סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

פירוש שטיינזלץ

ומעירים: ר' יודה מענתודרייא בעי קומי [שאל לפני] ר' יוסי: הכא את [כאן] בברייתא זו אתה] אמר [אומר] ומוכיח מדבריה כי המעות קדשו, והכא את אמר [וכאן בברייתא המוזכרת קודם לכן אתה אומר] בענין דומה שאומר ר' שמעון בן יהודה בשם ר' שמעון שהמקדיש שקלים בזמן הזה לא קדשו! אמר ליה [לו]: תמן [שם] בענין השקלים לכך אין מקדישין לכתחלה, לפי שמצוה להקריב מתרומה חדשה. והיאך הוה לה [ואלו, השקלים שהקדיש הרי זו] תרומה ישנה, ולפיכך אף אם הקדישם לא קדשו, שכן אף בדיעבד לא הועילו מעשיו.

והכא מאי אית לך למימר [ואולם כאן בענין הקדשת הגר לקינו מה יש לך לחשוש ולומר], וכי שייך לומר שהאי [זו] תרומה ישנה היא זו לגבי הקדשות אחרים. שהרי רק לגבי קרבנות ציבור הבאים מן השקלים שייך דין זה של תרומה ישנה ואולם קינו של גר הלא אינו צריך לבוא דווקא מתרומה חדשה, ולכן אם עבר והקדיש רביעית לקן — קדוש. ושואלים: אף בענין השקלים, מדוע אם הקדישם אינם קדושים, הרי יכול להיות שבמהלך אותה שנה ייבנה בית המקדש ואין זו איפוא תרומה ישנה, ואם כן מדוע שלא יניחנה את הכסף הזה עד שיבנה בית המקדש?

ומתרצים: שמא יבנה שוב הבית כבראשונה בראש חודש ניסן, ותתרם תרומת הלשכה מן תרומה החדשה בזמנה באחד בניסן, ונמצא שהשקלים שלו הם תרומת השנה. והכא מאי אית לך גם כאן מה יש לך לומר], מדוע שלא יפריש הגר קן לצורך קרבנו, שהרי אם ייבנה בית המקדש באותה שנה יוכל הגר להקריבו.

ובענין מחלוקת התנאים במשנה במי שעבר והקדיש ביכורים בזמן הזה, רב המנונא ורב אדא בר אהבה בשם רב אמרו: הלכה כר' שמעון שלא קדשו.

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר