סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

כתבי יד ודפוס ראשון, בבא בתרא דף קו

 


BAVA-BATRA 106a Escorial G-I-3

בסימניו ובמצריו איתמר רב הונא אמ' שתות
כפחות משתות רב יהודה אמ' (כ)שתות כיתר על שתות רב הונא אמ' כפחות
משתות קסבר מתני' הכי קתני שתות ופחות משתות הגיעו יתר משתות
ינכה רבי יהודה אמ' שתות כיתר משתות קסבר מתני' הכי קתני פחות
משתות הגיעו יתר משתות ושתות עצמו ינכה במאי קא מפלגי בעד
ועד בכלל מיתיבי בסימניו ובמצריו פחות שתות או הותיר שתות הרי
הוא כשום הדיינין (כשום הדיינין ולטעמיך) והגיעו והא שום הדיינין דשתות
כיתר על שתות הוא ותובתא דרב הונא אמ' לך רב הונא ולטעמיך אימא
סופא הגיעו אלא שום הדיינין ולא כשום הדיינין כשום הדיינין בשתות
עצמה ולא כשום הדיינין דאלו התם מכרן בטל והכא הגיעו וינכה
רב פפא זבן ארעא מההוא גברא (כי)

עמוד ב

אמ' ליה כמה הויא עשרים גריוי אזל
משחה אשכח חמש עשרה גריוי אתא לקמיה דאביי אמ' ליה סבר מר וקביל
עילויה והא אנן תנן פחות משתות הגיעו עד שתות ינכה וכל שכן היכא
דביצרא דהוה לי ריבעא אמ' ליה הני מילי היכא דלא קים ליה בגויה ומר
קים ליה בגויה והאמ' לי עשרין גריוי אמ' ליה הכי אמ' לך דמעליוא [ב]עשרין
גריוי תניא ר' יוסי או' האחין שחלקו כיון שעלה גורל לאחד מהן קנו
כלן מאי טעמ' אמ' ר' אלעז' כתחלת ארץ ישראל מה תחלת ארץ בגורל אף כאן
בגורל מה להלן קלפי אורים ותומים וכל (ארץ) ישראל הכא נמי קלפי אורים
ותומים וכל ישראל אלא אמ' רב אשי בההיא הנאה דקא צייתי להדדי גמרי
ומקני להדדי אתמר שני אחין שחלקו ובא להן אח ממדינת הים רב
אמ' בטלה מחלוקת ושמואל אמ' מקמצין רב אמ' בטלה מחלוקת קסבר האחי'
שחלקו לקוחות הן אמ' ליה רבין לרב נחמן ולרב דאמ' בטלה מחלוקת אלמא
הדר דינא אלא מעתה הני (בטי ה) בי תלתא ואזול בי תרי מיניהו ופלוג הכי
נמי דבטלה מחלוקת התם נחית אדעתא דבי תלתא מעיקרא הכא לא נחית
אדעת' דבי תלתא מעיקרא אמ' ליה רב פפא לאביי ולשמואל דאמ' מקמצין אלמ'
קם דינא והא רב ושמואל דאמרי תרויהו כור בשלשים אני מוכר לך יכול
לחזור בו אפי' בסאה האחרונהBAVA-BATRA 106a Hamburg 165

בסימניו ובמצרניו פחות משתות וכו' איתמר רב הונא אמ' שתות כפחות
משתות ורב יהודה אמ' כיתר משתות רב הונא אמ' שתות כפחות משתות הכי קאמ'
פחות משתות הגיעו עד שתות ואין שתות בכלל ינכה ורב יהודה אמ' כיתר משתות
והכי קאמ' פחות משת' הגיעו עד שתות ושתות בכלל ינכה מיתיבי פיחת שתות או
הותיר שתות הרי זה כשום הדיינין והגיעו והא שום הדיינין דשתות כיתר משתות
הוא ולטעמיך הגיעו קתני [אלא] כשום הדיינין ולא כשום הדיינין כשום הדיינין
דשתות ממש ולא כשום הדיינין דאלו התם בטל מקח ואלו הכא הגיעו רב פפא זבן
ארעא דההוא גברא

עמוד ב

אמ' ליה הואי עשרין גריוי משחא ולא הואי אלא חמשי סרי אתא לקמיה
דאביי אמ' ליה סברת וקבילת אמ' ליה והתנן פחות משתות הגיעו עד שתות ינכה
הני מילי היכא דלא קים ליה בגויה מר דקים ליה בגויה סבר וקביל אמ' ליה והא
עשרין אמ' לי דעדיפא מעשרין אמ' לך תניא ר' יוסי אומ' האחים שחלקו כיון
שעלה גורל לאחד מהן קנו כולן מאי טע' א'ר אלעזר כתחלתה של ארץ ישראל מה
תחלת ארץ ישראל בגורל אף כאן בגורל אי מה להלן בקלפי אורים ותומים אף כאן
בקל' אורים ותומים אמ' רב אשי בההיא הנאה דקא צייתי להדדי גמרי ומקנו להדדי
איתמר שני אחין שחלקו ובא להן אח ממדינת הים רב אמ' בטלה מחלוקת ושמואל אמ'
מקמצין אמ' ליה רבה לרב נחמן ולרב דאמ' בטלה מחלוקת אלמא הדר דינא אלא מעתה
הני בי תלתא דקימי ואזול בתרי מיניהו ופלוג הכי נמי דבטלה מחלוקת התם נחית
אדעתא דבי תלתא מעיקרא הכא לא נחית אדעתא דבי תלתא מעיקרא אמ' ליה רב פפא
לאביי ולשמואל דאמ' מקמצין אלמא קם דינא והא רב ושמואל דאמרי תרויהו כור
בשלשים אני מוכר לך יכול לחזור בו אפלו בסאה אחרונהBAVA-BATRA 106a Munich 95

בסימניו
ובמצריו איתמ' רב הונ' א' שתו' כפחו' משתו' ורב יהוד' א' שתו' כיתר משתו' ורב הונ' א' שתו' כפחות
משתו' ה"ק פחו' משתו' ושתו' הגיעו יתר משתו' הגיעו רב יהוד' א' שתו' כית' משתו' הגיעו ויתר על שתות ינכה
מתיבי פיח' שתו' או הותי' שתו' הרי הו' כשום הדייני' והגיעו והא שום הדיינין דשתו' כיתר משתו' הו' וליטע' הגיעו
קתני כשו' הדיינין ולא כשו' הדייני' כשו' הדייני' לשתו' ולא כשו' הדייני' דאילו הת' ביטול מק' ואילו הכ' הגיעו
רב פפ' זבן ארע' מההו' גבר'

עמוד ב

א"ל הויא עשרי' גריוי משח' ולא הוי אל' חמיס' את' לקמי' דאביי א"ל סבר' וקביל' והתנ'
פחו' משתו' הגיעו יתר משתו' ינכ' ה"מ היכ' דלא קים לי' בגוי' מר כיון דקים ליה בגוי' סבר וקביל א"ל והא עשרין א"ל
דעדיפ' כעשרי' א' לך ר' יוס"י תר"י ותל"ת דנח"י' לשו"מ' סי"מ' תני' ר' יוסי או' האחי' שחלקו כיון
שעלת גורל לאחד מה' קנו כולם מאי טע' א"ר אלע' כתחל' אר' ישר' מה תחל' ארץ ישר' בגורל אף כא' בגור' אי מה להל'
בקלפי אורי' ותומי' וכל ישר' אף כאן בקלפי אורי' ותומי' וכל ישר' א' רב אשי בההי' הנא' דקצייתי להדדי גמרי ומקנו להדדי
איתמ' שני אחין שחלקו ובא לה' אח ממדינ' הים רב א' בטל' מחלוק' ושמו' א' מקמצין א"ל רבא לרב נחמן
ולרב דא' בטל' מחלוק' אלמ' הדר דינ' אל' מעת' הני בתלת' דקיימי ואזול בתרי מיניהו ופלוג ה"נ דבטלה מחלוקת
הת' נחות אדעת' דבי תלת' מעיקר' הכ' לא נחו' אדעת' דבי תלת' מעיקר' א"ל רב פפ' לאביי ולשמו' דא' מקמצי' אלמ'
דינ' והא רב ושמו' דא תרויהו כור בשלשי' אני מוכ' לך יכו' לחזור בו ()אפי' בסא' אחרונ'BAVA-BATRA 106a Paris 1337

איתמר רב הונא אמ' שתות כפחות משתות
ורב יהודה אמ' שתות כיתר משתות רב הונא אמ' שתות כפחות משתות הכי קא'
פחות משתות ושתות עצמו הגיעו יתר משתות ינכה ורב יהודה אמ' שתות כיתר
משתות הכי קאמ' פחות משתות הגיעו עד שתות ושתות בכלל ינכה מיתיבי
פיחת שתות או הותיר שתות הרי הוא כשום הדיינין והגיעו והא שום הדייני' דשתו'
כיתר משתות הוא ותיובתא דרב הונא אמ' לך רב הונא ולטעמיך הא הגיעו קתני
אלא כשום הדיינין ולא כשום הדיינין כשום הדיינין דשתות ממש ולא כשום הדיי'
דאלו התם בטל מקח ואלו הכא הגיעו רב פפא זבן ארעא מההוא גברא

עמוד ב

אמ' לי'
כמה הויא עשרין גריוי משח<..>[וה] ולא הואי אלא חמיסר אתא לקמי' דאביי אמ' ליה
סברת וקבילת והאנן תנן פחות משתות הגיעו עד שתות ינכה וכל שכן הכא דבצי'
ליה ריבעא הני מילי היכא דלא קאי בגויה מר כיון דקים ליה בגויה סבר וקבי' והא
עשרין אמ' לי דעדיפא כעשרין קאמ' לך תניא ר' יוסי אומ' האחין שחלקו כיון
שעלה גורל לאחד מהם קנו כולן מאי טעמא אמ' ר' אלע' כתחלתה של ארץ ישר'
מה תחלת ארץ ישראל בגורל אף כאן בגורל אי מה להלן בקלפי אורים ותומים
וכל ישראל אף כאן בקלפי אורים ותומים וכל ישראל אלא אמ' רב אשי בההיא הנא'
דקא צייתי להדדי גמרו ומקנו להדדי איתמר שני אחין שחלקו ובא להן אח
ממדינת הים רב אמ' בטלה מחלוקת ושמואל אמ' מקמצין אמ' ליה רבא לרב נחמן
לרב דאמ' בטלה מחלוקת אלמא הדר דינא אלא מעתה הני בי תלתה דקימי ואזו'
בתרי מיניהו ופלוג הכי נמי דבטלה מחלוקת התם נחית אדעתא דבי תלתה
מעיקרא הכא לא נחות אדעתא דבי תלתה מעיקרא אמ' ליה רב פפא לאביי
לשמואל דאמ' מקמצין אלמא קם דינא והא רב ושמואל דאמרי תרויהו כור בשלשי'
אני מוכר לך יכול לחזור בו אפי' בסאה האחרונהBAVA-BATRA 106a Vatican 115

בסימניו ובמיצריו איתמר
רב הונא אמ' שתות כפחות משתות רב יהודה
אמ' שתות כיתר על שתות רב הונא אמ' שתות
כפחות משתות הכי קאמ' פחות משתות
ושתות עצמה הגיעו יותר משתות ינכה רב
יהוד' אמ' שתות כיתר משתות הכי קאמ' פחות
משתות הגיעו עד שתות ושתות עצמו ינכה
מיתיבי פיחת שתות או הותיר על שתות
הרי זה משום הדיינין והגיעו והא שום הדיינין
ושתות כיותר משתות הוא א"ל רב הונא וליטע'
הא הגיעו קתני אלא כשום הדיינין ולא כשום
הדיינין כשום הדיינין לשתות ולא כשום
הדיינין דאילו התם בטל מקח והכא הגיעו
רב פפא זבן ארעא מההוא גברא

עמוד ב

א"ל הויא
עשרין גריוי משחא ולא הויא אלא חמיס'
אתא לקמיה דאביי א"ל סברת וקבילת והאנן
תנן פיחת משתות הגיעו עד שתות ינכה הני
מילי היכא דלא קים ליה בגויה הא קים ליה
בגויה והא עשרים א"ל דעדיפא כעשרים
תניא ר' יוסי או' האחין שחלקו כיון שעלה
לאחד מהן קנו כולן מאי טעמ' כתחילתה
דארץ ישר' מה תחילתה דארץ ישר' בגורל
אף כאן בגורל אי מה להלן בקלפי אורים ותומ'
וכל ישר' אף כאן בקלפי אורים ותומים וכל
ישר' אלא אמ' רב אשי בההיא הנאה דקא
צייתי אהדדי גמרי להדדי ומקנוי איתמר
האחין שחלקו ובא להן אח ממדינת הים רב
אמ' בטלה מחלוקת (אלא) ושמו' אמ' מקמצין
א"ל רבא לרב נחמן לרב דאמ' בטלה מחלוקת [אלמ' הדר דינא אלא מעתה]
הני בי תלתא דקימי ואזלי תרי מינייהו ופלגי
הכי נמי דבטלה מחלוקת התם כי נחיתו מעיקר'
אדעתא דהכי נחיתר א"ל רב פפא לאביי לשמו'
דאמ' מקמצין אלמ' קם דינא והא רב ושמו'
דאמרי תרוייהו כור בשלשים אני מוכר לך
יכול לחזור בו אפילו בסאה אחרונה(BAVA-BATRA 106a Pesaro (1511

מתני' בסימניו ובמצריו פחת שתות הגיעו עד שתות ינכה גמ' איתמר רב הונא אמר שתות כפחות משתות רב יהודה אמר שתות כיותר משתות רב הונא אמר שתות כפחות משתות הכי קאמר פחות משתות ושתות בכלל הגיעו יותר משתות ינכה רב יהודה אמר שתות כיותר משתות הכי קאמר פחות משתות הגיעו עד שתות ושתו' בכלל ינכה מיתיבי בסימניו ובמצריו פחות שתות או הותיר שתות הרי הוא כשום הדיינין הגיעו והא שום הדיינין דשתות כיותר משתות הוא אמר לך רב הונא ולטעמיך [הא] הגיעו קא תני אלא כשום הדיינין ולא כשום הדיינין כשום הדיינין לשתות ולא כשום הדיינין דאילו התם בטל מקח ואילו הכא הגיעו רב פפא זבן ארעא מההוא גברא

עמוד ב

אמ' ליה הויא עשרין גריוי משחיה ולא הואי אלא חמיסר אתא לקמיה דאביי אמ' ליה סברת וקבילת [א"ל] והתנן פחת שתות הגיעו עד שתות ינכה [וכ"ש הכא דאיכא ריבעא] הני מילי היכא דלא קיס ליה בגוה אבל היכא דקים לי' בגוה סבר וקביל והא עשרין אמר לי(ה) דעדיפא כעשרין [אמ' לך] תניא רבי יוסי אומר האחין שחלקו כיון שעלה גורל לאחד מהן קנו כולם מאי טעמא אמ' רבי אלעזר כתחלת ארץ ישראל מה תחילה בגורל אף כאן בגור' אי מה להלן בקלפי ואורים ותומים אף כאן בקלפי ואורים ותומים אלא אמר רב אשי בההוא הנאה דקא צאיתי להדדי גמרי ומקנו להדדי איתמר שני אחין שחלקו ובא להן אח ממדינת הים רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמ' מקמצין אמר ליה רבא לרב נחמן לרב דאמר בטלה מחלוקת אלמא הדר דינא אלא מעתה הני בי תלתא דקיימי ואזול בתרי מנייהו ופלוג הכי נמי דבטלה מחלוקת הכי השת' התם נחיתו אדעתא דבי תלתא מעיקרא הכא לא נחיתו אדעתא דבי תלתא מעיקרא אמר ליה רב פפא לאביי לשמואל דאמ' מקמצין למימר' דקם דינא והא רב ושמואל דאמרי תרויהו כור בשלשים אני מוכר לך יכול לחזור בו אפילו בסאה האחרונה כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה


BAVA-BATRA 106a Cambridge - T-S F2 (2) 5

בסימניו ובמצריו פחות משתות
<... ..>שתות ורב יהודה אמ' שתות כיתיר
<...> קא א<..> פחות משתות היגיעו עד שתות ושתות
<...> רב יהודה אמ' שתות כית<.. ..>תות הכי קא אמ' פחות משתות היגיעו עד שתות ושתות
<...> מיתיבי פחות שתות או הותיר שתות הרי הוא כשום הדיאנין והגיעו והא
<...> דשתות כיותיר משתות הוא וליטעמיך היגיעו קא <..>אני כשום הדיאנין ולא
<...> דשתות ממש ולא כשום הדיאנין דאילו התם בטל מקח ואילו הכא היגיעו
<...> ארעא מההוא גברא

עמוד ב

אמ' ליה הויא עשרין גר[י]וי משחה ולא הואי אלא חמיסר
<...> דאביי אמ' ליה סברת וקבילת אמ' ליה והא תנן פחות משתות היגיעו עד שתות
<...> ?מ?<..> ?ה?יכא דלא קים ליה בגוה מר כיון דקים ליה בגוה סבר וקביל אמ' ליה והא עשרין
<...> כי עשרים אמ' לך סימ' ר' יוסי ותרי ותלתה ?מ?נחית לשומא תניא ר' יו<..>
<...> האחין שחלקו כיון שעלה גורל לאחד לאחד מהן קנו כולן מאי טע' אמ' ר' אלעזר כ?ת?<..>
<..>?לית?ה של ארץ ישראל מה תחילת ארץ ישראל בגורל אף כאן בגורל אי מה להלן ב<..>
<..>קלפי אורים ותומים אף כאן בקלפי אורים ותומים אמ' רב אשי בההוא הנאה דקא <..>תי
<..>די גמרי ומקני ליהדדי איתמר שני אחין שחלקו ובא להן אח ממדינת הים רב אמ'
<...> מחלוקת ושמואל אמ' מקמצין אמ' ליה ראבא לרב נחמן ולרב דאמ' בטלה מחלוקת
<...> דינא אלא מעתה הני בתלתה דקיימי ואזל ?חד אחא? מיניהו ופלוג הכא נמי <...>
התם נחית אדעתא דב?י? <..>?תא מעיקרא? ה?כ?<.. ...> נחית אדעתא דבי ת<..>
<...> אמ' ליה לאביי ולשמואל דאמ' מקמצין אלמא קם דינא והא רב ושמואל דאמרי
<..>הו כור בשלושים אני מוכר לך יכול לחזו<..> בו אפילו בסאה אחרונה

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר