סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

במרוקא (גרעיני תמרים המשמשים למרק ולהחליק בהם קלף), למקניא [לקנות בו]לאפוקי [להוציא] מדברי לוי, שאמר שהקנין נעשה בכליו של מקנה, על כן קא משמע לן [השמיע לנו] בלשון זו "למקניא" ["לקנות"] ולא "לקנויי" ["להקנות"]. המלה "ביה" ["בו"] שבשטר, רב פפא אמר: דבר זה בא למעוטי [למעט] מטבע שאין עושים בו חליפין. ורב זביד אמר, ואיתימא [ויש אומרים] שרב אשי הוא זה שאמר: למעוטי [למעט] איסורי הנאה.

איכא דאמרי [יש שאומרים] שבאופן אחר הסבירו את הלשון: "ביה", אמר רב פפא: הרי זה בא למעוטי [למעט] מטבע שאי אפשר לעשות בו קנין חליפין. והמלה "דכשר" שבשטר, אמר רב זביד ואיתימא [ויש אומרים] שאמר זאת רב אשי, מילה זו באה למעוטי [למעט] איסורי הנאה. אבל מוריקא שמיעטנו בלשון קודמת בביאור זה לא אצטריך [הוצרך לומר] שאין עושים בו קנין, כיון שאינו חשוב כלל.

א ומעתה שבים לפרש את המשנה לגופה. שנינו במשנה שאסימון קונה את המטבע. ושאלו: מאי [מה פירוש] "אסימון"? אמר רב: הכוונה היא למעות הניתנות בסימן לבית מרחץ. שהיה בית המרחץ מחלק סימנים מסויימים כעין כרטיסי כניסה ואחר כך היו משלמים עבורם, והם עצמם אינם מטבעות.

מיתיבי [מקשים] על כך ממה ששנינו במשנה: אין מחללין מעשר שני על אסימון ולא על מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ. מכלל הדברים אתה למד שאסימון לאו [לא] מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ! וכי תימא פרושי קמפרש [ואם תאמר כי מפרש הוא] באותה משנה ומסביר מה הוא אסימון — והא [והרי] לא תנא הכי [שנה החכם כך], שהרי שנינו במשנה אחרת: מחללין מעשר שני על אסימון, אלו דברי ר' דוסא. וחכמים אומרים: אין מחללין. ושוין כולם בדעתם שאין מחללין על מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ, ואם כן ברור שאין האסימון מעות הניתנות לבית המרחץ!

אלא אמר ר' יוחנן יש לומר פירוש אחר: מאי [מה הוא] אסימוןפולסא, עיגול מתכת העשוי לצורך מטבע שעדיין לא נטבעה עליו צורה. ומעירים: ואזדא [והולך] ר' יוחנן לטעמיה [לטעמו, לשיטתו] בפירוש זה, שאמר ר' יוחנן במקום אחר: ר' דוסא ור' ישמעאל אמרו דבר אחד, שיש להם שיטה בסיסית אחת, ר' דוסאהא דאמרן [זו שאמרנו], שלדעתו אסימון דינו כמטבע. שיטת ר' ישמעאל מאי היא [מה הוא]דתניא כן שנינו בברייתא]: מה שנאמר "וצרת הכסף בידך" (דברים יד, כב) — הרי זה בא לרבות כל דבר הנצרר ביד, שיש לו ערך כספי, אלו דברי ר' ישמעאל, ר' עקיבא אומר: לרבות כל דבר שיש עליו צורה. הרי שר' עקיבא סבור שצריך מטבע טבועה דווקא, ולדעת ר' ישמעאל אפילו אסימון כשר.

ב שנינו במשנה הסבר כיצד נעשה קנין — שאם משך הקונה הימנו (ממנו), מן המוכר, פירות ולא נתן לו מעותאינו יכול לחזור בו, אבל לאחר נתינת מעות בלבד יכול לחזור בו. וכאן מקומה של המחלוקת שהוזכרה כבר קודם בדרך אגב. אמר ר' יוחנן: דבר תורה, מעיקר דין התורה מעות קונות, וכשנותן כסף — מיד נקנה החפץ למשלם ומפני מה אמרו חכמים שמשיכה קונהגזירה שמא יאמר לו המוכר אחרי שקיבל את הכסף נשרפו חטיך בעלייה ונמצא הקונה נפסד. ומשום כך תיקנו שלא יגמר הממכר עד שמקבל הקונה את גוף החפץ עצמו.

ושואלים: ולולא תקנה זו מה בעצם ההפסד? סוף סוף, מאן דשדא [מי שהטיל] את הדליקה בעי שלומי [צריך לשלם], ואם כן ישלם לקונה, ואינו מפסיד איפוא! אלא כך יש לומר: גזירה היא שגזרו חכמים מתוך החשש שמא תפול דליקה באונס ולא באשמת מישהו. אי מוקמת להו ברשותיה [אם מעמיד אתה אותו, את החפץ, ברשותו] של המוכר הריהו מסר נפשיה, טרח ומציל [ימסור את נפשו, יטרח ויציל], שהרי את שלו הוא מציל. ואי [ואם] לא, שהחטים עכשיו שייכות לקונה — לא מסר נפשיה טרח ומציל [ימסור את נפשו לטרוח ולהציל], זו שיטת ר' יוחנן.

ריש לקיש אמר: משיכה מפורשת מן התורה, שדין המשיכה דין תורה הוא, ולא תקנת חכמים בלבד. ושואלים: מאי טעמא [מה הטעם] של ריש לקיש, מהיכן למד? ומשיבים: אמר קרא [הכתוב]: "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו" (ויקרא כה, יד), וכוונתו: דבר הנקנה מיד ליד, משמע: משיכה.

ור' יוחנן אמר: "מיד" שנאמר אין כוונתו מיד ליד ממש, ובא רק למעוטי [למעט] קרקע דלית [שאין] בה אונאה, שהרי אינה עוברת מיד ליד כלל.

ושואלים: וריש לקיש מה עונה הוא על הסבר זה? ומשיבים: אכן, גם הוא מפרש שבקרקע אין הונאה, אלא לדעתו אם כן לכתוב קרא [שיאמר הכתוב] "וכי תמכרו ממכר מיד עמיתך אל תונו", "או קנה" למה לי? שמע מינה [למד מכאן] שבא הדבר ללמדנו דין משיכה.

ושואלים: ור' יוחנן "או קנה" מאי עביד ליה [מה עושה הוא בו], כיצד מפרש הוא אותו? ומשיבים: מיבעי ליה לכדתניא [נחוץ לו הדבר לכפי ששנינו בברייתא]: ממה שנאמר "וכי תמכרו ממכר אל תונו" אין לי ללמוד אלא למקרה בו נתאנה (רומה) הלוקח, ואולם אם נתאנה (רומה) המוכר מנין?תלמוד לומר: "או קנה אל תונו", לומר, גם כשקונים אסור להונות את המוכר.

ושואלים: וריש לקיש מה אומר הוא על הלכה זו? ומשיבים: תרתי גמר מיניה [שני דברים לומד הוא מכאן], גם לענין אונאת המוכר, וגם לענין דרך הקניה.

תנן [שנינו במשנתנו], ר' שמעון אומר: כל שהכסף בידו ידו על העליונה. ומכאן נלמד כי המוכר הוא דמצי הדר ביה [שיכול לחזור בו], ואילו הלוקח לא מצי הדר ביה [יכול לחזור בו]. ומעתה, אי אמרת בשלמא [נניח אם אומר אתה] שמעות קונותמשום הכי [כך] המוכר מצי הדר ביה [יכול לחזור בו] ואילו הלוקח לא מצי הדר ביה [יכול לחזור בו], שכדברי ר' יוחנן עשו תקנה במשיכה רק לטובתו של הקונה כדי שלא יפסיד את סחורתו, אבל המעות נקנו מיד. אלא אי אמרת [אם אומר אתה] בכלל שמעות אינן קונות — אם כן הלוקח נמי ליהדר ביה [גם כן יחזור בו]!

ומשיבים: אמר [כול היה לומר] לך ריש לקיש: אליבא [על פי שיטת] ר' שמעוןלא קאמינא [אין אני אומר], כי קאמינא [כי אומר אני] הרי זה אליבא דרבנן [על פי שיטת חכמים].

ושואלים: בשלמא [נניח] לשיטת ריש לקישהיינו דאיכא [זהו ההבדל שישנו] בין ר' שמעון לרבנן [וחכמים] שנחלקו בדבר קנין מעות, אלא לשיטת ר' יוחנן, מאי איכא [מה יש, מה ההבדל] בין ר' שמעון וחכמים? ומשיבים: איכא בינייהו [יש ביניהם מחלוקת] בנושא שאמר רב חסדא. שאמר רב חסדא: כדרך שתקנו משיכה במוכרין כך תקנו משיכה בלקוחות, שכל עוד לא היתה משיכה יכול גם הלקוח לחזור בו. ר' שמעון לית ליה [אין לו, אינו מקבל] את שיטת רב חסדא, ואילו רבנן אית להו [יש להם, מקבלים] את דברי רב חסדא

תנן [שנינו במשנתנו]: אבל אמרו מי שפרע מדור המבול הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. אי אמרת בשלמא [נניח אם אומר אתה] שמעות קונותמשום הכי קאי [כך עומד] זה שחזר מדיבורו בקללה זו של "אבל", אלא אי אמרת [אם אומר אתה] שמעות אינן קונות, אמאי קאי [מדוע עומד] הוא בקללה של "אבל"? ומשיבים: משום

דברים, מפני שהבטיח לקנות ולא עמד בדיבורו. ושואלים: וכשחוזר בו מדברים בלבד, מבלי שעשה כל מעשה קנין מי קאי [האם עומד] הוא בקללה זו של "אבל" מי שפרע? והתניא [והרי שנינו בברייתא]:

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר