סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

כתבי יד ודפוס ראשון ב"ב קמ

בעמוד זה מוצג נוסח הדף מתוך 5 כתבי יד ומתוך דפוס ראשון.
מדף זה ואילך יש ברשותנו כתב יד נוסף, Florence II-I-9 , החל מן המילים 'האחין בנכסים מועטין' (עמוד ב)
כל ההעתקות נעשו במקצועיות והוגו שוב, רובם פעמיים.
ההעתקות מופיעות כאן באדיבות תקליטור 'עדי נוסח' של המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן.
בתקליטור מופיעים נוסף להעתקות כתבי היד של כל הש"ס גם צילומים באיכות גבוהה של קטעי הגניזה.
לכל אלו נלווה הממשק המוכר של 'פרוייקט השו"ת' כצורתו (ברשיון מפרוייקט השו"ת) על יכולות החיפוש שלו.
לפרטים אודות התקליטור: 050-4130103, [email protected]  


BAVA-BATRA 140a Escorial G-I-3

שקלה להו בנות לכלהו אמ' רבה
מוציאין מהן מזונות לבנות עד שיבגורו והשאר לבנים פשיט' מרובין ונמתעטו
כבר זכו בהן יורשין מועטין ונתרבו מאי ת"ש דאמ' רב אסי אמ' ר' יוחנן יתומים
שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו יתיב ר' ירמיה קמי' דר'
אבהו וקא בעי מיניה אלמנתו מהו שתתמעט בנכסים מי אמרי' כיון דאית
לה מזוני ממעטא או דילמ' כיון דאלו מנסבא לית לה מזוני ולא ממעטא
ואם תמצא לומ' כיון דאלו מנסבא לית לה ולא ממעטא בת אשתו מהו
שתמעט בנכסים כיון דכי מנסבא מיני' אית לה ממעטא או דילמ' כיון
דאלו מתה לית לה לא ממעטא אם תמצא לומר כיון דאלו מתה לית לה לא
ממעטא בעל חוב מהו שימעט בנכסים כיון דכי מיית נמי אית ליה
ממעט או דילמ' כיון דמחסרי גוביינא לא ממעט איכא דבעי לה באידך
גיסא בעל חוב מהו שימעט בנכסים

עמוד ב

בת אשתו מהו שתמעט בנכסים
אלמנתו מהו שתמעט בנכסים אלמנה ובת איזו מהן קודמת אמ' ליה זיל
האידנא ותא למחר כי אתא למחר אמ' ליה פשוט מינה חדא דאמ' ר' אבא
אמ' רב אסי עשו אלמנתו אצל הבת כבת אצל האחין בנכסים מועטין מה
בת אצל האחין בנכסין מועטין הבת ניזונת והאחין ישאלו על הפתחים
אף אלמנה אצל הבת אלמנה ניזונת והבת תשאל על הפתחים
אדמון או' בשביל שאני זכר הפסדתי מאי קאמ' אמ' אביי הכי קאמ' בשביל
שאני זכר וראוי אני לעסוק בתורה הפסדתי אמ' ליה רבא אלא מעתה
דעסיק באוריתי' ירית דלא עסיק באורית' לא ירית אלא אמ' רבא הכי קאמ'
בשביל שאני זכר וראוי אני לירש בנכסים מרובין הפסד(י)[תי] בנכסים מועטין
הניח בנים ובנות וטומטום ושקיל בנקבות הא
קתני סופא ילדה טומטום אינו נוטל אמ' אביי דוחין אותו ואין לו ורבא אמ'
דוחין אותו ויש לו וסופא אתאן לרשב"ג דתניא ילדה טומטום ואנדרוגינוס
רשב"ג או' אין קדושה חלה עליהן מתיבי טומטום יירש כבן וניזון כבת
בשלמ' לרבא יירש כבן בנכסים מועטין וניזון כבת בנכסין מרובין


BAVA-BATRA 140b Florence II-I-9

האחין בנכסין מועטין הבת ניזונת והבנים
ישאלו על הפתחים אף אלמנתו אצל הבת אלמנתו
ניזונית והבנות ישאלו על הפתחים אדמון
אומ' בשביל כו' מאי קאמ' אמ' אביי הכי קאמ'
בשביל שאני זכר וראוי לעסוק בתורה היפסדתי
אמ' ל' רבא אלא מעתה דעסיק בתורה ירית ודלא
עסיק ב(י)[ת]ו' לא ירית אלא אמ' רבא בשביל שאני
זכר ויפה כוחו בנכסי' מרובין היפסדתי בנכסין
מועטין הניח בנים ובנות כו' ושקיל
כבת והא קתני סיפ' ילדה טומטום אינו נוטל
אביי אמ' דוחין אותו ואין לו רבא אמ' לעולם
אימ' לך דוחין אתו ויש לו סיפא אתאן לרבן
שמע' בן גמל' דתניא רבן שמע' בן גמל' אומ'
ילדה טומטום ואנדרוגינוס אין קדושה חלה
עליהן [מתיבי טומטום] (ת)ירש כבן וני?ד?ון כבת בשלמ' לרבא יורש
כבן בנכסי' מועטי' וני(?ד?)[ז]ון כבת בנ(ס)[כ(סי' מרובין


BAVA-BATRA 140a Hamburg 165

שקלא להו בת לכולהו אמ' רבה מוציאין להן מזונות לבנות עד שיבגרו
והשאר לבנים פשיט' מרובין ונתמעטו כבר זכו בהן יורשין מועטין ונתרבו מאי
תא שמע דא'ר אסי א'ר יוחנן יתומי' שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו
יתיב ר' ירמיה קמיה דר' אבהו וקא בעי מיניה אלמנתו מהו שתמעט בנכסים כיון
דאית לה מזוני ממעטא או דילמ' כיון דאלו מינסבא לית לה לא ממעטא אם תמצא
לומר כיון דאלו מינסבא לית לה לא ממעטא בת אשתו מהו שתמעט בנכסים כיון דכי
מינסבא נמי אית לה ממעטא או דילמ' כיון דאלו מתה לית לה לא ממעטא אם תמצא
לומר כיון דאלו מתה לית לה לא ממעטא בעל חוב מהו שימעט בנכסין כיון דכי
מאית נמי אית ליה ממעט או דיל' כיון דמחסרי גוביאנא לא ואיכא דבעו לה לאידך
גיסא בעל חוב מהו שימעט בנכסים

עמוד ב

בת אשתו מהו שתמעט בנכסים אלמנתו מהו שתמע' בנכסים אלמנה ובת אי זו
מהן קודמת אמ' ליה זיל האידנא ותא למחר כי אתא אמ' ליה פשוט מיהא חדא דא'ר
אסי א'ר יוחנן עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחין מה בת אצל האחין הבת ניזונת
והבנים ישאלו על הפתחים אף אלמנה אצל הבת אלמנה ניזונת והבת תשאל על הפתחים
אדמון אומ' בשביל שאני זכר הפסדתי מאי קאמ' אמ' אביי הכי קאמ' בשביל שאני
זכר וראוי לעסוק בתורה הפסדתי אמ' ליה רבא אלא מעתה דעסיק בתורה הוא דירית
דלא עסיק בתורה לא ירית אלא אמ' רבא הכי קאמ' בשביל שאני זכר וראוי לירש
בנכסים מרובין הפסדתי בנכסים מועטין מתני' הניח בנים ובנות וכו' דוחין אותו
ושקיל כנקבות הא קתני סופא ילדה טומטום אין נוטל אמ' אביי דוחין אותו ואין
לו רבא אמ' לעולם דוחין אותו ויש לו וסופא אתאן לרבן שמעון בן גמל' דתניא
ילדה טומטום ואנדרוגינוס רבן שמעון בן גמל' אומ' אין קדושה חלה עליהן
מיתיבי טומטום יורש כבן ונזון כבת בשלמ' לרבא מאי יורש כבן בנכסים מועטין
וניזון כבת בנכסים מרובין


BAVA-BATRA 140a Munich 95

שקל'
להו בנו' לכולהו נכסי א' רבא מוציאי' מהן מזונו' לבנו' עד שיבגרו והשאר לבנים פשי' מרובי' ונתמעטו כבר זכו בהן
יורשי' מעוטי' ונתרבו מהו ת"ש דא"ר אסי א"ר יוחנ' יתומי' שקדמו ומכרו בנכסי' מועטי' מה שמכרו מכרו
יתיב ר' ירמי' קמי' דר' אבהו ויתי' וקבעי מיני' אלמנתו מהו שתמעט בנכסי' מי אמרי' כיון דאית לי' מזוני ממעט' או דיל' כיון
דאילו מנסב' לית לה לא ממעט' את"ל כיון דאילו מינסב' לית לה לא ממעט' בת אשתו מהו שתמעט בנכסי' מי אמרינן
כיון דאע"ג דאינסב' אית לה ממעטא או דילמ' כיון דאילו מת לית לה לא ממעט ואת"ל כיון דאילו מת' לית לה לא ממע'
בע' חוב מהו שימעט בנכסי' מי אמרי' כיון דאילו מת נמי ממע' או דיל' כיון דמחוס' גוביינ' לא ממעט ואיכ' דבעי לה
להך גיס' בע' חו' מהו שימע' בנכסי'

עמוד ב

בת אשתו מהו שתמע' בנכסי' אלמנתו מהו שתמע' בנכסי' (מי אמרי' כיון דאילו מת
נמי) אלמנתו ובת איז' מהן קודם א"ל זיל האידנ' ותא למחר כי את' א"ל פשוט מיניהו חד' דא' רכב' א' רב אסי עשו אלמ'
אצל הבת כבת אצל אחין בנכסי' מועטי' מה בת אצל אחין הבנו' יזונו' והבני' ישאלו על הפתחי' אף אלמנתו אצל
(אצ') הבת אלמנ' נזוני' ובתו תשאל על הפתחי' אדמון או' בשביל מאי קא' אמ' אביי הכי קא' בשביל
שאני זכר וראוי אני לעסו' בתור' הפסדתי א"ל רבא דעסי' בתור' לירות דלא עסי' בתור' לא לירות [אלא] א' רבא ה"ק בשבי' שאני
זכר וראוי אני לירש בנכסי' מרובי' הפסדתי בנכסי' מועטין הניח בנים ובנות ושקיל כבת והקתני סיפ'
ילד' טומטו' אינו נוטל כלו' אביי א' דוחין אותו ואין לו רבא א' לעול' דוחי' אותו ויש לו אתאן לרשב"ג דתני' ילדה
טומטו' ואנדרוגי' רשב"ג או' אין קדוש' חלה עליה מתיבי ירש' כבן ונזון כבת בשלמ' לרבא יירש כבן בנכסי' מועטי'
ניזן כבת בנכסי' מרובי'


BAVA-BATRA 140a Paris 1337

שקלן להו בנות לכולהו אמ' רבא מוציאין להן
מזונות לבנות עד שיבגרו והשאר לבנים פשיטא מרובין ונתמעטו כבר זכו
בהן יורשין מועטין ונתרבו מאי ת"ש דאמ' ר' אסי אמ' ר' יוחנן יתומים שקדמו ומכרו
בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו יתיב ר' ירמיה קמיה דר' אבהו וקא בעי
מיניה אלמנתו מהו שתמעיט בנכסים כיון דאית לה מזוני ממעטא או דלמא
כיון דאלו מינסבא לית לה לא ממעטא אם תמצא לומר כיון דאלו מינסבא לית
לה לא ממעטא בת אשתו מהו שתמעיט בנכסים מי אמרי' דכיון דכי מינסבא
נמי אית לה ממעטא או דלמא כיון דאלו מתה לית לה לא ממעטא ואם תמצא
לומר כיון דאלו מתה לית לה לא ממעטא בעל חוב מהו שימעיט בנכסי' מי אמרי'
כיון דכי מאית נמי אית ליה ממעט או דלמא כיון דמחוסר גובינא לא ממעט
ואיכא דבעי לה להך גיסא בעל חוב מהו שימעט בנכסים

עמוד ב

בת אשתו מהו
שתמעט בנכסים אלמנתו מהו שתמעט בנכסים אלמנה ובת אי זו מהן קודמת אמ'
ליה זיל האידנא ותא למחר כי אתא למחר אמ' ליה פשוטמיהא חדא דאמ' ר'
אבא אמ' ר' אסי עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחין בנכסים מועטין מה בת
אצל האחין בנכסים מועטין הבת ניזונת והאחין ישאלו על הפתחים אף אלמנה
אצל הבת אלמנה ניזונת והבת תשאל על הפתחים אדמון אומ' בשביל שאני
זכר וכו' מאי קאמ' אמ ר' אבא הכי קאמ' בשביל שאני זכר וראוי לעסוק בתור'
הפסדתי אמ' לי' רבא אלא מעתה דעסיק בתורה הוא דירית דלא עסיק בתורה
לא ירית אלא אמ' רבא הכי קאמ' בשביל שאני זכר וראוי אני לירש בנכסי' מרובי'
הפסדתי בנכסים מועטין מתני' הניח בנים ובנות וטומטום וכו'
דוחין אותו ושקי' כנקבו' והא קתני סיפא ילדה טומטום אינו
נוטל אמ' אביי דוחין אותו ואין לו ורבא אמ' לעולם דוחין אותו ויש לו וסיפא את
לרבן גמליאל דתניא ילדה טומטום ואנדרוגינס רבן גמליאל אומ' אין קדושה חל'
על שניהם מיתיבי טומטום יורש כבן וניזון כבת בשלמא לרבא יורש כבן
בנכסים מועטין וניזון כבת בנכסים מרובין


BAVA-BATRA 140a Vatican 115

שקלי בנות לכולהו אלא אמ' רבא מוציאין מהן
מזונות לבנות עד שיבגרו והשאר לבנים פשיט'
מרובין ונתמעטו כבר זכו בהן יורשין אלא מועטין
ונתרבו כבר זכו בהן יורשין מאי ת"ש דא"ר יוסי א"ר
חנינא יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין
מה שמכרו מכרו יתיב ר' ירמיה קמיה דר' אבהו ויתיב
וקבעי מיניה אלמנתו מהו שתתמעט בנכסים מי
אמרינן כיון דאית ליה מזונות ממעטא או דילמ'
כיון דאילו מינסבא לית לה לא ממעטא בת אשתו
מהו שתתמעט בנכסים מי אמרינן כיון דאע"ג
דמינסבא אית לה ממעטא או דילמא בין דאילו
מתה לית לה לא ממעטא ואם תימצי לומר כיון
דאילו מתה לית לה לא ממעטא בעל חוב מהו
שימעט בנכסים מי אמרינן כיון דאע"ג דאילו מיית
נמי אית ליה ממעט או דילמ' כיון דמחוסר גוביינא
לא ממעט ואיכא דבעי לה מיבעא להך גיסא
בעל חוב מהו שיתמעט בנכסים

עמוד ב

בת אשתו מהו
שתמעט בנכסים אלמנתו (וב)מהו שתמעט בנכסי
אלמנתו וכתו' [איזו] מהן קודמת א"ל זיל האידנא ותא למח'
כי אתא א"ל שפיט מינייהו חדא דא"ר אבא א"ר אסי
עשו אלמנתו אצל הבת כבת אצל האחין בנכסים
מועטין מה בת אצל האחין הבנות ניזונות והכניס
ישאלו על הפתחים אף אלמנתו אצל בתו אלמנתו
ניזונית ובתו תשאל על הפתחים מתני' אדמון
או בשביל מאי קאמ' אביי אמ' הכי קאמ'
בשביל שאני זכר וראוי לעסוק בתורה הפסדתו א"ל
רבא אלא מעתה מאן דעסיק באוריית' לירות ומאן
דלא עסיק באוריית' לא לירות אלא אמ' רבא הכי קאמ'
בשביל שאני זכר וראוי לירש בנכסים מרובין הפסד'
בנסכים מועטין הניח בנים ובנות ושקיל
כבת והקתני סיפא ילדה טומטום אינו נוטל אמ' אביי
דוחין אותו ואין לו רבא אמ' לעולם אימ' לך דוחין
אותו ויש לו וסיפא אתאן לרשב"ג דתנן רשב"ג או'
ילדה טומטום ואנדרוגינוס אין קדושה חלה עליהן
מיתיבי טומטום יורש כבן וניזון כבת בשלמא
לרבא יורש כבן בנכסין מועטין ניזון כבת בנכסים
מרובין


BAVA-BATRA 140a Pesaro 1511

שקלי להו בנות לכולהו אלא אמר רבא מוציאין להן מזונות לבנות עד שיבגורו והשאר לבני' פשיט' מרובין ונתמעטו כבר זכו בהן יורשין מועטין ונתרבו מאי ברשות יורשין קיימי הלכך ברשות יורשין שבוח או דלמא סלוקי מסלקי יורשין מהכא תא שמ' דאמ' ר' אסי אמר רבי יוחנן יתומין שקדמו ומכרו בנכסין מועטין מה שמכרו מכרו יתיב ר' ירמיה קמיה דר' אבהו וקא בעי מיניה אלמנתו מהו שתמעט בנכסין מי אמרינן כיון דאית לה מזוני ממעטא או דילמא כיון דאילו מנסבא לית לה השתא נמי לית לה אם תמצי לומ' כיון דאילו מינסבא לית לה השתא נמי לית לה בת אשתו מהו שתמעט בנכסים מי אמרינן כיון דכי מנסבא נמי אית לה וממעטה או דילמא כיון דאילו מתה לי' לה ולא ממעטא ואם תמצי לומר כיון דאילו מתה לית לה ולא ממעטא בעל חוב מהו שימעט בנכסין מי אמרינן כיון דכי מיית נמי אית לי' ממעיט או דילמא כיון דמחסרי גוביינא לא ואיכא דבעי לא לאידך גיס' בעל חוב מהו שימעט בנכסין

עמוד ב

בת אשתו מהו שתמעט בנכסין אלמנתו מהו שתמעט בנכסין אלמנתו ובת אי זה מהן קודמת אמר ליה זיל האידנא ותתא למחר כי אתא אמר ליה פשוט מיהת חדא דאמר רבי אבא אמ' ר' אסי עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחין בנכסין מועטין מה בת אצל אחין הבת ניזנו' והאחין ישאלו על הפתחים אף אלמנה אצל הבת אלמנה ניזונת והבת תשאל על הפתחי' אדמון אומ' בשביל שאני זכר פהסדתי וכו' מאי קאמ' אמר אביי הכי קאמר בשביל שאני זכר וראוי אני לעסוק בתורה הפסדתי א"ל רבא אלא מעתה מאן דעסיק בתורה הוא דירית דלא עסיק בתור' לא ירית אלא אמ' רבא ה"ק בשביל שאני זכר וראוי אני ליר' בנכסי' מרובי' הפסדתי בנכסי' מועטין מתני' הניח בנים ובנות וטומטום בזמן שהנכסים מרובין הזכרין דוחין אותן אצל נקבות נכסי' מועטין הנקבות דוחות אותו אצל זכרי' האומ' אם תלד אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר יטול מנה נקבה מאתי' ילדה נקבה נוטלת מאתי' אם זכר מנה אם נקבה מאתים וילדה זכר ונקבה זכר נוטל מנה נקבה נוטלת מאתים ילדה טומטום אינו נוטל אם אמ' כל מה שתלד אשתי יטול הרי זה יטול ואם אין שם יורש אלא הוא יורש את הכל גמ' דוחין אותו ושקל בבת הא קתני סיפא ילדה טומטום אינו נוטל אמר אביי דוחין אותו ואין לו ורב' אמ' דוחין אותו ויש לו וסיפ' אתאן לרבן שמעון בן גמליאל דתניא ילדה טומטום ואנדרוגינוס רבן שמעון בן גמליאל אומר אין קדושה חלה עליהן מתיבי טומטום יורש כבן ונזון כבת בשלמא לרבא יורש כבן בנכסין מועטין וניזון כבת בנכסין מרובין

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר