סקר
בעקבות מסכת זבחים - כמות הלומדים בשיעור שלי:
התדלדלה מאוד!
פחתה
אותו דבר
עלתה


 

כתבי יד ודפוס ראשון, בבא בתרא דף קיח

 
בעמוד זה מוצג נוסח הדף מתוך 5 כתבי יד ומתוך דפוס ראשון.
כל ההעתקות נעשו במקצועיות והוגו שוב, רובם פעמיים.
ההעתקות מופיעות כאן באדיבות תקליטור 'עדי נוסח' של המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן.
בתקליטור מופיעים נוסף להעתקות כתבי היד על כל הש"ס גם צילומים באיכות גבוהה של קטעי הגניזה.
לכל אלו נלווה הממשק המוכר של 'פרוייקט השו"ת' על יכולות החיפוש שלו.
לפרטים אודות התקליטור: 050-4130103, Talmud@netvision.net.ilBAVA-BATRA 118a Escorial G-I-3

אלא
למאן דאמ' לבאי הארץ מאי דכת' לרב ומאי למעט קשיא אמ' ליה רב פפא
בשלמא למאן דאמ' ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ היינו דכת' דקא צווחן בנות
צלפחד אלא למאן דאמ' לבאי הארץ נתחלקה אמאי קא צווחן הא ליתיה דלישקול
אמ' ליה לחזרה וליטול בנכסי חפר אמ' ליה רב פפא לאביי בשלמ' למאן
דאמ' ליוצאי מצרים נתחלקה היינו דקא צווחן בנ(ות)[י] יוסף דכת' וידברו בני יוסף אל
יהושע לאמר וגו' אלא למאן דאמ' לבאי הארץ נתחלקה אמאי קא צווחי הא כלהו
שקול משום טפלים דנפישי להו(י) אמ' אביי ש"מ למאן דאמ' לבאי הארץ לא הוה
חד דלא שקול דאי סלק' דעת' הוה חד דלא שקל הוה ליה למצווח וכי תימא דצווח
ואהני כתביה קרא דצווח ולא אהני [לא] כתביה קרא והא בני יוסף דצווחין ולא אהנו
וכתבינהו קרא התם עצה טובה קמ"ל דאי בעי ליה לאיניש לאיזדהורי מעינא
בישא היינו דכתו' ויאמ' אליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה אמ' להם
יהושע לכו והחביאו עצמיכם ביערים כדי שלא תשלוט בכם העין

עמוד ב

אמ' לו מזרע
דיוסף קאתינא דלא שלטא ביה עינא בישא דכת' בן פורת יוסף בן פורת ע(ו)לי עיין
אל תקרי עלי עין אלא עולי עין ר' יוסי בר' חנינא אמ' מהכא וידגו לרב בקרב הארץ מה
דגים שבים פרים ורבים והמים מכסים עליהם ואין עין שולטת בהם אף זרעו של
יוסף אין עין הרע שולטת בהם מרגלים יהושע וכלב נטלו חלקם בארץ
מנא הני מילי אמ' עולא דאמ' קרא ויהושע בן נון וכלב בן יפונה היו מן האנשים
ההם ההולכים לתור את הארץ (מה)[מאי] היו אילימ' היו ממש והא קרא אחד כת' לא נותר
מהם איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון אלא מאי היו שהיו מחלקם
אמ' מר מתלוננים ועדת קרח לא היה להם חלק בארץ והתניא מרגלים ומתלוננים
ועדת קרח יהושע וכלב נטלו חלקם בארץ לא קשיא הא כמאן דמקיש מתלוננים
למרגלים הא כמאן דלא מקיש מתלוננים למרגלים דתניא אבינו מת במדבר זה
צלפחד והוא לא היה בתוך העדה אלו מרגלים הנועדים על יי' אלו מתלוננים
בעדת אלו כמשמעו מר מקיש מתלוננים למרגלים ומר לא מקיש אמ' ליה רב
פפא לאביי למאן דמקיש מתלוננים למרגלים איכפל יהושע וכלב למירתה לכלה
ארעא דישראל אמ' ליה אנן מתלוננים שבעדת קרח קאמרינן
אמ' ליה רב פפא לאביי בשלמ' למאן דאמ' ליוצאי מצרי' נתחלקה הארץ היינו דכתוב
ויפלו חבלי מנשה עשרה שיתא דשיתא בתי אבות בני אביעזר בני חלק בני
אשרי אל בני שכם בני בני חפר בני שמידע וארבעה דידהו דבנות צלפחד
עשרה אלא למאן דאמ' לבאי הארץ נתחלקה הארץ תמני הוא דהויין שיתא דשיתא
בתי אבות ותרי דידהו הא תמניא אמ' ליה ולטעמיך למאן דאמ' ליוצאי מצרים
תשעה הוו אלא מאי אית לך למימר חד אחא דאבא הוה להו הכא נמי תרי אחי דאבא
הוה להו דתניא נתן תתן זה חלק אביהן בתוך אחי אביהן וזה נחלת אבי אביהן
והעברת זה חלק בכורה ר' אלעז' בן יעקב או' אף חלק אחי אביהן נטלו דכת' נתן
תתן להם ולמאן דאמ' תרי אחי דאבא הוו להו ההוא מאחוזת נחלה נפקא
אמ' ליה רב פפא לאביי קרא מאי קא חשיב אי בתי אבות קא חשיב שיתא הוו
אי טפלים קא חשיב טובא הווBAVA-BATRA 118a Hamburg 165

אלא למאן דאמ' לבאי הארץ מאי לרב תרבה ומאי למעט תמעיט קשיא אמ'
ליה רב פפא לאביי בשלמ' למאן דאמ' ליוצאי מצרים הינו דקא צוחן בנות צלפחד
אלא למאן דאמ' לבאי הארץ מאי קא צוחן הא ליתיה דלשקול אמ' ליה לחזרה וליטול
בנכסי חפר אמ' ליה רב פפא לאביי בשל' למאן דאמ' ליוצאי מצרים הינו דקא צוחן
בני יוסף דכת' וידברו בני יוסף את יהושע לאמר מדוע נתתה לנו נחלה גורל אחד
וחבל אחד וג' אלא למאן דאמ' לבאי הארץ מאי קא צווחן כולהו שקול משום טפלים
דהוו נפישי להו אמ' אביי שמע מינה לא הוה חד דלא שקיל דאי סל' דע' דהוה דלא
שקיל איבעי להו למצווח וכי תימא דצווח ואהני כתביה קרא דצו' ולא אהני לא
כתביה קרא והא בני יוסף דצווחו ולא אהנו וכתבינהו קרא התם עצה טובה קמ'ל
דמבעי ליה לאיניש לאסתמורי מעינא בישא והינו דקאמ' להו יהושע דכת' ויאמר
אליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה אמ' להן לכו והחבאו ביערים שלא
תשלוט בכם עין רעה

עמוד ב

אמרו ליה מזרעא דיוסף קא אתינא דלא שלטא ביה עינא בישא דכת' בן פרת
יוסף בן פרת עלי עין וא'ר אבהו אל תיקרי עלי עין אלא עלי עין ר' יוסי בר'
חנינה אמ' מהכא וידגו לרב בקרב הארץ מה דגים שבים מים מכסים עליהם ואין
העין שולטת בהן אף זרעו של יוסף אין העין שולטת בהן מרגלים יהושע וכלב נטלו
חלקם מנא הני מילי אמ' עולא דאמ' קרא ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן
האנשים ההם מאי חיו אילימא חיו ממש והכת' ולא נותר מהם איש [כי אם כלב בן
יפנה ויהושע בן נון] אלא שחיו בחלקם מתלונני' ועדת קרח לא היה להם חלק בארץ
והתניא מרגלים ומתלוננים ועדת קרח יהושע וכלב נטלו חלקם לא קשיא הא כמאן
דמקיש מתלוננים למרגלים והא כמאן דלא מקיש מתלוננים למרגלים דתניא אבינו מת
במדבר זה צלפחד והוא לא היה בתוך העדה זו עדת מרגלים הנועדים על ייי אלו
עדת מתלוננים עדת קרח כמשמעה מר מקיש מתלונ' למרגלים ומר לא מקיש מתלוננים
למרגלים ואמ' ליה רב פפא לאביי למאן דמקיש מתל' למרגלים איכפל יהושע וכלב
ארתוה לכולה ארץ ישראל אמ' ליה מתלוננים שבעדת קרח קאמרינן ואמ' ליה רב פפא
לאביי בשלמ' למאן דאמ' ליוצאי מצרים הינו דכתיב ויפלו חבלי מנשה עשרה שיתא
דשיתא בתי אבות וארבעה דידהו עשרה אלא למאן דא' לבאי הארץ תמניא הוא דהוו
ולטעמיך למאן דאמ' ליוצאי מצרים תשעה הוו אלא מאי אית לך למימר חד אחא דאבא
הוה ליה הכא נמי תרי אחי דאבא הוו ליה דתניא נתן תתן להם אחוזת נחלה זו
נחלת אביהן בתוך אחי אביהן זו נחלת אבי אביהן והעברת את נחלת אביהן להן זו
נחלת בכורה ר' אליעזר בן יעקב אומ' אף חלק אחי אביהן נטלו שנ' נתן תתן
ולמאן דאמ' תרי אחי דאבא הוה להי נפקא ליה מאחוזת נחלה ואמ' ליה רב פפא
לאביי קרא מאי קא חשיב אי בתי אבות קא חשיב שיתא הוו ואי טפלים קא חשיב
טובא הווBAVA-BATRA 118a Munich 95

אל' למ"ד לבאי הארץ מאי לרב ומאי למעט קשי'
א"ל רב פפ' לאביי בשלמ' למ"ד ליוצאי מצרי' נתחלק' הארץ היינו דקצווחן בנו' צלפח' אל' למ"ד לבאי הארץ מאי קצוחן
לא הוה להו דשקול ליחזור ולישקול בנכסי חפר א"ל רב פפ' לאביי בשל' למ"ד ליוצאי מצרי' נתחלק' האר' היינו דקצווחי בני
יוסף דכ' וידברו בני יוסף לאמ' אל יהוש' לאמ' מדוע נתת לי נחל' גורל אח' וחבל אחד אל' למ"ד לבאי האר' מאי קצווחי
כולהו שקול משו' טפלי דנפישי בהו א"ל אביי ש"מ בין למ"ד ליוצאי מצרי' נתחלק' האר' בין למ"ד לבאי האר' לא חד דלא
שקיל ואי ס"ד איכ' חד דלא שקיל איבעי ליה למצווח וכי תימ' דצווח ואהני כתבי' קר' דצווח ולא אהנו לא כתבי' קרא
הא בני יוס' דצווחי ולא אהני וכתבינהו קרא הת' עצ' טוב' קמ"ל דאי בעי ליה לאיני' לאיזדהורי מעינ' ביש' דכ' ויאמ' להם
יהושע אם עם רב את' עלה לך היערה א' להם הביאו עצמכ' ביערים כדי שלא ישלוט בכם עין הרע

עמוד ב

ואמרו לי' מזרע'
דיוסף קאתינ' דלא שלט' בי' עינ' ביש' דכ' בן פרת יוסף בן פר' עלי עין וא"ר אבהו אל תקרי עלי עין אל' עולי עין ר' יוסי
ב"ר חנינ' א' מהכ' וידגו לרו' בקר' האר' מה דגי' שבים פרי' ורבי' ואין העין שולט' בה' אף זרעו של יוסף אין העין שולטי
בהם מרגלים יהוש' וכלב מנהני מילי א' קר' ויהוש' בן נון וכלב בן יפונ' חיו מן האנשי' ההולכ'
לתור את הארץ מאי חיו אילימ' חיו ממש והכת' לא נותר מהם איש כי אם כל' בן יפנ' ייהוש' בן נון אל' מאי חיו חיו
בחלקיהן מתלונני' ועד' קרח והתני' מתלונני' ומרגלי' ועד' קרח יהוש' וכלב נטלו חלק' לא קשי'
הא כמאן דמקיש מתלונני' למרגלי' והא כמאן דלא מקיש מתלונני' למרגלי' דתני' אבינו מת במדב' זה צלפח' והו' לא הי'
בתו' העד' אלו מרגלי' הנועדי' על יי' אלו מתלונני' בעד' קרח כמשמעו מר מקיש מתלונני' למרגלי' <..> לא מקיש א"ל רב פפ' לאביי ולמאן דמקי' מתלוננים
למרגלי' איקפל יהוש' וכלב למדת לכולי ארץ ישר' א"ל אין מתלונני' שבעד' קרח קאמרינ' א"ל רב פפ' לאביי בשל' למ"ד ליוצ' מצרי' נתחלק' הארץ היינו דכתי'
ויפלו חבלי מנש' עשר' שית' דשית' בתי אבו' וארבע' דידהו הא עשר' אל' למ"ד לבאי האר' תמני' הו' דהוו שית' דשית' בתי אבו' ותרי דידהו הא תמני' וליטעמ'
למ"ד ליוצאי מצרי' תשע' הוו אל' מאי אית לך למימ' חד אח דאב' הוה להו הכ' נמי תרי אחי דא"כ הוה להו תמני' נתן תתן לה' אחז' נחל' זה חלק (אביה') בתוך
אחי אביהן זו נחל' אבי אביהן והעברת זה חלק בכור' ר' אליע' בן יעק' או' אף חלק אחי אביה' נטלו דכת' נתו תתן ולמ"ד תרי אחי דאב' הוה להו ההו' מאחזת
נפק' א"ל רב פפ' לאביי קר' מאי קחשי' אי בתי אבו' קחשי' שית הוו אי טפלי' קחשי' טוב' הוו לאBAVA-BATRA 118a Paris 1337

אלא למאן דאמ' לבאי הארץ מאי לרב ומאי למעט קשיא ואמ' ליה רב
פפא לאביי בשלמא למאן דאמ' ליוצאי מצרים הינו דקא צוחן בנות צלפח'
אלא למאן דאמ' לבאי הארץ אמאי קא צוחן הא ליתיה דלישקול אמ' ליה
לחזרה וליטול בנכסי חפר ואמ' ליה רב פפא לאביי בשלמא למאן דאמ'
ליוצאי מצרים הינו דקא צוחן בני יוסף דכתי' וידברו בני יוסף אל יהושע
לאמר מדוע נתת וגו' אלא למאן דאמ' לבאי הארץ אמאי קא צוחי הא כולהו
שקול משום טפלים דהוו נפישי להו אמ' אביי ש"מ בין למאן דאמ' ליוצאי
מצרים בין למאן דאמ' לבאי הארץ לא הוה חד דלא שקל דאי ס"ד הוה חד דלא שק'
איבעי ליה למצווח וכי תימא דצוח ואהני כתביה קרא דצוח ולא אהני לא כתבי' קרא
והא בני יוסף דצוחי ולא אהנו וכתבינהו קרא התם עצה טובה קמ"ל דאיבעי ליה
לאיניש לאזדהורי מעינא בישא והינו דאמ' להו יהושע דכתי' ויאמר אליהם יהושע
אם עם רב אתה עלה לך היערה וגו' אמ' להם לכו והחביאו עצמכם ביערים שלא
תשלוט בכם עין רעה

עמוד ב

אמרו ליה מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא בהו עינא
בישא דכתי' בן פורת יוסף בן פורת עלי עין אל תקרי עלי עין אלא עולי עין ר' יוסי בר'
חנינה אמ' מהכא וידגו לרוב בקרב הארץ מה דגים שבים מים מכסין עלי' ואין
העין שולטת בהן אף זרעו של יוסף אין העין שולטת בהן מרגלים יהושע וכלב
נטלו חלקם מנא הני מילי אמ' עולא דאמ' קרא ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו
מן האנשים ההם וגו' מאי חיו אילימא חיו ממש והכתי' קרא אחרינא ולא נות' מהם
איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון אלא שחיו בחלקם מתלוננים ועדת קרח
לא היה להן חלק בארץ והתניא מרגלים ומתלוננים ועדת קרח יהושע וכלב נטלו
חלקם לא קשיא הא כמאן דמקיש מתלוננים למרגלים הא כמאן דלא מקיש
מתלונני' למרגלים דתניא אבינו מת במדבר זה צלפחד והוא לא היה בתוך העדה
זו עדת מרגלים הנועדים על יי"י אלו מתלוננים עדת קרח כמשמעה מר מקי' מתלונ'
למרגלים ומר לא מקיש מתלוננין למרגלים אמ' ליה רב פפא לאביי ולמאן דמקי'
מתלוננין למרגלים איכפל יהושע וכלב וירתו לכל ארץ ישראל אמ' ליה מתלוננים
שבעדת קרח קאמרינן ואמ' ליה רב פפא לאביי בשלמא למאן דאמ' ליוצאי מצ'
הינו דכתי' ויפלו חבלי מנשה עשרה שיתא דשיתא בתי אבות וארבעה דבנות
צלפחד הא עשרה אלא למאן דאמ' לבאי הארץ תמניא הוא דהוו שיתא דשית' בתי
אבות ותרי דידהו הא תמניה ולטעמיך למאן דאמ' ליוצאי מצרים תשעה הוו אלא
מאי אית לך למימר חד אחא דאבא הוה להי הכא נמי תרי אחי דאבא הוה להי דתני'
נתון תתן להם אחוזת נחלה זו נחלת אביהן בתוך אחי אביהן זו נחלת אבי אביהן
והעברת את נחלת אביהן להן זה חלק בכורה ר' אליעזר בן יעקב אומ' אף חלק אחי
אביהן נטלו שנ' נתון תתן להן ולמאן דאמ' תרי אחי דאבא הוה להי מאחוזת נחלה
נפקא ואמ' ליה רב פפא לאביי קרא מאי קא חשיב אי בתי אבות קא חשיב שית'
הוו אי טפלים קא חשיב טובא הווBAVA-BATRA 118a Vatican 115

אלא למאן דאמ' לבאי הארץ נתחלקה האי
מאי לרב ומאי למעט קשיא א"ל רב פפא לאביי
בשלמ' למאן דאמ' ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ
היינו דק צוחן בנות צלפחד אלא למאן דאמ' לבאי
הארץ מאי קצוחן לא היה להו למישקל ליחזר
ולישקול בני חפר א"ל רב פפא לאביי בשלמ' למאן
דאמ' ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ היינו דקצוחי
בני יוסף אל יהושע לאמר מדוע נתתה לנו נחלה
חבל אתך וחלק אחד אלא למאן דאמ' לבאי הארץ
מאי קצוחי כולהו שקול משום טפלים דנפישי
בהו אמ' אביי ש"מ בין למאן דאמ' ליוצאי מצרים
נתחלקה ובין למאן דאמ' לבאי הארץ נתחלקה
לא הוה חד דלא שקיל דאי סל' דע' איכ' חד דלא
שקיל איבעי לי למיצוה וכי תימ' דצוח ואהני
כתביה קרא דצוח ולא אהני לא כתביה קרא הא
בני יוסף דצוחי ולא אהני וכתביה קרא התם עיצה
טובה קמ"ל דאיבעי ליה לאיזהוריה נפשיה מעינ'
בישא דכת' ויאמ' להם יהושע אם עם רב אתה
עלה לך היערה אמ' להן יהושע לכו חיבאו עצמן
ביערים כדי שלא ישלוט בכם עין הרע

עמוד ב

אמ' לו
מזרע דיוסף קאתינא דלא שלטא בחד עינא ביש'
דכת' בן פורת יוסף בן פורת עלי עין אל תיקרי עלי
עין אלא עולי עין ר' יוסי בר' חנינא אמ' וידגו לרוב
לרוב בקרב הארץ מה דגים שבים פרים ורבים
ואין עין הרע שולטת בהן אף זרעו של יוסף
מרגלים יהושע וכלב נטלו חלקם מנהני מילי
אמ' עולא דאמ' קרא ויהושע בן נון וכלב בן יפונה
חיו מן האנשים ההם מאי חיו אילימ' חיו ממש והכת'
קרא אחרינא ולא נותר מהן איש כי אם כלב בן
יפונה וגו' אלא מאי חיו שחיו בחלקיהן מתלוננים
ועדת קורח לא היה להם חלק בארץ והתניא מתלונ'
ועדת קרח היה להם חלק בארץ לא קשיא הא כמאן
דמקיש מתלוננים למרגלים הא כמאן דלא מקיש
מתלוננים למרגלים דתניא אבינו מת במדבר הוא
צפלחד דהוא לא היה בתוך העדה אילו מרגלים
הנערים על יי אילו מתלוננים בעדת קרח כמשמע'
מר מקיש מתלוננים למרגלים ומר לא מקיש
מתלוננים למרגלים א"ל רב פפא לאביי ולמאן
דמקיש מתלוננים למרגלים איקפול יהושע וכלב
למדתה לארץ ישר' א"ל אנן מתלוננים שבעדת
קרח קאמרינן א"ל רב פפא לאביי בשלמ' למאן
דאמ' ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ היינו דכת'
הכלי מנשה עשרה שיתא דשיתא בני אבות
וארבעה דבנות צלפחד הא עשרה אלא למאן
דאמ' לבאי הארץ נתחלקה הארץ תמניא הוו
שיתא דבתי אבות ותרתי דידהו והא תמניא
וליטעמיך למאן דאמ' ליוצאי מצרים תשע'
הוו אלא מאי אית לך למימר חד אחא דאבא
הוה להו הכא נמי תרי אחי דאבא הוו להו דתני'
נתון תתן זו חלק אביהן בתוך אחי אביהן זו נחלת
אחי אביהן והעברת זו חלק בכורה ר' אליעז' בן
יעקב או' אף חלק אבי אביהן נטלו דכת' נתן תתן
ולמאן דאמ' תרי אחי דאבא הוו ההוא מאחזת
נחלה נפקא א"ל רב פפא לאביי קר' מאי קחשיב
בתר אבות קחשיב שיתא הוו טפלים קחשיב
טובא הוו(BAVA-BATRA 118a Pesaro (1511

אלא למאן דאמר לבאי הארץ מאי לרב תרבה נחלתו קשיא ואמר ליה רב פפא לאביי בשלמא למאן דאמ' ליוצאי מצרים הינו דקא צווחן בנות צלפחד אלא למ"ד לבאי הארץ אמאי צווחן הא ליתיה דלשקו לחוד' וליטל בנכסי חפר [אמר ליה רב פפא לאביי] בשלמ' למאן דאמ' ליוצאי מצרי' הינוי דקא צווחן בני יוסף דכת' וידברו בני יוסף אלא למאן דאמר לבאי הארץ מאי קא צווחי כולהו שקול משום טפלים דהוו נפישי להו אמ' אביי שמע מינה לא הוה חד דלא שקיל דאי סלקא דעתך הוה חד דלא שקל איבעי ליה למצווח וכי תימא דצווח ואהני כתביה קרא דצווח ולא אהני לא כתביה קרא הא בני יוסף דצווחי ולא אהני וכתבינהו קרא התם עצה טובה קא משמע לן דאיבעי ליה לאיניש לאיזדהורי מעינא בישא והינו דקאמ' להו יהושע דכתיב ויאמ' אליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה אמר להו לכו והחבו עצמכם ביערים שלא תשלוט בכם עין רע

עמוד ב

אמ' ליה אנן מזרעא דיוסף דלא שלטא ביה עינא בישא דכתיב בן פורת יוסף בן פורת עלי עין ואמר רבי אבהו אל תקרי עלי עין אלא עולי עין רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא וידגו לרוב בקרב הארץ מה דגים שבים הים מכסי' עליהם ואין העין שולטת בהם אף זרעו של יוסף אין העין שולטת בהם מרגלים יהושע וכלב נטלו חלקם מנהני מילי אמר עולא דאמר קרא ויהושע בן נון וכלב בן יפנה היו מן האנשים ההם מאי היו אילימא היו ממש והא כתב קרא אחרינא ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון מאי היו אלא שחיו בחלקם מתלוננין ועד' קרח לא היה להן חלק בארץ והתני' מרגלים מתלוננין ועדת קרח יהושע וכלב נטלו חלקם לא קשי [הא כמאן דמקיש מתלוננין למרגלים הא כמאן דלא מקיש וכו' דתניא] מר מקיש מתלוננין למרגלי' מר לא מקיש מתלוננין למרגלי' דתניא אבינו מת במדבר זה צלפחד והוא לא היה בתוך העדה זה עדת מרגלים הנועדים על ה' אלו מתלוננין עדת קרח כמשמעו מר מקיש מתלוננין למרגלים מר לא מקיש מתלוננין למרגלים ואמ' ליה רב פפא לאביי ולמאן דמקיש מתלוננין למרגלים איכפול יהושע וכלב וירתו לכולה ארץ ישראל אמר ליה מתלונני' שבעדת קרח קאמרינן ואמר ליה רב פפא לאביי בשלמא למאן דאמ' ליוצאי מצרי' נתחלקה הארץ היינו דכתי' ויפלו חבלי מנשה עשר' שיתא דשיתא בתי אבות וארבעה דידהו הא עשרה אלא למאן דאמר לבאי הארץ תמניא הוא דהוו שיתא דשיתא בתי אבות ותרי דידהו הא תמניא וליטעמיך ולמאן דאמר ליוצאי מצרים תשעה הוו אלא מאי אית לך למימר חד אחא דאבא הוה להן הכא נמי תרי אחי דאבא הוה להי דתניא נתן תתן להם זו נחלת אביהם בתוך אחי אביהם זו נחלת אבי אביהם והעברת את נחלת אביהם להן זו חלק בכורה רבי אליעזר בן יעקב אומר אף חלק אחי אביהם נטלו שנאמר נתון תתן ולמאן דאמר תרי אחי דאבא הוה להי מאחוזת נחלה נפקא ואמר ליה רב פפא לאביי קרא מאי קא חשיב אי בתי אבות קחשיב שיתא הוו אי טפלים קא חשיב טובא הוועיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר