סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 
מספר צפיות: 12
דף נא עמוד א
* למסקנת הגמרא (לאחר 3 קושיות על רב נחמן), רב נחמן סובר שאין חבטה העלולה להמית בנפילה לבור שעומקו פחות מ-10 טפחים.
* אחד חפר בור 9 טפחים ובא אחר והשלימה ל-10 טפחים ונפל שם שור: לדעת חכמים - האחרון חייב, ולדעת רבי - אם מת השור, האחרון חייב, ואם הוזק השור, כולם חייבים.

דף נא עמוד ב
* מחלוקת חכמים ורבי היא גם במקרה בו אחד חפר בור 9 טפחים ובא אחר והניח אבן ע"פ הבור והשלימה ל-10.
* בור עמוק 8 טפחים, אך 2 טפחים ממנו הם מים, ונפל שם שור ומת - חייב.
* בור (שעמוק לפחות 10 טפחים) שעומקו כרוחבו ונפל שם שור - נחלקו האמוראים אם חייב.
מספר צפיות: 5
דף נב עמוד א
* כשהקב"ה כועס על עם ישראל, הוא ממנה להם מנהיגים שאינם מהוגנים המכשילים אותם (כך הוא הנמשל למשל שדרש המתורגמן של רב חסדא).
* כיסה את הבור כראוי, והתליע הכיסוי ונפל לתוכו שור ומת - פטור.
* הגמרא מתלבטת מה יהיה הדין אם כיסה את הבור כיסוי שיכול לעמוד בפני שוורים אך לא בפני גמלים (וגמלים מגיעים למקום זה רק לפעמים), ובאו גמלים ופגעו בכיסוי בור, ונפל שם שור ומת.

דף נב עמוד ב
* לפי ה"איכא דאמרי" ברור שבדין הנ"ל חייב, אלא שההתבלטות היא מה יהיה הדין אם כיסה את הבור כיסוי שיכול לעמוד בפני שוורים אך לא בפני גמלים (וגמלים מצויים שם), ואכלו התולעים את כיסוי הבור מתוכו, ונפל שם שור ומת.
* למסקנת הגמרא (לאחר 3 נסיונות הוכחה) פטור במקרה הנ"ל.
מספר צפיות: 8
דף נג עמוד א
* במשנה בדף הקודם נאמר שאם השור "נפל (לבור) לפניו מקול הכרייה חייב לאחריו מקול הכרייה פטור" - ונחלקו רב ושמואל בסוגייתנו: לדעת רב מדובר שנפל לתוך הבור אלא שיש חילוק אם נפל על פניו או על אחוריו, ולדעת שמואל בנפילה לבור חייב בכל מקרה, ולאחריו היינו שנפל מחוץ לבור.
* כשמעורבים שני גורמים לנזק - לדעת חכמים מי שהתחיל את מעשה הנזק הוא לבדו חייב, ורבי נתן סובר שמסתכלים גם על גמר המעשה ומחייבים את שניהם.

דף נג עמוד ב
* שור של חולין ושור פסולי המוקדשים שנגחו ביחד שור - מובאות דעות שונות בגמרא כמה על בעל שור החולין לשלם (ובעל שור פסולי המוקדשין פטור).
* רבא סובר למסקנה ש: שור פסולי המוקדשין שנפל לבור, בעל הבור פטור.
* רבי יהודה (בברייתא) חולק על המשנה וסובר שחייבים על נזקי כלים בבור (אם נפלו כלים בבור ונשברו חייב בעל הבור).
מספר צפיות: 6
דף נד עמוד א
* הגמרא מבררת באריכות את המקור לשיטת חכמים ושיטת רבי יהודה החולקים אם בעל הבור חייב בנזקי כלים (=אם נפלו כלים בבור ונשברו), ונשארת בסיום הסוגיה בקושיה על רבי יהודה.
* שור פסולי המוקדשין שנפל לבור - פטור בעל הבור (שנאמר: "והמת יהיה לו" - במי שהמת שלו, יצא זה שאין המת שלו).

דף נד עמוד ב
* אם נפל לבור שור שהוא חרש או שוטה או קטן או סומא או פקח בלילה - חייב בעל הבור, אך אם נפל לבור שור פקח ביום - פטור (כי היה על השור להיזהר).
* המשנה מפרטת כמה עניינים שונים בתורה שנאמר בהם רק "שור וחמור" (לדוגמא: השבת אבידה, כלאים, שבת), אך הכוונה היא לכל בהמה חיה ועוף (והגמרא מוכיחה זאת), "אלא שדבר הכתוב בהווה".
מספר צפיות: 55
דף נה עמוד א
* בדברות הראשונות לא נאמר "למען ייטב לך" במצות כבוד אב ואם, הואיל וסופן של הלוחות הראשונות להשתבר וחס ושלום הדבר היה מסמל שפסקה טובה מישראל.
* הרואה את האות ט' בחלומו - סימן יפה לו.
* הרואה את המילה "הספד" בחלומו (כשרואה אותה כתובה) - סימן הוא שחסו עליו מן השמים ופדאוהו.
* איסור הרבעת כלאים נוהג גם בבעלי חיים שבים.

דף נה עמוד ב
* למסקנת הגמרא ניתן לבאר את המשנה (הפותחת בעמוד זה את פרק שישי) שסוברת כרבי מאיר ששור מועד חייב בשמירה מעולה, אך בנזקי שן ורגל די בשמירה פחותה.
* הברייתא מפרטת 4 נזקים שאדם גורם בעקיפין לחבירו - ופטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים.
מספר צפיות: 48
דף נו עמוד א
* למסקנת הגמרא יש הרבה דברים (כמו ה-5 מקרים שהגמרא הביאה) שהעושה אותם פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, אך הברייתא בעמוד הקודם מנתה רק 4 דברים מכיון שבהם היתה אפשרות לחשוב שפטור אף מדיני שמים.
* נעל את הבהמה כראוי אך הניח אותה בשמש או שמסרה לחרש שוטה וקטן ויצאה והזיקה - חייב, ואפילו אם לא יצאה בדרך הרגילה אלא שחתרה תחת הכותל ונפל.

דף נו עמוד ב
* המעמיד בהמת חברו על קמת חבירו - חייב (ואפילו אם רק גרם לה זאת באמצעות כך שעמד בפניה או הכישה במקל).
* שיטת רבא ששומר שמסר לשומר חייב.
* רבה ורב יוסף נחלקו אם המעמד של שומר אבידה הוא כשומר חינם או כשומר שכר.
מספר צפיות: 25
דף נז עמוד א
* הגמרא מביאה 2 קושיות על רבה הסובר שדינו של שומר אבידה כשומר חינם, ו-2 קושיות על רב יוסף הסובר שדינו כשומר שכר, ומתרצת.
* באבידת בעלי חיים לדעת כולם חייב המוצא גם בגניבה ואבידה כדין שומר שכר (כי זה נחשב לפשיעה אצלם כי לא שמר עליהם כראוי למרות שידע שטבעם ללכת).
* בהשבת אבידה יוצא ידי חובתו כאשר השיב את האבידה אפילו אם השיב ללא ידיעת הבעלים.

דף נז עמוד ב
* הגמרא מקשה 2 קושיות (ומתרצת) על רב יוסף הסובר שליסטים מזויין גנב הוא, ואח"כ מנסה להביא הוכחה לשיטתו (ודוחה).
* ישנה מחלוקת תנאים אם דינו של שוכר הוא כשומר חינם או כשומר שכר.
מספר צפיות: 23
דף נח עמוד א
* בהמה שנפלה לגינה ונהנית - בין אם נהנית בכך שאכלה מהתבואה ובין אם נהנית מכך שהגנה עליה התבואה שלא תחבל - משלמת מה שנהנית ולא מה שהזיקה (לדעת רב למסקנה).
* רבי ירמיה מסתפק (לשיטה הסוברת ש"תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור") מה יהיה הדין כאשר ירדה הבהמה כדרכה לשדה וילדה שם והזיקה את התבואה במי לידה שיצאו ממנה (ומסתפק האם הדבר נחשב לאונס או לא).

דף נח עמוד ב
* מהפסוק "ובער בשדה אחר" לומדים 2 הלכות: (1) "שמין (את הנזק) על גב שדה אחר", (2) פטורים על נזקי "שן" ו"רגל" ברשות הרבים.
* במשנה בתחילת הפרק נאמר שבהמה שירדה כדרכה והזיקה לשדה משלמת מה שהזיקה, והסוגיה אצלנו עוסקת באריכות בשיטת חישוב הנזק.
מספר צפיות: 24
דף נט עמוד א
* רבי יוסי הגלילי ורבי ישמעאל סוברים ש"נידון במשוייר שבו" (בהמה שאכלה שחת, משערים את גובה התשלום לפי מה שיהיה ערך מה שנשאר בערוגה בימי הקציר).
* רבי שמעון בן יהודה ורבי יוסי ובן עזאי סוברים שיש לנכות מתשלומי הנזק את ההוצאות שהנזק מנע מהניזק (ולכן לדוגמא האונס נערה אינו משלם לה תשלומי צער, כי ממילא סופה להצטער תחת בעלה).

דף נט עמוד ב
* אלעזר זעירא נעל נעליים שחורות בגלל שהתאבל על ירושלים, ואנשי ראש הגולה חשבו שזו יוהרא והוא לא חשוב להתאבל על ירושלים ואסרו אותו, עד שהוא הוכיח להם שהוא אדם גדול.
* השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים - ונחלקו האמוראים האם מדובר כשמסר לו רק גחלת (והוא ליבה) או אף כשמסר לו שלהבת.
מספר צפיות: 30
דף ס עמוד א
* ליבה אדם את האש ולבתה גם הרוח: אם יש בלבויו כדי ללבותה - חייב, ואם לאו - פטור.
* אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחלה.
* כיון שניתן רשות למשחית, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים, ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים.

דף ס עמוד ב
* לעולם יכנס אדם לעיר בעוד החמה זורחת, וייצא מהעיר לדרך לאחר שהאיר היום בבוקר.
* אמר הקב''ה עלי לשלם את הבערה שהבערתי, אני הציתי אש בציון שנאמר (איכה ד/יא) "ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה" ואני עתיד לבנותה באש שנאמר (זכריה ב/ט) "ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה".
* "ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער" - 3 דעות מובאות בגמרא לבאר מה רצה דוד.
מספר צפיות: 23
דף סא עמוד א
* כל המוסר עצמו למות על דברי תורה - אין אומרים דבר הלכה משמו.
* אם האש עברה גדר שהיא גבוהה 4 אמות (והלכה והזיקה דברים שהיו מצידו השני של הגדר) - פטור (ואפילו אם עברה לשדה קוצים).
* אם האש עברה נהר שאין בו מים (והזיקה בצידו השני) - נחלקו האמוראים אם פטור.

דף סא עמוד ב
* בנוגע לשיעור המרחק שתעבור האש ויהיה חייב על נזקיה - שמואל פסק כדעת רבי שמעון (ולא כ-3 דעות האחרות שבמשנה) הסובר שאין לתת שיעור מרחק קבוע אלא הדבר תלוי בנתוני הדליקה.
* לדעת רבא - חכמים ורבי יהודה נחלקו אם חייב על נזקי טמון באש (המדליק אש בתוך שלו והלכה ושרפה ברשותו של חבירו דברים טמונים), וכן נחלקו במדליק גדישו של חבירו אם משלם על כל מה שהיה בתוכו או רק דברים שהדרך להטמין אותם בגדיש.
מספר צפיות: 21
דף סב עמוד א
* הנותן דינר זהב לאשה לשומרו ואמר לה "הזהרי בו, של כסף הוא": אם הזיקה לדינר - חייבת לשלם דינר זהב, אך אם פשעה בשמירתה שלא שמרה עליו כראוי - משלמת דינר כסף.
* חמסן הוא מי שנוטל מחבירו בעל כרחו אך משלם את דמי מה שנטל, ואילו גזלן הוא מי שנוטל ואינו משלם.

דף סב עמוד ב
* לא ניתן לדייק מדברי רבי יהודה במשנה אם מצוה להניח נר חנוכה דוקא בתוך 10 טפחים מהקרקע.
* נר חנוכה שהניחה למעלה מ20 אמה פסולה.
* פרק שביעי (פרק "מרובה") המתחיל בעמוד זה עוסק בדיני גנבה.
* תשלומי כפל (שחייב הגנב) נוהג בין אם גנב בעלי חיים ובין אם גנב מטלטלים, ותשלומי ארבעה וחמשה (שחייב מי שגנב וטבח או מכר) נוהג רק בשור ושה.
1 2 3 4 5 6
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר