סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְגוּפֵיהּ אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי אַשְׁכַּחְתֵּיהּ לְאַבָּיֵי דַּהֲוָה מַסְבַּר לֵיהּ לִבְרֵיהּ וְשָׁחַט שְׁחִיטָה בְּזָר כְּשֵׁירָה וְכִי מֵאַיִן בָּאתָ מִכְּלָל שֶׁנֶּאֱמַר וְאַתָּה וּבָנֶיךָ אִתְּךָ תִּשְׁמְרוּ אֶת כְּהוּנַּתְכֶם שׁוֹמֵעַ אֲנִי אֲפִילּוּ שְׁחִיטָה
תַּלְמוּד לוֹמַר וְשָׁחַט אֶת בֶּן הַבָּקָר לִפְנֵי ה' וְהִקְרִיבוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֶת הַדָּם מִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהוּנָּה וְסָמַךְ יָדוֹ וְשָׁחַט לִימֵּד עַל הַשְּׁחִיטָה שֶׁכְּשֵׁירָה בְּזָר
מִכְּדֵי מִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהוּנָּה וְנָתְנוּ בְּנֵי אַהֲרֹן לְמָה לִי לְמַעוֹטֵי הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ
וְאַכַּתִּי אִיצְטְרִיךְ סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא כֵּיוָן דְּלָאו עֲבוֹדָה דִּמְעַכְּבָא כַּפָּרָה הִיא לָא תִּיבְעֵי כְּהוּנָּה קָא מַשְׁמַע לַן דְּבָעֲיָא כְּהוּנָּה
אֶלָּא מֵהָכָא וְעָרְכוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֵת הַנְּתָחִים אֶת הָרֹאשׁ וְאֶת הַפָּדֶר מִכְּדֵי מִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהוּנָּה וְעָרְכוּ לְמָה לִי לְמַעוֹטֵי הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ
וְאֵימָא לְמַעוֹטֵי סִידּוּר שְׁנֵי גְּזִירֵי עֵצִים מִסְתַּבְּרָא דִּיבְחָא דִּכְוָתֵיהּ מְמַעֵט
אַדְּרַבָּה סִדּוּר דִּכְוָתֵיהּ מְמַעֵט
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ דְּאָמַר מָר וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל הַמִּזְבֵּחָה זוֹ הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ הוּא דְּבָעֲיָא כְּהוּנָּה הוֹלָכַת עֵצִים לָא בָּעֲיָא כְּהוּנָּה הָא סִידּוּר שְׁנֵי גְּזִירֵי עֵצִים בָּעֲיָא כְּהוּנָּה
וְעָרְכוּ לְמָה לִי לְמַעוֹטֵי הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ וְאֵימָא הָכִי נָמֵי לְגוּפֵיהּ
אֶלָּא וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל לְמַאי אֲתָא לְמַעוֹטֵי הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ
וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל הַמִּזְבֵּחָה זוֹ הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ הוּא דְּבָעֲיָא כְּהוּנָּה הוֹלָכַת עֵצִים לָא בָּעֲיָא כְּהוּנָּה הָא סִדּוּר שְׁנֵי גְּזִירֵי עֵצִים בָּעֲיָא כְּהוּנָּה וְנָתְנוּ לְגוּפֵיהּ
וְעָרְכוּ שְׁנַיִם בְּנֵי אַהֲרֹן שְׁנַיִם הַכֹּהֲנִים שְׁנַיִם לָמַדְנוּ לְטָלֶה שֶׁטָּעוּן שִׁשָּׁה
אָמַר רַב הַמְנוּנָא קַשְׁיָא לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר הַאי בְּבֶן הַבָּקָר כְּתִיב וּבֶן הַבָּקָר עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה בָּעֵי וְנִיחָא לֵיהּ עַל הָעֵצִים אֲשֶׁר עַל הָאֵשׁ אֲשֶׁר עַל הַמִּזְבֵּחַ אֵיזֶהוּ דָּבָר שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ עֵצִים אֵשׁ וּמִזְבֵּחַ

רש"י

גמ' האי מבעיא ליה לגופיה. דניבעי כהן מיעוטא מנא לן להפשט וניתוח: דהוה מסבר ליה לבריה. הא דחזקיה והכי מסבר ליה ניהליה דתניא בתורת כהנים ושחט שחיטה בזר כשירה: וכי מאין באת. לישנא דמתני' הוא וכי מאין באת לומר פסולה שנזקקת להביא מקרא להכשירה: מכלל שנאמר כו'. ומתוך אותו כלל הייתי בא לפסול: תלמוד לומר ושחט והקריבו הכהנים. ומדכתיב כהן בקבלה ובשחיטה לא כתיב מכלל דושחט אבעלים קאי וסמך ידו ושחט לימד על השחיטה שכשירה בזר עכ''ל משנה ומינה הוה מסבר אביי לבריה הא דחזקיה הכי: מכדי. למדנו כאן דמקבלה ואילך מצות כהונה והך נתינת אש בתר קבלה כתיבה למה לי למכתב בה כהונה: למעוטי הפשט וניתוח. דלא כתיב בה כהן ותילף מהכא דדוקא כתיב קרא ואי לא ונתנו הוה אמינא האי דלא כתיב כהן בהפשט וניתוח משום דלא אצטריך הוא דגלי ליה דבעי כהונה מקבלה ואילך: דלא מעכבא כפרה. דאין כפרה אלא בדם: אלא מהכא וערכו בני אהרן הכהנים. הרי למדנו מקבלה שאין צריך כהונה אלא למעוטי הפשט וניתוח: אימא למעוטי סידור שני גזירי עצים. דבין הערבים דלא כתיב בהו הכהנים אבל בצפרא בהדיא כתיב ובער עליה הכהן: לא סלקא דעתך. דלא ניבעי סידור גזירין כהונה מדאיצטריך למעוטי הולכת עצים מכלל דסידורן בעי כהן: הולכת עצים לא בעי כהונה. דהאי כהן דכתיב בהולכת אברים על כרחך למעוטי הולכה אחרת בעי דאי לגופיה לא איצטריך דהא אשמעינן מקבלה ואילך מצות כהונה: וערכו למה לי. דכתיב בהן כהונה: למעוטי הפשט וניתוח. וכהונה דונתנו לגופיה כדאמרינן דלא תימא כיון דלא מיעכבא כפרה לא תיבעי כהונה ומדגלי בה דבעיא כהונה לא איצטריך למיהדר למיכתב כהונה בהערכת נתחין ואע''ג דלא מיעכבא ועל כרחך למעוטי כתבי': שטעון ששה. הבשר בחמשה והקרבים באחד: וניחא ליה. הדר משני ליה הכי על העצים אשר על האש קרא יתירא הוא דהכתיב ונתנו אש וערכו עצים וערכו נתחים למה לי תו על העצים אשר על האש וגו' למידרש ביה דהני ו' כהנים הוצרכו לדבר שנאמר בו אש ועצים ומזבח ואיזהו דבר שהזקקתי לכם למערכה לסדר עצים ואש למזבח בשבילו:

תוספות

והקריבו בני אהרן מקבלה ואילך וכו'. בפ''ק דזבחים (ד' ד.) פרש''י הא דאמרינן והקריבו זו קבלת הדם ולא עבודה אחרת משאר עבודות דם כגון הולכה או זריקה משום דכתיב ושחט והקריבו ואיזו היא עבודה שהיא אחר שחיטה לאלתר הוי אומר זו קבלה והקשה ר''י דבספ''ק דזבחים איכא טעמא אחרינא כדתניא התם והקריבו זו קבלת הדם או אינו אלא זריקה כשהוא אומר וזרקו הרי זריקה אמור הא מה אני מקיים והקריבו זו קבלת הדם אלמא דלאו היינו טעמא והא דלא אמרינן זו הולכה משום דלא מסתברא לאוקמיה בהולכה ולומר מהולכה ואילך מצות כהונה משום דאפשר לבטלה דאפשר עומד בצד מזבח ושוחט דלא בעי להוליך: אלא מהכא וערכו בני אהרן הכהנים. בפ' ב' דזבחים (ד' יח.) דריש הכהנים בכיהונם כהן הדיוט שלבש בגדי כ''ג ועבד עבודה עבודתו פסולה והכא דריש מדכתיב בני אהרן ואין להקשות מאי איצטריך קרא לעריכת נתחים למילפה מדקאמר מקבלה ואילך מצות כהונה תיפוק ליה מוכי תעלה על דעתך שזר קרב אצל המזבח די''ל דאפשר דקאי בארעא וזריק להו למזבח כדאי' לקמן בס''פ טרף בקלפי . גבי הצתת אליתא אפשר דקאי אארעא ועביד במפוחא: הולכת עצים לא בעי כהונה הא סידור שני גזירין בעי כהונה. וא''ת מנא לן דאיכא למידק הכי דילמא מההוא קרא ממעטין הולכת עצים ומהאי קרא דהכא נמעט סידור שני גזירין וי''ל מדאיצטריך למעוטי הולכת עצים שמע מינה דסידור שני גזירין בעי כהונה דאי לא בעי כהונה למה לי קרא למעוטי הולכת עצים השתא אפילו סידור שני גזירין שהם ע''ג המזבח לא בעי כהונה כ''ש הולכת עצים וליכא לאקשויי אי לא כתב אלא קרא דלעיל לא הוה ממעטינן מיניה סידור שני גזירין אלא הולכת עצים דמסתבר טפי די''ל אפילו אי לא הוה כתב אלא קרא דוערכו הוה ממעטינן מיניה סידור שני גזירין דמסתברא קאי בסידור ממעט סידור הקשה הר' אליהו מאיבריוק זצ''ל לר''ש דאית ליה לעיל שני גזירין בעי שני כהנים מנא ליה דבעי כהונה אי מהכא הא איצטריך קרא לגופיה סד''א כיון דאפשר לבטלה היא כשרה בזר כדאמר בספ''ק דזבחים (ד' יד.) הולכה בזר מחלוקת ר''ש ורבנן לר''ש דאמר עבודה שאפשר לבטלה לאו עבודה היא כשירה בזר וכו' עד והרי הולכת אברים לכבש דאפשר לבטלה ופסולה בזר דאמר מר והקריב הכהן כו' המזבחה זו הולכת אברים לכבש ומשני היכא דגלי גלי וא''כ כיון דאיצטריך לגופיה א''כ סידור שני גזירין מנלן דבעי כהונה ותירץ לו רבי דר''ש לטעמיה דקאמר לקמן בספ''ד (ד' מה.) גבי הצתת אליתא דלא צריך קרא שלא תהא אלא בכהן משום דכי תעלה על דעתך שזר קרב אצל המזבח דלית ליה סברא דר''י דאמר אפשר דקאי אארעא ועביד במפוחא וה''ה בסידור שני גזירין דלא מצי קאי אארעא ועביד בזריקה ולר''י דאית ליה אפשר במפוחא איכא למימר דה''נ אית ליה אפשר דזריק הגזירין לראש המזבח ואפ''ה נפקא ליה שפיר דבעי כהונה מדכתיב כהן בהולכת אברים דלגופיה לא איצטריך דסבירא ליה אע''ג דאפשר לבטלה עבודה היא אלא לגלויי אגזירין דבעינן כהונה כדאמרן בשמעתין: תחלת עבודה דיממא היא דא''ר יוחנן וכו'. אע''ג דבריש פירקא אמר שכבר קידש תחלה לעבודה ומסקינן דלעולם עבודת לילה היא י''ל דהמקשה דהכא הקשה לאידך לישנא דלעיל דמפרש טעמא משום אונס שינה דלההוא לישנא לא משבשינן מילתא דרבי יוחנן ואמרי' שכבר קידש מתחלה לעבודה ובסמוך דפריך והרי תרומת הדשן דעבודת לילה היא ובעי פייס ופי' שם דפריך ללישנא קמא דלעיל אין לתמוה שבכאן פי' דסתמא דהש''ס פריך לאיכא דאמרי דלעיל דודאי כך הוא ובין הכא ובין בסמוך רוצה ליישב לכל הלשונות דלעיל:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר