סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

ומשיבים: קסבר [סבור הוא] רבה שמחוסר כפורים של זב (ושאר מחוסרי כפרה) כזב דמי [נחשב] לענין טומאתו, וטומאתו חמורה, איפוא, מטבול יום שאינו זקוק לכפרה.

ומעירים: ושאלה זו, האם מחוסר כפורים של זב כזב דמי [נחשב] תנאי [מחלוקת תנאים] היא, דתניא [ששנויה ברייתא]: פרה אדומה ששרפה אונן או מחוסר כפורים — הרי היא כשרה. יוסף הבבלי אומר: אם שרפה אונןכשרה, מחוסר כפוריםפסולה. מאי לאו בהא קמיפלגי [האם לא בזה הם חלוקים], מר סבר [חכם זה, יוסף הבבלי, סבור]: מחוסר כפורים של זב כזב דמי [נחשב] ולכן הינו כטמא לגמרי, ואינו כשר לשריפת הפרה, ומר סבר [וחכם זה, התנא האחר, סבור]: מחוסר כיפורים לאו כזב דמי [אינו נחשב כזב], ודינו כטבול יום, שכשר בפרה?

ודוחים: לא, אפשר לומר כי בדרך כלל דכולי עלמא [לדעת הכל] כזב דמי [נחשב], והכא בהא קמיפלגי [וכאן בזה הם חלוקים], דכתיב [שנאמר] בהזאת מי פרה אדומה: "והזה הטהר" (במדבר יט, יט), וכבר יודעים אנו מן הפסוק הקודם שמדובר באיש טהור, אלא שיש כאן הדגשה — הטהור לענין זה, מכלל שהוא טמא לענין אחר, ובכך לימד הכתוב על טבול יום שכשר בפרה.

ובפירושה של דרשה זו נחלקו, מר סבר [חכם זה, התנא הראשון, סבור] שהכוונה היא לטבול יום של טומאה שבכל התורה כולה שכשר לעבודת הפרה, ומר סבר [וחכם זה, יוסף הבבלי, סבור]: טומאה דהך פרשה [של פרשה זו בלבד], כלומר, רק בטבול יום מטומאת מת, שאותה מטהרת הפרה האדומה.

הלכך [על כן] אונן וטבול יום של טמא שרץ, דקילי [שהם קלים], אתו [באים ונלמדים] בקל וחומר מטבול יום של מת, אבל מחוסר כפורים של זב, דחמיר הוא חמור יותר] שדינו כזב, שכן טומאה של זב יוצאה עליו מגופו ולא באה עליו מבחוץ — לא, אי אפשר ללמוד להכשיר בו את עבודת הפרה.

א שנינו במשנה שמחוסר בגדים שעבד פסל. ושואלים: מנלן [מנין לנו] דבר זה? אמר ר' אבוה אמר ר' יוחנן, ומטו [והיו מגיעים] בה בשמועה זו ומוסרים אותה משמיה [משמו] של ר' אלעזר בר' שמעון, שאמר קרא [המקרא]: "וחגרת אותם אבנט אהרן ובניו וחבשת להם מגבעת והיתה להם כהנה לחקת עולם" (שמות כט, ט), ללמוד מכאן בזמן שבגדיהם עליהםכהונתם עליהם, אין בגדיהם עליהםאין כהונתם עליהם ופוסלים את עבודתם.

ושואלים: והא מהכא נפקא דבר זה מכאן הוא יוצא נלמד]? מהתם נפקא [משם הוא יוצא, נלמד], דתניא [ששנויה ברייתא]: מנין לשתויי יין שאם עבד כשהוא שתוי חילל? תלמוד לומר: "יין ושכר אל תשת" וגו' (ויקרא י, ט) ונאמר בהמשך "ולהבדיל בין הקדש ובין החל" (ויקרא י, י) שדבר זה מבדיל בין עבודת קודש לבין עבודה מחוללת. וממשיכה הברייתא: מחוסר בגדים ושלא רחוץ ידים ורגלים, מנין שגם הוא מחלל?

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר