סקר
באיזה גיל התחלת ללמוד דף יומי


 

פירוש שטיינזלץ

לכל כלומר, על ידי כל שבועה מדברי סופרים מגלגלין על הנשבע כל שבועה אחרת, חוץ משכיר שאין מגלגלין שבועה, משום שעיקר שבועתו אינה אלא מפני תקנה. רב חסדא אמר: לכל המחוייב שבועה אין מקילין, אלא מגלגלים עליהם שבועה, חוץ משכיר שמקילין עליו. ושואלים: כיון שמסקנת דבריהם היא אותה מסקנה, מאי בינייהו [מה ההבדל ביניהם], בין רב הונא ורב חסדא? ומשיבים: איכא בינייהו [יש ביניהם הבדל]: לפתוח לו אם לא דרש התובע שיגלגלו שבועה, האם יציעו לו בית דין לגלגל או לא?

א שנינו במשנה: והשביעית משמטת לא רק את החוב אלא גם את השבועה. ושואלים: מנא הני מילי [מנין הדברים הללו]? אמר רב גידל אמר רב, שאמר קרא [הכתוב]: "וזה דבר השמטה" (דברים טו, ב), לומר: ואפילו דיבור משמטת כלומר, אפילו דיבור כגון שבועה, גם כן משמטת השמיטה.

א משנה ארבעה סוגי שומרין הן: שומר חנם והשואל, נושא שכר (שומר בשכר) והשוכר.

וכללם: שומר חנםנשבע על הכל, שנשבע על שלא פשע, ונפטר בשבועה זו מכל האשמות (נגנב, אבד וכו'). והשואלמשלם את הכל, שבכל מקרה צריך להחזיר מה ששאל, בין בגניבה ובין באונס.

נושא שכר והשוכרנשבעין כאשר הם טוענים שאירע לדבר אונס על השבורה או על השבויה ועל המתה ונפטרים, ומשלמין את האבדה ואת הגניבה.

ב ופרטי הדינים. אמר לשומר חנם: "היכן שורי"? אמר לו השומר: "מת", ומה שבאמת היה הוא שנשבר או נשבה או נגנב או אבד. או אמר לו השומר: "נשבר", והוא שמת או נשבה או נגנב או אבד. או אמר לו: "נשבה", והוא שמת או נשבר או נגנב או אבד. או אמר לו: "נגנב", והוא שמת או נשבר או נשבה או אבד. או אמר לו: "אבד", והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב. על כל אלה, אם אמר לו בעל השור: "משביעך אני" ואמר: "אמן" למרות שנשבע לשקר, בכל זאת פטור מקרבן אשם על השבועה, משום שבכל אחד מן המקרים הללו לא נפטר מחיוב תשלום על ידי שבועתו.

וכן אם אמר לו לשומר חינם: "היכן שורי"? ואמר לו השומר: "איני יודע מה אתה סח", והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב או אבד, ואמר לו: "משביעך אני" ואמר השומר "אמן"פטור, שהרי אינו חייב לשלם באף אחד מן המקרים הללו.

ג אמר לו: "היכן שורי"? אמר לו "אבד". "משביעך אני", ואמר השומר: "אמן", והעדים מעידים אותו שאכלו — הרי זה משלם למפקיד את הקרן, את מחיר השור, שהרי נטלו לעצמו. אבל אם הודה מעצמו לאחר שנשבע, ששיקר, בלא עדים — משלם כמו כל מי שנשבע שבועת הפקדון לשקר, קרן וחומש לבעלים, ומביא קרבן אשם לכפרה.

במקרה דומה, שאמר לו: "היכן שורי"? ואמר לו השומר: "נגנב". אמר לו בעל השור: "משביעך אני", ואמר "אמן", והעדים מעידים אותו שהוא עצמו גנבומשלם השומר תשלומי כפל, ואם הודה מעצמומשלם קרן וחומש ואשם.

ד אמר לאחד בשוק, שאיננו שומר: "היכן שורי שגנבת"? והוא אומר: "לא גנבתי", והעדים מעידים אותו שגנבו — הרי הוא משלם תשלומי כפל כדין המפורש בגנב. אם טבח האיש ומכר את הבהמה — משלם תשלומי ארבעה וחמשה. ראה הנאשם עדים שממשמשין ובאין להעיד כנגדו, ואמר: "גנבתי, אבל לא טבחתי ולא מכרתי"אינו משלם אלא קרן, שהרי הודה מעצמו.

ה אם אמר בעל הבית לשואל: "היכן שורי", אמר לו:

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר