סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

כתבי יד ודפוס ראשון, בבא בתרא דף קיד

 
בעמוד זה מוצג נוסח הדף מתוך 5 כתבי יד ומתוך דפוס ראשון.
כל ההעתקות נעשו במקצועיות והוגו שוב, רובם פעמיים.
ההעתקות מופיעות כאן באדיבות תקליטור 'עדי נוסח' של המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן.
בתקליטור מופיעים נוסף להעתקות כתבי היד על כל הש"ס גם צילומים באיכות גבוהה של קטעי הגניזה.
לכל אלו נלווה הממשק המוכר של 'פרוייקט השו"ת' על יכולות החיפוש שלו.
לפרטים אודות התקליטור: 050-4130103, , Talmud@netvision.net.il


 

BAVA-BATRA 114a Escorial G-I-3

אבל בלילה אפי'
שלשה כותבין ואין עושין דין מאי טעמ' משום דהוו להו עדים ואין עד נעשה
דיין אמ' ליה אין הכי נמי קאמינא אתמר קנין עד מתי הוא חוזר רבה אמ' כל
זמן שיושבין ורב יוסף או' כל זמן שעוסקין באותו עניין אמ' רב יוסף כותיה דידי
מסתברא דאמ' רב שלשה שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין רצו עושין דין
ואי סלק' דעת' כל זמן שיושבין ליחוש דילמ' הדר ביה אמ' רב אשי אמרתה
לשמעת' קמיה דרב כהנא ואמ' לי ולרב יוסף מי ניחא ניחוש דילמ' הדר ביה
אלא מאי אית לך למימר דפריש

עמוד ב

מענינא לענינא הכא נמי דקמו והדר יתיבו
והלכת' כותיה דרב יוסף בשדה קנין ומחצה האשה את בנה והאשה
את בעלה האשה את בנה היינו האיש את אמו והאשה את בעלה היינו האיש
את אשתו ואחי האם היינו ובני אחיות אלא הא קמ"ל דהאשה את בנה דמיא דהאשה
את בעלה מה אשה את בעלה אין בעל יורש את אשתו בקבר אף אשה את
בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל האחין מן האב
אמ' ר' יוחנן משום ר' יהודה בר' שמעון אשה יורשת את בנה דבר תורה דאמר
קרא מטות מקיש מטה האם למטה האב מה מטה האב יורש את בנו אף מטה
האם אשה יורשת את בנה


 

BAVA-BATRA 114a Hamburg 165

אבל בלילה אפלו שלשה כותבין ואין עושין דין מאי טע' דהוו להו עדים
ואין עד נעשה דיין אמ' ליה אין הכי קאמינא איתמר קניין [עד] אימתי חוזר רבה
אמ' כל זמן שיושבין ורב יוסף אמ' כל זמן שעסוקין באותו ענין אמ' רב יוסף
כותי מסתברא דאמ' רב יהודה שלשה שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין רצו עושין
דין ואי סל' דע' כל זמן שיושבין ליחוש דיל' הדר ביה אמ' רב אשי אמרתה
לשמעתא קמיה דרב כהנ' ולרב יוסף מי ניחא ליחוש דילמ' הדר ביה אלא מאי אית
לך למימר

עמוד ב

מענינא לענינא הכא נמי דקמו והדר יתיבו והיל' כותיה דרב יוסף בשדה
קנין ומחצה האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין הא תו
למה לי היני הך הא קמ'ל דאשה את בנה דומיא דאשה את בעלה מה אשה את בעלה אין
הבעל יורש את אשתו בקבר אף אשה את בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל
לאחין מן האב א'ר יוחנן משום ר' יהודה בר' שמע' אשה יורשת את בנה דבר תורה
דכת' מטות מקיש מטה האם למטה האב מה מטה האב אב יורש את בנו אף מטה אם אשה
יורשת את בנה


 

BAVA-BATRA 114a Munich 95

אב' בליל' אפי' שלש' כותבי' ואין עושי' דין מפני שהן עדי' ואין עד נעש' דיין א"ל הכי קאמינ'
איתמ' קניין מאימ' חוזר רבה א' כל זמ' שיושבי' רב יוס' א' כל זמן שעוסקי' באותו עניין א' רב יוס' כותי מסתבר' דא' רב יהוד' א' רב שלש' שנכנסו לבק' את החול' רצו
כותבי' רצו עושי' דין ואי ס"ד כל זמ' שיושבי' ניחו' דילמ' הדר בי' א' רב כהנ' אמרת' לשמעת' קמי' דרב זבי' מנהרדע' ולרב יוסף מי ניח' ניחוש דילמ' הדר בי' אל' מאי אי'
לך למימ' דסליק

עמוד ב

מעניינ' לעניינ' הכ' נמי דקמו והד' יתיבי והלכת' כותי' דרב יוס' בשד' עניין ומחצ' האש' את בנ' היינו דהאיש את אמו והאשה
בעל' היינו דהאי' את אשתו ואחי האם היינו דבני אחיו' הא קמ"ל דהאש' את בנ' דומי' דהאש' את בעל' מה אש' את בעל' אין הבע' (אין ה) יור' את אשתו בקבר אף אש'
את בנ' אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחי' מן האב א"ר יוחנן משו' ר' יהוד' ב"ר שמע' אש' יורש' את בנ' דבר תור' דא' קר' מטו' מקיש מט' האם למט' האב
מה מט' האב אב יור' את בנו אף מט' האם אש' יורש' את בנה


 

BAVA-BATRA 114a Paris 1337

אבל בלילה אפי' שלשה כותבין ואין עושין דין וטעמא מאי דהוו להו עדים ואין
עד נעשה דיין אמ' ליה אין הכי קאמינא איתמר קנין אימתי חוזר רבה אמ' כל
זמן שיושבין ורב יוסף אמ' כל זמן שעוסקין באותו ענין אמ' רב יוסף כותי דידי מסת'
דאמ' רב יהודה שלשה שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין רצו עושין דין ואי
ס"ד כל זמן שיושבין ליחוש דלמא הדר ביה אמ' רב אשי אמרתה לשמעתא קמי'
דרב כהנא [אמ' לי] ולרב יוסף מי ניחא וליחוש דלמא הדר ביה אלא מאי אית לך למי' דסליקו

עמוד ב

מענינא לעניינא הכא נמי דקמו והדר יתיבו והלכתא כרב יוסף בשדה קנין
ומחצה האשה את בנה וכו' היני האיש את אמו היני האשה את בנה היני
האשה את בעלה היני האיש את אשתו ואחי האם הינו בני אחיות הא קמ"ל דאש'
את בנה דומיא דאשה את בעלה מה אשה את בעלה אין הבעל יורש את אשתו
בקבר אף אשה את בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב
אמ' ר' יוחנן משום ר' יהודה בן שמעון אשה יורשת את בנה דבר תורה שנ'
מטות מקיש מטה האם למטה האב מה מטה האב אב יורש את בנו אף מטה
האם האשה יורשת את בנה


 

BAVA-BATRA 114a Vatican 115

אבל בלילה אפילו
שלשה כותבין ואין עושין דין מאי טעמא
לאו משום דהוה ליה עד ואין עד נעשה דיין
א"ל אין הכי קאמינא איתמר קניין אימתי
חוזר רבה אמ' כל זמן שיושבין רב יוסף אמ' כל
שעוסקין באותו עניין אמ' רב יוסף כוותיה דידי
מסתברא דאמ' רב יהוד' אמ' רב שלשה שנכנסו
לבקר את החולה רצו כותבין רצו עושין דין
ואי סל' דע' כל זמן שיושבין ניחוש דילמא
הדר ביה אמ' רב כהנא אמריתה לשמעתא קמי
דרב זביד מנהרדעא ולרב יוסף מי ניחא ניחוש
דילמא הדר ביה אלא מאי אית לך למימר
דסליקן

עמוד ב

מעניינא הכא נמי דקמו והדר יתבי
הילכתא כרב יוסף בשדה קניין ומחצה
האשה את בנה האשה את בנה היינו
האיש את אמו והאשה את בעלה היינו האיש
את אשתו ואחי האם היינו דבני אחות הא קמ"ל
דהאשה את בנה דומיא דאשה את בעלה מה
אשה את בעלה אין הבעל יורש את אשתו
בקבר אף אשה את בנה אין הבן יורש את
אמו בקבר להנחיל אחין מן האב א"ר יוחנן
משום ר' יהוד' בר' שמעון אשה יורשת את בנה
דבר תורה דאמ' קרא מטות מקיש מטה האם
למטה האב מה מטה האב האב יורש את בנו
אף מטה האם האם יורשת את בנה


 

(BAVA-BATRA 114a Pesaro (1511

אבל בלילה אפי' שלשה כותבין ואין עושין דין מאי טעמא דהוו להו עדים ואין עד נעשה דיין אמ' ליה אין הכי (נמי) קאמ[ינא] איתמ' קנין עד אימתי חוזר רבה אמ' כל זמן שיושבין רב יוסף אמר כל זמן שעוסקין באותו ענין אמ' רב יוסף כוותי(ה)[א] דידי(ה) מיסתברא דאמ' רב יהודה שלשה שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין רצו עושין דין ואי סלקא דעת' כל זמן שיושבין ליחוש דילמא הדר ביה אמ' רב אשי אמרתה לשמעתא קמיה דרב כהנא [ואמ' ליה] ולרב יוסף מי ניחא וליחוש דילמא הדר ביה אלא מאי אית לך למימר דיסליקו מענינא לענינא הכא נמי (מ)[ד]קמו והדר (ו)יתיבו והילכתא כותיה דרב יוסף בשדה ענין ומחצה האשה את בנה וכו' הא תו למה לי הא תנא ליה רישא האיש את אמו והאיש את אשתו הא קא משמע לן דאשה את בנה דומיא דאשה את בעלה מה אשה את בעלה אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף אשה את בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בן שמעון אשה יורשת את בנה דבר תורה שנאמ' מטות מקיש מטה האם למטה האב מה מטה האב אב יורש את בנו אף מטה האם אשה יורשת את בנה

עמוד ב

הא כיצד נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן ולימ' עד יעקב אמ' אביי גמירי דלא כלה שיבטא אמר רב הונא אמר רבי כל האומר תירש בת עם בת הבן אפי' נשיא שבישראל אין שומעין לו שאינן אלא מעשה צדוקין דתניא בארבעה ועשרים בטבת תבנא לדיננא שהיו צדוקין אומרין תירש הבת עם בת הבן ניטפל להן רבן יוחנן בן זכאי אמר להם שוטים מנין לכם ולא היה אדם שהחזירו דבר חוץ מזקן אחד שהיה מפטפיט כנגדו ואומר ומה בת בנו הבאה מכח כחו תירשנו בתו הבא' מכחו לא כל שכן קרא עליו את המקרא הזה אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה וכתיב אלה בני צבעון ואיה וענה אלא מלמד שבא צבעון על אמו והוליד ענה ודילמא תרי ענה הוו אמר רבה אמינא מלתא דלא אמרה שבור מלכא ומנו שמואל ואיכא דאמרי אמר רב פפא אמינא מילתא דלא אמרה שבור מלכא ומנו רבה אמר קרא הוא ענה הוא ענה דמעיקרא אמר ליה רבי בכך אתה פוטרני אמר לו שוטה

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר