סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביטויים מיוחדים

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

זבחים יג ע"א-ע"ב


לימא כתנאי, דתני חדא: טבילת אצבע מפגלת בחטאת, ותניא אידך: לא מפגלת ולא מתפגלת,
מאי לאו תנאי היא!
לא, הא רבנן, הא רבי שמעון. אי רבי שמעון, מאי איריא טבילת אצבע? האמר:
כל שאינו על מזבח החיצון כשלמים אין בו משום פיגול! אלא, הא והא רבנן, ולא קשיא: כאן בחטאות החיצונות, כאן בחטאות הפנימיות. חטאות החיצונות פשיטא, לא כתיב בהו וטבל! אצטריך, סלקא דעתך אמינא: הואיל וכתיב ולקח, ואי אתי קוף רמי להו אידיה בעי למישקל זימנא אחריתי, כמאן דכתיב וטבל דמי, [קמ"ל], להכי לא כתיב וטבל, דמשמע הכי ומשמע הכי.

1.

ואיבעית אימא: צד כרת נמי פריך, ובן עזאי גמרא גמיר לה,
והא דקאמר רב הונא קל וחומר, לא אמרה אלא לחדד בה תלמידיו.

"לחדד..." - 4 מופעים בש"ס

2.

אמר רבי טרפון: אקפח את בניי, אם לא שמעתי להבחין הפרש בין קבלה לזריקה, ואין לי לפרש.


"אקפח..." - 4 מופעים בש"ס. תמיד נאמר על ידי רבי טרפון
"שמעתי" - 143 מופעים בש"ס. 4 - בסוגייתנו
"לא שמעתי" - 28 מופעים בש"ס [על ידי תנאים ואמוראים]
"שמעתי להבחין" - מופע יחידאי בש"ס

3.

אמר רבי עקיבא, אני אפרש: קבלה לא עשה בה מחשבה כמעשה,
זריקה עשה בה מחשבה כמעשה;

"אפרש..." - 3 מופעים בש"ס. תמיד נאמר על ידי רבי עקיבא

4.

אמר לו רבי טרפון: העבודה! את הטית ימין ושמאל,

"הטית ימין ושמאל" - מופע יחידאי בש"ס

5.

אני שמעתי ואין לי לפרש, אתה דורש ומסכים לשמועה;

"ואין לי לפרש" - 8 מופעים בש"ס. 3 מתוכם על ידי רבי יהושע
"אתה דורש" - 5 מופעים בש"ס. 2 מתוכם נאמר כלפי רבי עקיבא
"ומסכים לשמועה" - מופע יחידאי בש"ס

6.

בלשון הזה אמר לו: עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מחייו!

"הפורש ממך" - 2 מופעים בש"ס. בשניהם נאמר על ידי רבי טרפון לרבי עקיבא
"כפורש מחייו" - מופע יחידאי בש"ס

7.

אמר ריב"ל: בעליה זו שמעתי, שטבילת אצבע מפגלת.

"בעליה זו שמעתי" - מופע יחידאי בש"ס

8.

תהי בה רשב"ל: כלום למדו פיגול אלא משלמים,

"תהי בה" - 10 מופעים בש"ס

9.

א"ר ירמיה: מצדה תברא,

"מצדה תברא" - מופע יחידאי בש"ס

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר