סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

ההוא ינוקא

מועד קטן כה ע"ב

 
"כי נח נפשיה דרבה בר הונא ורב המנונא אסקינהו להתם, כי מטו אגישרא קמו גמלי. אמר להו ההוא טייעא: מאי האי? אמרו ליה: רבנן דקא עבדי יקרא אהדדי. מר אמר: מר ניעול ברישא, ומר אמר: מר ניעול ברישא. - אמר: דינא הוא דרבה בר הונא ליעול ברישא. חליף גמליה דרבה בר הונא, נתור ככיה ושניה דההוא טייעא. פתח עליה ההוא ינוקא...".

פירש רש"י בכת"י: "פתח עליה. דרב המנונא".
וקשה, הכיצד איפשרו לינוקא בעלמא להספיד לגברא רבה, וכי חסרים היו גדולי תורה בארץ ישראל? ועוד, למה הספיד הינוקא דוקא לרב המנונא? ועוד, אם תמצי לומר שאכן את רב המנונא הספיד, הכיצד מתפרש הדבר מדברי הגמרא עצמה, הרי סתמו ואמרו בלשון יחיד: "פתח עליה", אף שלפני כן אמרו ששני חכמים היו שבאו יחדיו?

אלא שמובן מאליו שאותו ינוקא מופלא הספיד את רב המנונא, שכן היה בנו, כמוזכר במאמר הינוקא שבזוהר פרשת בלק דף קפו ע"א: "רבי יצחק ורבי יהודה הוו אזלי באורחא מטו לההוא אתר דכפר סכנין, דהוה תמן רב המנונא סבא אתארחו באתתא דיליה דהוה לה ברא חדא זעירא". בהמשך מתואר כיצד הכיר הינוקא שאותם חכמים לא קראו קריאת שמע באותו יום, והוא הפליא בדברי התורה שנשא. לבסוף (בדף קצא ע"ב) אמר רבי אבא: "קודשא בריך הוא ותיאובתיה דיליה לארחא בתפוחא דא זכאה חולקיה... אבל יהא רעוא דאמיה לא תחמי צערא עליה, וכן הוה", ונסתלק אותו ינוקא מן העולם.
ועוד, שהזכירה הגמרא שאותו טייעא נענש בגינו של רב המנונא, לכן גם דברי ההמשך נסובים עליו.

פירוש אחר כתב המיוחס לרש"י: "לישנא אחרינא: גזע ישישים - זה רבה בר רב הונא, דהוא בן גדולים, בן רב הונא דהוא ראש גולה, ועדיף מנשיא דארץ ישראל, ועמו ספר מלחמות - עמו רב המנונא".
לפירוש זה מתפרש הביטוי "גזע ישישים" – גֵּזַע יִשָׁי שִׂים, כלומר שים המשך לגזע ישי, ככתוב בישעיהו יא, א וְיָצָא חֹטֶר מִגֵּזַע יִשָׁי וְנֵצֶר מִשָּׁרָשָׁיו יִפְרֶה. שכן רבה בר רב הונא מגזע דוד בן ישי היה – בנו של ריש גלותא.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר