סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

רבי ינאי ורבי יוחנן - כמי הלכה?

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא מציעא פח ע"א

 

אמר רבי ינאי: אין הטבל מתחייב במעשר
עד שיראה פני הבית, שנאמר +דברים כ"ו+ בערתי הקדש מן הבית,
ורבי יוחנן אמר: אפילו חצר קובעת, שנאמר +דברים כ"ו+ ואכלו בשעריך ושבעו.
ורבי יוחנן נמי, הא כתיב מן הבית! -
אמר לך: חצר דומיא דבית;
מה בית המשתמר - אף חצר המשתמרת. -

1.
רמב"ם הלכות מעשר פרק ג הלכה ד:

כיצד פירות שדעתו להוליכן לבית אעפ"י שנגמרה מלאכתן אוכל מהן אכילת עראי עד שנכנסו לבית, נכנסו לבית נקבעו למעשרות ואסור לאכול מהן עד שיעשר וכן אם מכרן או בשלן באור או כבשן במלח או הפריש מהן תרומה או נכנסה שבת עליהם לא יאכל עד שיעשר אעפ"י שלא הגיעו לבית, הכניסן לבית קודם שתגמר מלאכתן ה"ז אוכל מהן עראי, התחיל לגמור מלאכתן מאחר שנכנסו לבית חייב לעשר הכל, כיצד הכניס קישואין ודילועין לבית קודם שישפשף משיתחיל לשפשף אחת נקבעו הכל למעשר וכן כל כיוצא בזה, וכן התורם פירות שלא נגמרה מלאכתן מותר לאכול מהן עראי, חוץ מכלכלת תאנים שאם תרמה קודם שתגמר מלאכתן נקבעה למעשר.

משמע מהרמב"ם שפסק כרבי ינאי ולא כרבי יוחנן.

2.
כסף משנה הלכות מעשר פרק ג:

[ד] כיצד פירות שדעתו להוליכן לבית וכו'. משנה פ"ק דמעשרות כתבתיה בסמוך ובפרק הפועלים (מציעא דף פ"ז:) א"ר ינאי אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית שנאמר בערתי הקדש מן הבית ור"י אמר אפילו חצר קובעת למעשר שנאמר ואכלו בשעריך ושבעו ורבי יוחנן הא כתיב מן הבית אמר לך חצר דומיא דבית מה בית המשתמר אף חצר המשתמרת
ואעפ"י שבירושלמי פ"ד דמעשרות רבי אמי בשם ר"ש בן לקיש המחוור שבכולן זו חצר בית שמירה
פסק רבינו כאן וברפ"ד כרבי ינאי משום דרביה דרבי יוחנן הוה.

הרמב"ם פסק כרבי ינאי כי הכלל הוא שהלכה כרב נגד תלמידו, ורבי ינאי היה רבו של רבי יוחנן.

2.1
והוא מקשה:

ויש לתמוה דהא תנן בפ"ג דמעשרות (מ"ה) אי זוהי חצר שהיא חייבת במעשרות רבי ישמעאל אומר חצר הצורית שהכלים נשמרים בתוכה
ובפ"ח דתרומות (מ"ג) תנן היה אוכל באשכול ונכנס מן הגנה לחצר רבי אליעזר אומר יגמור ורבי יהושע אומר לא יגמור וכי פליג רבי ינאי אמתניתין

משמע משתי משניות שחצר קובעת למעשר - כרבי יוחנן בסוגייתנו, וכיצד רבי ינאי חולק על המשניות?

2.2
אותה קושיה מקשה גם תוס' בסוגייתנו.

2.3
ותוס' מיישב:

ותירצו התוספות בפרק הפועלים דלרבי ינאי מדרבנן חצר קובעת ואיהו לא אמר דאין קובעת אלא הבית מדאורייתא

רבי ינאי מתכוון לומר שמדאורייתא הכנסה ל"בית" קובעת, אבל מדרבנן הכניסה כבר לחצר קובעת את החיוב במעשר.

2.4
וה"כסף משנה" מוכיח כך גם מלשונו של הרמב"ם עצמו:

והכי דייק לשון רבינו שכתב בריש פרק ד' אין הטבל נקבע למעשרות מן התורה עד שיכניסנו לביתו...

3.
הערה: בסוגייתנו הגמרא דנה במקורות גם לדינו של רבי ינאי וגם לדינו של רבי יוחנן, וגם כשהגמרא מקשה, היא מקשה על שניהם יחד. מכך מוכח, שהגמרא עצמה לא מכריעה אם הלכה כרבי ינאי או כרבי יוחנן.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר