סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

כתבי יד ודפוס ראשון, בבא בתרא דף קכה

 
בעמוד זה מוצג נוסח הדף מתוך 5 כתבי יד, מתוך דפוס ראשון ומתוך קטע גניזה (מקוטע).
כל ההעתקות נעשו במקצועיות והוגו שוב, רובם פעמיים.
ההעתקות מופיעות כאן באדיבות תקליטור 'עדי נוסח' של המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן.
בתקליטור מופיעים נוסף להעתקות כתבי היד של כל הש"ס גם צילומים באיכות גבוהה של קטעי הגניזה.
לכל אלו נלווה הממשק המוכר של 'פרוייקט השו"ת' כצורתו (ברשיון מפרוייקט השו"ת) על יכולות החיפוש שלו.
לפרטים אודות התקליטור: 050-4130103, Talmud@netvision.net.ilBAVA-BATRA 125a Escorial G-I-3

מאי שנא מעות דלא דלאו הני מעות
דשבק אבוהון קרקע נמי לאו האי קרקע דשבק אבוהון ועוד האמר הוא דאמ' מסתבר
טעמ' דבני מערבא דאי קדים סבתא וזבנה זביניה זביני ולרב נחמן מאי שנא
קרקע דלא דלאו האי קרקע דשבק אבוהון מעות נמי לאו האי מעות דשבק אבוהון ועוד
האמ' רב נחמן אמ' רבה בר אבוה יתומים שגבו קרקע בחוב אביהן בעל חוב חוזר וגובה
אותה מהם אמ' ליה לא לדידי קשיא ולא לרב נחמן קשיא אנן טעמ' דבני מערבא אמרי'
ולא סבירא לן ומאי סבתא דההוא דאמ' להו

עמוד ב

נכסי לסבתא ובתרא לירתי הוה לה
ברתא דנסיבא שכיבא ברתא בחיי בעלה ובחיי סבתא בתר דשכיבא סבתא אתא
בעל וקא תבע אמ' רב הונא לירת(ה) ואפי' לירתי ירתה רב ענן אמ' לירת(ה) ולא לירתי
ירתה שלחו מתם הלכת' כרב ענן ולאו מטעמיה הלכת' כרב ענן דבעל חוב לא ירית
ולאו מטעמי' דאלו רב ענן סבר אע"ג דהוה ליה ברא לברתא לא ירית ולא היא אלו הוה
ליה ברא לברתא ירית ובעל הינו טעמ' דלא ירית משום דהוה ליה ראוי ואין הבעל
נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דרב הונא סבר דבעל נוטל בראוי כבמוחזק אמ' ר' אלעז'
דבר זה נפתח בגדולים ונסתיים בקטנים כל האו' אחריך כאו' מעכש[י]ו דמי
אמ' רבא מסתברא טעמ' דבני מערבא דאי קדים סבתא וזבינה זבינה זביני
אמ' רב פפא הלכת' אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק ואין הבכור נוטל פי שנים במלוה
בין שגבו קרקע בין שגבו מעותBAVA-BATRA 125a Hamburg 165

מאי שנא מעות דלא דלאו הני זוזי שבק אבוהון קרקע נמי לאו האי קרקע
שבק אבוהון ועוד הא את הוא דאמרת מסתבר טעמ' דבני מערבא דאי קדים סבתא
וזבין זבינה זביני ולרב נחמן מאי שנא קרקע דלא דלאו הא?י? קרקע שבק אבוהון
מעות נמי לאו הני מעות שבק אבוהון ועוד האמ' רב נחמן אמ' רבה בר אבוה
יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן בעל חוב חוזר וגובה מהן אמ' ליה לא לדידי
קשיא ולא לרב נחמן קשיא לטעמיהו דבני מערבא קאמרינן ולן לא סבירא לן מאי
סבתא דההוא דאמ' להו

עמוד ב

נכסיה לסבתא ובתרה לירתה [לירת?אי?] הוה ל[?י?]ה ברתא דהוה נסיבא
ושכיבא בחיי סבתא בתר דשכיבא סבתא אתא בעל קא תבע אמ' רב הונא לירתה ואפלו
לירתי ירתה רב ענן אמ' לירתה ולא לירתי ירתה שלחו מיתם הילכת' כרב ענן ולאו
מטעמיה היל' כותיה דבעל לא ירית ולאו מטעמיה דאי אית ל?י?ה [לברתא] ברא הכי
נמי דירית אלא משום דהוה ליה ראוי ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דרב
הונא סבר בעל נוטל בראוי כבמוח' א'ר אלעזר דבר זה נפתח בגדולים ונסתיים
בקטנים כל האומ' אחריך כאומ' מעכשיו דמי (א'ר) [א' רבה] מסתבר טעמיהו דבני
מערבא דאי קדים סבתא וזבי?ן? זבינ?י?ה זביני אמ' רב פפא הילכ' אין הבעל
נוטל בראוי כבמוחזק ואין הבכור נוטל פי שנים במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו
מעותBAVA-BATRA 125a Munich 95

מאי שנ' מעו' דלא הני שבק אבוהון קרק' נמי לא האי
קרק' שבק אבוהון ועו' הא מר הו' דא' מסתב' טעמיהו דבני מערב' דאי קדים סיבתי וזבין זביני' זביני ולרב נחמ' קשי' מאי
שנ' קרק' דלאו האי קרק' שבק אבוהון מעו' נמי לאו הני מעו' שבק אבוהון ועו' האמ' רב נחמ' יתומי' שגבו קרק' בחובת
אביה' ב"ח חוזר וגוב' אותו מהם א"ל לאו לדידי קשי' ולאו לרב נחמ' קשי' אנן מסתב' טעמי' דבני מערב' קאמרי' ולן לא
סביר' לן מאי סיבתי ההו' דא' לה

עמוד ב

נכסאי לסיבתי ובתר' לירתאי הוה לי' ברת' ושכיב' בחיי בעל' ובחיי סבתי' בתר דשכיב' סבת'
את' בעל קתבע א' רב הונ' לירתאי ולירתי ירתאי רב ענן א' לירתאי ולא לירתי ירתאי שלחו מתם הלכת' כותי' דרב ענן
ולאו מטעמי' דאילו רב ענן סבר אע"ג דהוה לי' בר' לברתי' לא ירית ולא הי' אילו היה לי' בר' לברתי' ירית ובע' היינו טע' דלא
ירי' דהוה לי' ראוי ואין הבע' נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דרב הונ' סב' בע' נוט' בראוי כבמוחזק א"ר אלעז' דבר זה נפתח
בגדולי' ונסתיים בקטני' כל האו' מאחריך כאו' מעכשי' דמו א' רבה מסתבר טעמיהו דבני מערב' דקדי' סיבתי וזבין זביני'
א' רב פפ' הלכת' אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק ואין הבכור נוטל פי שני' במלו' בין שגבו קרק' בין שגבו מעו'BAVA-BATRA 125a Paris 1337

מאי שנא מעות דלא דלאו הני מעות שבק אבוהון קרקע נמי לאו האי קרקע
שבק להון אבוהון ועוד הא את הוא דאמרת מסתבר טעמיהו דבני מערבא דאי
קדים סבתא וזבנה זבינה זביני לרב נחמן קשיא מאי שנא קרקע דלא דלאו
האי קרקע שבק אבוהן מעות נמי לאו הני מעות שבק אבוהן ועוד האמ' רב
נחמן אמ' רבה בר אבוה יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן בעל חוב חוזר וגובה
אותה מהם אמ' ליה לא לדידי קשיא ולא לרב נחמן קשיא לטעמיהו דבני מערב'
קאמרינן ולן לא סבירא לן מאי סבתא דההוא דאמ' להו

עמוד ב

נכסי לסבתא ובתרה
לירתאי הוה ליה ברתא דהוה נסיבא שכיבה בחיי סבתא בתר דשכיבה סבתא
אתא בעל קא תבע אמ' רב הונא לירתאי ואפי' לירתי דירתאי ורב ענן אמ' לירתאי
ולא לירתי דירתאי שלחו מיתם הלכתא כותיה דרב ענן ולא מטעמיה הלכתא
כותיה דרב ענן דבעל לא ירית ולא מטעמיה דאלו רב ענן סבר דאי הוה לה ברא
לברתה לא הוה ירית ולא היא אלא בן ירית אלא בעל מאי טעמא לא ירית משום
דהוה ליה ראוי ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דרב הונא סבר בע' נוט'
בראוי כבמוחזק אמ' ר' אלעזר דבר זה נפתח בגדולים ונסתיים בקטנים כל האומ'
אחריך כאומ' מעכשו דמי אמ' רבא מסתבר טעמי' דבני מערבא דאי קדים סבתא
וזבינה זבינה זביני אמ' רב פפא הלכתא אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק [ואין הבכור נוטל פי שנים בראוי כבמוחזק]
אין הבכור נוטל פי שנים במלוה בין שגבו קרקע ובין שגבו מעותBAVA-BATRA 125a Vatican 115

מאי שנא מעות דלא
דלאו הני מעות שבק אבוהון קרקע נמי לאו האי
קרקע שבק אבוהון ועוד הא מר הוא דאמ' מסתבר'
טעמ' דבני מערבא דאי קדים סבתא וזבין דזמנה
זביניה ולרב נחמן מאי שנא קרקע דלא דלאו
האי קרקע שבק אבוהון מעות נמי לאו האי
מעות שבק אבוהון ועוד האמ' רב נחמן אמ' רבה
בר אבוה יתומין שגבו קרקע בחובת אביהן ובא
בעל חוב וגובה אותן מהן א"ל לא לדידי קשיא
ולא לרב נחמן קשיא אנן מסתברא טעמ' דבני
מערבא קאמ' ואנן לא סבירא לן ומאי סיבתי
דההוא דאמ'

עמוד ב

כל ניכסי לסיבתאי ובתרא לירתי הוה
ליה ברתא ושכיבא בחיי בעלה ובחיי סיבתא
בתר דשכיבא אתא בעלה וקתבע אמ' רב הונא
לירתי ולירתי ירתי ורב ענן אמ' לירתי ולא לירתי
ירתי שלחו מתם הילכת' כותיה דרב ענן ולאמטעמיה הילכת' כותיה דרב ענן דבעל לא ירית
ולא מיטעמ' דאילו רב ענן סבר אע"ג דהוה ליה
ברא לברתא לא ירית ולא היא דאילו הוה לה ברא
לברתא ירית ובעל היינו טעמ' דלא ירית דהוה ליה
ראוי ואין הבעל נוטל בראוי כבמחוזק מכלל
דרב הונא סבר בעל נוטל בראוי כבמחוז'
א"ר אלעז' דבר זה נפתח בגדולים ונפתח בקטנים
כל האו' אחריך כאילו או' מעכשיו דמי אמ' מר
מיסבתר טעמ' דבני מערבא דאי קדים סיבתא
וזבנה זבינה זביניה אמ' רב פפא הילכת' אין
הבעל נוטל בראוי כבמחוזק ואין הבכור נוטל
בראוי כבמחוזק ואין הבכור נוטל פי שנים במלוה
בין שגבו מעות בין שגבו קרקע(BAVA-BATRA 125a Pesaro (1511

מאי שנא מעות דלא דלאו הני מעות שבק אבוהון קרקע נמי לאו הא קרקע שבק אבוהון ועוד הא את הוא דאמרת מיסתבר טעמ' דבני מערבא דאי קדים סבתא וזבינא זבינה זביני לרב נחמן קשיא מאי שנא קרקע דלא דלאו הא קרקע שבק אבוהון מעות נמי לאו הני מעות שבק אבוהון ועוד הא אמ' רב נחמן אמר רבא בר אבוה יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן בעל חוב חוזר וגובה מהן אמר ליה לא לדידי קשיא ולא לרב נחמן קשיא לטעמא דבני מערבא קאמ' רבי ולן לא סבירא לן מאי סבתא דההוא דאמר להו

עמוד ב

נכסי לסבתא ובתרה לירתאי הויא ליה ברתא דהוה נסיבא שכיבא בחיי סבתא בתר דשכיבא סבתא אתא בעל קא תבע אמר רב הונא לירתי ואפילו לירתי ירתי ורב ענן אמ' לירתי ולא לירתי ירתי שלחו מתם הלכתא כותי' דרב ענן ולאו מטעמ' הילכתא כוותיה דרב ענן דבעל לא ירית ולאו מטעמיה דאי אית לה ברה הכי נמי דירית אלא משום דהוה ליה ראוי ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דרב הונא סבר בעל נוטל בראוי כבמוחזק אמ' רבי אלעזר דבר זה נפתח בגדולים ונסתיים בקטנים כל האומ' אחריך כאומ' מעכשו דמי אמר רבא מסתבר טעמא דבני מערבא דאקדי' סבתא וזבינא זבינה זביני אמ' רב פפא הלכתא אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק ואין הבכו' נוטל פי שנים במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעות

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר