סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 

פירוש שטיינזלץ

ומקשים עוד: ואכתי [ועדיין] יש לשאול על שמואל: הלא צרורות נינהו [הם] שהמיתו את האדם. שאין זה נזק שגרם השור בגופו, אלא דבר שנגרם על ידי צרורות, אבנים שבאו מכוחו, ואין חייבים בכופר על נזק בלתי ישיר! אמר רב מרי בריה [בנו] של רב כהנא: מדובר במקרה דקאזיל [שהולך] ונדחף הכותל על ידי דחיפת השור מיניה מיניה [ממנו ממנו], שבתוך כדי הדחיפה פוגע הכותל באדם.

ומעירים: תניא כוותיה [שנוייה ברייתא כשיטתו] של שמואל ותיובתא היא קושיה חמורה] לשיטתו של רב, ששנינו: יש שחייב במיתה ובכופר, ויש שחייב בכופר ופטור ממיתה, ויש שחייב במיתה ופטור מן הכופר, ויש שפטור מזה ומזה.

ומפרטים: הא [הרי] כיצד? שור מועד שהרג אדם בכוונהחייב במיתה ובכופר. מועד שהרג שלא בכוונהחייב בכופר ופטור ממיתה. תם שהרג בכוונהחייב במיתה ופטור מכופר. תם שהרג שלא בכוונהפטור מזה ומזה. הרי שנינו במפורש כדברי שמואל, ששור מועד שהרג אדם שלא בכוונה פטור ממיתה וחייב בכופר, ולא כדברי רב שפטור מזה ומזה.

ומוסיפה הברייתא: על הנזקין שגרם שור שלא בכוונה בלא להמית את הנפגע, ר' יהודה מחייב, ור' שמעון פוטר.

ושואלים: מאי טעמא [מה הטעם] של ר' יהודה? ומשיבים: יליף [לומד] הוא דין נזקין של שור מכופרו (תשלום כופר שלו), מה כופרו של השור אם נגח שלא בכוונה חייבאף על הנזקין נמי [גם כן] אם נגח שלא בכוונה חייב.

ור' שמעון יליף מקטליה עונש הריגתו] של השור; מה בענין קטליה [הריגתו] אם המית שלא בכוונהפטור ממיתה, אף נזקין אם הזיק שלא בכוונהפטור.

ושואלים: ור' יהודה נמי נילף מקטליה [גם כן שילמד מהריגתו]! ומשיבים: לדעתו דנין (למדים) תשלומין מתשלומין (נזקים מכופר) ואין דנין תשלומין ממיתה.

ושואלים: ור' שמעון נמי נילף [גם כן שילמד] מכופרו! ומשיבים: דנין חיוביה [חיובו] של השור מחיוביה [מחיובו] של השור כמזיק, לאפוקי [להוציא] כופר דחיוביה [שחיובו] של הבעלים הוא, משום כפרה, ואין ללמוד ממנו לחיוב שמוטל על השור כמזיק.

א שנינו במשנה שאם נתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם, וכיוצא בזה נתכוון להרוג מי שאינו חייב מיתה עליו, ובפועל הרג מי שחייב מיתה עליו — הרי זה פטור. ונדייק מכאן: הא [הרי] אם נתכוין השור להרוג את אדם זה שחייבים על מיתתו והרג את אדם זהחייב. ואם כן מתניתין [משנתנו] שלא כשיטת ר' שמעון היא. דתניא כן שנינו בברייתא], ר' שמעון אומר: אפילו נתכוין השור להרוג את אדם זה והרג את אדם זהפטור.

ושואלים: מאי טעמא [מה הטעם] של ר' שמעון? ומסבירים: שאמר קרא [הכתוב]: "השור יסקל וגם בעליו יומת" (שמות כא, כט) וההיקש מלמדנו: כמיתת בעלים, כלומר, כדרך שאדם שהרג אדם חייב מיתה — כך מיתת השור שהרג אדם, מה בעלים אינו חייב מיתה עד דמיכוין ליה [שיתכוון אליו] לזה שהרגו, אף שור נמי [גם כן] אינו נהרג עד דמיכוין ליה [שיתכוון אליו].

ושואלים: ובעלים גופייהו מנלן [עצמם מניין לנו] שאין מתחייב אלא אם כן הרג את זה שהתכוון אליו? ומשיבים: שאמר קרא [הכתוב] "וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת" (דברים יט, יא) וממה שנאמר "לו" הוא למד: עד שיתכוין לו לאותו אדם שאכן הרגו.

ושואלים: ורבנן [וחכמים] החולקים על ר' שמעון ומחייבים בכגון זה, האי [כתוב זה] "וארב לו" מאי עבדי ליה [מה הם עושים בו, לומדים ממנו]? ומשיבים: אמרי דבי [אומרים חכמי בית מדרשו של] ר' ינאי: הכוונה היא פרט לזורק אבן לגו [לתוך] מקום שמצויים בו בני אדם, ולא על כולם חייב מיתה, והרגה האבן אחד מהם.

ושואלים: היכי דמי [כיצד בדיוק היה הדבר]? אילימא דאיכא [אם תאמר שיש] באותו מקום תשעה גוים ואחד ישראל ביניהםתיפוק ליה [תצא לו] מסקנה זו להלכה לא מטעם זה, אלא מטעם אחר, כיון דרובא [שהרוב] גוים נינהו [הם] ואינו חייב על הריגתם. אי נמי פלגא ופלגא [או גם כן אם היו מחצה ומחצה] ישראל וגוים, מכל מקום הרי ספק נפשות הוא לגבי הריגתו של הרוצח ביד בית הדין, וכלל הוא: ספק נפשות להקל!

ומשיבים: לא צריכא [נצרכה] אלא במקרה דאיכא [שיש] במקום תשעה ישראלים ואחד גוי, דאף על גב דרובא [שאף עך פי שהרוב] ישראלים נינהו [הם], ואם כן יש להחשיב את זריקת האבן כמכוונת להמית אחד מן הרוב, ולדעת חכמים חייב במקרה כזה — מכל מקום כיון דאיכא חדא גוי בינייהו [שיש גוי אחד ביניהם] הוי ליה [הרי הוא] כקבוע, וכלל הוא: כל קבוע כמחצה על מחצה דמי [נחשב], וספק נפשות להקל, ודבר זה למדו חכמים ממה שנאמר: "וארב לו".

ב משנה שור של האשה, וכן שור של היתומים, שור האפוטרופוס (של היתומים), שור המדבר שהוא הפקר, שור שברשות ההקדש, או שור הגר שמת ואין לו יורשין ולכן אין לו בעלים — הרי אלו חייבין מיתה אם הרגו אדם. ר' יהודה אומר: שור המדבר, שור ההקדש, שור הגר שמתפטורין מן המיתה, לפי שאין להם בעלים.

ג גמרא בהלכות אלו שנשנו במשנה תנו רבנן [שנו חכמים]: נאמר בפרשת שור הנוגח אדם (שמות כא, כח–לב) "שור" "שור" שבעה פעמים, והרי זה בא להביא (להוסיף) על המקרה הרגיל של שור שנגח והמית אדם עוד ששה חיובים נוספים והם: שור האשה, שור היתומים, שור האפוטרופוס, שור המדבר, שור ההקדש, שור הגר שמת ואין לו יורשין. ר' יהודה אומר: שור המדבר, שור ההקדש, שור הגר שמת ואין לו יורשין — כל אלה פטורין מן המיתה, לפי שאין להם בעלים.

אמר רב הונא: פוטר היה ר' יהודה אפילו במקרה שנגח השור והרג ולבסוף הקדיש אותו בעליו, או שנגח ולבסוף הפקיר אותו בעליו, שבשעת העמדה בבית דין אין לו בעלים.

ושואלים: ממאי [ממה] מסיק רב הונא שכך היא דעת ר' יהודה? מדקתני מה ששנה] ר' יהודה במשנה תרתי [שני] דברים, שור המדבר, ושור הגר שמת ואין לו יורשין. ונברר: שור הגר שמת מאי ניהו [מה הוא] מבחינת מעמדו החוקי? שהלא כיון שאין לו יורשין הוה ליה [הרי הוא] שור הפקר, ואם כן, היינו [זהו] שור המדבר היינו [זהו] שור הגר שמת ואין לו יורשין, ולא היה לו לר' יהודה להשמיע את שניהם? אלא לאו [האם לא] הא קמשמע לן [דבר זה השמיע לנו] שאפילו בנגח ולבסוף הקדיש, או נגח ולבסוף הפקיר שהוא פטור, כשור של הגר, שלאחר שנגח מת בעליו ונעשה הפקר. ומסכמים: אכן, שמע מינה [למד מכאן] שכן הוא דעת ר' יהודה.

ומעירים: תניא נמי הכי [שנויה ברייתא גם כן כך] במפורש: יתר על כן אמר ר' יהודה, אפילו נגח ולבסוף הקדיש, נגח ולבסוף הפקירפטור, שנאמר: "והועד בבעליו... והמית... השור יסקל" (שמות כא, כט), לומר: עד שתהא מיתה והעמדה של השור בדין שוין כולם כאחד, שיש לשור בעלים.

ושואלים: וכי גמר דין לא בעינן [אין אנו צריכים] שיהא בבעלים? והא [והרי] "השור יסקל" גמר דין הוא! אלא אימא [אמור ותקן כך]: עד שתהא מיתה והעמדה בדין וגמר דין שוין כולם כאחד.

ד משנה שור שהרג שלאחר שדנוהו בבית הדין הוא יוצא (עומד) ליסקל, והקדישו בעליואינו מוקדש, ששור זה אסור בהנאה ואין לו דמים, ואם שחטובשרו אסור באכילה והנאה. ואם עד שלא (לפני ש) נגמר דינו הקדישו בעליו — הרי זה מוקדש, ואם שחטו לפני שנגמר דינו — בשרו מותר.

ועוד בנוגע לבעלות על השור המזיק: מסרו הבעלים את השור לשומר חנם וכן לשואל או לנושא שכר (שומר שכר) ולשוכר והזיק השור כשהיה ברשותם — נכנסו אלה תחת הבעלים לגבי אחריותם לשור. כיצד? מועדמשלם נזק שלם, ותםמשלם חצי נזק.

ה גמרא ועוד בענין זה שנדון בתחילת המשנה, תנו רבנן [שנו חכמים]: שור שהמית, אם עד שלא נגמר דינו, מכרו

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר