סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

אכל פרעוש אחד או יתוש אחד הרי זה מומר – פרעוש האדם

 

"פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אמר לתאבון מומר, להכעיס צדוקי, וחד אמר להכעיס נמי מומר. אלא איזהו צדוקי? כל העובד עבודת כוכבים. מיתיבי: אכל פרעוש אחד או יתוש אחד הרי זה מומר, והא הכא דלהכעיס הוא וקא קרי ליה מומר? התם דאמר אטעום טעם דאיסורא" (הוריות יא ע"א).

פירוש: פְּלִיגִי בָּה [נחלקו בכך] רַב אַחָא וְרָבִינָא, חַד [אחד מהם] אָמַר כך: מי שאוכל איסור לְתֵאָבוֹן מפני תאוות ליבו או מפני שזה נוח לו הריהו מְשׁוּמָּד, מי שאוכל לְהַכְעִיס הריהו מִין. וְחַד [ואחד מהם] אָמַר: לְהַכְעִיס נַמִי [גם כן] מְשׁוּמָּד, אֶלָּא אֵיזֶהוּ מִין? כָּל הָעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה. מֵיתִיבֵי [מקשים על כך]: אָכַל פַּרְעוֹשׁ אֶחָד אוֹ יַתּוּשׁ אֶחָד הֲרֵי זֶה מְשׁוּמָּד. וְהָא הָכָא [והרי כאן] שלְהַכְעִיס הוּא, שוודאי אינו אוכל אותם לתיאבון, וְקָא קָרֵי לֵיהּ [והוא קורא לו] מְשׁוּמָּד! ומשיבים: כאן מדובר במי שאוכל פרעוש לתיאבון, ומה התיאבון שבדבר? הָתָם דְּאָמַר [שם שהוא אומר]: אֶטְעוֹם טַעַם דְּאִיסּוּרָא [של האיסור] שהוא רוצה לטעום טעמו של דבר האסור, ולא משום כפירה, אלא משום תאוה לטעום טעם של דבר שאף פעם לא אכלו"  (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ)


שם עברי: פרעוש האדם   שם באנגלית:   Human Flea   שם מדעי: : Pulex irritans


נושא מרכזי: מהו הפרעוש?


זיהויו של הפרעוש זהה בכל המקורות החל מתרגום השבעים ועד ימינו. הפרעושים הם סדרת חרקים (בניגוד לקרציה שאיננה חרק) המונה יותר מ – 2,200 מינים שמהם יש בישראל כ – 40 מינים. הפרעושים הם חרקים חסרי כנפיים בעלי גפי פה המותאמות לנקב את עור הפונדקאי ולמצוץ את דמו. הם טפילים חיצוניים הניזונים בעיקר מדם יונקים כולל האדם ומעופות. אחת מתכונותיו הבולטות של הפרעוש היא יכולת הניתור שלו דבר המתאפשר בזכות רגליו האחוריות הארוכות. פרעוש מסוגל לנתר למרחק העולה על פי 100 מאורך גופו. יכולת הניתור מפצה את הפרעוש על העדר הכנפיים. באופן זה הוא מסוגל לעבור מפונדקאי לפונדקאי או לעבור מהקרקע אל פונדקאי העובר בסביבתו.

כפי שמקובל בימינו גם במקרא היה הפרעוש סמל ליצור נחות ביותר. כאשר דוד רצה לשכנע את שאול להמנע ממרדף אחריו דימה את עצמו לכלב מת ואף לפרעוש: "אחרי מי יצא מלך ישראל אחרי מי אתה רודף אחרי כלב מת אחרי פרעש אחד" (שמואל א, כד י"ד)". מעניינים הם דברי בעל "מצודות דוד": ... הלא אין זה כבודך שמלך ישראל ירדוף אחר ההדיוט שנחשב למולך ככלב מת, וכפרעוש הקופץ ממקום למקום". בפירוש זה יש התייחסות לכושר הניתור של הפרעוש. בהמשך חוזר דוד על טיעון זה פעם נוספת: " ... כי יצא מלך ישראל לבקש את פרעש אחד כאשר ירדוף הקרא בהרים" (שמואל א', כו כ').

בסוגייתנו נחשב האוכל פרעוש או יתוש כמומר להכעיס. במסכת עבודה זרה (כו ע"ב) מסתפק רש"י בקביעה ש"פרעוש ויתוש אין אדם אוכלן לתיאבון" ואילו בסוגייתנו מביא את הסיבה לכך: "אכל פרעוש או יתוש הרי זה מומר - דהכא ודאי להכעיס קא עביד דלאו מידי דבר מיכל הוא וקתני הרי זה מומר ואינו צדוקי וכו'". אכן אין מה לאכול בחרקים אלו ומכאן גם מובן מדוע ערכם כה נמוך והם מהווים סמל לשפלות. מסיבה זו הפרעוש נכלל בין המינים שאינם ניצודים כאמור בגמרא בשבת (קז ע"ב): "שאר שקצים כו'. הא הורגן חייב, מאן תנא? אמר רבי ירמיה: רבי אליעזר היא, דתניא, רבי אליעזר אומר: ההורג כינה בשבת כהורג גמל בשבת ... והרי פרעוש דפרה ורבה. ותניא: הצד פרעוש בשבת, רבי אליעזר מחייב ורבי יהושע פוטר? אמר רב אשי: צידה אהריגה קרמית? עד כאן לא פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע, אלא דמר סבר: דבר שאין במינו ניצוד חייב, ומר סבר: פטור. אבל לענין הריגה אפילו רבי יהושע מודה"(1).

למוניטין הגרוע של הפרעושים חברו כמה גורמים נוספים. הם גורמים לגירויים בעור ולבני אדם רגישים נגרמות תגובות אלרגיות חזקות. עיקר ניזקם הוא בהעברת מחלות מסוכנות. מגפות הדבר שקטלו מיליוני בני אדם באירופה ובאסיה במאה ה – 14 נגרמו כפי הנראה כתוצאה ממעבר גורם המחלה מחולדות בר לחולדות בית על ידי פרעוש הדבר. מחלה זו גרמה בשנת 1894 למותם של כ – 100,000 איש בערי הנמל הונג – קונג וקנטון בסין. הפרעושים חשודים גם כמפיצי טיפוס הבהרות האנדמי.

מהגמרא בשבת נוכל ללמוד על מאפיין נוסף של הפרעוש והוא שקיימת בו "פרייה ורבייה" בשונה מהכינים ש"אינם פרים ורבים" (עיין במאמר "מקרני ראמים עד ביצי כינים"). הנקבה מטילה במהלך חייה כ – 300-400 ביצים. בדרך כלל מתבצעת ההטלה בסדקים במשכנות הפונדקאי ולעיתים בין שערותיו. בניגוד לביצי הכינים הרי שביצי הפרעושים אינן דבוקות לשיער והן נושרות לקרקע. קצב דגירת הביצים והתפתחות הזחלים תלויים בטמפרטורה. הביצים בוקעות החל מיומיים-שלושה ועד שבועיים לאחר ההטלה. התפתחות הזחלים נמשכת בדרך כלל 9-15 יום אך בטמפרטורות נמוכות היא נמשכת יותר מששה חודשים. הזחלים ניזונים מחומרי פסולת אורגניים, המצטברים במשכנו של הפונדקאי, כמו שערותיו, קשקשי עור שנשרו ממנו או מצואה. ההתגלמות מתבצעת בתוך פקעת קורי משי שהזחל טווה. לקורים אלו נדבקים גרגירי חול המסווים את הפקעת. אורך חיי הפרעושים כ – 4 חודשים דבר המשתנה בהתאם לטמפרטורה.


פרעוש – צילום במיקרוסקופ אלקטרוני סורק - הצבעים בצילום מלאכותיים
צילום: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) / Janice Carr

 


(1) פירוש: ועוד שנינו במשנה כי שְׁאָר שְׁקָצִים הצד אותן פטור. ומדייקים: הָא [הרי] אם הוֹרְגָן חַיָּיב. ושואלים: מַאן [מיהו] התַּנָּא הסבור כן? אָמַר ר' יִרְמְיָה: הלכה זו שיטת ר' אֱלִיעֶזֶר הִיא, דְּתַנְיָא [שכן שנינו בברייתא], ר' אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הַהוֹרֵג כִּינָּה בַּשַּׁבָּת כְּהוֹרֵג גָּמָל בַּשַּׁבָּת. נמצא שהוא החכם הסבור שחייבים על הריגת כל בעל חיים ... עוד הקשה: וַהֲרֵי פַּרְעוֹשׁ שלדעת הכל הוא פָּרָה וְרַבָּה, וְתַנְיָא [ושנויה ברייתא]: הַצָּד פַּרְעוֹשׁ בַּשַּׁבָּת, ר' אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב וְר' יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר! אָמַר רַב אַשִׁי: וכי מענין צֵידָה על ענין הֲרִיגָה קָרָמֵית [אתה משליך, מקשה]?! עַד כָּאן לֹא שמענו כי פְּלִיגִי [נחלקו] ר' אֱלִיעֶזֶר וְר' יְהוֹשֻׁעַ, אֶלָּא דְּמָר סָבַר [שחכם זה, ר' אליעזר, סבור] דָּבָר שֶׁאֵין בְּמִינוֹ נִיצּוֹד, שאין רגילים לצוד ממין זה חַיָּיב בכל זאת על צידתו, וּמָר סָבַר [וחכם זה, ר' יהושע, סבור]: פָּטוּר. אֲבָל לְעִנְיַן הֲרִיגָה אֲפִילּוּ ר' יְהוֹשֻׁעַ מוֹדֶה שחייב.

 

 

מקורות עיקריים:

מ. דור, החי בימי המקרא המשנה והתלמוד (עמ' 206-207).
אנציקלופדיה "החי והצומח בא"י" כרך 3 (עמ' 209-210).

לעיון נוסף:

ערך פרעושים בויקיפדיה.
על היתוש ראה בפורטל הדף היומי "כפתו לפני ארי פטור לפני יתושין חייב".

 א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - raananmoshe1@gmail.com
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
 כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר