סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

"צריכה אני", בין לא אמרה "צריכה אני"אין מחללין עליה את השבת.

רב אשי מתני הכי [היה שונה כך] כמו שאמרנו. ואילו מר זוטרא מתני הכי [היה שונה כך], בגירסה אחרת: אמר רב יהודה שכך אמר שמואל: חיה כל זמן שהקבר פתוח, בין אם אמרה "צריכה אני" ובין אמרה "אין צריכה אני"מחללין עליה את השבת. ואולם גם כשנסתם הקבר, אם אמרה "צריכה אני"מחללין עליה את השבת. לא אמרה "צריכה אני"אין מחללין עליה את השבת, וכל שכן אם אמרה "אין צריכה אני".

אמר ליה [לו] רבינא למרימר: מאחר שרואים אנו שמר זוטרא מתני לקולא [שונה כאן להקל], ורב אשי מתני לחומרא [שונה להחמיר], הלכתא כמאן [הלכה כמי]? אמר ליה [לו] מרימר: הלכה כמר זוטרא, כיון שכלל בידינו בכל מקרה שיש חשש סכנה ספק נפשות להקל. וכיון שכך יש להקל ככל האפשר גם בענין זה.

א כיון שדובר בפתיחת הקבר שואלים: מאימתי נחשבת תחילת פתיחת הקבר? אמר אביי: משעה שתשב האשה על המשבר. ואילו רב הונא בריה [בנו] של רב יהושע אמר: משעה שהדם שותת ויורד, ואמרי לה [ויש אומרים] משעה שחברותיה נושאות אותה באגפיה (בזרועותיה), שאין היא יכולה עוד ללכת בעצמה.

ושואלים עוד: עד מתי נחשב זמן פתיחת הקבר? אמר אביי: שלשה ימים אחר תחילת פתיחתו. רבא אמר משמיה [משמו] של רב יהודה: שבעה, ואמרי לה [ויש אומרים]: כל שלשים יום.

אמרי נהרדעי [אמרו חכמי נהרדעא]: חיה יש בה חילוקי דינים בין שלשה ושבעה ושלשים יום לאחר לידתה. ומפרט: שלשה ימים ראשונים מגמר הלידה, בין אם אמרה "צריכה אני שיחללו עלי את השבת ", ובין אם אמרה "לא צריכה אני"מחללין עליה את השבת. כל שבעה ימים, אם אמרה "צריכה אני"מחללין עליה את השבת, אבל אם אמרה "לא צריכה אני"אין מחללין עליה את השבת. תוך שלשים ימים אפילו אם אמרה "צריכה אני"אין מחללין עליה את השבת, אבל עושין על ידי ארמאי (גוי).

וכדברי רב עולא בריה [בנו] של רב עילאי, שאמר : כל צרכי חולה שאינו מסוכן נעשין על ידי ארמאי בשבת, וכדברי רב המנונא. שאמר רב המנונא: דבר שאין בו סכנה ויש בו רק חשש חולי — אומר לגוי ועושה.

ב אמר רב יהודה שכך אמר שמואל: לחיה יש הלכה של שלשים יום. ושואלים: למאי הלכתא ענין מה, איזו הלכה] נאמר דבר זה? אמרי נהרדעי [אמרו חכמי נהרדעא]: לענין טבילה, שאין האשה טובלת לטהרה תוך שלושים יום ללידתה, שמאחר ובתוך זמן זה היא חלושה, עלולה היא להצטנן.

אמר רבא: לא אמרן [אמרנו] שאין אשה טובלת אלא כשאין בעלה עמה, אבל אם בעלה עמה — הרי בעלה מחממה בתשמיש, ואין לחוש שתצטנן מפני החולשה. כי הא דברתיה [כמו מעשה זה בבתו] של רב חסדא אשת רבא שטבלה בגו תלתין יומין [בתוך שלושים יום] ללידתה שלא בפני בעלה ואצטניאת [והצטננה], ואמטוי לערסה בתריה [והביאו את מיטתה אחרי, אל] רבא לפומבדיתא.

אמר רב יהודה שכך אמר שמואל: עושין מדורה לחיה בשבת בימות הגשמים. סבור מינה [סברו מכאן] כי דווקא לחיהאין [כן], אבל לשאר חולהלא, וכן בימות הגשמיםאין [כן], בימות החמהלא. ואולם מסכמים: ולא היא, אין הדבר כן, אלא לא שנא [אינו שונה] חיה ולא שנא [ואינו שונה] חולה, לא שנא [אינו שונה] בימות הגשמים ולא שנא [ואינו שונה] בימות החמה, שבכל האופנים האמורים עושים מדורה אף בשבת. מדאתמר [ממה שכבר נאמר] שאמר רב חייא בר אבין שכך אמר שמואל: מי שהקיז דם ונצטנןעושין לו מדורה אפילו בתקופת תמוז, שאילולא כן סכנה היא לו, שמא יחלה במחלה קשה.

ומסופר כי במקרה כזה, שמואל צלחו ליה תכתקא דשאגא [שברו לו, לצורכו כורסא של עץ יקר] כדי להשתמש בעצים למדורה. וכן רב יהודה צלחו ליה פתורא דיונה [שברו לו שולחן של עץ הבנה], לרבה צלחו ליה שרשיפא [שברו לו ספסל]. שהיו צריכים להסיק, ולא מצאו עצים והסיקו באלה מפני הסכנה.

ואמר ליה [לו] אביי לרבה: והא קעבר מר [והרי אדוני עובר] בשבירת הספסל משום איסור "בל תשחית "! שאסור לאבד דברים שיש בהם תועלת וערך: אמר ליה [לו] רבה: "בל תשחית" דגופאי [של גופי] שמא אחלה ואסתכן — עדיף לי בעיני.

כיון שדובר כאן בסכנה שבהקזת הדם דנים עוד בנושא זה. אמר רב יהודה שכך אמר רב: לעולם ימכור אדם קורות ביתו, ויקח (יקנה) בתמורה מנעלים לרגליו, שעל ידי כך יישמר מן המכשולים ומן ההצטננות. הקיז דם ואין לו מה יאכל לאחר ההקזה — ימכור אפילו מנעלים שברגליו ויספיק מהן צרכי סעודה. שהדבר חשוב אף ממנעלים.

ושואלים: מאי [מה] הם צרכי סעודה מיוחדים אלה? רב אמר: בשר, ושמואל אמר: יין. ומפרשים: רב אמר: בשר, ותועלתו — משום שהוא נפשא חלף נפשא [נפש תחת נפש], ויש בכך תוספת כח לו. ושמואל אמר: יין, ותועלתו — סומקא חלף סומקא [אדום תחת אדום] ובכך מעין השלמה לדם שיצא בהקזה.

גסימן לחכמים המוזכרים להלן בסוגיית הגמרא הוא "שנמסר"שמואל, ר' יוחנן, רב נחמן, רב יוסף, רבה).

מסופר כי שמואל ביומא דעבד מילתא, עבדי ליה תבשילא דטחלי [ביום שבו עשה דבר, הקזה, עשו לו תבשיל של טחול]. ר' יוחנן שתי [היה שותה] יין לאחר הקזת דם עד דנפיק תיהיא מאוניה [שיצא הריח מאזנו]. ורב נחמן שתי [היה שותה] עד דקפי טחליה [צף טחולו ביין]. רב יוסף שתי [היה שותה] עד דנפיק מריבדא דכוסילתא [שהיה יין יוצא מחור ההקזה]. רבא מהדר אחמרא בר תלתא טרפי [היה מחזר בזמן זה על יין בשלושה עלים], כלומר, יין ישן שכבר צמחו בגפן שלושה עלים שנה אחר שנה (רש"ש).

אמר להו [להם] רב נחמן בר יצחק לרבנן [לחכמים]: במטותא מינייכו, ביומא [בבקשה מכם, ביום] של הקזה אמרו לביתייכו [לביתכם, נשותיכם]: נחמן בר יצחק אקלע לגבן [הזדמן אצלנו], כדי שיחשבו שיאכל אף הוא אצלן, ויכינו הנשים סעודה גדולה, ובעליהן לא יסתכנו אחר ההקזה.

ועוד אמר: וכולהו אערומי אסירי, בר מהאי ערמה דשרי [וכל מיני הערמה שיש בהם משום קיפוח הזולת אסורים, חוץ מעורמה זו המותרת]. ומהי אותה עורמה? מאן דעביד מילתא ולא אפשר ליה [מי שעשה דבר של הקזה ואין ביכולתו] לקנות מזונות, לישקול זוזא מכא וליזיל לשב חנותא [שיקח זוז שחוק וילך לשבע חנויות], ובכל חנות יטעם מן היין כמתכוון לקנות ויתן זוז זה, וכיון שלא יקבלנו החנוני ילך לחנות אחרת, עד דטעים [שיטעם] שיעור רביעתא [רביעית]. ואי לא [ואם אינו יכול לעשות כך]ליכול שב תמרי אוכמתא, ולישוף מישחא בצידעיה, וניגני בשמשא [שיאכל שבעה תמרים שחורים, ויסוך שמן על רקותיו ויישן בשמש].

ומסופר כי החכם הגוי אבלט אשכחיה [מצאו] לשמואל דגני בשמשא [הוא ישן בשמש]. אמר ליה [לו] אבלט לשמואל: חכימא דיהודאי, בישא מי הוי טבא [חכם היהודים, רע האם הוא נעשה טוב]?! כלומר, החום הרב של השמש, שהוא מזיק, היכול הוא להיות מועיל במקרה מסויים? אמר ליה [לו] שמואל: יומא [יום] של הקזה הוא, ומועיל אז חום השמש.

ולאמיתו של דבר מעירים: ולא היא, לא כך היה מעשה, אלא איכא יומא דמעלי בה שמשא בכוליה שתא [יש יום שמועילה בו השמש מכל השנה] — והוא יומא [היום] שנפלה [חלה] ביה [בו] בדיוק תקופת תמוז (היום הארוך ביותר). וסבר [וסבור היה] שמואל: לא איגלי ליה [אגלה לו] סגולה זו.

(היקל ברוח טעמא שההסימן לעניינים הבאים): רב ושמואל דאמרי תרוייהו [שאמרו שניהם]: כל המקיל ואינו מקפיד לאכול בסעודת הקזת דםמקילין לו את מזונותיו מן השמים, ואומרים: הוא על חייו לא חס, ואני אחוס עליו?!

וכן רב ושמואל דאמרי תרוייהו [שאמרו שניהם]: האי מאן דעביד מילתא [מי שעושה דבר הקזה]לא ליתיב היכא דכריך זיקא [יישב במקום שנושבת בו הרוח], שיש לחשוש דילמא שפי ליה אומנא ומוקים ליה ארביעתא [שמא שאב לו, ממנו, האומן דם הרבה ויעמידם על רביעית דם בלבד], ואתי זיקא ושאיף מיניה, ואתי [ויבוא הרוח וישאף ממנו מעט דם, ויבוא] לידי סכנה.

ד מסופר: שמואל הוה [היה] רגיל ועבד מילתא בביתא דשב לביניא ואריחא [והיה עושה את דבר ההקזה בבית שקירותיו היו עבים ועשויים משבע לבנים ואריח]. יומא חדא עבד, וארגיש בנפשיה [יום אחד עשה הקזה, והרגיש בעצמו חולשה]. בדק ומצא שחסר חד אריכא [אריח אחד] מעובי הבית, ומשום כך חש בחולשה משום צינה.

רב ושמואל דאמרי תרוייהו [שאמרו שניהם]: האי מאן דעביד מילתא [מי שעושה דבר הקזה]ליטעום מידי והדר ליפוק [שיטעם משהו ואחר כך יצא החוצה]. דאי [שאם] לא טעים מידי [יטעם דבר], אי פגע בשכבא [אם יפגוש במת]ירקא אפיה [יוריקו פניו]. אי פגע במאן דקטל נפשא [אם יפגוש במי שהרג נפש]מית [ימות]. אי פגע [אם יפגוש]

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר