סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"מדשקיל וטרי"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא קמא צה ע"א

 

גזל פרה מעוברת וילדה וכו'.
תנו רבנן: הגוזל רחל וגזזה,
פרה וילדה - משלם אותה ואת גיזותיה ואת ולדותיה, דברי רבי מאיר;
... ר' יהודה אומר: גזילה חוזרת בעיניה;
רבי שמעון אומר: רואין אותה כאילו היא שומא אצלו בכסף.
רבי יהודה אומר: גזילה חוזרת בעיניה;
ר"ש אומר: רואין אותה כאילו היא שומא אצלו בכסף.
מאי בינייהו?
אמר רב זביד: בשבח שעל גבי גזילה קמיפלגי,
ר' יהודה סבר: דנגזל הוי,
ור"ש סבר: דגזלן הוי.
רב פפא אמר: דכ"ע - שבח שעל גבי גזילה דגזלן הוי,
והכא למחצה, לשליש ולרביע קמיפלגי,
רבי יהודה סבר: שבח שעל גבי גזילה כוליה דגזלן הוי,
ורבי שמעון סבר: למחצה, לשליש ולרביע הוא דשקיל גזלן.
... בשלמא לרב זביד דאמר שבח שעל גבי גזילה דנגזל הוי לר' יהודה,
הא מני? רבי יהודה היא,
אלא לרב פפא דאמר דגזלן הוי, הא מני?
לא רבי יהודה ולא ר"ש!
אמר לך רב פפא: הוא הדין אפילו לא ילדה נמי כשעת הגזילה הוא דמשלם,
והא דקתני ילדה?
איידי דנסיב רישא ילדה, נסיב סיפא נמי ילדה.
תניא כוותיה דרב פפא, ר' שמעון אומר: רואין אותה כאילו היא שומא אצלו בכסף למחצה, לשליש ולרביע.
אמר רב אשי: כי הוינן בי רב כהנא,
איבעיא לן: לר' שמעון דאמר למחצה, לשליש ולרביע הוא דשקיל גזלן,
כי מסלקינן ליה - בדמי מסלקינן ליה, או דילמא מבשרא שקול?
ופשטנא מהא דאמר רב נחמן אמר שמואל: שלשה שמין להן השבח ומעלין אותן בדמים,...

1.
בסוגייתנו יש מחלוקת בין רב זביד ורב פפא כיצד לפרש את מחלוקת התנאים בברייתא.

2.
הגמרא מביאה ברייתא כרב פפא. לפי זה יש לפסוק כרב פפא [באופן שהוא מפרש את מחלוקת התנאים בברייתא הראשונה].

3.
ולגבי מחלוקת התנאים עצמם:
הרי"ף והרמב"ם פוסקים כרבי יהודה.

4.
הראב"ד בחידושיו פוסק כרבי שמעון מפני שהגמרא מביאה ברייתא - כלעיל בסעיף 2 - שקובעת כרבי שמעון על פי הסברו של רב פפא. [ראה סיכום בש"ס, מכון הלכה ברורה, "בירור הלכה" עמוד רנב.

5.
ועוד מוסיף הראב"ד, הרי הגמרא דנה בהרחבה בשיטת רבי שמעון [היא מסתפקת בטעמו ובפרטי דינו].

5.1
כנראה שהוא מתכוון לכך, שהכלל הוא שהלכה היא כמי שהגמרא "שקיל וטרי אליביה".

6.
אולם גם הראב"ד מכריע בסופו של דבר כרבי יהודה על סמך הגמרא להלן בבבא קמא דף צו, וכרבא, שהגזלן שהשביח - כל השבח שלו.

7.
נשאלת השאלה כיצד ניתן ליישב בין האמור לעיל בסעיף 5.1 לנאמר לעיל בסעיף 6?

8.
ואולי צריך לומר "חידוש": כשמדובר בסוגיה אחת "ארוכה" יתכן שה"שקיל וטרי" במקום אחד לא נערך על ידי עורך הגמרא אלא הוא מתאר דיון של חכמי בית המדרש עצמם.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר