סקר
איך הלימוד שלך בתקופת המלחמה בדרום?


 

פורום פורטל הדף היומי

זבחיםמא ע"איג טבת תשע"א14:34חלוקה לפסקאות וצבעים - תוכנת "גמראור" / ‏יוסף שמשיקובץ מצורף להודעה
הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

חלוקה לפיסקאות וצבעים – תוכנת "גמראור" - ראה בקובץ המצורף

מסכת זבחים דף מא


הפעם המחשב ביצע גם: 1. "הסקת מסקנות" 2. "אוקימתות" 3. מילים מרכזיות בסוגיה


זבחים דף מא----------------------------------------------------------
| מסכת זבחים דף מא עמוד א
----------------------------------------------------------


שהושוו מעשים למעשים,
ואתא ליה פר יוה"כ (נמי) לאת בדם וטבילה מפר כהן משיח,
ואתי ליה שעיר יוה"כ משעירי עבודת כוכבים מקל וחומר.


וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בקל וחומר?

אמר רב פפא
קסבר תנא דבי רבי ישמעאל: דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בקל וחומר .


לפר - זה פר העלם דבר של צבור


הא בציבור גופיה כתיב

אמר רב פפא: משום דבעי אגמורי פר העלם דבר של צבור ביותרת ושתי כליות לשעירי עבודת כוכבים,
ופר העלם דבר של צבור בגופיה לא כתיב,
בהיקשא אתי,
איצטריך לפר למיהוי כמאן,
דכתיב ביה בגופיה,
ולא ליהוי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש.


תניא כוותיה דרב פפא
ועשה ``` כאשר עשה - מה תלמוד לומר לפר?

לפי שנאמר: (במדבר טו) והם הביאו את קרבנם אשה לה' וגו',
חטאתם - אלו שעירי עבודת כוכבים
שגגתם - זה פר העלם דבר של צבור
חטאתם על שגגתם - אמרה תורה: חטאתם הרי היא לך כשגגתם,
שגגתם מהיכן למדת?

לא בהיקשא?

וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש?

תלמוד לומר: לפר - זה פר העלם דבר של צבור,
לפר - זה פר כהן משיח .


אמר מר: חטאתם - אלו שעירי עבודת כוכבים.


תיפוק ליה מקרא קמא,
דאמר מר: החטאת - לרבות שעירי עבודת כוכבים!

אמר רב פפא: איצטריך,
סלקא דעתך אמינא: הני מילי (אוקימתא) הזאות,
דכתיבן בגופיה,

----------------------------------------------------------
| מסכת זבחים דף מא עמוד ב
----------------------------------------------------------

אבל יותרת ושתי כליות דלא כתיבן בגופיה אימא לא,
קא משמע לן (הסקת מסקנה - חסרה).


אמר ליה רב הונא בריה דרב נתן לרב פפא: והא תנא פר יוה"כ לכל מה שאמר בענין קאמר!

תנאי היא
תנא דבי רב מרבי הכי
תנא דבי רבי ישמעאל לא מרבי הכי.


תנא דבי רבי ישמעאל: מפני מה נאמרו יותרת ושתי כליות בפר כהן משיח,
ולא נאמרו בפר העלם דבר של צבור?

משל למלך בשר ודם שזעם על אוהבו,
ומיעט בסרחונו מפני חיבתו,

ותנא דבי רבי ישמעאל: מפני מה נאמרה +ויקרא ד+ פרוכת הקדש בפר כהן משיח,
ולא נאמר בפר העלם דבר של צבור?

משל למלך בשר ודם שסרחה עליו מדינה,
אם מיעוטה סרחה - פמליא שלו מתקיימת,
אם רובה סרחה - אין פמליא שלו מתקיימת .


לפיכך אם נתן כולן כתיקנן כו'.

תנן התם: פיגל בקומץ ולא בלבונה,
בלבונה ולק בקומץ - רבי מאיר אומר: פיגול וחייבין עליו כרת,
וחכמים אומרים: אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר .


א"ר שמעון בן לקיש: לא תימא טעמא דר' מאיר דקסבר מפגלין בחצי מתיר,
אלא הכא במאי עסקינן - כגון שנתן את הקומץ במחשבה והלבונה בשתיקה,
קסבר: כל העושה - על דעת ראשונה הוא עושה.


ממאי?

מדקתני: לפיכך אם נתן כולן כתיקנן ואחת שלא כתיקנה - פסול ואין בו כרת,
הא אחת שלא כתיקנה וכולן כתיקנן - פיגול
מני?

אילימא רבנן.


הא אמרי רבנן: אין מפגלין בחצי מתיר

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר