סקר
איך הלימוד שלך בתקופת המלחמה בדרום?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

לא שמיעא לי

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

מכות ד ע"א

 

... אמר רב יוסף: לא שמיעא לי הא שמעתא. 
אמר ליה אביי: את אמרת לה ניהלן, והכי אמרת ניהלן, דרב לא תני חסר קורטוב ברישא, ורבי יוחנן אסיפא פליג, ורב דאמר כדברי הכל.

1.
רב יוסף אמר שלא שמע את ההלכה שנאמרה בשם רב יהודה, ואביי הזכיר לו שכן אמר את השמועה מרב יהודה – לפני שרב יוסף חלה ושכח הלכות [רש"י]

2.
בש"ס מופיעה תופעה זו 6 פעמים. תמיד לגבי רב יוסף. לעיתים על הלכות שנאמרו על ידי רב יהודה, על ידי עולא, על ידי רבה בר רב הונא, על ידי רב, על ידי שמואל. רק בסוגייתנו לגבי שמואל רש"י מזכיר שרב יוסף היה תלמידו.

3.
בכל אופן מתעוררת שאלה מדוע הגמרא צריכה לספר את העניין הזה ומדוע לא יכלה להתעלם מכך. הרי בכל הגמרות שהוזכר עניין זה אביי טוען שרב יוסף כן ידע מההלכות האלה [כנראה לפני שחלה]

4.
וראה שיש מקומות שהביטוי הוא : "לא שמיע לי" בלי התוספת של "הא שמעתא" ואז המשמעות היא: "לא סבירא לי". מופיע כ 20 פעמים בש"ס ביחס למגוון של אמוראים ולאו דווקא לגבי רב יוסף [יש פעמים שהגמרא עצמה קובעת ש"לא שמיעא לי" הכוונה ל"לא סבירא לי"].

4.1
בכל אופן אולי ניתן לפרש גם בסוגייתנו - שלא כפרוש רש"י - שאמנם רב יוסף כן אמר בשם רב יהודה אבל רב יוסף חזר בו ולא מסכים לדין הזה, גם אחרי שאביי טען כלפניו שבעבר כן אמר את ההלכה בשם רבותיו [ואולי אף פסק כמותם].

5.
יש שמסבירים שהרמב"ם פוסק כאביי ורב יוסף ולא כרבא, בסוגייה, וזה תימה, שהרי הלכה צריכה להיות כרבא, שהלכה כרבא כנגד אביי.
ואולי זו הכוונה שהגמרא טענה שאביי אמר לרב יוסף שהוא כן אמר ההלכה, וממילא יוצא שאביי ורב יוסף כנגד רבא, ואולי כשיש רבים מול רבא, אין הלכה כרבא כנגד אביי. ובזה יש תשובה לשאלתנו לעיל בסעיף 3.

6.
ספר יוחסין מאמר שני סדר האמוראים אות האל"ף:

רבו מובהק הוא רב יוסף סגי נהור וסיני, אע"פ שבפרקא קמא דקדושין (דף לג א) נראה כי גם רב יוסף רבו מובהק של אביי בענין כבוד הרב, אבל מה שנראה כי אביי לרב יוסף כמו תלמיד חבר הוא בסוף פרק יוצא דופן (נדה מח א) אמר ליה אביי לרב יוסף מי פליגתא נראה שלא היה רבו אלא רבה שלא אמר מי פליג מר, ובפרק האשה (נדה דף סג ב) בגמרת נדה אמר ליה אביי את אמרת ניהלן, וזה הדקדוק שעשיתי עשו כן בברכות על רב ירמיה בר אבא תלמיד חבר לרב, ועוד בפסקי עירובין כתב ר' מאיר דהלכה כאביי נגד רב יוסף חוץ במחצה שהיא מג' הלכות שהלכה כרב יוסף ובמחצה לא פליג עליו אלא אביי וזה בפ"ק דעירובין.

מהביטוי "את אמרת ניהלן" – בסוגייתנו – הוא מוכיח שאביי היה נחשב "תלמיד-חבר" של רב יוסף, ולכן פנה אליו בלשון נוכח. ונראה לי שגם מהניסוח שנשמע כתמיהה גדולה על רב יוסף מוכח שאביי לא התנהג כלפי רב יוסף כפי שתלמיד חייב לנהוג כלפי רבו המובהק. ובהחלט יתכן שמדובר בשתי תקופות [כך בדרך כלל אומרים לגבי תופעה דומה בין שני אמוראים]. בתחילה רב יוסף היה רבו המובהק של אביי וכשאביי התבגר היה נחשב כבר כתלמיד- חבר של רב יוסף.

תגובות

  1. כה אדר תשפ"א 21:43 חלק מחידוש גדול יותר אבל חלק זה מתייחס לדברי כבודו | עמיחי1959

    רב יוסף כי הוה בר שיתין, עבד להו יומא טבא לרבנן. אמר: נפקי לי מכרת. א"ל אביי: נהי דנפק ליה מר מכרת דשני, מכרת דיומי מי נפיק מר? א"ל: נקוט לך מיהא פלגא בידך. הגמרא מספרת על רב יוסף שהגיע לגיל שישים, עשה מסיבה לרבנן, משום שיצא מכרת (לפי הלכת רבה). למי עשה רב יוסף את המסיבה? לרבנן - תלמידיו. ולא ברור מי הם. אלא שאביי מגיב בצורה ארסית: אומר לו רב יוסף: יצאתי מכרת משיב לו אביי: אולי יצאת מכרת של שנים, מכרת של יום (מיתה בידי שמים) יצאת? למה מגיב כך אביי? נעשה חשבון: מתי זה היה? כשהומלך רבה היה רב יוסף בן חמישים וחמש ורבה היה בן שמונה עשרה. כשהגיע לגיל שישים, חמש שנין אחרי זה, היה רבה בן עשרים ושלש. רב יוסף בזמן הזה לא זז מביתו של רבה (אפילו לא הזמין מקיז דם לביתו) ולמדו תורה. אז מיהם רבנן? רבה ואביי. ושניהם תחת קללת בני עלי, זאת אומרת שעתידים למות מכרת. אז אולי יש לשאול הפוך: מה ראה רב יוסף לשטות זאת, "לעשות משתה בבית האבל"? שהרי בכניסה לבית הקברות אנו מצניעים את הציציות (כך ההלכה) שלא לבוא לידי לעג לרש. קל וחומר לא לעשות מסיבות יציאה מכרת בבית בני עלי. מכל מקום ידוע שאביי שמע על המסיבה והשיח עם רב יוסף שמביאה הגמרא מעיד על כך. וזה מביא אותי לתשובה לשאלה שלא העליתי, (ולא מצאתי מי שהעלה, וכאמור כל השיח הזה הוא מסברה בלבד, ומי שיכול לסתור את דברי מוזמן, שהרי כל מטרתי היא לעורר את השאלה ולהגיע לאמיתה של תורה) והיא: למה חלה רב יוסף, בשכחת תלמודו? ואולי זאת התשובה. אלא שהקב"ה מעניש את צדיקיו (שאמנם מקפיד עליהם כמלוא הנימה) ברחמים ובאהבה. שכן, בתוך העונש הזה היתה טמונה ברכה, שכן רב יוסף רצה (משום נבואת הכלדאים) להתרחק מכל שררה, והיתה סכנה שמידת הדין תקטרג עליו, על כן "העניש הקב"ה את רב יוסף" שיהיה מוכרח לנהוג באביי שהיה תלמידו, מנהג רבו, מכיון שהחזיר לו תלמודו. ובכך התרחק מסכנת קטרוג מידת הדין שאולי "נהנה משררה כלפי אביי" תלמידו ועל כן הגיעה שעתו למות. ובענישת רב יוסף על "ריח שררה", מרחיק הקב"ה מעל רב יוסף את קטרוג מידת הדין.

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר