סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"אמר רב... רב אמר..."

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא קמא צג ע"ב

 

אמר אביי: תנא דידן קתני שינוי דרבנן דהדרא, וכל שכן שינוי דאורייתא,
עצים ועשאן כלים - בעצים משופין, ומאי נינהו? נסרים, דשינוי דהדר לברייתא הוא,
דאי בעי משליף להו,
צמר ועשאן בגדים - בצמר טווי, דשינוי דהדר לברייתא הוא,
דאי בעי סתר ליה,
וכל שכן שינוי דאורייתא;
ותנא ברא, שינוי דאורייתא קתני, ושינוי דרבנן לא קתני.
רב אשי אמר:
תנא דידן נמי שינוי דאורייתא קתני,
עצים ועשאן כלים - בוכאני, דהיינו שיפן,
צמר ועשאן בגדים - נמטי, דהיינו שינוי דלא הדר.

1.
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ב הלכה י:

שינוי החוזר לברייתו אינו שינוי, כיצד הגוזל עצים ודבק אותן במסמרים ועשה מהן תיבה אינו שינוי שהרי אפשר לפרק אותן והן חוזרין לוחות כשהיו.

2.
הלכה למשה הלכות גזלה ואבדה פרק ב הלכה י:

והנה רבינו ז"ל פסק כרב אשי דשינוי החוזר לא קנה ולזה אמר דהגוזל עצים ודבקן במסמרים לא קנה דלא כאביי כמ"ש
וכן פסק הרי"ף רבו ז"ל דאחר שהביא מימרות דרב פפא דאכתוב קמן בס"ד כתב ז"ל שמעינן מהא דר"פ דשינוי החוזר לברייתו לא הוי שינוי ולפיכך לא קני הילכך מתני' דקתני הגוזל עצים וכו' עצים ושיפן נינהו כגון בוכאני וכדאוקמא רב אשי שהוא בתרא עכ"ל...

משמע שהרמב"ם פוסק כרב אשי, ורב אשי סובר - כך היא כנראה דעת הרמב"ם - ששינוי החוזר לברייתו אינו קונה אף מדרבנן.

2.1

הוא מצטט את הרי"ף שפוסק כרב אשי מפני "שהוא בתרא".

2.2
כבר הערתי על כך כמה פעמים האם כשפוסקים כרב אשי מפני "שהוא בתרא" הכוונה היא בגלל שרב אשי חי מאוחר לפי סדר הדורות ועל פי הכלל של "הלכה כבתראי", או מפני שרב אשי היה עורך הגמרא.

2.3
ולפי זה יוצא שרב אשי בסוגייתנו חולק על אביי.

3.
רא"ש מסכת בבא קמא פרק ט סימן א:

א [דף צג ע"ב] הגוזל עצים ועשאן כלים. צמר ועשאו בגדים משלם כשעת הגזילה. ומוקי לה רב אשי בגמרא בשינוי שאינו חוזר...
אבל שינוי החוזר סבירא ליה לרב אשי אינו קונה אף מדרבנן. וכן הלכתא.
וכן סבר רב פפא לקמן (שם ב) גבי גזל עפרא ועבדינהו ליבני גזל נסכא ועבדינהו זוזי...

גם הרא"ש פוסק כלעיל בסעיפים 2+2.3

4.

אולם תלמידי הרשב"א - מובא ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד קסג - סובר שבעניין זה רב אשי לא חולק על אביי, וגם הוא מסכים ששינוי החוזר לברייתו כן קונה מדרבנן. ומסבירים זאת על סמך לשונו של רב אשי "תנא דידן נמי שינוי דאורייתא קתני".

5.
נראה לי שגם מהלשון "אמר אביי... רב אשי אמר" משמע שרב אשי חולק על אביי.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר