סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

אמר לא היו דברים מעולם והשטר מזוייף, וכיון שכך, ודאי שאף נייר השטר אינו שייך לו.

א אמר ר' אלעזר: מחלוקת שבמשנתנו היא בשאין החייב מודה, שר' מאיר סבר [סבור]: שטר שאין בו אחריות נכסיםאינו גובה בו לא ממשעבדי נכסים משועבדים] ולא מנכסים בני חרי [חורין], ורבנן סברי [וחכמים סבורים]: ממשעבדי נכסים משועבדים] הוא דלא גבי [שאינו גובה], ואולם מבני חרי [חורין] שלא שועבדו — מגבא גבי [הריהו גובה]. אבל כשחייב מודהדברי הכל יחזיר, ולא חיישינן [ואין אנו חוששים] לפרעון, שכבר נפרע השטר והיתה זו רק קנוניא בין המלוה והלווה על חשבון הלקוחות.

ואילו ר' יוחנן אמר: מחלוקת זו היא דווקא כשחייב מודה, שר' מאיר סבר [סבור]: שטר שאין בו אחריות נכסים, ממשעבדי [ממשועבדים] הוא דלא גבי [שאינו גובה] אבל מבני חרי [חורין]מגבא גבי [הריהו גובה]. ורבנן סברי [וחכמים סבורים] כי ממשעבדי נמי גבי [ממשועבדים גם כן גובה]. אבל כשאין החייב מודהדברי הכל לא יחזיר, משום דחיישינן [שאנו חוששים] לפרעון.

ומעירים: תניא כוותיה [שנוייה ברייתא כשיטתו] של ר' יוחנן וממנה תהא תיובתא [קושיה חמורה] לדברי ר' אלעזר בחדא דבר אחד], ותיובתא [וקושיה חמורה] לדברי שמואל בתרתי [בשני דברים].

וזו הברייתא: מצא שטרי חוב ויש בהם אחריות נכסים, אף על פי ששניהם, הלווה והמלוה, מודיםלא יחזיר את השטר לא לזה ולא לזה. ואולם אם אין בהן אחריות נכסים, בזמן שהלוה מודהיחזיר למלוה, ואם אין הלוה מודה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, אלו דברי ר' מאיר.

שהיה ר' מאיר אומר: שטרי [שטרות] שיש בהן אחריות נכסים, גובה בהם מנכסים משועבדים, ושאין בהם אחריות נכסים אינו גובה בהם אלא מנכסים בני חורין. וחכמים אומרים: אחד זה ואחד זה גובה מנכסים משועבדים.

ואם כן מכאן תהא תיובתא [קושיה חמורה] לדברי ר' אלעזר בחדא דבר אחד], שהרי ר' אלעזר אמר שלדעת ר' מאיר שטר שאין בו אחריות נכסיםאינו גובה בו מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין. וקאמר עוד אמר] ר' אלעזר שבין לשיטת ר' מאיר ובין לרבנן שיטת חכמים] לא חיישינן לקנוניא [אין אנו חוששים לקנוניה] בין הלווה בין המלוה.

ואילו הברייתא קתני [שונה] ששטר שאין בו אחריות נכסיםממשעבדי [ממשועבדים] הוא דלא גבי [שאינו גובה], הא [הרי] מכאן שמבני חורין מגבא גבי [הריהו גובה]. וקתני [שנה שם] בין לשיטת ר' מאיר בין לרבנן שיטת חכמים] חיישינן [חוששים אנו] לקנוניא. דקתני הרי שנינו] ששטרות שיש בהם אחריות נכסים אף על פי ששניהם מודיםלא יחזיר לא לזה ולא לזה. אלמא [מכאן] כי חיישינן [חוששים אנו] לקנוניא. זו הפירכה לדברי ר' אלעזר מן הברייתא.

ואולם שואלים על לשון התלמוד עצמו והא הני תרתי הוא [והרי אלה שתי קושיות הן] ומדוע אמרת שיש מכאן קושיה לר' אלעזר רק בדבר אחד?

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר