערכה וביכורים לירושלים (ונקראו בשמות אלו בגלל אופי ההערמה).

דף כח עמוד ב
* הלל בר"ח הוא לא מהתורה.
* 18 יום בשנה יחיד גומר בהן את הלל: 8 ימי סוכות, 8 ימי חנוכה, יו"ט ראשון של פסח, יו"ט של עצרת.
* בי"ז בתמוז הובקעה העיר - בבית שני, אך בבית ראשון בט' בתמוז.
מספר צפיות: 11
דף כט עמוד א
* "ויבכו העם בלילה ההוא (כשהמרגלים חזרו)" - ט' באב היה, אמר להם הקב''ה: אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות (חורבן ביהמ"ק).
* בז' באב נכנסו נכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני ותשיעי סמוך לחשכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו.
* מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב (ולכן גם חורבן ביהמ"ק השני היה בט' באב).

דף כט עמוד ב
* מומלץ לא להתדיין עם גוי בחודש אב (כי המזל רע בחודש זה), אלא דוקא בחודש אדר (שבו יש מזל טוב לישראל).
* בשבוע שחל בו ט' באב אסור לכבס, אך נחלקו האמוראים אם מותר לכבס ולהניח כדי ללבוש אחרי ט' באב.
* ערב ט' באב / ט' באב - שחל להיות בשבת, אוכל ושותה בשבת כל צרכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו.
מספר צפיות: 8
דף ל עמוד א
* בסוגיה מובאות שיטות שונות מה וכמה מותר לאכול בערב ט' באב.
* בט' באב אסור ללמוד תורה (כי פקודי ה' ישרים משמחי לב), אך מותר לקרוא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו.

דף ל עמוד ב
* כל העושה מלאכה בט' באב אינו רואה סימן ברכה לעולם.
* כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה.
* אירועים משמחים שהתרחשו בט"ו באב:
-יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה.
-יום שהותר שבט בנימן לבוא בקהל.
-יום שכלו בו מתי מדבר.
-יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל.
(המשך בדף הבא)
1 2
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר