סקר
מסכת תמורה
קשה מאוד
קשה
ממוצעת
קלה


 

כתבי יד ודפוס ראשון, בבא בתרא דף קיז

 
בעמוד זה מוצג נוסח הדף מתוך 5 כתבי יד ומתוך דפוס ראשון.
כל ההעתקות נעשו במקצועיות והוגו שוב, רובם פעמיים.
ההעתקות מופיעות כאן באדיבות תקליטור 'עדי נוסח' של המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן.
בתקליטור מופיעים נוסף להעתקות כתבי היד על כל הש"ס גם צילומים באיכות גבוהה של קטעי הגניזה.
לכל אלו נלווה הממשק המוכר של 'פרוייקט השו"ת' על יכולות החיפוש שלו.
לפרטים אודות התקליטור: 050-4130103, Talmud@netvision.net.il


 

BAVA-BATRA 117a Escorial G-I-3

תנן כמאן דאמ' יוצאי מצרים נתחלקה הארץ דתניא ר' יאשיה
או' ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ שנ' לשמות מטות אבותם ינחלו אלא
מה אני מקיים לאלה תחלק הארץ בנחלה לאלה כאלה להוציא את הטפלים
ר' יונתן או' לבאי הארץ נתחלקה שנ' לאלה תחולק הארץ אלא מה אני מקיים
לשמות מטות אבותם ינחלו משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם שכל
נחלות שבעולם חיים יורשים את המתים וכן מתים יורשים חיים אמ' ר'
אמשול לך משל למה [ה]דבר דומה לשני אחים כהנים שהיו בעיר אחת
לאחד היה לו בן אחד ולאחד היו לו שני בנים והלכו שניהם לגורן זה שהיה
לו בן אחד נטל חלק אחד וזה שהיו לו שני בנים נטלו שני חלקים ומחזירין
אצל אביהם וחוזרין ו(ה)[ח]ול(כ)[ק]ין בשוה א' שמעון בן אלעז' או'

עמוד ב

לאלו ולאלו נתחלקה
הארץ כדי לקיים שני מקראות הללו הא כיצד היה מיוצאי מצרים נטל חלקו [מיוצאי מצרים]
מבאי הארץ נטל חלקו מבאי הארץ מכאן ומכאן נטל חלקו מכאן ומכאן מרגלים
יהושע וכלב נטלו חלקם בארץ מתלוננים ועדת קרח לא היה להם חלק בארץ
והבנים נטלו בזכות אבי אביהן ואבי אמותיהן אמ' מר לשמות מטות אבותם
ינחלו ממאי דליוצאי מצרים קאמ' להו ודילמ' לשבטים קאמ' להו אמ' קרא ונתתי
אותם לכם מורשה אני יי' ליוצאי מצרים קאמ' להו סימ"ן לר"ב צלפח"ד ויוס"ף
איכפ"ל מנש"ה וחש"ב אמ' ליה רב פפא לאביי בשלמא למאן דאמ' ליוצאי
מצרים נתחלקה הארץ היינו דכת' לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו


 

BAVA-BATRA 117a Hamburg 165

תנן כמאן דאמ' ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ דתניא ר' יאשיה או' ליוצאי
מצרים נתחלקה הארץ שנ' לשמות מטות אבותם ינחלו אלא מה אני מקיים לאלה תחלק
הארץ בנחל' כאלה להוציא את הטפלין ר' [יו]נתן או' לבאי הארץ נתחלקה הארץ
שנ' לאלה תחלק הארץ בנחלה אלא מה אני מקיים לשמות מטות אבותם ינחלו משונה
נחלה זו מכל נחלו' שבעולם שכל נחלות שבעולם חיים יורשין מתים וכאן מתים
יורשין חיים א'ר אמשול לך משל למה הדבר דומה לשני אחים כהנים שהיו בעיר אחת
אחד יש לו בן ואחד יש לו שני בנים והלכו לגורן זה שיש לו בן אחד נטל חלק
אחד וזה שיש לו שני בנים נטל שני חלקין ומחזירין אצל אבי אביהן וחולקין
בשוה ר' שמעון בן אלעזר אומ'

עמוד ב

לאלה ולאלה נתחלקה הארץ כדי לקיים שני מקראות הללו כיצד היה מיוצאי
מצרים נטל חלקו מיוצאי מצרים מבא?י? הארץ נטל חלקו מבאי הארץ מיכן ומיכן
נטל חלקו מיכן ומיכן מרגלים יהושע וכלב נטלו חלקם מתלוננים ועדת קרח אין
להן חלק הבנים נטלו בזכות אבי אביהן ובזכות אבי אמותיהן מאי משמע דהאי
לשמות מטות אבותם ביוצ' מצרים כת' ודילמ' לשבטים קאמ' להו אמ' קרא ונתתי
אותה לכם מורשה אני ייי וליוצאי מצרים קאמ' להו אמ' ליה רב פפא לאביי בשלמ'
למאן דאמ' ליוצאי מצרים הינו דכתי' לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו


 

BAVA-BATRA 117a Munich 95

תנ' כמ"ד ליוצאי מצרי' נתחלק' האר' דכת' לשמו' מטו' אבות' ינחלו ומה אני מקיים לאל' תחל' הארץ
לאל' כאל' להוצי' את הטפלי' ר' יונת' או' לבאי הארץ נתחלק' הארץ דכ' לאל' תחל' הארץ ומה אני מקיים לשמו' מטו' אבותם
ינחלו משונ' נחל' זו מכל הנחלו' שבעול' שכל הנחלו' שבעול' חיים יורשי' מתי' וכאן מתי' יורשי' חיים אמשול לך משל
למה הדב' דומ' לשני אחין כהני' שהיו בעיר אח' אחד שהיה לו בן ואח' שהיו לו שני בני' הלכו שניה' לגורן זה שהיה לו בן
אח' נטל חלק אח' וזה שהי' לו שני בני' נטל שני חלקי' מחזירי' אצל אבי אביה' חוזרי' וחולקי' בשוה ר' שמעו' או'

 

עמוד ב

לאלו ואלו
נתחלק' הארץ כדי לקיים שני מקראו' הללו הכיצ' היה מיוצאי מצרי' נטל חלקו כיוצאי מצרי' מבאי האר' נטל חלקו כבאי
הארץ מכאן ומכאן נטל חלקו מכאן ומכאן מרגלי' יהוש' וכלב נטלו חלק' מתלונני' ועד' קרח לא היה להם חלק בארץ
והבני' נטלו בזכו' אבי אביה' ובזכו' אבי אמותיה' א' מר לשמו' מטו' אבות' ינח' מאי משמ' דהאי לשמו' מטו'
אבות' ינחלו דביוצ' מצרי' כתי' דיל' לשבט' קא' להו דכת' ונתתי אות' לכם מורש' אני יי' ירוש' הי' לכם מאבותיכם א"ל רב
פפ' לאביי בשל' למ"ד ליוצאי מצרי' נתחלק' האר' היינו דכ' בין רב למע'


 

BAVA-BATRA 117a Paris 1337

תנן כמאן דאמ' ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ דתניא ר' יאשי'
אומ' ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ שנ' לשמות מטות אבותם ינחלו אלא מה
אני מקיים לאלה תחלק הארץ בנחלה לאלה כאלה להוציא את ה()[ט]פלים ר'
יונתן אומ' לבאי הארץ נתחלקה הארץ שנ' לאלה תחלק הארץ בנחלה הא
מה אני מקיים לשמות מטות אבותם ינחלו משונה נחלה זו מכל נחלות
שבעולם שכל נחלות שבעולם חיים יורשין מתים וכאן מתים יורשין חיי' אמ'
ר' אמשול לך משל למה הדבר דומה לשני אחין כהנים שהיו בעיר אחת אחד
יש לו בן ואחד יש לו בנים והלכו לגורן זה יש לו בן אחד נטל חלק אחד וזה יש
לו שני בנים נוטל שני חלקים ומחזירין אצל אביהם וחוזרין וחולקין בשוה
ר' שמעון בן אלעזר אומ'

עמוד ב

לאלה ולאלה נתחלקה הארץ כדי לקיים שני מקראות
הללו הא כיצד היה מיוצאי מצרים נוטל חלקו עם יוצאי מצרים מבאי האר'
נוטל חלקו עם באי הארץ מכאן ומכאן נוטל חלקו מכאן ומכאן מרגלי' יהוש'
וכלב נטלו חלקם מתלוננים ועדת קרח לא היה להן חלק בארץ הבני' נטלו
בזכות אבי אביהן ובזכות אבי אמותיהן אמ' מר לשמות מטות אבו' ינחלו
מאי משמע דהאי לשמות מטות אבותם ביוצאי מצרים דלמא לשבטי' קא
אמ' להו אמ' קרא ונתתי אותה לכם מורשה אני יי"י ירושה היא לכם מאבותיכ'
וליוצאי מצרים קאמ' לה אמ' ליה רב פפא לאביי בשלמא למאן דאמ' ליוצ'
מצרים נתחלקה הארץ הינו דכתי' לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט וגו'


 

BAVA-BATRA 117a Vatican 115

תנן כמאן דאמ' ליוצאי מצרים
נתחלקה הארץ דתניא ר' יאשיה או' ליוצאי
מצרים נתחלקה דכת' למטות אבותיכם מה אני
מקיים לאלה תחלק הארץ לאלה להוציא את
הטפלים ר' יונתן אמ' לבאי הארץ נתחלקה דכתי'
לאלה תחלק מה אני מקיים למטות אבותיכם
משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם שכל
נחלות שבעולם חיים יורשין מתים וכאן
מתים יורשין חיים אמשול לך משל למה
הדבר דומה לשני אחין כהנים שהיו בעיר
אחת אחד היה לו בן ואחד היה לו שני בנים
והלכו שניהן לגורן אחד זה שהיה לו בן אחד
נטל חלק זה שהיה לו שני חלקים בנים מחזירין
אצל אביהן חולקין להן בשוה ר' שמעון בן
אלעז'

עמוד ב

אילו ולאילו נתחלקה הארץ לקיים שני
מקראות הללו הא כיצד היה מיוצאי מצרים
נטל חלקו ביוצאי מצרים מבאי הארץ נטל
חלקו כבאי הארץ מיכן ומיכן נוטל חלקו מיכן
ומיכן מרגלים יהושע וכלב נטלו חלקים
מתלוננים ועדת קרח לא נטלו חלקם בארץ הבנים
נטלו בזכות אבי אבותם ובזכות אבי אמותם מאי
משמע דהאי למטות אבותיכם למוצאי מצרים
כת' דכת' ונתתי לכם מורשה אני יי ירושה היא לכם
מאבותיכם וכיוצאי מצרים קאמ' להו א"ל רב פפא
לאביי בשלמ' למאן דאמ' ליוצאי מצרים נתחלקה
הארץ היינו דכת' לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט
נחלתו


 

(BAVA-BATRA 117a Pesaro (1511

גמ' תנן כמאן [ד]אמ' ליוצאי מצרי' נתחלקה הארץ דתניא רבי יאשיה אומ' ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ שנאמר לשמות מטות אבותם ינחלו אלא מה אני מקיים לאלה תחלק הארץ בנחלה לאלה כאלה להוציא את הטפלים רבי יונתן אומר לבאי הארץ נתחלקה הארץ שנאמ' לאלה תחלק הארץ בנחלה אלא מה אני מקיים לשמות מטות אבתם ינחלו משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם שכל נחלות שבעול' חיין יורשין מתים וכאן מתים יורשון חיין אמר רבי אמשל לך משל למה הדבר דומה לשני אחין כהני' שהיו בעי' לאחד יש לו בן אח' ואחד יש לו שני בנים והלכו לגורן זה שיש לו בן אחד נוטל חלק אחד וזה שיש לו שני בנים נוטל שני חלקין ומחזירין אצל אבי אביהן וחוזרין וחולקין בשוה רבי שמעון בן אלעזר אומר

עמוד ב

לאלה ולאלה נתחלק הארץ כדי לקיים שני מקראות הללו הא כיצד היה מיוצאי מצרים נוטל חלקו עם יוצאי מצרים היה מבאי הארץ נוט' חלקו עם באי הארץ מכאן ומכאן נוטל חלקו מכאן ומכאן מרגלי' יהושע וכלב נטלו חלק' מתלוננין ועדת קרח לא היה להן חלק בארץ הבנים נטלו בזכות אבי אביהן ובזכו' אבי אמותהן [אמר מר לשמות מטות] מאי משמעא דהאי לשמות מטות אבותם (כ) [ל]יצאי מצרים כתיב דילמא לשבטים קאמ' לה דכתי' ונתתי אותה לכם מורשה אני ה' ירושה היא לכם מאבותיכ' וליוצאי מצרים קאמר להו סימ"ן לר"ב צלפח"ד ויוס"ף איכפ"ל מנש"ה יחש"ב אמר ליה רב פפא לאביי בשלמא למאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלק' הארץ הינו דכתיב לרב תרבו נחלתו ולמעט תמעיט נחלתועיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר