סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת:







 

פירוש שטיינזלץ

בשעה שאין גמר מלאכה עדיין, או בתלוש מן הקרקע מאחר שנגמרה מלאכתו, וכן עושה בדבר שאין גידולו מן הארץ.

א גמרא על המשנה שואלים: מנא הני מילי [מנין דברים אלו] שמותר לפועל לאכול במחובר לקרקע, מה מקור דין זה בכתוב? ומשיבים: דכתיב [שנאמר]: "כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן" (דברים כג, כה). ושואלים: אשכחן [מצאנו, למדנו מכאן] כרם, כל מילי מנא לן [דברים, שאר גידולים, מנין לנו] שגם בהם הדין כך?

ומשיבים: גמרינן [לומדים אנו] בדרך הלימוד של בנין אב מכרם: מה כרם מיוחד בכך שהוא דבר שגידולי קרקע, ובשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו, אף כל דבר שגידולי קרקעבשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו.

ומקשים: מה לכרם שיש בו צד מיוחד — שכן חייב במצות הפרשת עוללות, ואם כן שמא מיוחד הוא אף בדינים אלה! ומשיבים: גמרינן [לומדים אנו] מקמה. ושואלים: בקמה גופה מנא לן [עצמה מנין לנו] שהדין כן? ומשיבים, דכתיב [שנאמר]: "כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך

"(שם כו). ויש לדחות: מה לקמה — שיש בה דין מיוחד שכן העיסה שעושים ממנה חייבת בהפרשת חלה! על דחיה זו שואלים: וממאי דהאי [ומנין שזו] הקמה שנאמרה בכתוב זה קמה שמתחייבת בחלה היא? דלמא [שמא] כל קמה קאמר רחמנא [אמרה תורה], כל יבול, כל דבר שגדל!

ומשיבים: אתיא [בא, נלמד] הדבר בגזירה שווה "קמה" "קמה": כתיב הכא [נאמר כאן] "כי תבא בקמת רעך" וכתיב התם [ונאמר שם] "שבעה שבועות תספר לך מהחל חרמש בקמה..."(דברים טז, ט). מה התם [שם] "מהחל חרמש בקמה" הוא בקצירת עומר ושעורים (כמבואר בספר ויקרא) והיא קמה דמיחייבא [שמתחייבת] בהפרשת חלה, אף הכא נמי [כאן גם כן] קמה דמיחייבא [שמתחייבת] בחלה.

דחינו איפוא את השאלה הצדדית הזו, ולכן עדיין עומדת השאלה הראשונה, שהרי איכא למיפרך [יש מקום להקשות] על מה שלמדנו מכאן, ואפשר לומר: מה לקמה שכן חייבת בחלה! ומשיבים: אם כך — כרם יוכיח, שאינו חייב בחלה ופועל אוכל בו! ודוחים: מה לכרםשכן חייב בעוללות. ואומרים: אם כן — קמה תוכיח, שאינה חייבת בעוללות ופועל אוכל בה.

ובסופו של דבר חזר הדין (חוזר הדיון — השיקול) בענין זה על עצמו, ועלינו להגיע למסקנה: לא ראי זה כראי זה, כלומר, אין זה דומה לזה, שלא דין הקמה כדין הכרם, ולא דין הכרם כדין הקמה. הצד השוה שבהןשכן שניהם דבר שגידולי קרקע, ובשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו, ומכאן נסיק: אף כל דבר שגידולי קרקע בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו.

ומקשים: מה להצד השוה שבהן שאי אפשר ללמוד ממנו על כל הדברים כולם, שכן יש בהן צד מזבח — ששניהם כאחד יוצאי דופן, שכן גם מן הכרם וגם מן הקמה מביאים למזבח (לנסכים יין מן הכרם, וחלה למנחות מן הקמה) ויש בהם איפוא יחוד. ואמנם אתא נמי [בא, נלמד, גם כן] מכאן זית, דאית ביה [שיש בו] גם כן צד מזבח שאף משמן הזית מעלים למזבח. אבל לא נלמד לשאר גידולים!

אגב כך שואלים: וזית האם בדרך הלימוד של "מה הצד השווה ביניהם "אתי [בא, נלמד]? הלא הוא גופיה [עצמו] "כרם" איקרי [נקרא], דכתיב [שנאמר]: "ויבער מגדיש ועד קמה ועד כרם זית" (שופטים טו, ה)! אמר רב פפא: אף על פי כן צריך ללמוד ב"מה הצד", כי אמנם "כרם זית"אקרי [נקרא], "כרם" סתמא [סתם] — הוא לא אקרי [נקרא].

ומכל מקום קשיא [קשה], שהרי אין ללמוד מכאן על דברים שאינם באים למזבח! אלא אמר שמואל: יש לדחות את דרך הלימוד שאמרנו, ויש לומר כך: מה שאמר קרא [הכתוב] "וחרמש לא תניף" (דברים כג, כו) — הרי זה בא לרבות כל בעלי חרמש, כלומר, לרבות כל הדברים הנקצרים בחרמש.

ושואלים: והאי הלא זו] המלה "חרמש" מיבעי ליה [צריכה לו] ללימוד אחר: שבשעת חרמש שהיא שעת גמר מלאכה — אכול, שלא בשעת חרמשלא תיכול [אל תאכל]!

ומשיבים: ההוא [אותו ענין] מ"ואל כליך לא תתן" (שם) נפקא [יוצא, נלמד], כפי שנבאר להלן. ומקשים על שיטת שמואל: תינח [נניח] בכל דבר שהוא בר [בן] חרמש, דברים שניתנים לקצירה בחרמש, שהם יכולים להילמד מביטוי זה, ואולם דבר דלאו בר [שאיננו בן] חרמש שאיננו נקצר בחרמש מנא לן [מנין לנו] שגם בו יש דין זה?

אלא נדחו דברי שמואל ואמר ר' יצחק: מה שאמר קרא [הכתוב] "קמה" — הרי זה בא לרבות כל בעלי קמה, כלומר, כל הגידולים. ומקשים: והא [והרי] אמרת קודם "קמה" "קמה" ולמדנו מגזירה שווה זו שמדובר בקמה דמיחייבא שמחוייבת בהפרשת חלה ולא יותר!

ומשיבים: הני מילי מקמי דניתי [דברים אלה אמרנו לפני שבא] הלימוד של "חרמש", השתא דאתי [עכשיו שבא] הלימוד של "חרמש"איתרבי ליה [נתרבה לו, ממנו] כל דבר הניתן לקצירה בחרמש, ואף על גב דלא מיחייב [ואף על פי שאיננו מתחייב] בהפרשת חלה, אם כן נמצא איפוא שהמלה "קמה" אינה באה לצמצם את המשמעות ולא ללמד בגזירה שווה, אם כן המלה "קמה" למה לי — הרי היא באה לרבות כל בעלי קמה.

ושואלים: והשתא דנפקא לן [ועכשיו שיוצא לנו] שלומדים את ההלכה כולה מ"חרמש" ומ"קמה", הפסוק האחר "כי תבא בכרם רעך"... (דברים כג, כה) למה לי?

אמר רבא: פסוק זה נאמר להלכותיו המיוחדות בו. ב כדתניא [כפו ששנינו בברייתא] הדורשת פסוק זה כולו: "כי תבא", נאמר כאן לשון "ביאה", ונאמר להלן לשון "ביאה", "ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש" (דברים כד, טו), מה להלן ב"לא תבא" בפועל הכתוב מדבר, אף כאןבפועל הכתוב מדבר ולא בכל אדם הבא לכרם.

ועוד: "בכרם רעך"ולא בכרם גוי. ואומרים: הניחא למאן דאמר [זה נוח לשיטת מי שאומר] גזל גוי אסורהיינו דאיצטריך קרא [זה הטעם שהוצרך הפסוק] למישרי [להתיר] בפועל, אלא למאן דאמר עת מי שאומר] שגזל גוי מותרהשתא [עכשיו, הרי] גזילה עצמה מותר, פועל מיבעיא [נצרכה לומר]?!

ומשיבים לשיטה זו: מוקים לה [מעמיד, מסביר אותה] כך: "בכרם רעך"ולא של הקדש ששם אסור לפועל לאכול. "ואכלת"ולא מוצץ ומשליך את השאר, אלא צריך לאכול ממש. "ענבים" ולא ענבים ודבר אחר, שאסור לו להוסיף תבלין לפירות כדי שיוכל לאכול הרבה מהן.

"כנפשך" פירושו: כנפש של בעל הבית כך נפשו של פועל. לומר: מה נפשך — בעל הכרם — אוכל ופטור מן המעשרות, שהרי עדיין לא הגיעו הפירות לגמר מלאכתן, אף נפשו של פועלאוכל ופטור.

"שבעך" בא ללמד: ולא אכילה גסה שאדם אוכל אחרי ששבע כבר, ודוחק עצמו לאכול בעל כרחו. "ואל כליך לא תתן" ללמדנו: בשעה שאתה נותן לכליו של בעל הבית בגמר מלאכה — אז אתה אוכל, ובשעה שאי [שאין] אתה נותן לכליו של בעל הבית שהפועל עובד עבודה אחרת בכרם ולפני הבציר — אי [אין] אתה אוכל.

ג אמר ר' ינאי: אין הטבל (תבואה שלא הפרישו ממנה עדיין את המעשרות) מתחייב בהפרשת מעשר ממנו

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר