סקר
מסכת בבא קמא:

 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"רבי" ובית דינו; "איכא דאמרי"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא מציעא עג ע"א

 

בעא מיניה רבי אסי מרבי יוחנן: מהו לעשות בגרוטאות כן? -
אמר ליה: ביקש רבי ישמעאל ברבי יוסי לעשות כן בכלי פשתן, ולא הניחו רבי.
איכא דאמרי: ביקש רבי לעשות בגרוטאות כן, ולא הניחו רבי ישמעאל ברבי יוסי.

1.
יש הבדל לכאורה בין שתי הלשונות בגמרא מי היה "גדול" יותר, "רבי" או "רבי ישמעאל ברבי יוסי".

2.
תנאים ואמוראים - ביוגרפיות: תולדותיו של רבי ישמעאל בר' יוסי
רבי ישמעאל בר' יוסי -

תנא בדור החמישי. בנו ותלמידו של רבי יוסי בן חלפתא (שבת דף נ"א ע"א). אמר פעמים רבות משום אביו (יבמות דף ס"ז ע"א). מושבו של אביו היה בציפורי. אחר פטירת אביו מילא שם את מקומו (עירובין דף פ"ו ע"ב רש"י). היה תלמידו של רבי יהודה (סוכה דף י"ח ע"א).
נראה, שלמד מר' ישמעאל בר פלוגתיה דרבי עקיבא (יבמות דף ק"ד ע"א). אמרו עליו: "ר' ישמעאל בר יוסי תנא הוא ופליג" (שבת דף ס"ד ע"ב).

2.1

ואמנם נראה שלמד לפני רבי (יבמות דף ק"ה ע"ב): "אני ישמעאל בר יוסי שבאתי ללמוד תורה מרבי". וכן "פעם חש רבי במעיו וכו'" אמר לפניו רבי ישמעאל בר יוסי וכו'" (ע"ז דף מ' ע"ב).
וכן "פעם שאלו את רבי וכו' אמר לפניו רבי ישמעאל בר יוסי וכו'" (נדה דף כ"ה ע"א).

2.2

אך רש"י סובר (שבת דף נ"א ע"א) שרבי ישמעאל בר יוסי היה גדול כאביו רבי יוסי, והיה כפוף ויושב לפני רבי "מפני כבוד הנשיאות, ולא היה מורה לפניו אעפ"י שגדול הימנו" (מרבי).
ואכן מצינו: "בעא מיניה רבי מרבי ישמעאל בר' יוסי" (שם קי"ג ע"ב, וקי"ט ע"א).

2.3

היה חברו של רבי חייא ונכנס לפני רבי חייא לבית הועד (ירו', כלאים פ"ט ה"ג). בין תלמידיו היה ר' חנינא בר חמא (קדושין ע"א ע"א). ומשמע שרב ראהו מתפלל כמובא (ברכות דף כ"ז ע"ב): "אמר רב: 'בצד זה התפלל רבי ישמעאל בר יוסי'". הצטיין בבקיאותו במקרא ואמר שיכול לכתוב את כל המקרא בעל פה (ירו', מגילה פ"ד ה"א). היו לו ארבעה אחים (שבת דף קי"ח ע"ב). נפטר לפני רבי חייא (ירו', ב"ק פ"ו ה"ז).

לכאורה משמע שה"בעיה" בסעיף 1 תלויה במחלוקת פרשנים.

3.
ונראה לי לחדש: כשיש "איכא דאמרי" [ואולי גם "ואיתימא"] מסוג זה של מחלוקת מי היה תלמיד ומי היה הרב, הרי שביטוי זה בא לומר שמדובר בשני חכמים שהיו ביניהם קשרים מיוחדים. כל אחד מהם היה גם תלמידו של חברו וגם רבו של חברו - בעניינים מסויימים.
ואולי זה מודגש בדברי רש"י לעיל בסעיף 2.2.

4.
ואולי אפשר לומר "חידוש" גדול:
לפי הלשון הראשון בגמרא "רבי" היה ה"גדול", ובאמת הלכה כמותו בלשון זו. ומדובר ש"רבי" פסק כך כתפקידו כראש בית הדין שדן בשאלה זו, כשרבי ישמעאל ברבי יוסי היה "חבר" בבית דינו של "רבי",

4.1
ולפי ה"איכא דאמרי", התנהל דיון נוסף בשאלה אחרת [דומה]. ודיון זה לא התרחש בבית הדין אלא כדיון "פרטי" בין שני החכמים, וכאן "רבי" היה כ"תלמיד"!

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר