סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

איסור דרבנן משפיע על דין דאורייתא

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

שבועות לא ע"א

 

אינה נוהגת אלא בראוין להעיד כו'. לאפוקי מאי?
אמר רב פפא: לאפוקי מלך, ורב אחא בר יעקב אמר: לאפוקי משחק בקוביא.
מ"ד משחק בקוביא, כל שכן מלך;
ומ"ד מלך, אבל משחק בקוביא מדאורייתא מחזא חזי, ורבנן הוא דפסלוהו.

1.
המשנה אומרת ששבועת העדות נוהגת רק בראויין להעיד.

2.
שואלת הגמרא: מה הכלל הזה בא למעט?

3.
רב פפא טוען: לא נוהגת "שבועת העדות" לגבי מלך, שפסול להעיד מדאורייתא.

4.
רב אחא בר יעקב טוען: לא נוהגת "שבועת העדות" לגבי מי שמשחק בקוביה, למרות שאסור לו להעיד רק מדרבנן, בכל אופן לא נוהגת "שבועת העדות" כלפיו [וכן לגלי כל מי שפסול לעדות מדרבנן].

5.
הגמרא מדגישה שהדעה הראשונה חולקת על הדעה השניה.

6.
בדעה השניה יש חידוש. החידוש הוא שמשחק בקוביה כשר להעיד מן התורה, ופסול לעדות רק מדרבנן, ובכל אופן לא חלה עליו דין "שבועת העדות".

7.
הסבר אחד ל"חידוש" שבדעה השניה: מכיון שסוף סוף חכמים לא יתנו לו להעיד בפועל, לכן לא שייך כלפיו באופן מעשי "שבועת העדות".
אולי משמע כך מחידושי הרשב"א מסכת שבועות דף לא עמוד א: "... ורב אחא סבר דלאו כממון דמי וכיון דפסלוהו רבנן הרי הוא כפסולין דאורייתא"

8.
הסבר אחר: כיון שמדרבנן לא יעיד הרי הוא לא מוגדר "עד", ורק על "עד" חלה "שבועת העדות" – כך משמע מרש"י:
רש"י מסכת שבועות דף לא עמוד א: "ורב אחא סבר הואיל וסוף סוף אי מסהיד לא מקבלינן ליה לא קרינן ביה והוא עד".

9.
רמב"ם הלכות שבועות פרק י הלכה א:

היו עדיו או אחד מהן פסול או קרוב ואפילו מפסולי עדות של דבריהם, או שהיה המלך אחד מעדיו שאינו ראוי להעיד, או שהיו עד מפי עד וכפרו ונשבעו פטורין משבועת העדות שאילו (הודו) העידו לא היו מחייבין בעדותן ממון.

משמע מהרמב"ם שפוסק כבסעיף 4.

10.
רדב"ז הלכות שבועות פרק י הלכה א:

[א] היו עדיו אחד מהם פסול וכו'. שם במשנה אינה נוהגת אלא בראויים להעיד ואמרי' עלה לאפוקי מאי רב פפא אמר לאפוקי מלך ורב אחא בר יעקב אמר לאפוקי משחק בקוביא וקי"ל כרב אחא בר יעקב דאמר לאפוקי משחק בקוביא וכ"ש מלך:

הוא מנמק את פסק הרמב"ם בכך, שככלל הלכה כרב אחא בר יעקב. ומדוע?

11.
כסף משנה הלכות שבועות פרק י הלכה א:

[א] היו עדיו או אחד מהם פסול וכו' בר"פ שבועת העדות (דף ל') תנן דאינה נוהגת אלא בראויים להעיד ובגמ' (דף ל"א) לאפוקי מאי אמר רב פפא לאפוקי מלך ורב אחא בר יעקב אמר לאפוקי משחק בקוביא מ"ד משחק בקוביא כל שכן מלך ומ"ד מלך אבל משחק בקוביא מדאורייתא מחזא חזי ורבנן הוא דפסלוהו ופסק רבינו כרב אחא בר יעקב משום דבתרא הוא. ומ"ש או שהיו עד מפי עד וכו' עד וכן כל כיוצא בזה. הכל משנה שם (דף ל"ה):

הלכה כרב אחא בר יעקב מפני שהוא "בתראי" לרב פפא, והכלל הוא "הלכה כבתראי"

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר