סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"שמעתי מ..."

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא בתרא כח ע"א

 

גמ'. אמר ר' יוחנן, שמעתי מהולכי אושא שהיו אומרים: מנין לחזקה ג' שנים? משור המועד,
מה שור המועד כיון שנגח ג' נגיחות - נפק לי' מחזקת תם וקם ליה בחזקת מועד,

1.
בדרך כלל, הביטוי "אמר רב... שמעתי מ..." מובא כשתנא אומר כך בשם תנא אחר [שהיה רבו?].

הביטוי "שמעתי מ..." - 22 מופעים בש"ס. אבל מה שמתאים לענייננו במובן של מסירת הלכה בשם חכם קודם - 7 מופעי בלבד.

2.
לפי זה מתאים מה שמובא בשדי חמד מערכת י כלל נ ד"ה גם שהביא בשם ספר הדורות שהוכיח מסוגייתנו שהיה תנא ששמו היה רבי יוחנן והוא היה בזמן רבי ישמעאל .

3.
נקודת המוצא היא, שהביטוי "שמעתי" מלמד ששני החכמים היו באותו דור.

4.
אם היו שני חכמים בשם רבי יוחנן, אחד מהם תנא ואחד מהם האמורא הידוע ראה:
בקובץ בית ועד לחכמים [בספר "שערי ועד טוב"], עמוד שצז:

סב ר' יוחנן האמורא ר' יוחנן היה בדור הראשון של אמוראים בארץ ישראל ונמנה עוד מתלמידי ובית דינו של רבינו הקדוש [רמב"ם בהקדמתו לספר היד].
ובתוס' [כתובות דף ח ובזבחים דף לב] מוכיח דרבי יוחנן לאו תנא הוא מדתירץ שם רב תנא ופליג ועל רבי יוחנן לא תירץ כן, ש"מ דרבי יוחנן אמורא, והא דחולק על רב [שהיה תנא במקצת] דסובר, דרב לאו תנא הוא ע"כ חולק עליו. אולם מסיים שם התוס' שיש תנא בשם רבי יוחנן, ומוזכר בנזיר דף סה בברייתא סתם רבי יוחנן.
ובסדה"ד מביא עוד ראי' שהיה תרי רבי יוחנן דבגמ' ב"ב דף כח אמר ר' יוחנן שמעתי מהולכי אושא וכו' ומאן הולכי אושא רבי ישמעאל שהיה עוד כהן גדול בזמן בית שני, ורבי יוחנן היה בימי רבי [חולין דף נד, וחולין דף קלז ועוד] אלא ע"כ דתרי רבי יוחנן הוה אחד תנא ואחד אמורא.
אולם על ראי' זו היה אפשר לפקפק דבספר שלשלת הקבלה אות ת' מביא שרבי יוחנן חי שלש מאות שנה וי"א ארבע מאות שנה, וא"כ אפשר לומר דהיינו הך רבי יוחנן,
והיה בזמן החורבן וגם למד אצל רבי [ק"נ שנה אח"כ].
אמנם צ"ע מאוד דברי הקבלה הנ"ל דמשמע בכמה מקומות דרבי יוחנן בילדותו למד אצל רבי [בגמ' פסחים דף ג חולין שם],
ועוד יותר דבגמ' [יומא דף פב] מספר שאמו כשהיתה מעוברת ממנו נחלשה ביוהכ"פ וציוה רבי ללחוש לה באזנה וכו'.
ואני בעניי מצאתי עוד ראיה שהיה תנא בשם רבי יוחנן סתם והוא בגמרא נדה דף כד אבא שאול ואיתימא ר' יוחנן [אח"כ מצאתי שבהגהות מהר"ב רנשבורג ובסדה"ד ציינו ראיה זו] וע"ע בסדה"ד שמציין לזוהר [זו"ח] שרבי יוחנן דיבר עם רבי שמעון, וע"כ היינו רבי יוחנן האמורא, ועי' בהגהות נחל עדן שכתב דרבי יוחנן שם הוא רבי יוחנן האמורא ורבי שמעון הוא גיסו רבי שמעון בן לקיש [ריש לקיש], ואין ראיה מזה, וצ"ע.
ומי הוא רבי יוחנן התנא כתבו התוס' נזיר שם שהוא רבי יוחנן בן נורי ותמה ע"ז המלא הרועים בספרו בית וועד לחכמים [ערך רבי יוחנן אות י"ז] דגמרא שלימה תנן [גיטין דף סב] העיד רבי יוסי בן המשולם בשם רבי יוחנן אחיו, משמע דזהו רבי יוחנן סתם ולא רבי יוחנן בן נורי, וכן תמה גם הגאון הרש"ש [גיטין שם]...

5.
ראה מה שכתבנו על מסכת כתובות דף ח.

6.
ואולי אפשר לומר יותר פשוט: באמת מדובר ברבי יוחנן האמורא והביטוי "שמעתי מ..." מלמד שבאמת רבי יוחנן מסר בשמם איש מפי איש מכמה דורות, ואילו הביטוי "אמר רבי יוחנן משום רשב"י" - כשרק דור אחד מבדיל ביניהם - רשב"י>>> "רבי" >>> רבי יוחנן.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר