סקר
מסכת בבא קמא:

 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

לא מיבעיא

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא מציעא טז ע"ב

 

אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: המוצא שטר חוב בשוק, אף על פי שכתוב בו הנפק - לא יחזירו לבעלים.
לא מיבעיא היכא דלא כתוב בו הנפק - דאיכא למימר כתב ללות ולא לוה,
אלא אפילו כתוב בו הנפק, ומאי ניהו - דמקוים, לא יחזיר, דחיישינן לפרעון.

1.
בדרך כלל בכל מקרה שמובא הביטוי "אע"פ" = "אף על פי" - הכוונה היא, שיש מקרה מסויים - שבדרך כלל הוא לא מוזכר בקטע המצוטט - שבו הדין מובן ו"פשוט", וה"אע"פ" בא לומר שגם במקרה יותר "בעייתי" - ש"בנוי" על המקרה הפשוט - יחול אותו דין מאותו נימוק.

2.
ואילו הביטוי "לא מיבעיא" בא להדגיש שבמקרה ה"בעייתי" [שיש בו חידוש] נשאר אותן דין [בסוגייתנו: "לא יחזיר"] כבמקרה הפשוט אבל מנימוק אחר [בסוגייתנו: "דחיישינן לפירעון"], מפני שמדובר במקרה קצת שונה, כפי שמובא בפרשנים בסוגייתנו: שהחייב לא מודה. ראה "מתיבתא", הערה כה.

3.
בסוגייתנו מובא גם הביטוי "אף על פי" וגם הביטוי "לא מיבעיא" כי שתי ההגדרות לעיל תקפות.
וכפי שמובא ב"יד מלאכי" כללי התלמוד כלל יב:

אעפ"י הוא כמו אפילו דאית ביה לא מבעיא, כן למדתי מדברי הש"ס בר"פ כל הכלים [שבת דף קכ"ב ב'] דקאמר כל הכלים ניטלין ואף על פי שנתפרקו בשבת ולא מבעיא בחול אדרבא וכו' אמר אביי ה"ק וכו' הרי מוכח בבירור דאף באע"פ אמרינן ביה לא מבעיא...

והוא מדגים מסוגייתנו:

וע"ע בפ"ק דב"מ דף ט"ז ב' גבי המוצא שטר חוב בשוק אף על פי שכתוב בו הנפק לא יחזירו לבעלים
דקאמר לא מיבעיא היכא דלא כתיב בו הנפק דאיכא למימר כתב ללות ולא לוה אלא אפילו כתב בו הנפק ומאן ניהו דמקויים לא יחזיר דחיישינן לפירעון ע"כ,

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר