סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

כתבי יד ודפוס ראשון ב"ב קנ

בעמוד זה מוצג נוסח הדף מתוך 6 כתבי יד ומתוך דפוס ראשון.
כל ההעתקות נעשו במקצועיות והוגו שוב, רובם פעמיים.
ההעתקות מופיעות כאן באדיבות תקליטור 'עדי נוסח' של המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן.
בתקליטור מופיעים נוסף להעתקות כתבי היד של כל הש"ס גם צילומים באיכות גבוהה של קטעי הגניזה.
לכל אלו נלווה הממשק המוכר של 'פרוייקט השו"ת' כצורתו (ברשיון מפרוייקט השו"ת) על יכולות החיפוש שלו.
לפרטים אודות התקליטור: 050-4130103, Talmud@netvision.net.il  


אסקוריאל  G-I-3

ואמ' רב דימי בר יוסף אמ' ר' אלעז'

עשו מטלטלין שיור אצל עבד [ו]לא עשו מטלטלין שיור אצל כתובה [אמ' ליה] בדין הוא דלא

נתני קרקע ואיידי דתנא רישא ר' עקיב' או' קרקע כל שהוא חייבת בפיאה ובבכורים

משום הכי קתני וכל היכא דתני כל שהוא לית ליה שיעורא והא תנן ר' דוסא בן

הרכינס או' חמש רחלות גוזזות מנה ופרס חייבות בראשית הגז וחכמים או' חמש

רחלות גוזזות כל שהוא ואמרי' כמה כל שהוא אמ' רב מנה ופרס ובלבד שיהיו

מחומשות בדין הוא דלא ליתני כל שהוא ואיידי דקאמ' תנא קמא שיעורא רבה

אימ' איהו נמי שיעורא זוטא [אמ' מטלטלי לפלוניא כל מני תשמישתיה קנה לבר מחיטי ושערי כל מטלטלי אפי' חיטי ושערי ואפי' רחים העליונה לבר מרחים התחתונה כל דמטלטל אפי' רחים התחתונה איבעיא להו עבדא כמקרקעי דמי או כמטלטלי דמי אמ' לי' רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי ת"ש המוכר] את העיר מכר את הבתים בורות שיחין ומערות מרחצאות ושובכין ובית הבדים ובית השלחים אבל לא את (המטלטלין)[העבדים] ובזמן שאמ'

לו היא וכל מה שבתוכה אפי' היו בה בהמה או עבדים הרי כלן מכורין אי אמרת

בשלמא עבדא כמטלטלי דמי משום הכי לא מז[ד]בן [ב]רישא אלא אי אמרת כמקרקעי

דמי אמאי לא מזדבן אלא מאי כמטלטלי דמי מאי אפי' אלא מאי אית לך למימר

שני מטלטלי דנידי ממטלטלי דלא נידי אפי' תימ' כמקרקעי דמי שני מקרקעי

דנידי ממקרקעי דלא נידי אמ' ליה רבינא לרב אשי ת"ש [דתנן] הכותב כל נכסיו לעבדו

יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין ר' שמעון או' לעולם הוא בן חורין

עד שיאמר כל נכסי לפלוני עבדי חוץ מאחד מרבוא שבהם ואמ' רב דימי בר

יוסף אמ' ר' אלעז' עשו מטלטלין שיור אצל עבד ולא עשו מטלטלין שיור אצל

כתובה אמ' ליה רבא לרב נחמן מאי טעמ' עבדא מטלטלי הוא ומטלטלי למטלטלי

הוי שיור כתובת אשה מקרקעי היא ומטלטלי למקרקעי לא הוי שיור


עמוד ב

אמ' ליה

אנן משום דלאו כרות בגיטא מתנינן לה אמ' רבא אמ' רב נחמן חמשה עד

שיכתבו כל נכסיהם אילו הן שכיב מרע עבדו אשתו ובניו ומברחת

שכיב מרע [דתנן שכיב מרע] שכתב כל נכסיו לאחרים ושייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא

שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת עבדו דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו

יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין אשתו דאמ' רב יהודה אמ'

שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפטרופיא בניו דתנן הכותב

כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה מברחת דאמ'

מה מברחת צריכה שתכתוב כל נכסיה (וכלה) [ובכולהו] מטלטלטי הוי שיור לבר

מכתובת אשה דממקרקעי תקינו לה רבנן ממטלטלי לא תקינו לה רבנן

אמימר אמ' מטלטלי ואיתנהו בעיניהו הוי שיור אמ' כל נכסי לפלוניא עבדא איקרי

נכסי דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין

ארעא אקרי נכסי דתנן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף בשטר ובחזקה

גלימא איקרי נכסים דתנן ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה זוזי אקרי

נכסי דתנן נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות כי הא דרב פפא

הוו ליה תריסר אלפי זוז בי חוזאי אקנינהו ניהליה לרב שמואל בר אחא אאסיפא

דביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תווך שטרא אקרי נכסים דאמ' רבא בר רב

יצחק אמ' רב שני שטרות הן האו' זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר

בשטר ואינו חוזר בשדה על מנת שתכתבו לו את השטר חוזר בין בשטר בין בשדה

ור' חייא בר אבא משמיה דרב הונא אמ' שלשה שטרות הן תרי הא דאמרן ואידך

אם קדם המוכר וכתב שטר ללוקח כאותה ששנינו

 

פלורנס II-I-9

אמ' רב דימי בר יוסף אמ' ר' אלעז' עשו מטלטלין

שיור אצל העבד ולא עשו מטלטלין שיור

אצל כתובה אמ' ל' התם בדין הוא דלא איבעי

ליה למיתני ק(ק)[ר]קע אידי דקתני רישא ר' עקיב'

אומ' קרקע כל שהו חייב בפיאה ובביכורים

ווידוי תנא סיפא נמי קרקע כל היכא דתני

כל שהו לית ליה שיעורא והתנן ר' דוסא בן

הורקנוס אומ' חמש רחלות גוזזות כל אחת

מנה ופרס חייב' בראשית הגז וחכמ' אומ'

חמש רחילות גוזזות כל שהן ואומרי' וכמה

כל שהן מנא ופרס ובלבד שיהו מחומשין

בדין הוא דלא איבעי ליה למיתני כל שהן

ואידי דתנא רישא שיעורא רבה תנא

סיפא נמי שיעורא זוטא אמ' מטלטלי

לפל' כל מני ת(י)שמישי לבר מחיטי ושערי

כל מטלטלי אפילו חיטי ושערי אפילו (חי)

ריחים העליונה או כל דמטלטל אפילו ריחים

התחתונה איבעי' להו עבדא כמקרקעי

דמי או כמטלטלי דמי אמ' ל' רב אחא בריה

דרב איקא לרב אשי ת"ש המוכר את העיר

מכר בתין שיחין בורות ומערות ומרחצאות

ובית השובכין ובית הבדים ובית השלחין אבל

לא מטלטלין ובזמן שאמ' לו היא וכל מה

שבתוכה אפילו היו בה בהמה ועבדים הרי

אילו מכורין אי אמרת בשלמ' עבדא מטלטל'

הוא היינו דלא איזדבן בריש' אלא אי אמרת

עבדא מקרקעי הוא אמאי לא יזדבן ברישא

אלא מאי עבדא מטלטלא הוא אי הכי אפיל'

אלא מאי אית לך למימר שאני מטלטלי

דניד ממטלטלי דלא ניד אפילו תימ' עבדא

מקרקעא הוא שאני מקרקעי (דמ) דניד

ממקר(ע)[ק]עי דלא ניד אמ' ל' רבינ' לרב אשי ת"ש

הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בני חורין אם

שייר (כ)[ק]רקע כל שהו לא יצא בן חורין ר' שמע'

אומ' לעול' בן חורין עד שיאמר כל נכסיי (לפל)

נתונין לפל' חוץ מאחד מריבא שבהן ואמ'

רב דימי בר יוסף אמ' ר' אלעז' עשו מטלטלין

שייור אצל העבד ולא עשו מטלטלין שיור

אצל כתובה ואמ' ל' רבא לרב נחמ' מאי טעמ'

עבדא מטלטלא הוא ומטלטא למטלטלי

הוי שיור כתובת אשה מקרקעא הוא ומטלטל'

למקרקעא לא הוי שיור

 

עמוד ב

אמ' לוה אנן משו'

דלאו כרות גיטא מתנינן לה אמ' רבא אמ'

רב נחמ' חמש' עד שיכתבו כל נכסיהן אילו

הן שכיב מרע ועבדו ואשתו ובניו ושברחו

שכיב מרע דתנן שכיב מרע שכתב כל נכסיו

לאחרי' ?(אפיל')? שייר קרקע כל שהוא מתנתו

קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו

קיימת עבדו דתנן הכות' כל נכסיו לעבדו יצא

בן (כ)[ח]ורין שייר קרקע כל שהו לא עשה אתו

בן חורין אשתו דאמ' רב יהוד' אמ' שמואל הכות'

כל נכסין לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופי'

בנו דתניא הכותב כל נכסיו לבנו וכתב לאשתו

קרקע כל שהו איבדה כתובתה מברחת דאמ'

מר המברחת כל (כ)נכסיה צריכ' שתכתוב כל

נכסיה וכל מטלטלי הוי שיור לבד מכתובת

אשה ממקרקעי' תקינו לה רבנן ממטלטלין

לא תקינו לה רבנן אמימר אמ' אפילו ממטלטל'

ואיתנהו בעיניהו הוי שיור אמ' נכסיי לפל'

עבדא איקרי נכסיה דתנן הכת' כל נכסיו לעבדו

יצא בן חורין ארעא איקרי נכסי דתנן נכסין

שיש להן באחריות ניקנין בכסף בשטר ובחזקה

גלימא איקרי נכסי דתנן ושאין להם אחריות

אין ניקנין אלא במשיכה זוזי איקרי נכסיה

דתנן נכסי' שאין להם אחריות נקנין עם

נכסי' שיש להן אחריות כי הא דרב פפא

הוה ליה תריסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו

לרב שמואל בר אחא אגב אסיפא דביתיה

כי אתא נפק לאפיה עד תווך שטרא

איקרי נכסי אמ' רבא בר יצחק שתי שטרות

הן האומ' זכו בשדה זו לפל' וכתבו לו את

השטר חוזר בשטר ואינו חוזן בשדה על

מנת שתכתבו לו את השטר חוזר בזה [ו]בזה

ורב חייא בר אבין משמיה דרב הונא אמ'

ש()[לש'] שטרות הן תרי הא דאמרן ואידך הא

דאמ' רב הונא אמ' רב אשי אם קדם מוכר

וכתב שטר ללוקח כאותה ששנינו

 

המבורג 165

ואמ' רב דימי בר יוסף א'ר אלעזר עשו מטלטלין שיור אצל העבד ולא עשו

מטלטלין שיור אצל כתובה בדין הוא דלא ליתני קרקע אלא אידי דבעי למתנא סופא

ר' עקיבה אומ' קרקע כל שהוא חייבת בפאה ובביכורים ובוידוי מעשר משום הכי

קתני קרקע וכל היכא דתנא כל שהוא (לית ליה שהוא) לית ליה שיעורא והתנן ר'

דוסא בן הרכי' אומ' חמש רחלות גוזזות מנה מנה ופרס חייבות בראשית הגז וחכמ'

אומ' חמש רחלות גזוזו' כל שהן ואמרי' כמה כל שהן ואמ' רב מנה ופרס מכולן

ובלבד שיהו מחומשות בדין הוא דלא ליתני כל שהן ואידי דקאמ' תנא קמא שיעורא

רבה אמ' איהו נמי שיעורא זוטא אמ' מטלטלאי לפל' מאני תשמישתיה איקרו מטלטלי

לבר מחיטי ושערי כל מטלטלאי אפלו חטי ושערי ואפלו רחים העליונה לבר מרחים

התחתונה כל דמטלטל אפלו רחים התחתונה איבעיא להו עבדא כמקרקעי דמי או

כמטלטלי דמי אמ' ליה רב אחא ברי' דרב אויא לרב אשי תא שמע המוכר את העיר

מכר בורות שיחין ומערות ומרחצאות ושובכין ובית הבדים ובית השלחין אבל לא את

העבדים ובזמן שאמ' לו היא וכל מה שבתו' אפלו היו בה בהמה ועבדים הרי כולן

מכורין אי אמרת בשלמ' כמטלטלא דמי משום הכי לא מזדבן אלא אי אמרת כמקרקעא

דמי אמאי לא מזדבן ואלא מאי כמטלטלא דמי מאי אפלו אלא מאי אית לך למימר

שאני מטלטלי דניד ממטלטלי דלא ניד ואפלו תימא כמקר' דמו שאני מקרקעי דניד

ממקרקעי דלא ניד אמ' ליה רבינא לרב אשי תא שמע הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן

חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין ר' שמעון או' לעול' הוא בן חורין

עד שיאמר כל נכסאי נתונים לפל' עבדי חוץ מאחד מרובו שבהן ואמ' רב דימי בר

יוסף א'ר אלעזר עשו מטלטלין שיור אצל העבד ולא עשו מטלטלין שיור אצל כתובה

ואמ' ליה רבא לרב נחמן מאי טע' עבדא כמטלטלי דמו ומטלטלי למטלטלי הוי שיור

כתובה כמקרקע' דמיא ומטלטלי למקרקעי לא הוי שיור

 

עמוד ב

אמ' ליה אנן משום דלא כרות גיטא של עבד מתנינן לה אמ' רבא אמ' רב

נחמן חמשה עד שיכתבו כל נכסיהן ואלו הן שכיב מרע עבד ואשה [ובניו] ומברחת

שכיב מרע דתנן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ושייר קרקע כל שהוא מתנתו

קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת עבדו דתנן הכותב כל נכסיו

לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין אשתו דאמ' רב יהוד'

אמ' שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופיא בניו דתנן הכותב כל

נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה מברחת דאמ' מר מברחת

צריכה שתכתב כל נכסיה והיל' בכל הני שמעתתא מטלטלי הוי שיור לבר מכתובת אשה

דמקרקעי תקינו לה רבנן מטלטלי לא תקינו לה רבנן אמ' אמימר מטלטלי ואיתנהו

בעיניהו הוי שיור אמ' נכסאי לפל' עבדא איקרי נכסי דתנן הכותב כל נכסיו

לעבדו יצא בן חורין ארעא איקרי ניכסי דתנן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף

ובשטר ובחזקה גלימא איקרי נכסי דתנן ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה

זוזי איקרו נכסי דתנן ושאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות בכסף

ובשטר ובחזקה כי הא דרב פפא הוה ליה תליסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו לרב

שמואל בר אבא אגב אסיפא דביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תואך שטרא איקרי ניכסי

דאמ' רבא בר יצחק אמ' רב שני שטרות הן אמ' זכו בשדה זו פל' לפל' וכתבו לו

את השטר חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה על מנת שתכתבו לו את השטר עד שלא יכתבו

רצה חוזר בזה ובזה ורב אחא בר אבין אמ' רב הונא שלשה שטרות הן תרי הא דאמרן

ואידך אם קדם מוכר וכתב לו את השטר כאותה ששנינו

 

מינכן 95

 וא' רב דימי בר יוסף

עשו מטלטלין שיור אצל העב' ולא עשו מטלטלין ולא עשו מטלטלין שיור אצל כתוב' א"ל בדין הו' דלא מיבעי לה

למיתנ' קרק' ואידי דקבעי למיתנ' סיפ' ר' עקי' או' הניח קרק' כל שהו חייב' בפיא' ובכורי' ובוידוי תנ' ריש' נמי קרק' וכל

היכ' דתני כל שהו לית ליה שיעור' והתני' ר' דוס' בן הרכינ' או' חמש רחלו' גוזזו' מנ' מנ' ופרס חייבו' בראשי' הגז וחכ' או' חמ'

רחלו' גוזזו' כל שהן וכמ' כל שהן א' רב מנה ופרס ובלב' שיהו מחומשו' א"ל בדין הו' דלא איבעי לי' למיתנ' כל שהן אידי

דקא' ת"ק שיעור' רבא אמרי אינהו נמי שיעור' זוט' א' מטלטלאי לפלני' כל מאני תשמישתי' איקרו מטלטלי לבר מחיטי

ושערי ואי א' כל מטלטלי אפי' חיטי ושערי ואפי' רחים העליונ' כל דמטלט' אפי' רחי' התחתונ' איבעי' להו עבדא

כמטלטלי דמי או כמקרקעי דמי א"ל רב אח' ברי' דרב אוי' לרב אשי ת"ש המוכ' את העיר מכר בתי' בורו' שיחין ומערו' ומרח'

ושובכו' ובת' הבדים ובי' השלחי' אבל לא את המטלטלי' ובזמן שא"ל הי' וכל מה שבתוכ' אפי' היו בה בהמ' עבדי' ושפחו' הרי כול'

מכורי' אי אמר' בשל' עבד' מטלט' הו' היינו דלא איזדבן בריש' אל' אי אמר' עבד' מקרקע הו' אמאי לא אזדבן אל' מאי עבד

מטלטלי הו' מאי אפי' אל' מאי אית לך למימ' שני מטלט' דניד למטלט' דלא ניד הכ' נמי שני מקרקעי דניד למקרקעי דלא ניד

א"ל רבינ' לרב אשי ת"ש הכות' כל נכסיו לעבדו יצ' לחירו' שייר קרק' כל שהו לא יצ' לחירו' ר' שמעו' או' לעול' הו' בן חורין עד

שיאמ' כל נכסיי נתוני' לפלו' עבדי חוץ מאח' ברובו' שבהן וא' רב דימי בר יוסף א"ר אלעז' עשו מטלטלין שיור אצל

העב' ולא עשו מטלטלי' שיור אצ' כתוב' א"ל רבא לרב נחמ' מאי טע' עבד' מטלטל' הו' ומטלט' למטלטל' הוי שיור כתובת

אש' מקרקעי הו' ומטלטל' למקרקע' לא הוי שיור

 

עמוד ב

א"ל אנן משו' דלא כרות גיט' מתנינן א' רבא א' רב נחמ' חמש'

עד שיכתבו כל נכסיה' ואלו הן שכ"י' מר"ע עבד"ו אש"ת' ובנ"י' ושברח"ו סי"מ' שכיב מר' דתנן שכי' מר' שכת'

כל נכסיו לאחרי' ושייר קרק' כל שהו מתנתו מתנ' לא שייר קרק' כל שהו אין מתנתו מתנ' עבדו דתנן הכות' כל נכסיו לעבדו

יצא לחירו' שייר קרק' כל שהו לא יצ' לחירו' אשתו דא' רב יהוד' א' שמו' הכות' כל נכסיו לאשתו לא עשא' אל' אפוטרופי' בניו דתנ' הכות' כל נכסיו לבניו וכת' לאש'

קרק' כל שהו איבד' כתובת' מברח' דתנן מברח' צריכ' שתכתו' כל נכסיה וכולהו מטלט' הוי שיור לבר מכתוב' אש' ממקרק' תקינו לה רבנן ממטלטלי' לא תקינו לה

רבנ' אמימ' א' אפי' מטלטלי ואיתנהו בעיני' הוי שיור עבד"א דזב"ן ארע"א במל"י גלי"מ' זוז"י ש"ט' בה"מ' ועופ"ו' ותפיל"י' וספ"ר תו"ר סי"מ' א' נכסיי

לפלני' עבד' איקרי ניכסיי דתנ' הכות' כל נכסי' לעבדו יצ' לחירו' ארע' איקרי נכסי דתנן נכסי' שיש לה' אחריו' נקנין בכסף בשט' ובחזק' גלימ' איקרי נכסי' דתנן ושאי'

להן אחריו' אין נקני' אל' במשיכ' זוזי איקרו ניכסי דתנ' נכסי' שאין להן אחריו' נקני' עם נכסי' שיש להו אחריו' בכסף בשט' ובחזק' כי הא דרב פפ' הוה ליה תריס' אלפי

זוזי בי חוזאי אקנינהו ניהלי' לרב שמו' בר אחא אגב אסיפ' דבית' כי את' נפק לאפיה עד תאוך שטרי איקרי נכסי' דא' רב' בר יצח' א' רב שני שטרו' הן א' זכו בשד'

זה לפלוני וכתבו לו את השטר חוז' בשט' ואינו חוזר בשד' ע"מ שתכתבו לו את השט' חוזר בזה ובזה ורב חייא בר אבין א' רב הונ' שלש' שטרו' הן תרי הא דאמרן

אידך ואם קד' מוכר וכתב לו את השט' באות' ששנינו

 

פאריז 1337

ואמ' רב דימי בר

יוסף אמ' ר' אלעזר עשו מטלטלין שיור אצל עבד ולא עשו מטלטלין שיור

אצל כתובה [א"ל] בדין הוא דלא ליתני קרקע ואידי דבעי למיתנא סופא ר' עקי' אומ'

קרקע כל שהיא חייבת בפיאה ובבכורים משום הכי קתני קרקע וכל היכא

דתני כל שהוא לית ליה שיעורא והתנן ר' דוסא בן הרכינס אומ' חמש רחלות

גוזזות מנה מנה ופרס חייבות בראשית הגז וחכמי' אומ' חמש רחלות גוזזות כל

שהן ואמרי' וכמה כל שהן אמ' רב מנה ופרס ובלבד שיהו מחומשות בדין הוא

דלא ליתני כל שהן ואידי דקאמ' תנא קמא שיעורא רבה אמ' איהו נמי שיעור'

זוטא אמ' מטלטלאי לפלניא כל מאני תשמישתיה קנה לבר מחיטי ושערי

כל מטלטלאי אפי' חיטי ושערי ואפי' ריחים העליונה לבר מריחים התחתונה כל

דמטלטל אפי' ריחים התחתונה איבעיא להו עבדא כמקרקעי דמי או כמטל'

דמי אמ' ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי ת"ש המוכר את העיר מכר בתי' בורו'

שיחין ומערות ומרחצאות ובית הבדין ובית השלחין אבל לא את העבדים ובזמן

שאמ' לו היא וכל מה שבתוכה אפי' היו בה בהמה או עבדים הרי כולן מכורין אי

אמרת בשלמא כמטלטלי דמי משום הכי לא מיזדבן אלא אי אמרת כמקרקעי

דמי אמאי לא מזדבן אלא מאי כמטלטלי דמי מאי אפי' אלא מאי אית לך למימר

שאני מטלטלא דניד ממטלטלא דלא ניד אפי' תימא כמקרקעי דמי שאני

מקרקעי דניד ממקרקעי דלא ניד אמ' ליה רבינא לרב אשי ת"ש הכותב

נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין [ר' שמעון אומ' לעולם הוא בן חורין (עד)] עד שיאמ'

()[כ]ל נכסי נתונין לפלו' עבדי חוץ מאחד בריבוא שבהן ואמ' רב דימי בר יוסף

אמ' ר' אלעזר עשו מטלטלין שיור אצל עבד ולא עשו מטלטלין שיור אצל

כתובה [ו]אמ' ליה רבא לרב נחמן מאי טעמא עבדא מטלטלי הוא ומטלטלי

למטלטלי הוי שיור כתובת אשה מקרקעי הוא ומטלטלי למקרקעי לא הוי

שיור

 

עמוד ב

אמ' ליה אנן משום דלא כרות גיטה מתנינן לה אמ' רבא אמ' רב

נחמן חמשה [אין דינן נפסק] עד שיכתבו כל נכסיהן ואלו הן שכיב מרע עבדו אשתו ובניו

ומברחת שכיב מרע דתנן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים וכו' עבדו

דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא

בן חורין אשתו דאמ' רב יהודה אמ' שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשא'

אלא אפטרופיא בניו דתנן הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהו

איבדה כתובתה מברחת דאמ' מר מברחת צריכה שתכתוב כל נכסיה

ולכולהו מטלטלי הוי שיור לבר מ?כ?תובה דמקרקעי תקינו רבנן ממטלטלי

לא תקינו רבנן אמ' אמימר מטלטלי ואיתנהו בעיניהו הוי שיור אמ' נכסי

לפלניא עבדא איקרי ניכסי דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין ארעא

איקרי ניכסי דתנן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף בשטר ובחזקה

גלימא איקרי ניכסי דתנן ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה זוזי

איקרי ניכסי דתנן ושאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות בכסף

בשטר ובחזקה רב פפא הוה ליה תריסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו ניהליה

לרב שמואל בר אחא אגב אסיפא דביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תואך

שטרא איקרי ניכסי דאמ' רבה בר יצחק אמ' רב שני שטרות הן זכו בשד'

זו לפלו' וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה על מנת שתכתבו

לו את השטר חוזר בין בשטר בין בשדה ורב חייא בר אבין אמ' רב הונא שלש'

שטרות הן ?ת?רי הני דאמרן אידך אם קדם מוכר וכתב לו את השטר כאותה

ששנינו

 

וטיקן 115

ואמ' רב דימי בר יוסף א"ר אלעז' עשו מטלטלי

שיור אצל עבד ולא עשו מטלטלין שיור אצל

כתובה א"ל בדין הוא דלא איבעי ליה למיתני קרקע

ואיידי דקבעי למיתנא וסיפא ר' עקיב' או' הניח קרקע

כל שהו חייבת בפיאה ובביכורים וכיור' ולכתוב עליו

פרוזבול תני נמי רישא קרקע וכל היכא דתני קרקע

כל שהו לית ביה שיעור והתנן ר' דוסא בן הוקרנוס

או' חמש רחילות גוזזות מנה [מנה ופרס] חייבות בראשית הגז

וחכמי' או' חמש רחילות גוזזות כל שהוא חייבות

בראשית הגז ואמרי' מאי כל שהו ואמ' רב מנה ופרס

ובלבד שתהא מחומשות א"ל בדין הוא דלא איבעי

למיתני שיעורא ואיידי דתנאי רישא שיעורא ובה

תנא נמי סיפא שיעורא זוטא אמ' מטלטלי

לפלניא כל מני תשמישא איקרו מטלטלי לבר

מחיטי ושערי ואי אמ' כל מטלטלי לפלניא אפילו

חיטי ושערי ואפילו ריחים העליונה לבר מרחים

התחתונה כל דבר דמטלטל אפילו ריחים התחתונה

איבעיא להו עבדא כמטלטלי דמי או דילמא

כמקרקעי דמי א"ל רב אחא בריה דרב אויא לרב

אשי ת"ש המוכר את העיר מכר בתים בורות שיחין

ומערות מרחצאות ושובכות ובית הבדים ובית

השלחין אבל לא העבדים ובזמן שאמ' לו היא וכל

מה שבתוכה אפילו היו בהמה ועבדים הרי אילו כולן

אי אמרת בשלמ' עבדא [כ]מטלטלי [דשי] היינו דלא איזדבן

ברישא אלא אי אמרת עבדא במקרקעי אמאי לא

איזדבן ברישא אלא מאי אית לך למימר כמטלטל'

דמי מאי אפילו אלא מאי אית... למימר שאני כמטלטלי דניידי[ ממטלטל' דלא ניד אפילו תימ'

עבדא מקרקעי הוא שני מקרקעי דניד ממקרקעי

דלא ניד א"ל רבינא לרב אשי ת"ש הכותב כל נכסיו

לעבדו יצא לחירות ר' שמעון או' לעולם הוא בן

חורין עד שיאמר נכסי נתונים לפלוני עבדי חוץ

מאחד מריבוא שבהן ואמ' רב דימי בר יוסף א"ר

אלעז' עשו מטלטלין שיור אצל עבד ולא עשו

מטלטלין שיור אצלי מאי א"ל רבא לרב נחמן טעמ'

מאי א"ל עבדא מטלטלי הוא ומטלטלי למטלטלי

הוי שיור כתובת אשה מקרקעי ומטלטלי למקרקעי

לא הוי שיור

 

עמוד ב

א"ל אנא משום דלא כרות גיטא מתנינ'

לה אמ' רבא אמ' רב נחמן חמשה עד שיכתבו כל

נכסיהן אילו הן שכיב מרע עבדו ואשתו ובניו

ושברח שכיב מרע דתנן שכיב מרע שכתב כל

כל נכסיו לאחרים אם שייר קרקע כל שהו מתנתו

מתנה לא שייר קרקע כל שהו אין מתנתו מתנה

עבדו דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא לחירות

שייר קרקע כל שהו לא יצא לחירות

אשתו דאמ' רב יהוד' אמ' שמו' הכותב כל נכסיו לבניו

וכתב לאשתו קרקע כל שהו איבדה כתובתה

מברחת דאמ' מר מברחת צריכ' שתכתוב כל נכסיה

ובכולהו מטלי ]טלי[ הוי שיור לבר מכתובת אשה דמקר'

תקינו לה רבנן ומטלטלי ]לא תקינו[ לא תקינו לה

רבנן אמימר אמ' אפילו מטלטלי ואיתנהו בעיניהו

הוי שיור אמ' נכסי לפלוני עבדא איקרי ניכסי דתנן

הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין ארעא איקרי

נכסי כדתנן נכסים שאין להן אחריות נקנים עם

נכסים שיש להן אחריות בכסף ובשטר ובחזקה

גלימא איקרי נכסי דתנן ושאין להן אחריות אין

נקנין אלא במשיכה זוזי איקרו ניכסי דתנן נכסים

ש(יש)]אין[ להן אחריות נקנין עם נכסים ש(אין)]יש[ להן אחריות

כי הא דרב פפא הוה ליה תריסר אלפי זוזי בי

חוזאי ואקנייה ניהליה לרב שמו' בר אחא אגב

אסיפא דביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תוך שטר'

איקרי נכסי דאמ' רב נחמן בר יצחק שני שטרות

הן אמ' זכה בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר

חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה על מנת שתכתבו

לו את השטר חוזר בזה ובזה רב חייא בר אבין אמ'

רב הונא שלשה שטרות הן תרי הא דאמרן ואידך

אם קדם מוכר וכתב לו את השטר כאותה ששנינו

 

דפוס ראשון פזרו 1511

ואמר רב דימי בר יוסף אמר רבי אלעזר עשו מטלטלין שיור אצל עבד ולא עשו מטלטלין שיור אצל כתובה התם בדין הוא דלא ליתני קרקע ואידי דתנא רישא רבי עקיבא אומר קרקע כל שהו חייבת בפאה ובבכורים משום הכי קתני קרקע וכל היכא דתני כל שהוא לית ליה שיעורא (והא תנן) והתנן ר' דוסא בן הרכינס אומר חמש רחלות גוזזות מנה מנה ופרס חייבות בראשית הגז וחכמים אומרים חמש רחלות גוזזות כל שהן ואמרינן וכמה כל שהן אמר רב מנה ופרס ובלבד שיהו מחומשות התם בדין הוא דלא ליתני כל שהו ואידי דקאמ' תנא קמא שיעורא רבה אמר איהו נמי שיעורא זוטרא קרי לה כל שהו פשיטא אמ' מטלטלי לפלניא כל מאני תשמישתיה קני לבר מחטי ושערי כל מטלטלי לפלניא אפי' חטי ושערי ואפילו ריחים העליונה קנה לבר מדריחים התחתונה כל דמטלטל אפי' ריחים התחתונה קני איבעיא להו עבדא כמקרקעא או כמטלטלא דמי אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי תא שמע המוכר את העיר מכר בתים שיחין ומערות ומרחצות ובית הבדין ובית השלחין אבל לא את המטלטלין ובזמן שאמר היא וכל מה שבתוכה אפילו היו בה בהמה או עבדים הרי כולן מכורין אי אמרת בשלמא כמטלטלא דמי משום הכי לא מיזדבן בריש' אלא אי אמרת כמקרקעא דמי אמאי לא מיזדבן ואלא מאי כמטלטלא דמי מאי אפילו מאי אית לך למימ' שאני מטלטלא דניד ממטלטלא דלא ניד אפילו תימא כמקרקעא דמי שאני מקרקעא דניד ממקרקעא דלא ניד אמר ליה רבינא לרב אשי תא שמע הכותב לעבדו כל נכסיו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהו לא יצא בן חורין רבי שמעון אומר לעולם הוא בן חורין עד שיאמר כל נכסי נתונין לפלו' עבדי חוץ מאחד מריבוא שבהן ואמ' רב דימי בר יוסף אמ' רבי אלעזר עשו מטלטלין שיור אצל עבד ולא עשו מטלטלין שיור אצל כתובה ואמ' ליה רבא לרב נחמן מאי טעמ' עבדא מטלטלא הוא ומטלטלא למטלטלא לא הוי שיור וכתובת אשה מקרקע' הוא ומטלטלא למקרקעא לא הוי שיור


עמוד ב

אמר ליה אנן משום דלאו כרות גיטא מתנינן לה אמר רבא אמ' רב נחמן חמשה עד שיכתבו כל נכסיהם ואלו הן שכיב מרע עבדו אשתו ובניו מברחת שכיב מרע דתנן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ושייר קרקע כל שהו מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהו אין מתנתו קיימת עבדו דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין אשתו דאמר רב יהודה אמ' שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפטרופא בניו דתנן הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה מברחת דאמר מר מברחת צריכ' שתכתוב כל נכסיה ובכולהו מטלטלי הוי שייור לבר מכתוב' דאמקרקעי תקינו רבנן ממטלטלי לא תקון רבנ' אמימ' אמ' מטלטלי דכתיבי בכתובה ואיתנהי בעיניהו הוי שייור אמ' נכסי לפלניא עבדא איקרי נכסי דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין ארעא איקרי נכסי דתנן נכסין שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה גלימא איקרי נכסי דתנן ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה זוזי איקרי נכסי דתנן ושאין להן אחריות נקנין עם נכסין שיש להן אחריות בכסף ובשטר ובחזקה כי הא דרב פפא הוו ליה תריסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו ניהליה לרב שמואל בר אחא אגב אסיפא דביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תווך שטרא איקרי נכסי דאמר רבה בר יצחק שני שטרות הן אמ' זכו בשדה זה לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה על מנת שתכתבו לו את השטר חוזר בין בשטר בין בשדה ורב חייא בר אבין אמר רב הונא שלשה שטרות הן תרי הני דאמרן אידך אם קדם מוכר וכתב את השטר כאותה ששנינו

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר