סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

רבינא הקדמון

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא מציעא נו ע"א

 

מתיב רבינא: הלוקח מן הנחתום מעשר מן החמה על הצוננת, ומן הצוננת על החמה, ואפילו מדפוסים הרבה, דברי רבי מאיר.
... אמר אביי: רבי אלעזר שפיר קא קשיא ליה,
ושמואל לא שפיר קא משני ליה.
... אלא רבינא, עד דמותיב מנחתום לסייע ליה מפלטר...

1.
רבינא מקשה, ואביי מתייחס אליו - בעקיפין.

2.
יש לציין, שהיו 3 חכמים בשם "רבינא":

2.1
רבינא בימי רב יוסף

2.2
רבינא בימי רבא

2.3
רבינא בימי רב אשי

3.
תוספות הרא"ש מסכת בבא מציעא דף נו עמוד א:

אלא רבינא אדמותיב נחתום לסייע פלטר. אין זה סתם רבינא שבתלמוד שהיה סוף הוראה תלמידו של רב אשי כדמשמע בריש הדר עם הנכרי
ולא מסתבר שהיה אביי מדקדק אי שפיר מותיב אי לאו,
דהא רבא האריך ימים אחר אביי כדמוכח בכתובות דפסק שיראי לחומה דביתהו דאביי
ואמרינן בפרק בתרא דקדושין יום שמת רבא נולד רב אשי,
אלא רבינא אחר שהיה בימי רב יוסף כדאשכחן בפרק אלו טרפות ריאה שניקבה ודופן סותמתה כשרה אמר רבינא והוא דסריך בבשרא אמר ליה רב יוסף לרבינא ואי לא סריך מאי וכו' וכן בפ"ב דיום טוב אמר רב יוסף הלכתא כותיה דר' וכדמתרץ רבינא,
ובריש הדר אשכחן עוד רבינא אחר דאיקלע למחוזא ושדר סכינא לקמיה דרבא
דאין זה ההוא דהכא ודחולין וביצה שהיה חברו של רב יוסף
ולא אותו שהיה תלמידו של רב אשי.

הוא סובר שרבינא בסוגייתנו הוא זה שחי בימי רב יוסף - כלעיל בסעיף 2.1 ההוכחה שלו היא מהעובדה שאביי מתייחס לקושייתו של רבינא. מוכח מכך, שרבינא קדם לאביי.

4.
תוספות מסכת חולין דף מח עמוד א :

ומיהו לא ידעינן מנא ליה שלא יהא הלכה כרבינא שהוא בתרא
ושמא אין זה רבינא סתמא שהוא בכל הש"ס שהיה חבירו של רב אשי שנולד ביום שמת רבא מדבא רב יוסף להשיב על דבריו...

כאן התוס' רק טוען שרבינא שמובא בסוגיה במסכת חולין דף מח איננו רבינא חברו של רב אשי [שהוזכר לעיל בסעיף 2.3].

5.
רא"ש מסכת חולין פרק ג:

ועוד מדקאמר ליה רב יוסף לרבינא ואי לא סביך מאי טריפה אבל לרב נחמן בלא רבינא לא פריך דלא בעי סירוך ולא סיבוך במקום רביתא ואין נקב פוסל שם בריאה לפי שהדופן סותמו.
אבל קשה מנא ליה לגאון דלית הילכתא כרבינא שהוא בתראה.
וי"ל משום דלאו היינו רבינא חבירו של רב אשי אלא קדמון היה מדהשיב רב יוסף על דבריו.

הוא מרחיב את דברי תוס' לעיל בסעיף 4, ואומר שרבינא שמוזכר במסכת חולין דף מח הוא קדמון - כנראה שמדובר ברבינא שחי בימי רב יוסף שהוזכר לעיל בסעיף 2.1.

6.
וראה ב"שערי תורת בבל" עמוד 521:

"... שהם אמרו שהיה רבינא קדמון בזמן רב יוסף

כלעיל בסעיף 2.1

ועוד אחרון תלמיד חבר של רב אשי

כלעיל בסעיף 2.3

והב"ש מוסיף עוד אחד שהיה תלמידו של רבא וגדול מרב אשי, וכך היא האמת כמו שהוכחנו למעלה"

כלעיל בסעיף 2.2

6.1
וראה עוד ב"סדר הדורות" חלק א עמוד 70.

6.2
"מנחת יהודה" - לגיב רבינא בשמוזכר בסוגייתנו - בבא מציעא דף נו:

מתיב רבינא כו' האי רבינא הוא שהיה בימי רבא כדאיתא בפרק הדר [דף סג א]

כלעיל בסעיף 2.2, ולא כתוס' בסוגייתנו - לעיל בסעיף 4 - שמזהה את רבינא בסוגייתנו כרבינא שחי בימי רב יוסף [כנראה שתלוי אם אביי - שהגיב בסוגייתנו לקושיית רבינא - שהיה מבוגר מרבא היה מגיב לחכם צעיר ממנו - רבינא שחי בימי רבא.

ולא הוא האחרון שנולד רב אשי רבו במות רבא אחר אביי [קידושין עב ב'] דעליו לא היו מתרצים אביי ורבא כיון דלא נולד עדיין.

בספר "רבינא ובני דורו", אבינועם כהן, לא מוזכרת סוגייתנו!!!

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר