סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

לא שנו

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא קמא קיד ע"א

 

הרי אלו שלו, מפני שהבעלים כו'.
אמר רב אשי: לא שנו אלא לסטים עובד כוכבים,
אבל ליסטים ישראל לא,
סבר: למחר נקיטנא ליה בדינא.
מתקיף לה רב יוסף: אדרבה, איפכא מסתברא,
עכו"ם דדייני בגיתי - לא מייאש,
ישראל כיון דאמרי מימר - מייאש!
אלא אי איתמר אסיפא איתמר: 

1.
רב אשי מסביר את המשנה ורב יוסף מתקיף / מקשה עליו
וקשה, שאמורא מאוחר בדיון מוזכר לפני אמורא מוקדם. [/"אמורא מאוחר"/]

2.
לכן יש גורסים "רב אסי" שקדם מבחינת סדר הדורות לרב יוסף [ראה "שוטשנטיין", הערה 29].

3.
הערה כללית: פרשנים בדורות שונים [גם בתקופת הראשונים] מתקנים לפעמים את גירסת הגמרא על פי סברא ולא על פי מסורת.

3.1
אם הדבר נכון גם בסוגייתנו אזי נראה לי אופן שנוכל להסביר את גירסת הדפוסים "רב אשי":

4.
אפשר אולי להציע לקרוא כך את הגמרא:

אמר רב אשי:

[רב אשי מעיד שחכמים קדמונים אמרו...]:

לא שנו אלא לסטים עובד כוכבים,
אבל ליסטים ישראל לא,
סבר: למחר נקיטנא ליה בדינא.

[רב אשי מממשיך בעדותו ההיסטורית שרב יוסף הקשה...]:

מתקיף לה רב יוסף: אדרבה, איפכא מסתברא,
עכו"ם דדייני בגיתי - לא מייאש,
ישראל כיון דאמרי מימר - מייאש!

[רב אשי מיישב...]:

אלא אי איתמר אסיפא איתמר:

כלומר, רב אשי עצמו הוא שאמר [אולי גם בתור ערך הגמרא]את משפט הפתיחה לתרוץ על קושיית רב יוסף: "אלא אי איתמר...".
דברים דומים כתבנו לעיל על מסכת בבא קמא דף קיב.

5.
הדברים הנ"ל מתאימים להנחה שהביטוי "לא שנו" איננו כמשמעות הביטוי "הכא במאי עסקינן" וכד', אלא משמעותו היא ציטוט של מסורת קדומה שהיתה ידועה כבר לרב יוסף.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר