סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

רבי יהושע בן קרחה - בנו של רבי עקיבא?

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

שבועות ו ע"א

 

אילימא מהא דתניא: אמר רבי יוסי, שאל יהושע בנו של רבי עקיבא מרבי עקיבא: מפני מה אמרו מראות נגעים שנים שהן ארבעה?
אמר לו: ואם לאו מה יאמרו?
יאמרו: מקרום ביצה ולמעלה טמא!

1.
ראה מה שכתבנו על מסכת בבא בתרא דף קיג
על הביטוי: ומטו בה משמיה דרבי יהושע בן קרחה

בגמרא

א"ר אבהו אמר ר' יוחנן אמר רבי ינאי אמר רבי, ומטו בה משמיה דרבי יהושע בן קרחה:
מנין לבעל שאינו נוטל בראוי כבמוחזק?
שנאמר: +דברי הימים א' ב'+ ושגוב הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלש ערים בארץ הגלעד,

1.
זיהויו של של רבי יהושע בן קרחה:
תוספות מסכת בבא בתרא דף קיג עמוד א:

ומטו בה משמיה דרבי יהושע בן קרחה - אומר ר"י דקרחה הוא רבי עקיבא שהיה קרח כדאיתא בפרק בתרא דבכורות דף נח. ושם ד"ה חוץ) דקאמר בן עזאי כל חכמי ישראל דומין לפני כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה

שיטת ר"י: השם "קרחה" הוא כינוי לרבי עקיבא.

1.1

והיה לו בן ששמו יהושע כדאמרינן (בשבועות דף ו.) א"ל רבי יהושע בנו של רבי עקיבא לר"ע

מוכח שהיה לרבי עקיבא בן בשם רבי יהושע.
רבי יהושע בן קרחה - 4 מופעים במשניות בש"ס
- 100 מופעים בש"ס

1.2
אלא אם כן נאמר שרבי יהושע בן קרחה איננו רבי יהושע בנו של רבי עקיבא

1.3
אמר רבי יהושע אמר רבי עקיבא - 0 מופעים בש"ס
אמר רבי יהושע משום רבי עקיבא - 0 מופעים בש"ס

2.
רבנו תם חולק:

ואין נראה לרבינו תם דנהי דבן עזאי הוא דקאמר ליה הכי בלשון בדיחותא חס ושלום שהיה להעלות לו שם על שום קרחות דגנאי הוא כמו עלה קרח (מלכים ב ב)

אמנם קרה שכך בן עזאי כינה את רבי עקיבא - כלעיל בסעיף 1 - אבל זה לא "הפך" לכינוי "קבוע" של רבי עקיבא עד כדי כך שרבי יהושע בנו ייקרא "רבי יהושע בן קרחה".

2.1
ראיתי שבשלב ראשון באמת רבי עקיבא נקרא "קרח" ואולי הכוונה היא קרח מתורה [ריק מתורה], ולכן בן עזאי דווקא מדגיש שאותו קרח התגדל - "כל חכמי ישראל דומין לפני כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה".

3.
ורבנו תם ממשיך:

ובפרק שואל (שבת דף קנב.) דאמר ליה ההוא גוזאה לרבי יהושע מהכא לקרחינאה כמה הוי כו' שהיה מגנה אותו על שהיה קרח

משמע שקרח הוא לשון בזיון.

3.1
הוכחה נוספת:

ועוד דאמרינן בפרק בתרא דמגילה דף כח.) שאל רבי את רבי יהושע בן קרחה במה הארכת ימים כו'
א"ל רבי ברכני א"ל יהי רצון שתגיע לחצי שנותי

רבי יהודה הנשיא ביקש מרבי יהושע בן קרחה שיברך אותו.
רבי יהושע בן קרחה ברך את רבי שיחיה [לפחות] כחצי שנותיו של רבי יהושע בן קרחה.

3.2

ואי קרחה הוא ר' עקיבא הלא לא נשא בת כלבא שבוע עד שקבל עליו ללמוד ואז היה כבר בן ארבעים שנה כדתניא (ספרי פ' הברכה) ארבעים שנה עסק בפרקמטיא וארבעים שנה למד וארבעים שנה לימד וכל ימיו ק"כ שנה

נניח שרבי יהושע בן קרחה היה בנו של רבי עקיבא. רבי עקיבא נשא את אשתו - בת כלבא שבוע - בהיותו בן ארבעים שנה [לפחות]

3.2.1

ואפילו נולד ר' יהושע בנו מיד כשנשאה אכתי לא היה כי אם בן פ' כשנולד רבי

גם אם רבי יהושע בנו של רבי עקיבא נולד מייד אחרי הנישואין [אחרי שנה], הרי שבמותו של רבי עקיבא - בן 120 שנה - היה רבי יהושע בן קרחה בן 80.

3.2.2

דאמר בפרק בתרא דקידושין דף עב:) עד שלא מת רבי עקיבא נולד רבינו הקדוש

רבי יהודה הנשיא נולד בזמן מותו של רבי עקיבא [כשרבי יהושע בן קרחה היה בן 80]
 3.3

ופחות ממאה וארבעים לא היה ר' יהושע כשבירך את רבי דבפחות משבעים לא היה מברכו וכבר היה רבי בן ששים שנה ומה ברכה היא זו לברכו בעשר שנים

וצריך לומר שרבי יהושע בן קרחה היה לפחות בן 140 כשברך את "רבי" כדי שמחצית חייו יהיה לפחות 70 שנה. "רבי" כבר היה בן 60, ואז חצי שנותיו של רבי יהושע בן קרחה - 70, ולא סביר שרבי יהושע בן קרחה ברך את "רבי" בתוספת של 10 שנים בלבד.

4.
רבנו תם מניח הנחה אחרת:

ועוד דסברא שלא נולד עד שחזר ר' עקיבא מבי רב אחר כ"ד שנה

וגם לא הגיוני שרבי יהושע בן קרחה נולד מייד כשרבי עקיבא היה בן 40-41
אלא סביר שרבי יהושע בן קרחה נולד כשרבי עקיבא הי לפחות בן 64 [ורבי" כבר היה בן 24]

א"כ כשהיה ר' יהושע בן ק' וארבעים כבר היה רבי בן פ"ד שהוא יותר מחצי ימיו

יוצא כשרבי יהושע בן קרחה היה בן 140 היה רבי בן 84 - יותר ממחצית שנותיו.

4.1
הערה: ראיתי מי שאומר שרבי יהושע בן קרחה היה בנו של רבי עקיבא מנישואיו הראשונים ולא מבת כלבא שבוע!!!

5.
שיטה אחרת: "קרח" קראו לרבי אלעזר בן עזריה [אולי בגלל שאמר "הרי אני כבן 70 שנה...].

ועוד שפי' רבינו נסים במגלת סתרים שמצא בבראשית רבה דחוץ מן הקרח היה רבי אלעזר בן עזריה

6.
מסקנת רבנו תם:

אלא אומר ר"ת דקרחה הוא שם אדם כמו קרח.

כלומר, "רבי יהושע בן קרחה" איננו רבי יהושע בן רבי עקיבא.

7.
הצעה לענ"ד - "חידוש גדול":

רבי יהושע בן קרחה מוזכר בעיקר כשמובא "רעיון" מיוחד [כנראה - של רבי עקיבא], כגון: אמונה בקב"ה; דינים מיוחדים של בין אדם לחברו; בית מקדש

7.1
בסוגייתנו הביטוי הוא:

א"ר אבהו אמר ר' יוחנן אמר רבי ינאי אמר רבי, ומטו בה משמיה דרבי יהושע בן קרחה:

"אמר רב... אמר רב..." - 4 דורות, ואף - 5 דורות.
רצף של אמוראים+תנאים [נדיר]

"ומטו בה" - 12 מופעים בש"ס. רובם המכריע קשורים לרבי יוחנן שאמר משמם של התנאים.

סדר תנאים ואמוראים חלק ב:

עו. וכל היכא דאיכא אמר ר' פלוני ומטו בה משמיה דפלוני, חלוקים היו בדבר לאמר בשם אותו חכם.

כלומר, מחלוקת בגמרא מי בדיוק אמר בשם "רבי יהושע בן קרחה".
או שכוונת "סדר תנאים ואמוראים" לומר: האם רבי יוחנן אמר ההלכה בשם עצמו או שאמר בשם רבי יהושע בן קרחה.

7.2
תוכן ההלכה:

מנין לבעל שאינו נוטל בראוי כבמוחזק?

יתכן שרומז לכך שרבי עקיבא לא יזכה בירושת כלבה שבוע חותנו מפני "שאינו נוטל בראוי כבמוחזק".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר