סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

הלכה כרבי יוסי [נגד תנא קמא]

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא בתרא כה ע"ב

 

מתני'. מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה, ובחרוב ובשקמה - חמשים אמה, בין מלמעלה בין מן הצד.
אם הבור קדמה - קוצץ ונותן דמים,
ואם אילן קדם - לא יקוץ,
ספק זה קדם וספק זה קדם - לא יקוץ;
ר' יוסי אומר: אע"פ שהבור קודמת לאילן - לא יקוץ, שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו.
גמ'. תנא: בין שהבור למטה ואילן למעלה,
בין שהבור למעלה ואילן למטה.
...רבי יוסי אומר: אע"פ שהבור קודמת לאילן - לא יקוץ, שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו.
אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי.
אמר רב אשי, כי הואן בי רב כהנא הוה אמרינן: מודי ר' יוסי בגירי דידיה.

1.
מדוע רב יהודה בשם שמואל צריך לפסוק בפירוש כרבי יוסי, הרי בדרך כלל הכלל הוא כך, ש"הלכה כרבי יוסי".

2.
סיכום הכלל של "הלכה כרבי יוסי":
אנציקלופדיה תלמודית כרך ט, [הלכה] טור רפז [כולל ההפניות להערות שלא מובאות כאן]:

יז. כר' יוסי מחברו. הלכה כר' יוסי מחברו, שנימוקו עמו623, שאומר דבר ישר כקו המשקולת624, או פירושו עמו לתת טעם לכל דבריו, שהיה מיישב את דבריו625, ואף בברייתא הלכה כמותו626.
ונחלקו אמוראים: יש סוברים אפילו מחבריו627, וכן דעת כמה ראשונים628
ויש סוברים מחברו ולא מחבריו629, וכן דעת רוב הראשונים630,
אלא כשיש ברייתא המסייעת לדעתו, הלכה כמותו אף מחבריו631.

במיוחד מנו אמוראים הלכה כר' יוסי כשנחלק עם תנאים מסויימים:
ר' יהודה ור' יוסי הלכה כר' יוסי632,
ר' מאיר ור' יוסי הלכה כר' יוסי633,
ר' שמעון ור' יוסי הלכה כר' יוסי634.
ובגאונים: ר' אלעזר ור' יוסי הלכה כר' יוסי635,
ר' נחמיה ור' יוסי הלכה כר' יוסי636,
וכן ר' אלעזר ור' יוסי637
ור' אליעזר בן יעקב ור' יוסי638.
על ר' יוסי ורבי, עי' להלן: כרבי מחברו.

2.1
לפי האמור בסעיף 2 יתכן ש"תנא קמא" במשנתנו נחשב כרבים, ולפי מי שסובר שאין הלכה כרבי יוסי מחבריו הרי שבודאי שאין הלכה כמותו גם נגד רבים, ולכן צריך רב יהודה בשם שמואל לפסוק באופן נקודתי כרבי יוסי בסוגייתנו.

3.
ואולי ההדגשה בסוגייתנו שהלכה כרבי יוסי באה ללמדנו שגם רב יהודה בשם שמואל כבר ידע את מה שקבע [אחרי כמה דורות] רב אשי בסוגייתנו: "אמר רב אשי, כי הואן בי רב כהנא הוה אמרינן: מודי ר' יוסי בגירי דידיה".

3.1
כלומר, יתכן שהכלל הכללי של הלכה כרבי יוסי לא מחייב שהלכה כמותו בכל פרטי הדין. לכן היה צריך רב יהודה בשם שמואל להדגיש בסוגייתנו שהלכה כרבי יוסי אף בפרטי הדין שמובא על ידי רב אשי. [הערה: אולי מדובר כאן ברב אשי הקדמון?]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר