סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

הוריות ז-יג

 

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שסייע סיוע חומרי לתלמידי חכמים, אבל לא גרם בכך להסתמכותם היום-יומית עליו?
ב. שאליבא דרבי יוחנן – ובניגוד לדעתו של ריש לקיש – מקיים מצווה מסוימת קרוי "פושע"?
ג. שתי נשים בתורה, שאליבא דהגמרא עשו מעשה (בזוי בדרך כלל) לשם מצווה?
ד. הדמות מספר בראשית, המצטיירת בעיני הקורא התמים כאדם חיובי, ונדונה ברותחין על ידי חז"ל?
ה. גבר ואישה, שעקרונית עשו אותו מעשה, אבל נידונים ע"י חז"ל באופן מקוטב - הוא לשבט והיא לחסד?
 

2. מה המשותף ל:

א. בלק, 42, רות?
ב. מאכל העכבר, מאכל החתול, לב של בהמה?
ג. פחמין, ביצה מגולגלת בלי מלח, שמן זית?
 

3. השלם:

א. "....... אני נותן לכם ........ אני נותן לכם".
ב. "גדולה עבירה לשמה מ........ שלא לשמה".
ג. "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו ש... .....".
ד. "....... שלא ...... בא לשמה".
ה. "אפילו ....... של רשעים רעה היא אצל צדיקים".
ו. "מנין שאין הקב"ה ..... אפילו שכר שיחה נאה".
ז. "...... יקדים אדם לדבר מצוה".
ח. "כל ה....... מחבירו קודם את חבירו".
ט. "דברי ....... לא מעלין ולא מורידין".
 

4. שונות:

א. במה באה לידי ביטוי התמצאותו של רבי יהושע ב...אסטרולוגיה?
ב. במה באה לידי ביטוי התמצאותם של רבי אלעזר חסמא ושל רבי יוחנן בן גודגדא ב...גיאוגרפיה משולבת במתימטיקה??
ג. "לא לחכמים לחם" –היכן בענייננו באה לידי ביטוי תקפות ההיגד הזה?
ד. למייחסים משמעות מיוחדת לקריאת שמו של תינוק יש אילן גבוה להיתלות בו. למה הכוונה?
ה. הביטוי "זיכרון של חתול"(דהיינו, היעדרו של הזיכרון) יש לו על מה שיסמוך בענייננו. היכן?
ו. באיזה הקשר מצוטט הפסוק מתהלים:" מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו", ומה ההבדל בין מבנה המשפט הזה על פי פשוטו של מקרא לבין האופן שבו הוא נדרש בענייננו?
 

תשובות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. קטינא רכש קרקע עבור רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, כדי לאפשר להם לעבוד אותה, ועל ידי כך להתפרנס בכבוד, י: 6 לפני ההתרחבות.
ב. האוכל קורבן פסח לשם אכילה גסה ולא לשם מצווה, י: בהתרחבות.
ג. שתי בנות לוט, "שנתכוונו לשם מצוה צדיקים ילכו בם", י: 6 מתחת להתרחבות.
ד. לוט, "שנתכוון לשם עבירה ופושעים יכשלו בם", י: 6 מתחת להתרחבות.
ה. שניהם קשורים בפועל "זנה" – זמרי הרשע, מחד גיסא, ותמר , כלתו של יהודה, מאידך גיסא, י: 11 למטה.

2. מה המשותף ל:
א. "בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצתה ממנו רות", י: 4 למטה.
ב. שלושתם משכחים את הלימוד, י"ג: 2 למעלה.
ג. שלושתם משיבים את הלימוד, י"ג: 7 למעלה.

3. השלם:
א. "שררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם", הוריות י. בשורה האחרונה.
ב. "גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה", י: 10 למטה.
ג. "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה", י: 8 למטה.
ד. "שמתוך שלא לשמה בא לשמה", י: 7 למטה.
ה. "אפילו טובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקים", י: 5 למטה.
ו. "מנין שאין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאה", י: 2 למטה.
ז. "לעולם יקדים אדם לדבר מצוה", י"א. 4 למעלה.
ח. "כל המקודש מחבירו קודם את חבירו", י"ב: 5 למטה.
ט. "דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין", י"ג: 2 למטה.

4. שונות:
א. לפני ירידתו של רבי יהושע בספינה הוא הצטייד גם בסולת, מפני ש"כוכב אחד לשבעים שנה עולה ומתעה", ואומנם, כך קרה, י. 5 למטה.
ב. "שיודעין לשער כמה טפות יש בים": י.2 למטה.
ג. "רבי אלעזר חסמא ורבי יוחנן בן גודגדא שיודעין לשער כמה טפות יש בים ואין להם פת לאכול ולא בגד ללבוש", י. 3 למטה.
ד. בעם המואבי, הקרוי על שם מואב=מֵאב(=לוט) אסור להתגרות מלחמה, אבל מותר לצערו, ואילו את עמון(=בן עמי) אסור אפילו לצער, י: 2 למטה.
ה. "שאלו תלמידיו את רבי אלעזר מפני מה הכלב מכיר את קונו והחתול אינו מכיר את קונו אמר להם ומה האוכל ממה שעכבר אוכל משכח, האוכל עכבר עצמו עאכ"ו, י"ג. 3 למטה.
ו. שני חכמים זממו להדיח את רבן גמליאל באמצעות התקלתו במסכת עוקצין, הפחות מוכרת גם לחכמים. הם תכננו, שלאחר שרבן גמליאל ייכשל, הם יצטטו בפניו את הפסוק בתהילים, שנדרש על ידם כמשפט מורכב (ולא מחובר – כפשוטו): רק מי שיודע למלל דברי תורה כהלכה, רק הוא זכאי להישאר במעמדו, י"ג: ד"ה "בימי רשב"ג נישנית משנה זו", 10 מתחת להתרחבות.


המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר