סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: "צריכא"

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

בבא מציעא לג ע"ב


"גמרא. למה ליה למתני בהמה, ולמה ליה למתני כלים?
צריכי,
דאי תנא בהמה - הוה אמינא: בהמה הוא דמקני ליה כפילא - משום דנפיש טירחה לעיולה ולאפוקה, אבל כלים דלא נפיש טירחייהו - אימא לא מקני ליה כפילא.
ואי תנא כלים - הוה אמינא: כלים הוא דקמקני ליה כפילא - משום דלא נפיש כפלייהו, אבל בהמה דכי טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה - אימא לא מקני ליה כפילא,

צריכא".

הגמרא שואלת מדוע המשנה נוקטת בשתי דוגמאות, גם "בהמה" וגם "כלים"?

ותשובת הגמרא: שצריכים את שתי הדוגמאות. כל דוגמא מדגישה עיקרון נפרד בהקניית הכפל על ידי המפקיד.

הביטוי צריכא/וצריכא מופיע בש"ס כ-800 פעמים. פעמים רבות הביטוי בא ב"כפילות" כמו בסוגייתנו: "וצריכא... צריכא"

יש כמה משמעויות של המושג "צריכא".

צורה א – "לא צריכא .." – כאשר הגמרא שואלת על דין מסויים שהוא מיותר ["פשיטא!"] היא עונה "לא צריכא..." שיש בו חידוש מסויים [והשל"ה אומר שצריך לפסק כך: "לא, צריכא" – כלומר: הדין לא פשוט אלא הוא מלמד...]

צורה ב – "צריכא" או: "וצריכא"

של"ה - כללי התלמוד (יג) כלל לשונות סוגיות - :

"..וזהו פירוש 'צריכא', כי הוא לשון הכרח כלשון וצריך אדם לומר קריאת שמע, כי הוא לשון הכרח. וכן בכל דוכתא דקאמר 'וצריך', הרי אם כן דכי קא משנינן 'לא צריכא' לקושיית 'פשיטא', הכוונה במלת 'צריכא' לומר דאינו פשיטא, אבל צריכא לאומרו.
ואם הוא תירוץ לקושיית 'למה', תיבת 'צריכא' הוא מלשון הכרח. עד כאן לשון (כללי שמואל). "

לפי השל"ה המשמעות של הביטוי "צריכא" הוא "הכרח".

בדרך כלל, הביטוי "וצריכא" [וגם כאשר הביטוי "צריכא" בלי "ו" מופיע פעמיים, בתחילת הצריכותא ובסיומה] מדגיש שיש הכרח לומר שני עניינים, כמו בסוגייתנו. בסוגייתנו, ה"צריכא" לא בא לענות על שאלת "פשיטא" אלא על שאלת ייתור, דהיינו דוגמא אחת מיותרת.

נראה לי לומר [חידוש], שכמו ביטויים אחרים, כאשר הם באים בכפילות הרי שכוונת הגמרא לומר שדין זה נשאר למסקנת הסוגיה. ["שמע מינה... שמע מינה" / "תיובתא... תיובתא" / ]תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר