סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 

פירוש שטיינזלץ

מיהו [ואולם] יש להבחין בין שני המקרים; כשהרג השור בן חורין יש מקרה שמשלם בעליו כופר על פי הודאת עצמו, והיכי דמי [וכיצד הוא הדבר בדיוק]? דאי אתו סהדי ואסהידו ביה דקטל [שאם באו עדים והעידו בו בשור שהרג] אדם בן חורין וחייב סקילה, ואולם לא ידעי אי [אינם יודעים אם] תם הוה [היה] השור אי [או] מועד הוה [היה], ואמר מריה [אדוניו] של השור שמועד הוא, שהואיל והשור בסקילה משלם כופר על פי עצמו, שהרי הכופר הוא כפרה ולא קנס, ומשלם על פי הודאתו. משום כך, גם היכא דליכא [היכן שאין] עדים ואין השור חייב בסקילה על הריגת האדם, מכל מקום משלם דמים על פי הודאתו.

ואילו גבי [אצל] עבד שלעולם אינו משלם קנס (שלושים שקלים) על פי עצמו, והיכי דמי [וכיצד הוא הדבר בדיוק], כלומר, היכן היה מקום לחייבו על פי הודאתו? דאי אתו [שאם באו] עדים ואסהידו ביה דקטל [והעידו בו, בשור, שהרג] עבד, ולא ידעי אי [ואינם יודעים אם] תם הוה [היה] השור אי [או] מועד הוה [היה] ואמר מריה [בעליו] שמועד הוא, אף שהשור חייב סקילה — לא משתלם קנס על פי עצמו ששלושים שקלים של עבד הם קנס, והרי הוא כמודה בקנס ופטור. על כן גם היכא דליכא [במקום שאין] עדיםלא משלם דמים על פי הודאתו.

מתיב [מקשה] על כך רב שמואל בר רב יצחק מברייתא שנאמר בה כלל: כל שחייב בבן חורין חייב בעבד, בין בכופר בין במיתה.

ויש לתהות על הלשון: כופר בעבד מי איכא [האם יש]? הלא אין כופר אלא בבן חורין! אלא לאו [האם לא] מדובר כאן בחיוב בתשלום דמים, וקשה לרבה, שאמר שאין משלם דמים על העבד בהודאת עצמו!

איכא דאמרי [יש שאומרים]: הוא, רב שמואל בר רב יצחק, מותיב לה [הקשה את הקושיה הזו] והוא מפרק לה [תירץ אותה], איכא דאמרי [יש שאומרים] שאמר ליה [לו] רבה בתירוץ: הכי קתני [כך שנה], כך יש להבין את הברייתא: כל שחייב בבן חורין, והכוונה — כאשר נגח השור בכוונה על פי עדים שחייב לשלם כופר — הרי בכגון זה חייב בעבד קנס. וכל שחייב בבן חורין, שלא בכוונה על פי עדים, שחייב לשלם דמיםחייב אף בעבד, שלא בכוונה על פי עדים, דמים. אבל בהודאת עצמו אינו משלם דמים על העבד, אף שמשלם דמים על הריגת בן חורין.

אמר ליה [לו] רבא לרבה: אי הכי [אם כך] שמשלם דמים במקום שאין חיוב כופר, אשו שהצית שלא בכוונה על פי עדים וגרם שיישרף אדם — נשלם [ישלם] לפחות דמים!

ושואלים: ומנא ליה [ומניין לו] לרבא שאכן לא משלם דמים גם כשהצית שלא בכוונה?

אילימא מדתנן [אם תאמר ממה ששנינו במשנה]: היה גדי כפות לו לגדיש שאותו אדם הבעיר ועבד סמוך לו ונשרף עמו — הרי זה המצית את הגדיש חייב בתשלומים על הגדי והגדיש. היה עבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמופטור, ומשמע שאין חיוב דמים על שגרם לשריפת העבד — מכאן אין ראיה, כי

האמר [הרי אמר] ריש לקיש: שם מדובר כגון שהצית את האש בגופו של עבד עצמו, דקם ליה בדרבה מיניה [שעומד הוא בעונש גדול, חמור, ממנו], שכיוון שחייב מיתה על הריגת העבד — שוב איננו חייב בתשלומים, ולכן אין להוכיח מכאן.

ואלא תאמר שמוכיח מהא [מזו] דתניא [ששנינו בברייתא]: חומר באש מבבורשהאש מועדת לאכול בין דבר הראוי לה בין דבר שאין ראוי לה, שעל כל מה שהזיקה — משלם, מה שאין כן בבור, שלא על כל דבר שניזק משלמים נזקי בור. ואילו הבדל זה, שהאש משלמת שלא בכוונה דמים, מה שאין כן בבורלא קתני [שנה] — אף מכאן אין להוכיח,

דלמא תנא [שמא שנה] ושייר ולא מנה את כל ההבדלים!

אלא יש להבין כך: רבא גופיה אבעויי מבעיא ליה [עצמו מסתפק לו הדבר] ולא שהקשה על רבה באופן החלטי, אלא שאל שאלה: אשו שלא בכוונה, מי [האם] משלם דמים, או לא?

וצדדי השאלה: מי אמרינן [האם אנו אומרים]: גבי [אצל] שור הוא שבכוונה משלם כופר, על כן אם היה הדבר שלא בכוונה משלם דמים, אבל אשו שגם אם הציתה בכוונה לא משלם כופר, שלא בכוונה נמי [גם כן] לא משלם דמים. או דלמא [שמא] נדון באופן אחר: כיון דגבי [אצל] שורו שלא בכוונה אף על גב דליכא [אף על פי שאין] כופר, מכל מקום משלם דמים, אם כן גבי [אצל] אשו נמי [גם כן] אף על גב שבכוונה לא משלם כופר, שלא בכוונה מיהת [על כל פנים] משלם דמים?

ומסכמים: ולא ידעינן [ואין אנו יודעים] כיצד לפתור את הבעיה, ועל כן תיקו [תעמוד] השאלה במקומה.

א ובענין זה שאמר רבה, ששור שהמית שלא בכוונה פטור מכופר, מסופר: כי אתא [כאשר בא] רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר בשם ר' יוחנן: די היה שתאמר התורה "כפר יושת עליו" (שמות כא, ל), ומה תלמוד לומר "אם כפר"לרבות שישלם כופר גם על מה שהרג שורו שלא בכוונה, כפי שמשלם כופר בהריגה בכוונה. והרי זה שלא כדברי רבה.

אמר ליה [לו] אביי לרב דימי: אלא מעתה, לפי דרשה זו של ר' יוחנן, לגבי קנס של עבד נמי [גם כן] נדרוש כך: די היה שייכתב "עבד יגח השור", מה תלמוד לומר "אם עבד יגח השור או אמה כסף שלושים שקלים יתן לאדוניו" (שמות כא, לב) — לרבות עבד שלא בכוונה כעבד בכוונה! וכי תימא [ואם תאמר]: הכי נמי [כך הוא, שכן הדין]והאמר [והרי אמר] ריש לקיש: שור שהמית את העבד שלא בכוונהפטור משלשים שקלים!

אמר ליה [לו] רב דימי לאביי: גברא אגברא קא רמית [וכי מאדם על אדם אתה מקשה]? ייתכן שאף שריש לקיש סבור שאינו משלם, ר' יוחנן סבור שמשלם!

ומספרים שאכן כך דרש ר' יוחנן, שכן כי אתא [כאשר בא] רבין מארץ ישראל לבבל, אמר כך בשם ר' יוחנן: די היה שיאמר "עבד", מה תלמוד לומר "אם עבד"לרבות נגיחת עבד שלא בכוונה כנגיחת עבד בכוונה.

ושואלים: ולריש לקיש נמי [גם כן] נימא [נאמר]: מאחר שאת הריבוי "עבד" "אם עבד" הוא לא דריש [דורש], נאמר כי "כפר" "אם כפר" נמי לא דריש [גם כן אינו דורש], וגם כופר על שלא בכוונה אינו משלם!

אמרי [אומרים]: לא, אין זו השוואה נכונה, את הריבוי "עבד" "אם עבד" ריש לקיש לא דריש [דורש], אבל "כפר" "אם כפר"דריש [דורש].

ושואלים: ומאי שנא [ומה שונה] הדבר, שבמקום אחד הוא דורש "אם" לרבות, ובמקום אחר אינו דורש? ומשיבים: "עבד" "אם עבד" לא כתיב [נאמר] במקום חיוב תשלומין, אלא לענין נגיחה ("אם עבד יגח השור"), ואינו בא אלא כפתיחה לדין העבד. לעומת זאת "כפר" "אם כפר" כתיב [נאמר] במקום תשלומין ודי היה שייאמר "כופר ישלם", ולכן ראוי ללמוד מכאן לרבות תשלום כופר שלא בכוונה.

ב שנינו במשנה: וכן בבן או בבת. ובאותו ענין תנו רבנן [שנו חכמים]: נאמר: "או בן יגח או בת יגח" (שמות כא, לא) — לחייב על הקטנים כגדולים בא הכתוב.

ולכאורה: והלא דין הוא, שאפשר ללמוד את הדבר מן הסברה בלבד, ובדרך זו: הואיל וחייב הכתוב מיתה באדם שפגע באדם והרגו, וחייב הכתוב מיתה בשור שפגע באדם והרגו, נלמד זה מזה: מה כשחייב אדם באדם לא שנא [אינו שונה, לא חילק] בין הורג קטנים להורג גדולים, אף כשחייב שור באדםלא תחלוק בו בין קטנים לגדולים!

ועוד, קל וחומר הוא: ומה אדם באדם, שלא עשה בו קטנים כגדולים, שהרי קטן שהרג פטור, ובכל זאת חייב בו על הקטנים כגדולים, שחייב מיתה גם אם הרג קטן,

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר