סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף

אמר קדשו והכא את אמר לא קדשו א''ל תמן לכך אין מקדישין לכתחלה לפי שמצוה להקריב מתרומה חדשה והיאך ה''ל ישנה והכא מאי אית לך למימר האי ישנה היא לגבי הקדשות אחרים וקינו של גר אינו צריך חדשה ואם הקדיש קדוש ויניחנה עד שיבנה בית המקדש שמא יבנה הבית כבראשונה ותתרם תרומת הלשכה מן החדשה בזמנה באחד בניסן והכא מאי אית לך רב המנונא ורב אדא בר אהבה בשם רב הלכה כר''ש (רב אדא ורב המנונא רב אדא בר אחוה בשם רב הלכה כר''ש):

הדרן עלך פרק כל הרוקין וסליקא לה מסכת שקלים

קרבן העדה

שקלים את אמר לא קדשו ולר''ש בן יהודה דלעיל פריך: א''ל תמן. גבי שקלים אין מקדישין לכתחלה דה''ל מתרומה ישנה שמא יעבור השנה ומתקנת חכמים דאפי' בדיעבד לא קדשי: ה''ג האי ישנה היא לגבי הקדשות אחרים וקינו של גר א''צ שיהיה מן החדש. הלכך אם הקדיש קדוש בדיעבד: ופריך ויניח עד שיבנה בהמ''ק. גם בשקלים יניח עד בנין בהמ''ק ותהיה חדשה ומש שמא יבנה הבית כבראשונה. בניסן ותתרם התרומה אז ומה שנדר כבר ה''ל ישנה: והכא. גבי קינו של גר מה אית לך למיחש הלכו קדוש:

ריבב"ן

ברבעתים ושקל היינו סלע וסלע ד' דינרין. פי' אחר רובע דינר כדאמרינן לעיל: ירושלמי עבר והקדיש מן מה דאמר ר' שמעון ריב''ז בטלה הדא אמרה עבר והקדיש קדשי ר' יודן בעא קומי ר' יוסי הכא אתמר קדשי פי ברובע שקל של גר והכא אתמר לא קדשו פי' בשקלים ובכורים אמר ליה תמן שמא יבנה בית המקדש ותתרם תרומת הלשכה בזמנה באחד בניסן והכא מה אית לך רב אדא ורב המנונא בשם רב אמרי הלכה כר' שמעון:

© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר