סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

כתבי יד ודפוס ראשון, בבא בתרא דף קז

 
בעמוד זה מוצג נוסח הדף מתוך 5 כתבי יד ומתוך דפוס ראשון. כמו כן מובאת כאן העתקה של שני קטעי גניזה לדף זה.
כל ההעתקות נעשו במקצועיות והוגו שוב, רובם פעמיים.
ההעתקות מופיעות כאן באדיבות תקליטור 'עדי נוסח' של המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן.
בתקליטור מופיעים נוסף להעתקות כתבי היד על כל הש"ס גם צילומים באיכות גבוהה של קטעי הגניזה.
לכל אלו נלווה הממשק המוכר של 'פרוייקט השו"ת' על יכולות החיפוש שלו.
לפרטים אודות התקליטור: 050-4130103    Talmud@netvision.net.il


BAVA-BATRA 107a Escorial G-I-3

התם עבוד רבנן מילת' דניחא ליה למוכר וניחא
ליה ללוקח (ו)[ד]אי בעי למהדר בהו אתמר שלשה אחין שחלקו ובא בעל [חוב]
וטרף חלקו של אחד מהן רב אמ' בטלה מחלוקת ושמואל אמ' ויתר ורב אסי
אמ' נוטל רביע בקרקע ורביע במעות רב אמ' בטלה מחלוקת קסבר האחין
שחלקו יורשין הוו ושמואל אמ' ויתר קסבר האחין שחלקו לקוחות הן וכי לוקח
שלא באחריות דמי רב אסי מספקא ליה אי יורשין הוו אי לקוחות הוו
הילכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות אמ' רב פפא הלכת' בכל הני שמעת'
מקמצין ואמימר אמ' בטלה מחלוקת והלכת' בטלה מחלוקת
תנו רבנן שלשה שירדו לשום אחד או' במנה ושנים או' במאתים בטל יחיד
במיעוטו אחד או' במאתים ושנים או' במנה בטל יחיד במיעוטו אחד או' במנה
ואחד או' בעשרים סלעים ואחד או' בשלשים סלעים נידון במנה ר' אלעז'
בר' צדוק או' נידון בתשעים אחרים או' עושין שומה ביניהם ומשלשין מאן
דאמ' נידון במנה קסבר מילתא מציעתא ר' אלעז' בר' צדוק או' נידון בתשעי'
קסבר ארעא

עמוד ב

תשעין שוייא האי דקאמ' עשרין דהא טעי עשרה לאחוריה
והאי דקאמ' מנה דקא טעי עשרה לקמיה אלא אדרבה האי ארעא מאה ועשרה
שוייא הקא דקאמ' מנה דקא טעי עשרה לאחוריה והאי דקאמ' שלשים דקא טעי
עשרה לקמיה נקוט מהאי תרי קמאי בידך דמתורת מנה לא מפקי לה
אחרים או' עושין ביניהן ומשלשין קסברי האי ארעא תשעין ותלתא ותלתא
שוייא והאי דקאמ' עשרין קא טעי תליסר ות[י]לתא לאחוריה והאי דקאמ' מנה
קא טעי תליסר ותילתא לקמיה ובדין הוא דטפי [דלימא טפי עד מאה ושיתא ותרין תילתי אלא (סבר)] סבר מיסתאי דטפינא כולי'
האי אחבראי אלא אדרבא האי ארעא מאה תליסר ותילתא הויא האי דקאמ'
מנה טעה תליסר ותילתא לאחוריה והאי דקאמ' שלשים טעי תליסר ותילתא
לקמיה ובדין הוא דטפי טפי סבר מיסתאי דקא מטפינא אחבראי כוליה האי
נקוט (מהא) מיחת תרי (בתראי קמ) [קמאי] בידך דמתורת מנה לא מפקי לה
אמ' רב הונא הלכה כאחרים אמ' רב אשי טעמ' דאחרים לא ידעינן הלכתא
עבדינן כותיהו תניא דייני גולה אמרו עושין שומא ביניהן ומשלשין אמ' רב
הונא הלכה כדייני גולה אמ' רב אשי (ה) טעמ' דדייני גולה לא ידעינן הלכתא
עבדינן כותיהו מתני' האו' לחבירו חצי שדה אמ' ר' חייא
בר אבא אמ' ר' יוחנן לוקח נוטל כחוש אמ' ליה ר' חייא [בר אבא] לר' יוחנן
והא אנן משמנין ביניהן תנן אמ' ליה אדאכלת כפניתא בבבל תרגימונא
מסופא דקתני סופא חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן נוטל חציה בדרום
אמאי משמנין ביניהן והא חציה בדרום אמ' ליה אלא לדמי הכא נמי לדמי
ומקבל עליו מקום גדר תניא חריץ מבחוץ ובן חריץ מבפנים וזה וזה אחורי
גדר


BAVA-BATRA 107a Hamburg 165

התם עבוד רבנן מלתא דניחא ליה למוכר וניחא ליה ללוקח איתמר שלשה
אחין שחלקו ובא בעל חוב וטרף חלקו של אחד מהן רב אמ' בטלה מחלוקת ושמואל
אמ' ויתר ורב אסי אמ' נוטל רביע בקרקע ורביע במעות רב אמ' בטל' מחלו' קסבר
האחין שחלקו יורשין הוו ושמואל אמ' ויתר קסבר האחין שחלקו לקוחות הוו
וכלוק' שלא באחריות דמו ורב אסי מספקא ליה אי יורשין הוו אי לקוחות הוו
הלכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות אמ' רב פפא הילכת' בכל הני שמעתתא מקמצין
ואמימר א' בטלה מחלוקת והיל' בטלה מחלוקת תנו רבנן שלשה שירדו לשום אחד או'
במנה ושנים או' במאתים אחד או' במאתים ושנים אומ' במנה בטל אחד במיעוטו אחד
אומ' במנה ואחד או' בעשרים ואחד או' בשלשים נדון במנה ר' אלעזר בר' צדוק
או' נידון בתשעים אחרים אומ' עושין שומא ביניהן ומשלשין מאן דאמ' נידון
במנה קסבר מלתא מציעתא ר' אלעזר בר' צדוק או' נדון בתשעים קסבר הא ארעא

עמוד ב

תשעין שויא והאי דקאמ' עשרין קא טעי עשרה לאחוריה והאי דקאמ' מנה קא
טעי עשרה לקמיה אדרבה הא ארעא מאה ועשר שוי' והאי דקאמ' מנה קא טעי עשרה
לאחוריה והאי דקאמ' שלשים קא טעי עשרה לקמיה נקוט מיהא תרתי קמאי בידך
דמתורת מנה לא מפקי ליה אחרים אומ' עושין שומא ביניהן ומשלשין קסברי האי
ארעא תשעין ותלתא ותלתיה שויא והאי דקאמ' עשרין קא טעי ת(ר)[ל]יסר ותלתא
לאחוריה והאי דקאמ' מנה קא טעי תליסר ותלתא לקמיה ובדין הוא דלימא טפי סבר
מיתסאי דקא מיטפינא כולי האי אחבראי אדרבה האי ארעא מאה ותליסר ותולתא שויא
והאי דקאמ' מנה קא טעי תליסר ותלתא לאחוריה והאי דקא אמ' שלשים קא טעי
תליסר ותלתא לקמיה ובדין הוא דלימא טפי סבר מיתסאי דקא מיטפינא אחבראי כולי
האי נקוט מיהא תרי קמאי בידך דמתורת מנה לא קא מפקי ליה אמ' רב הונא הלכה
כאחרים אמ' רב אשי טע' דאחרים לא ידעינן היל' עבדינן כותיהו תניא דייני
גולה אמרו עושין שומא ביניהן ומשלשין אמ' רב הונא היל' כדייני גולה אמ' רב
אשי טעמי' דדייני גולה לא ידעינן היל' עבדינן כותיהו מתני' האומ' לחברו חצי
שדה וכו' א'ר חייא בר אבא א'ר יוחנן לוקח נוטל כחוש אמ' ליה ר' חייא בר אבא
לר' יוחנן והא אנן משמנין ביניהן תנן אמ' ליה אדאכלת כפניאתא בבבל תרגימנא
מסופה דקתני סופא חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן ונוטל חציה בדרום
אמאי משמנין ביניהן והא חציה בדרום אמ' ליה אלא לדמי הכא נמי לדמי מקבל
עליו חריץ ובן חריץ תנא חריץ מבחוץ ובן חריץ מבפנים וזה ?ו?זה אחורי גדר
מבחוץ


BAVA-BATRA 107a Munich 95

והת' עבו' רבנ' מילת' דניח' ליה
למוכ' וניח' לי' ללוקח איתמר שלש' אחי' שחלקו ובא בע' חוב וטרף חלקו של אח' מהן רב א' בטלה
מחלוק' ושמו' א' ויתר ורב אסי א' נוטל רבי' בקרק' ורבי' במעו' רב א' בטל מחלוק' קסב' האחי' שחלקו יורשי' הוו ושמו'
א' ויתר קסב' האחי' שחלקו לקוחו' הוו וכלוק' שלא באחריו' דמו רב אסי מספק' לי' אי יורשין הוו אי לקוחו' הוו הילכ'
נוט' רבי' בקרק' ורבי' במעו' א' רב פפ' הלכת' בכל הני שמעתת' מקמצי' ואמימ' א' בטל' מחלוק' והלכת' בטל' מחלוק'
ת"ר שלש' שירדו לשום אח' או' במנ' ו(אח') [שני'] או' במאתי' אח' או' במאתי' ושני' או' במנ' ביטל יחי' במיעוט אחד
א' במנ' ואח' או' בעשרי' ואח' או' בשלשי' נדו' במנ' ר' אליע' בר צדו' נדון בתשעי' ואחרי' או' עוש' שומ' ביניה' ומשלש'
מ"ד נדון במנ' קסב' מילת' מציעת' ר' אלעז' ב"ר צדו' או' נדו' בתשעי' קסב' הא ארע'

עמוד ב

תשעי' שוי' האי דקא' עשרין
קטעי עשר' לאחורי' והאי דקא' מנ' קטעי עשר' לקמי' אל' אדרב' הא ארע' מא' ועשרי' שוי' האי דקא' מנ' קטעי עשר'
לאחורי' והאי דקא' שלשי' קטעי עשר' לקמי' נקיט מיח' תרי קמאי בידיך דמתור' מנ' לא מפקי לי' אחרי' או' עושין
שומ' ביניה' ומשלשי' קסב' הא ארע' תשעי' ותלת' ותילת' שוי' האי דקא' עשרי' קטעי תליסר ותילת' לקמי' ובדין הו'
דילמ' שוי' טפי סב' מיסתאי דקמטפינ' כולי האי אחבראי אל' אדרב' הא ארע' מא' ותליס' ותילת' שוי' האי דקאמ'
מנה קטעי תליס' ותילת' לאחורי והאי דקא' שלשי' קטעי תליס' ותילת' לקמי' ובדין הו' דלימ' שוי' טפי סב' מסתאי
דקמטפינ' אחבראי כולי האי נקי' מיח' תרי קמאי בידך דמתור' מנ' לא קמפקי לי' א' רב הונ' הלכ' כאחרי' א' רב אשי
טעמ' דאחרי' לא ידעינ' הלכת' עבדי' כותיהו תני' דיינ' גול' אמרו עושי' שומ' ביניה' ומשלשי' א' רב הונ' הלכ'
כדייני גול' א' רב אשי טע' דדייני גול' לא ידעינ' הלכת' עבדי כותיהו האו' לחבי' חצי שדי
א"ר חיי' בר אב' א"ר יוחנ' לוק' נוטל כחוש א"ל ר' חיי' בר אב' לר' יוחנ' וה(ת)נן משמני' ביניהו תנן א"ל ודאכל' בפניאת'
בבבל תרגימנ' מסיפ' דקתני סיפ' חצי' בדרו' אני מוכ' לך משמני' ביניה' נוט' חצי' בדרו' אמאי משמני' ביניהם והא
חצי' בדרו' אלי אל' לדמי הכ' נמי לדמי ומקבל עליו מקו' תנא חריץ מבחוץ ובן חרי' בפני' וזה
וזה אחורי גדר מבחוץ


BAVA-BATRA 107a Paris 1337

התם עבוד רבנן מילתא דניח'
ליה למוכר וניחא ליה ללוקח איתמר שלשה אחין שחלקו ובא בעל
חוב ונטל חלקו של אחד מהם רב אמ' בטלה מחלוקת ושמואל אמ' ויתר ורבסי
אמ' נוטל רביע בקרקע ורביע במעות רב אמ' בטלה מחלוקת קסבר האחים
שחלקו יורשין הוו ושמואל אמ' ויתר קסבר האחין שחלקו לקוחות הן וכלוקח
שלא באחריות דמי ורבסי אמ' נוטל רביע בקרקע ורביע במעות מספקא ליה
אי יורשין הוו אי לקוחות הוו הילכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות אמ' רב
פפא הלכתא בכל הני שמעתא מקמצין אמימר אמ' בטלה מחלוקת והלכתא
בטלה מחלוקת ת"ר שלשה שירדו לשום אחד אומ' במנה ושנים אומרין
במאתים אחד אומ' במאתים ושנים אומ' במנה בטל יחיד במיעוטו אחד אומ'
במנה ואחד אומ' בעשרים סלע ואחד אומ' בשלשים סלע נידון במנה ר' אלעזר
בר' צדוק אומ' נידון בתשעים אחרים אומ' עושין שומא ביניהם ומשלשין מאן
דאמ' נידון במנה מילתא מציעתא ר' אלעזר בר' צדוק אומ' נידון בתשעים קסב'
הא ארעא

עמוד ב

תשעים שויא והאי דקאמ' עשרים דקא טעי עשרה לאחוריה
והאי דקאמ' מנה דקא טעה עשרה לקמיה אדרבה הא ארעא מאה ועשרה
שויא והאי דקאמ' מנה קאטעי עשרה לאחוריה והאי דקאמ' שלשים קאטעי
עשרה לקמיה נקוט מיהת תרי תנאי קמאי בידך דמתורת מאה לא מפקי ליה
אחרים אומ' עושין שומא ביניהם ומשלשין קסברי הא ארעא תשעין ותלתא
ותילתא שויא והאי דקאמ' עשרין קא טעי תליסר ותילתא לאחוריה והאי דקא'
מנה קא טעי תליסר ותלתא לקמיה ובדין הוא דלימא טפי והאי דלא אמ' סבר
מסתאי דקא מטפינא כולי האי אחבראי אדרבה הא ארעא מאה תליס' ותילת'
שויא והאי דקאמ' מנה קא טעי תליסר ותילתא לאחוריה והאי דקאמ' שלשי?'?
קא טעי תליסר ותילתא לקמיה ובדין הוא דלימא טפי והאי דלא אמ' סבר
מסתאי דקא מטפינא מחבראי כולי האי נקוט מיהת תרי קמאי בידך דמתור'
מאה לא מפקי ליה אמ' רב הונא הלכה כאחרים אמ' רב אשי טעמ' דאחרי'
לא ידעינן הלכתא עבדינן כותיהו תניא דייני גולה אמרו עושין שומא
ביניהן ומשלשין אמ' רב הונא הלכה כדייני גולה אמ' רב אשי טעמ' דדייני גול'
לא ידעינן הלכתא עבדינן כותיהו מתני' האומ' לחבירו חצי שדה אני
מוכר לך וכו' אמ' ר' חייא בר אבא אמ' ר' יוחנן לוקח נוטל
כחוש אמ' ליה ר' חייא לר' יוחנן והאנן משמנין ביניהם תנן אמ' ליה אדאכלת
כפניאתא בבבל תרגימנא אנא מסופא דקתני סופא חציה בדרום אני מוכר
לך משמנין ביניהם ונוטל חציה בדרום אמאי משמנין ביניהם והא חציה בדרו'
קאמ' אלא לדמי הכא נמי לדמי מקבל עליו מקום גדר וכו' תאנא חריץ
מבחוץ ובן חריץ מבפנים וזה וזה מאחורי הגדר מבחוץ


BAVA-BATRA 107a Vatican 115

התם עבוד
רבנן מילתא דניחא ליה ללוקח וניחא ליה
למוכר איתמר האחין שחלקו ובא (אחר)
(ונטל) בעל חוב [ונטל] חלקו של אחד מהן רב אמ'
בטלה מחלוקת ושמו' אמ' ויתר רב אשי אמ'
נוטל רביע בקרקע ורביע במעות רב אמ'
בטלה מחלוקת קסבר האחין שחלקו יורשין
הוו ושמו' אמ' ויתר קסבר האחין שחלקו לקוחו'
הוו וכלוקח שלא באחריות רב אשי מספקא
ליה הילכך נוטל רביע בקרק' ורביע במעות
אמ' רב פפא הילכתא בכולהו שמעתת' מקמצין
אמימר אמ' בטלה מחלוקת [והילכת' בטלה מחלוקת] תנו רבנן שלשה
שירדו אחד או במנה ושנים אומ' במאתים
בטל יחיד במיעוטו אחד או' במאתים ושנים
אומרי' במנה בטל יחיד אחד או' במנה ואחד או'
בעשרים ואחד או' בשלשים נידון במנה ר' אליע'
בן צדוק או' נידון בתשעים אחרים או' עושין
שומא ביניהן ומשלשין מאן דאמ' במנה קסבר
מילתא מציעתא ר' אליעז' בן צדוק או' נידון
בתשעין קסבר האי ארעא

עמוד ב

תשעין שויא יהא
דקאמ' עשרין קשער עשרע לאחוריה והא
דקאמ' מנה קטעי עשרה לקמיה אדרבה האי ארע'
מאה ועשרין שויא והאי דאמ' מנה קטעי עשרה
לאחוריה והאי דקאמ' שלושים קטעי עשרה
לקמיה נקוט האי תרי קמאי לקמך בידך דמתיר'
מאהלא לא מפקי לה אחרים או' עושין שומ'
ביניהן ומשלשין קסברי האי ארעא תשעין
ותלתא ותילתא שויא האי דקאמ' עשרין קטעי
תליסר ותילתא לאחוריה והאי דקאמ' מנה
קטעי תליסר ותילתא קמיה ובדין דלימא טפי
קסבר מסתאי דקא מטפינא על חבראי כולי
האי אדרבה האי ארעא מאה ותליסר ותילתא
שויא והאי דקאמ' מנה קטעי תליסר ותילתא
לאחוריה והאי דקאמ' שלשים קטעי תליסר
ותילתא לקמי וכדין הוא דלימא טפי סבר
מסתאי דקמיטפינא עם חבראי כולי האי נקיט
נקוט מהאי תקיקמאי בידך דמתורת מנה לא
מפקי לה אמ' רב הונא הלכ' כאחרים אמ' רב
אשי טעמ' דאחרים לא ידעינן הלכ' כותיהו
עבדינן תנא דייני גולה אמרי עושין שומא
ביניהן ומשלשין אמ' רב הונא הלכ' כדייני גולה
אמ' רב אשי טעמ' דדייני גולה לא ידעינן הלכ'
כוותייהו עבדינן מתני' האו' חצי
שדי אני מוכר לך משמנין ביניהן ונוטל
חצי שדהו חצייה בדרום אני מוכר לך
משמנין ביניהן ונוטלה חצייה בדרום מקבל
עליו מקום גדר חריץ ובן חריץ וכמה היא
חריץ ששה טפחים ובן חריץ שלשה
א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן ולוקח נוטל כחוש
א"ל ר' חייא בר אבא לר' יוחנן והא משמנין קתני
א"ל אדאכלת בפני אתא בבבל תרגימנא מסיפ'
חצייה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן
ונוטל חצייה בדרום א"ל ואמאי משמנין הא
חצייה בדרום קא"ל אלא לדמי הכא נמי לדמי
מקבל עליו חריץ ובן חריץ תנא חריץ
מבחוץ ובן חריץ מבפנים זה וזה אחורי הגדר


(BAVA-BATRA 107a Pesaro (1511

התם עבוד רבנן מילת' דניחא ליה למוכר וניחא ליה ללוקח איתמר (חמשה) [שלשה] אחין שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן רב אמר בטלה מחלקת ושמואל אמר ויתר ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות רב אמ' בטלה מחלוקת קא סבר האחין שחלקו יורשין הן ושמואל אמר ויתר קא סבר האחין שחלקו לקוחות הוו וכלוקח שלא באחריות דמי רב אסי מספקא ליה אי יורשין הוו אי לקוחות הוו הילכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות אמר רב פפא הלכתא בכל הני שמעתתא מקמצין אמימר אמר בטלה מחלוקת והלכת' בטלה מחלוקת תנו רבנן שלשה שירדו לשום אחד אומ' במנה ושנים אומר במאתים בטל היחיד במיעוטו אחד אומר במאתים ושנים אומ' במנה בטל אחד ברובו אחד אומר במנה ואחד אומ' בעשרים [סלעים] ואחד אומ' בשלשים [סלעים] נדון במנה רבי אלעזר ברבי צדוק אומר נדון בתשעים אחרים אומרי' עושין שומא ביניהן ומשלשין מאן דאמר נדון במנה [קא סבר] מילתא מציעתא רבי אלעזר בר צדוק אומר נדון בתשעים קא סבר הא ארעא

עמוד ב

תשעין שויא [ו]האי דקאמר עשרים דקא טעי עשרה לאחוריה והאי דקא אמר מנה קא טעי עשרה לקמיה אדרבה הא ארעא מאה ועשרה שויא האי דקאמר מנה קא טעי עשרה לאחוריה והאי דקאמר שלשים קא טעי עשרה לקמיה נקוט מיחת [ו]תרי קמאי בידך דמתורת מנה לא מפקי ליה אחרים אומ' עושים שומא ביניהן ומשלשין קא סברי הא ארעא תשעין ותלתא ותולתא שויא האי דקא אמר עשרים קא טעי תליסר ותולתא לאחוריה האי דקאמר מנה קא טעי תליסר ותולתא לקמיה ובדין הוא דלימא טפי [עד מנה ושיתא ותרי תולתא] והאי דלא קאמר סבר מסתיאי דקא מטפינא כולי האי אחבראי אדרבה הא ארע' מאה ותליסר ותולתא שויא האי דקאמ' מנה קא טעי תליסר ותולתא לאחוריה והאי דקאמר שלשים טעי תליסר ותולתא לקמיה ובדין הוא דקאמ' טפי סבר מסתאי דקא מטפינא כולי האי אחבראי נקוט מיהת תרי קמאי בידך דמתורת מאה לא מפקי ליה אמר רב הונא הלכה כאחרים אמר רב אשי טעמא דאחרים לא ידעינן הלכתא עבדינן כוותיה תניא דייני גולה אמ' עושין שומא ביניהן ומשלשין אמ' רב הונא הלכה כדייני גולה אמ' רב אשי טעמא דדיני גולה לא ידעינן הילכתא עבדינן כותיהו מתני' האומר לחבירו חצי שדי אני מוכר לך משמנין ביניהן ונוטל חצי שדהו חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן ונוטל חציה בדרום והוא מקבל עליו מקום הגדר חריץ ובן חריץ וכמה הוא חריץ ששה ובן חריץ שלשה גמ' אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן לוקח נוטל כחוש אמ' ליה רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן והא אנן משמנין ביניהן תנן אמר ליה אדאכלת כפנייתא בבבל תרגימנה מסיפא דקתני סיפא חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן נוטל חציה בדרום ואמאי משמנין ביניהן והא חציה בדרום אמר ליה אלא לדמי הכא נמי לדמי מקבל עליו מקום גדר כול' תאנא חריץ מבחוץ ובן חריץ מבפנים וזה וזה אחורי גדר


BAVA-BATRA 107a Cambridge - T-S F2 (1) 151

<... ..>חלקו יורשין <...>
?ק?א סב<.. ...> ?לקו?חות הוו ובל<.. ...>
אסי ?מ?<..>?ק?<.. ...> אי יורש<.. ...>
רבע בקרקע ורביע <...>
שמעתתא מקמצין <...>
בטלה מחלוקת <...>
או' במנה ושנים אומ' <...>
או' במנה בטל יחיד <...>
בעשרים ואחד או בשל<.. ...>
צדוק או' נידון בתשעים אחרים <...>
ומשלשין מאן דא' נידון במנה קא סבר <...>
ר אלעזר בר' צדוק או' נידון בתשעים קא סבר <...>
ארעא

עמוד ב

תשעין שויא והאי דקא' עשרין קא טעי ע?ש?ר?ה?
לאחוריה והאי דקאמ' מנה קא טעי עשרה לקמיה
אלא אדרבה הא ארעא מאה ועשרה שויא והאי
דקא א' מנה קא טעי עשרה לאחוריה והאי דקאמ'
שלשים קא טעי עשרה לקמיה (ו.. ...)
(... ..?ע?ים האי דקא מ.. ...)
<...> דקא <...>

<...> הוא ד<.. ...>
<...> האי <...>
ליה <...> רב <...>
רב אשי טע' דאחרים
<... ..>תיהו תניא דיאני
<... ..>הן ומשלשין א' רב
<...> רב אשי טע' דדיאני
<...> עבדינן כותיהו מתני'
<...> שדה וג' א' ר' חייא בר א?ב?א
<...> נו<..> כחוש א' ליה ר' חייא ?בר? <...>
<... ..>ן והא אנן משמנין ביניהן תנן א' לי?ה אד?<..>
<..>אפאתא בבבל תרגימנה מסופא דקאתני אם
חציה ?ב?דרום אני מוכר לך משמנין ביניהן ונוטל
חציה בדרום אמאי משמנין ביניהן והא חציה בדרום
א' ליה אלא לדמי הכא נמי לדמי ומקבל עליו
מקום ?גדר חריץ? <...> תנא חריץ מבחו<.. ...>
<...>


BAVA-BATRA 107a Cambridge - T-S F2 (2) 5

 התם עבוד
<...> מילתא דניחא ליה למוכיר וניחא ליה ללוק<..> איתמר שלושה אחין שחלקו וב<..> <...> חוב <...> חילקו של אחד מהן רב אמ' בטלה מחלוקת ושמואל אמ' ויתר ורב אסי <...>
<..>ל רב<..> בקרקע ורביע מעות רב אמ' בטלה מחלוקת קא סבר האחין שחלקו יורשין
<...> ושמואל אמ' ויתר קא סבר האחין שחלקו לקוחות האוו וכי לוקייח שלא באחריות
<...> רב אסי מספ<..> ליה או יורשין האוו או לוקוחות האוו הולכך נוטל רביע בקרקע
<...> במעות אמ' רב פפא הילכתא בכל הני שמעתתא מקמצין אמימר אמ' בטלה
<..>קת והילכתא בטלה מחלוקת תנו רבנן שלושה ש<..>ירדו לשום אחד אומ' במנה
<..>?ם? אומ?רין? במאתיים אחד אומ' במאתיים ושנים אומרין במנ?ה? ב?ו?טל אחד <...>
אומ' במנה ואחד אומ' בעשרים ואחד אומ' בשלושים נידון במנה <...>
נידון בתשעים (קא סבר) אחרים <..>מרין עושין שומא ב<.. ...>
<...> דאמ' נידון במנה קא סבר מילתא מיצי<.. ...> אומ' <...>
<... ..>עים קא סבר הא ארא

עמוד ב

תשע?ה? שויא האי דקא <...>
<..>אי דקא אמ' מנה דקא טעי עשרה לקמיה אלא אד<.. ...>
<...> דקא אמ' מנה קא טעי עשרה לאחוריה והאי ?ד?ק?א? <...>
<..>?ה? ובדי?ן? הוא דשירה טפי ואמ' מיסתא דלא <...>
תרי קמאי בידיך דמיתורת מנה <...>
בינ<.. ..>משלשין קא סברי האי <...>
<... ..>ם קא טעי תליסר ותלתה לאחו<.. ...>
<... ..>וא דילמא [ט]פי <...>תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר